Matrika v1 (SY0200)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží správci matriky k přípravě dat pro sběr matriky a pro import dat z centrální matriky do systému IS/STAG

Ovládání

Do matriky se vykáží pouze studenti, kteří nestudují na celoživotním vzdělávání a mají příznaky VYKAZOVAT nastaveny jak na úrovni programu, tak na úrovni oboru, tak přímo u studenta.

Záložka KONTROLA

V této záložce je možné provést řadu kontrol konzistence dat. Provedení kontrol neni nezbytně nutné, ale značně usnadní následné opravy matričních dat. Výstup všech kontrol je možné logovat do souboru, často se hodí zejména seznam osobních čísel, který je pak možné rozeslat např. na příslušná studijní oddělení. Logovat lze všechny kontroly najednou zaškrtnutím příslušného checkboxu nebo každou kontrolu jednotlivě pomocí tlačítka na řádce s kontrolou. Dalším checkboxem lze kontrolu omezit jen na vykazované studenty. V opačném případě se kontrolují všichni studenti v databázi samozřejmě podle zvoleného časového rozsahu.

Záložka GENEROVÁNÍ

Na této záložce se provádí generování souborů pro příslušný sběr. Jsou zde uvedeny datumy, které udávají rozsah stávajícíhí sběru, které jsou předvyplněny dle aktuálního datum, lze je však v případě potřeby libovolně změnit. Lze též nastavit časový interval generování a kontrol (prozatím neimplementováno). Pomocí checkboxů lze nastavit, co se má provést. Po provedení příslušných operací se automaticky ve spodní části ukáže přehled chyb, které v aktuálních matričních datech jsou. S tímto blokem lze v případě potřeby pracovat zcela nezávisle, tj. lze do něj vstoupit a provést příslušný dotaz. Seznam studentů s chybně vygenerovaným záznamem lze logovat do souboru. Logování všech chyb lze nastavit checkboxem, pokud chcete logovat jen určité chyby, pak použijde tlačítko v řádce s chybou. Pro úspěšné vygenerování matričních souborů je nutné, aby počet sekvenčních a křížových chyb byl nulový.

Záložka ANALÝZA

Tato záložka slouží k přehlednému zobrzení nekonzistencí stavu v databázi oproti aktuálnímu stavu v centrální matrice.

Záložka CHYBY

Na této záložce je možno prohlížet, vkládat, opravovat a mazat matriční data. Pomocí filtru lze navolit jaké záznamy se mají zobrazit. Pro příslušného studenta lze pak tlačítkem "Ev. karta" přejít přímo do evidenční karty studenta a zde provést opravu. Po návratu je možno tlačítkem "Regeneruj" věty příslušného studenta přegenerovat a zároveň i překontrolovat, tlačítkem "Překontroluj" je pak možno provést pouze kontroly bez nového generování záznamů. Chyby jsou kódovány jednopísmenným kódem a ve spodní části obrazovky lze najít slovní popis.

Tuto záložku lze též použít pro přímou editaci obsahu souboru pro sběr, při volbě aktuální záznamy a zaškrtnutí všech checkboxů na pravé straně odpovídají data obsahu souboru, který bude generován pro sběr.

Záložka NEAKT. STUDIA

Na této záložce je možno prohlížet neaktualizovaná studia. Ve spodní části se přitom nabízejí všechna studia v IS/STAG se shodným rodným číslem. Pro příslušného studenta lze pak tlačítkem "Ev. karta" přejít přímo do evidenční karty studenta a zde provést opravu. Po návratu je možno tlačítkem "Regeneruj" věty příslušného studenta přegenerovat. Ve spodní části jsou pak následující počty:

 • Celekm. neakt. - celkový počet neaktualizovaných záznamů, na rozdíl od SIMS jsou zde započítány všechny záznamy, u kterých odevzdání z jakéhokoliv důvodu neprojde. SIMS považuje za neaktualizovaný záznam jen ten, u kterého jste se nepokusili odevzdání provést.

