Elektronická přihláška — Nastavení e-přihlášky - informace pro administrátory IS/STAG

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tato kapitola obsahuje detailní informace o aplikaci elektronické přihlášky z hlediska možností jejího nastavení, vlivu všech možných parametrů na výsledné chování aplikace, zasílání e-mailů uchazečům atd.

Parametry IS/STAG a nastavení přijímacích oborů (PJ0040)

Na chování aplikace mají vliv jednak parametry IS/STAG, jednak nastavení konkrétních přijímacích oborů (formulář PJ0040). Seznam všech parametrů IS/STAG ovlivňujících chování e-přihlášky naleznete zde, nápovědu k formuláři PJ0040 zde. Zde budou parametry a nastavení popsány z opačné strany — projdeme si e-přihlášku záložku po záložce a popíšeme, jak mají jednotlivé parametry vliv na zobrazené položky.

Přihlašovací obrazovka

Obrázek 459. Přihlašovací obrazovka. 

Na chování přihlašovací obrazovky nemají vliv žádné parametry, obrazovka se chová stále stejně.

Liší se pouze chování aplikace po úspěšném přihlášení a to následovně:

 • Pokud uživatel na stránku e-přihlášky přišel prostřednictvím speciálního přímého odkazu přímo na konkrétní přijímací obor, je po přihlášení přeskočena stránka s výběrem oboru, ale jde se rovnou na stránku Požadavky oboru.

 • Pokud uživatel nemá pro aktuální přijímací období žádné přihlášky (či uživatel prostě v IS/STAG ještě vůbec neexistuje), pokračuje na výběr oboru.

 • Pokud uživatel již pro aktuální přijímací období nějaké přihlášky má, pokračuje přímo do přehledová obrazovky.

Výběr oboru

Obrázek 460. Výběr oboru. 

Veškeré důležité informace o této záložce jsou uvedeny přímo na screenshotu. Cílem této obrazovky je, aby za každých okolností zobrazovala pouze ty informace, které jsou na konkrétní škole v konkrétní okamžik nezbytné. Tj. pokud například nejsou zrovna vypsány žádné obory pro doktorské studium, toto se nebude nabízet ani v možnostech pro "Typ". Je-li nabízených oborů málo (méně než 15 - týká se většiny menších škol), vůbec netřeba vyhledávání oborů a zobrazí se rovnou jejich kompletní nabídka.

Dále je podstatné uvést, jaké přijímací obory se vůbec v daný okamžik v e-prihlášce nabízejí. Aby se konkrétní přijímací obor na e-přihlášce v konkrétní okamžik nabízel, musí být splněny všechny tyto podmínky:

 • Parametr EPR_PRELOM_ROKU (úroveň FAKULTA) udává pro každou fakultu zvlášť číslo měsíce, od kterého se podávají e-příhlášky již na následující akad. rok. Parametr tedy říká, na začátku jakého měsíce v roce se přihláška "přepne" na další akademický rok.

 • Parametr EPR_DEADLINE_PRIHLASKA (úroveň FAKULTA) udává pro každou fakultu zvlášť mezní datum pro podávání přihlášek. Pokud je tento parametr uveden, pak omezuje termín podávání přihlášek na všechny přijímací obory dané fakulty. Není-li uveden, toto omezení není.

 • Nastavení konkrétního přijímacího oboru, formulář PJ0040, záložka "Nastavení e-přihlášky", musí být zaškrtnuto "Zobrazovat přijímací obor na e-přihlášce".

 • Nastavení konkrétního přijímacího oboru, formulář PJ0040, záložka "Nastavení e-přihlášky", položka "Přihláška do". Pokud je vyplněno, obsahuje datum posledního dne, kdy se ještě přihláška nabízí. Není-li vyplněno, toto omezení není.

 • Studijní program, ke kterému je přijímací obor přiřazen, musí být v cílovém akademickém roce stále platný.

Za účelem omezení počtu podaných přihlášek lze přijímací obory sdružovat do skupin, pro než se definuje maximální počet podaných přihlášek (tabulky PR_SKUPINYPR_OBORY_SKUPINY). Jestliže student podá přihlášku na některý přijímací obor a vyčerpá tím limit podaných přihlášek v dané skupině, při podávání nové přihlášky se mu u dalších oborů z této skupiny místo možnosti pro výběr tohoto oboru objeví upozornění, že přihlášku podat nelze.