 • Lze nahradit - počet neaktualivaných záznamů, které lze nahradit, oprava se provede jako náhrada na SIMS

 • Změna RČ - počet studií, u kterých došlo od posledního sběru ke změně rodného čísla, oprava se provede jako obecná oprava na SIMS

 • Změna nástupu - počet studií, u kterých došlo od posledního sběru ke změně nástupu do studia, oprava se provede jako obecná oprava na SIMS

 • Ukončeno - počet studií, která jsou na SIMS rozestudována, ale v IS/STAG jsou ukončená a to před datumem posledního sběru, oprava se provede jako obecná oprava na SIMS

 • Zbývá (nutno vymazat) - studia, která jsou na SIMS rozestudvaná, ale v IS/STAG klíčové čtveřici, žádné studium neodpovídá, oprava se provede jako mazání na SIMS

Pro všechny chyby lze vygenerovat opravný soubor a to buď přímo na této záložce nebo v rámci procesu generovíní matriky na záložce Generování.

Záložka SOUBORY

Zde je možno nahrát do databáze data z centrální matriky studentů. V první části věty matriky (musí být i s přidanými položkami, bez časového omezení). Ve druhé části pak lze nahrát data o studiích na jiných vš. Soubory lze získat na serveru SIMS (http://sims.ics.muni.cz/sims_is) v menu Výstupy - matriční data - Generování všech etap všech studiíVýstupy - matriční data - Generování studií na jiných VŠ

Záložka OPRAVY

Pomocí této tabulky lze generovat soubory pro opravy na SIMS. V horní části je obsah tabulky TMPMAT, který lze použít např. po změně datumu ukončení studenta k okamžitému vygenerování souboru pro příslušnou opravu. Tlačítkem Vygeneruj nově lze vygenerovat matriční věty libovolného studenta - před tím jsou všechny věty daného studenta z pomocné tabulky vymazána. Tlačítkem Generuj soubor je pak možno vygenerovat soubor pro opravu. Přepínačm vyberte, zda se jedná o nové záznamy nebo náhradu, vždy se kontroluje, zda záznamy, které chcete vygenerovat nejsou resp. jsou v matrice (tabulce MATRIKA_BRNO).

Obdobně v dolní části jsou aktuální záznamy ze SIMS a lze zde tedy vygenerovat soubor pro vymazání některého studia ze SIMS.

Obsah horní časti je odpovídá stavu při posledním generování matriky (lze samozřejmě libovolně aktualizovat), obsah spodní části odpovídá naposledy nahranému souboru ze SIMS.

Tlačítkem v pravé spodní části lze hromadně vygenerovat všechna studia, která jsou v aktuálně vygenerované TMPMAT, ale nejsou na SIMS. Tj. např. pokud vygenerujete matriku s přepínačem roků nastaveným na "komplet" a použijete toto tlačítko, vygeneruje se kompletní soubor studií, které jsou v IS/STAG, ale nejsou na SIMS.

Tlačítkem kontrola soc. stip. online můžeme v libovolné chvíli vygenerovat aktuální opravné soubory pro sociální stipendia. Generují se vždy dva soubory - pro smazání neexistujících nároků ze SIMS a pro náhradu (vložení) existujících, ale ještě nevykázaných nároků. Generování se řídí parametry Začátek platnosti a Konec platnosti ze záložky Generování, tj. podle jejich nastavení lze generovat nezávisle aktuální stav i mimo sběr.

Záložka NASTAVENÍ
 • XML - při zaškrtnutí jsou generovány matriční soubory v XML formátu, v opačném případě v "svislítkovém" formátu.

 • Adresář - do něj se generuje log soubor spuštění formuláře (pokud je nastaveno logování) a též všechny výstupní soubory

 • Název souboru pro … názvy jednotlivých souborů pro opravy a sběr

 • Zapnout logování - pokud je zapnuto, je při každém spuštění formuláře automaticky generován log souboru o všech prováděných operacích, zároveň je umožněno logování kontrol a seznamů těch studentů. u kterých byly nalezeny chyby či nesrovnalosti

 • Dogeneroval kolej - při zašktrnutí se z tabulky KOLEJ dogeneruje položka p28, v opačném případě zůstane položka p28 prázdná

 • Soc. stip. ze starých resp. nových žádostí - určuje, ze kterého systému se budou generovat nároky na sociální stipendium. Lze zaškrtnout libovolnou kombinaci. Pozor při generování ze starého systému! V tomto systému není u nároku uvedeno osobní číslo studenta, sociální stipendium je tedy navázáno vždy na poslední studium. Toto nemusí být pravda, nicméně není možné vazbu od ničeho odvodit, proto prosím využívejte nového systému, kde již je stipendium jednoznačně svázáno s konkrétním studiem.