Požadavky oboru

Obrázek 461. Požadavky oboru. 

Požadavky oboru - nové položky

Obrázek 462. Požadavky oboru - nové položky. 

Veškeré důležité informace o této záložce jsou uvedeny přímo na screenshotu, pozor, kvůli přehlednosti byla část o doktorském studiu na screenshotu přesunuta dolů (v přihlášce se normálně vyskytuje tato část vpravo nahoře). U většiny parametrů lze nastavovat zvlášť zda jsou vůbec zobrazeny a zda je povinné je vyplnit (až na výjimky tomu tak je).

Více informací k přikládání lékařského posudku a dalších souborů naleznete v sekci Přikládání souborů k e-přihlášce.

Osobní údaje

Obrázek 463. Osobní údaje. 

Pokud se jedná o zcela nového uchazeče, zobrazuje se záložka "Osobní údaje" naprosto vždy a nebude obsahovat žádné údaje. Pokud se jedná o uchazeče, který si na aktuální akademický rok podává první přihlášku (ale již je v systému evidován z dřívějška, například si podával přihlášku již někdy dříve), je záložka "Osobní údaje" zobrazena, obsahuje již ony dříve vyplněné údaje a zobrazí poznámku, aby si uchazeč zkontroloval svoje údaje a případně je aktualizoval. Pokud uchazeč na aktuální akad. rok podává již druhou, třetí (atd.) přihlášku, pak se záložka "Osobní údaje" přeskakuje rovnou na akci "Podání přihlášky" (pouze v případě, že nějaký povinný údaj chybí, záložka přeskočena nebude).

Důležitá informace týkající se zobrazování a povinnosti položek na záložce "Osobní údaje": Vzhledem k tomu, že osobní údaje jsou pouze "jedny" a uchazeč může podávat přihlášky na více přijímacích oborů/fakult, aplikace hlídá, aby vždy byly vyplněny všechny údaje, které jsou potřeba, tj. sjednocuje požadavky všech přijímacích oborů, na které se uchazeč hlásí a nedovolí něco "nevyplnit".

Podání e-přihlášky a informace o ní

Obrázek 464. Podání e-přihlášky a informace o ní. 

Je-li ve formuláři PJ0040 nastavena volba "Přihláška - povinně tisknout", pak aplikace okamžitě po úspěšném podání přihlášky zobrazí následující dialogové okno, kterým se snaží uchazeče donutit k vytvoření PDF výstupu a jeho tisku:

Vynucený tisk e-přihlášky

Obrázek 465. Vynucený tisk e-přihlášky. 

Přehledová obrazovka

Obrázek 466. Přehledová obrazovka. 

Automatické zasílání e-mailů

E-mail se uchazečům zasílá jen pokud jsou splněny obě následující podmínky:

 • u daného přijímacího oboru uchazeče je ve formuláři PJ0040 - záložka "Nastavení E-přihlášky" - položka "Zasílat uchazečům tohoto přijímacího oboru e-maily?" nastavena na "Ano"

 • uchazeč má vyplněnou e-mailovou adresu (lze vynutit parametrem EPR_POVINNY_EMAIL)

Stává se, že e-mail není uchazeči doručen, a to zejména z těchto příčin (které nejsme na straně IS/STAG schopni jakkoliv spolehlivě ovlivnit):

 • uchazeč má plnou svoji e-mailovou schránku

 • uchazeč uvedl špatnou svoji e-mailovou adresu

IS/STAG dokáže automaticky zasílat tři typy emailů, které se týkají e-přihlášky. Následuje popis struktury jednotlivých typů e-mailů včetně podmínek, za kterých se e-mail zasílá:

E-mail odeslaný ihned po podání e-přihlášky uchazečem

Zasílá se pokud jsou splněny výše uvedené obecné podmínky pro zaslání e-mailu plus pokud je nastaven parametr EPR_ZASLAT_EMAIL_PRIHLASKA.

Informace obsažené v e-mailu po podání E-přihlášky uchazečem:
- Identifikace přihlášky:
 - Škola
 - Fakulta
 - Místo studia
 - Studijní program
 - Typ studia
 - Forma studia
 - Studijní obor / Kombinace studijních oborů
- Informace fakulty k platbě:
 - informace uvedená u daného přijímacího oboru ve formuláři PJ0040 - záložka "Nastavení E-přihlášky" - položka "Informace k úhradě poplatku"
- Údaje pro uhrazení poplatku - pokud nejsou uvedeny, tak fakulta nepřiřadila přijímací obor předpisu platby:
 - bankovní účet platby
 - kód banky
 - IBAN
 - částka
 - měna
 - variabilní symbol
 - konstantní symbol
 - specifický symbol
 - do kdy je třeba platbu uhradit (buď nastaveno u přijímacího oboru ve formuláři PJ0040 - záložka "Nastavení E-přihlášky" - položka
  "Platba do" nebo se bere z parametru EPR_DEADLINE_PLATBA
- Informace o tisku přihlášky:
 - informace uvedená u daného přijímacího oboru ve formuláři PJ0040 - záložka "Nastavení E-přihlášky" - položka "Informace k tisku přihlášky"
 - informace, zda je nutné zaslání vytištěné přihlášky na fakultu - dle nastavení položky "Přihláška - povinné tisknout" na záložce "Nastavení E-přihlášky" ve formuláři PJ0040
- Odkaz na další informace fakulty na určité webové stránce:
 - "Fakulta pro tento přijímací obor má připravené bližší informace na adrese: "URL uvedená u daného přijímacího oboru ve formuláři PJ0040 - záložka "Zveřejnění výsledků" - položka "Internetová adresa"
- Informace o další přihlášce a operace nad současnou přihláškou:
 - "Další operace jako:
  - podání další přihlášky,
  - úprava či odstranění této přihlášky,
  - vytištění této přihlášky,
  - zobrazení údajů pro uhrazení poplatku této přihlášky,
  - sledování zda byla přijata platba této přihlášky,
  - sledování přijmutí této přihlášky studijní referentkou atd.
  … jsou možné na webové adrese: "URL na E-přihlášku na dané škole zadaná v parametru EPR_URL"
 - "Přihlásíte se pomocí svého rodného čísla = " rodné číslo daného uchazeče " a svých iniciál = " iniciály daného uchazeče
- Informace o spárované platbě:
 - Pokud je parametr EPR_ZASLAT_EMAIL pro danou fakultu nastaven na "A", potom se zobrazí informace "Po spárování Vaší splátky s předpisem platby na tuto přihlášku obdržíte e-mailovou zprávu."
- Informace o převedení přihlášky:
 - Pokud je parametr EPR_ZASLAT_EMAIL_PREVOD pro danou fakultu nastaven na "A", potom se zobrazí informace "Po přijetí Vaší přihlášky studijní referentkou obdržíte e-mailovou zprávu."
- Informace, kde uchazeč získá výsledky z přijímacího řízení dané přihlášky:
 - "Průběh a výsledek přijímacího řízení můžete sledovat na webové adrese: "URL adresy na dané škole zadaná v parametru PR_WEB_URL"
 - "Jako své přihlašovací údaje použijete:" dle nastavených parametrů PR_WEB_RC, PR_WEB_UC, PR_WEB_OC a PR_WEB_INICIALY je zde vysvětleno,
  které z následujících údajů: rodné číslo, univerzitní číslo uchazeče, oborové číslo uchazeče, iniciály jsou použity jako přihlašovací
  údaje a je zde hned vypsána jejich hodnota pro tuto přihlášku
- "Tato zpráva byla vygenerována automaticky informačním systémem IS/STAG. Na tuto zprávu neodpovídejte."
- Jako e-mailová adresa odesílatele je uvedena adresa uvedená v parametru EPR_ZASLAT_EMAIL_PRIHLASKA pro danou fakultu.
        

Konkrétní příklad zaslaného emailu:

   Vážený uchazeči,

Vámi podaná přihláška na přijímací obor:
- Škola: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
- Fakulta: Fakulta aplikovaných věd
- Místo studia: Plzeň
- Studijní program: Aplikované vědy a informatika
- Typ studia: Bakalářský
- Forma studia: Prezenční
- Studijní obor: Aplikovaná a inženýrská fyzika
byla úspěšně zaregistrována.