 • Automaticky ukládat nastavení - pokud je zaškrtnuto, ukládají se kompletní údaje o nastavení z této záložky do souboru na lokální disk (C:\Documents and Settings\user\Data aplikací\sims.cfg). Pokud není zaškrtnuto, pak se formulář spustí s defaultním nastavením.

 • Automatické opravy - u každé z opravy lze určit, zda se nemá provádět (volba Nic) nebo zda se mají upravit data ve výstupních souborech (volba Soubor - standardní nastavení) nebo zda se mají opravit data přímo v databázi (volba DB). Poslední volbu prosím používejte pouze, pokud opravdu víte, co děláte!!! Ve většině případů se jedná o nevratnou změnu v DB. Defaultni nastavení je Soubor a např. pro správné generování příznaku nově přijatý je toto nastavení nezbytné.

Pozor, klient Oracle má problém s dlouhými názvy adresářů a s názvy adresářů, které obsahují mezery. Vyhněte se prosím takovým názvům adresářům při nahrávání souborů!

Nutno podotknout, že implementovaná sekvenční a křížová kontrola není úplná, jsou zde zahrnuty pouze nejběžnější chyby. Pokud se někde objeví jiná častá chyba, nemělo by být problémem ji do kontrol zahrnout. Může se proto stát, že i přes nulový počet chyb v IS/STAG předání na SIMS neprojde, což je pak již nutno řešit individuelně.

Generování lze zásadně ovlivnit parametrem MATRIKA_KONVERZE_FORMY. Pokud je nastaveno A, pak se změna formy v databázi projeví pouze změnou položky p44 a položka P23 zůstane zachována (musí se však jednat o totožný program lišící se práve a pouze formou), v případě nastavení na N každá změna formy zakládá nové studium. Dalším parametrem, který generování ovlivňuje je MATRIKA_STAND_DELKA. Ten určuje, zda se vykazovaná standardní délka má odvodit od studijního programu nebo oboru.

Poznámky

Nové položky od 31.10.2013

 • Odstudovaná část studia - pro kreditní studium se bere jako suma získaných kreditů za klasické předměty, získaných kreditů za uznané předměty a tzv. unblock kreditů dělená standardní dobou studia krát 60. Pro nekreditní studium se bere jako podíl standardního ročníku (vyplněného v kartě studenta) a standardní délky studia. Pro oba výpočty se bere v úvahu parametr MATRIKA_STAND_DELKA a v obou případech se k odstudované části připočítavají hodnoty uvedené v položce Uznané předchozí studium

 • Uznané předchozí studium se zadává na záložce Cizí studia v kartě studia

 • Krátkodobý studijní pobyt - získané kredity - počítají se jako součet kreditů zadaných u jednorázových předmětů daného výjezdu

Matriční data jsou uložena v následijících tabulkách:

 • SIMS_METADATA - tabulka s matričními daty kromě sociálních stipendií

 • V_MAT_SOCSTIP - aktuální sociální stipendia v IS/STAG

 • MV_SIMS_BRNO - materializovaný pohled, do něhož lze nahrát údaje z centrální matriky, použita pro porovnávání s aktuálním stavem v evidenční kartě (kromě soc. stipendií)

 • MV_SIMS_CIZI_STUDIA - materializovaný pohled, do něhož lze nahrát data z centrální matriky o studiích na jiných vš

 • MV_SIMS_BRNO_SOCSTIP - sociální stipendia ze SIMS, aktualizuje se společně s MV_SIMS_BRNO

Krátkodobé příjezdy jsou generovány přímo z IS/STAG. Studenti jsou identifikováni dle kódu financování > 10.

V této verzi matriky se negeneruje správně příznak předchozího vzdělání. Pro jeho správné vykazování je nutné přejít na matriku verze 2

Přístup

 • Administrátor