Pokyn fakulty k platbě: DŮLEŽITÉ: POKUD PODÁVÁTE PŘIHLÁŠKU NA VÍCE PRIORIT, UHRAĎTE POPLATEK POUZE 1x500,-KČ. PŘI PLATBĚ POUŽIJTE SYMBOLY VYGENEROVANÉ PRO VAŠI PRVNÍ PRIORITU. Po přijetí platby zpracujeme přihlášku na všechny priority, aktuální stav je zobrazen v e-přihlášce.

Údaje pro uhrazení poplatku za přijímací řízení:
- ve prospěch účtu: 4811530257
- kód banky: 0100
- částka: 500
- měna: CZK
- variabilní symbol: 5275000114
- konstantní symbol: 0379
- specifický symbol: 0000371687
- platbu uhraďte do: 07.04.2014.

Pokyn fakulty k tisku přihlášky: DŮLEŽITÉ: VYTISKNUTOU PŘIHLÁŠKU PODEPIŠTE A ZAŠLETE VČETNĚ PŘÍLOH NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ FAV (viz podmínky přijetí http://www.fav.zcu.cz/pro-uchazece/). POKUD PODÁVÁTE PŘIHLÁŠKU NA VÍCE PRIORIT, STAČÍ VYTISKNOUT POUZE PŘIHLÁŠKU PRO VAŠI PRVNÍ PRIORITU.
Zaslání vytištěné přihlášky je nutné.

Další operace jako:
- podání další přihlášky,
- úprava či odstranění této přihlášky,
- vytištění této přihlášky,
- zobrazení údajů pro uhrazení poplatku této přihlášky,
- sledování zda byla přijata platba této přihlášky,
- sledování přijmutí této přihlášky studijní referentkou atd.
jsou možné na webové adrese: http://eprihlaska.zcu.cz.
Přihlásíte se pomocí svého rodného čísla = 1234567894 a svých iniciál = LV.

Po spárování Vaší splátky s předpisem platby na tuto přihlášku obdržíte e-mailovou zprávu.

Po přijetí Vaší přihlášky studijní referentkou obdržíte e-mailovou zprávu.

Průběh a výsledek přijímacího řízení můžete sledovat
na webové adrese: http://pr.zcu.cz.
Jako své přihlašovací údaje použijete:
- své univerzitní číslo = 35415

Tato zpráva byla vygenerována automaticky informačním systémem IS/STAG.
Na tuto zprávu neodpovídejte.
        
E-mail odeslaný po přijetí platby za e-přihlášku

Zasílá se pokud jsou splněny výše uvedené obecné podmínky pro zaslání e-mailu plus pokud je nastaven parametr EPR_ZASLAT_EMAIL.

Informace obsažené v e-mailu po přijetí platby za E-přihlášku:
- "Vámi uhrazená splátka:"
 - na bankovní účet
 - kód banky
 - IBAN
 - částka
 - měna
 - variabilní symbol
 - konstantní symbol
 - specifický symbol
 "k přihlášce na přijímací obor:"
 - Škola
 - Fakulta
 - Místo studia
 - Studijní program
 - Typ studia
 - Forma studia
 - Studijní obor / Kombinace studijních oborů
 "byla právě úspěšně spárována s předpisem platby a tedy UHRAZENA."
- Informace fakulty pokud uchazeč uhradil splátku po termínu:
 - informace uvedená u daného přijímacího oboru ve formuláři PJ0040 - záložka "Nastavení E-přihlášky" - položka "Informace při pozdní platbě"
- Odkaz na další informace fakulty na určité webové stránce:
 - Fakulta pro tento přijímací obor má připravené bližší informace na adrese:
   "URL uvedená u daného přijímacího oboru ve formuláři PJ0040 - záložka "Zveřejnění výsledků" - položka "Internetová adresa"
- Informace o převedení přihlášky:
 - Pokud je parametr EPR_ZASLAT_EMAIL_PREVOD pro danou fakultu nastaven na "A", potom se zobrazí informace
  "Po přijetí Vaší přihlášky studijní referentkou obdržíte e-mailovou zprávu."
- Informace, kde uchazeč získá výsledky z přijímacího řízení dané přihlášky:
 - "Průběh a výsledek přijímacího řízení můžete sledovat na webové adrese:" URL adresy na dané škole zadaná v parametru PR_WEB_URL
 - "Jako své přihlašovací údaje použijete:" dle nastavených parametrů PR_WEB_RC, PR_WEB_UC, PR_WEB_OC a PR_WEB_INICIALY
  je zde vysvětleno, které z následujících údajů: rodné číslo, univerzitní číslo uchazeče, oborové číslo uchazeče,
  iniciály jsou použity jako přihlašovací údaje a je zde hned vypsána jejich hodnota pro tuto přihlášku
- "Tato zpráva byla vygenerována automaticky informačním systémem IS/STAG. Na tuto zprávu neodpovídejte."
- Jako e-mailová adresa odesílatele je uvedena adresa uvedená v parametru EPR_ZASLAT_EMAIL_PRIHLASKA pro danou fakultu.
        
E-mail odeslaný po převedení e-přihlášky studijní referentkou do přijímacího řízení

Zasílá se pokud jsou splněny výše uvedené obecné podmínky pro zaslání e-mailu plus pokud je nastaven parametr EPR_ZASLAT_EMAIL_PREVOD.

Informace obsažené v e-mailu po převedení E-přihlášky studijní referentkou k sobě:
- Identifikace přihlášky:
 - Škola
 - Fakulta
 - Místo studia
 - Studijní program
 - Typ studia
 - Forma studia
 - Studijní obor / Kombinace studijních oborů
- Odkaz na další informace fakulty na určité webové stránce:
 - "Fakulta pro tento přijímací obor má připravené bližší informace na adrese:" URL uvedená u daného přijímacího oboru ve formuláři PJ0040 - záložka "Zveřejnění výsledků" - položka "Internetová adresa"
- Informace, kde uchazeč získá výsledky z přijímacího řízení dané přihlášky:
 - "Průběh a výsledek přijímacího řízení můžete sledovat na webové adrese:" URL adresy na dané škole zadaná v parametru PR_WEB_URL
 - "Jako své přihlašovací údaje použijete:" dle nastavených parametrů PR_WEB_RC, PR_WEB_UC, PR_WEB_OC a PR_WEB_INICIALY je zde vysvětleno, které z následujících údajů: rodné číslo, univerzitní číslo uchazeče, oborové číslo uchazeče, iniciály jsou použity jako přihlašovací údaje a je zde hned vypsána jejich hodnota pro tuto přihlášku
- "Tato zpráva byla vygenerována automaticky informačním systémem IS/STAG. Na tuto zprávu neodpovídejte."
- Jako e-mailová adresa odesílatele je uvedena adresa uvedená v parametru EPR_ZASLAT_EMAIL_PRIHLASKA pro danou fakultu.
       
E-mail odesílaný v případě papírových přihlášek

V případě, že uchazeč podává klasickou papírovou přihlášku (tj. neprochází aplikace e-přihláška), mohou mu taktéž být zasílány e-maily. zasílají se pouze dva typy e-mailů:

 • E-mail odeslaný po zadání papírové přihlášky do systému studijní referentkou

 • E-mail odeslaný po přijetí platby za papírovou přihlášku

Obsah těchto e-mailů je shodný s obsahy příslušných e-mailů přicházejících z elektronické přihlášky (viz výše) s výjimkou toho, že v nich nejsou uvedené informace/sekce specifické pouze pro elektronický způsob podání přihlášky.

E-mail odesílaný administrátorům či studijnímu oddělení

Většina automaticky zasílaných emailů je určena uchazečům, existuje ale také email s názvem Včera zadaná E-přihláška existující s jiným RČ, který je určen pro administrátory systému a studijní oddělení. Zasílání emailu lze aktivovat v sekci Moje výuka - Automatické zprávy. Na adresu odběratele je pak odeslán email vždy, když předchozího dne byla zadána přihláška již evidované osoby, která uvedla jiné rodné číslo (např. u cizinců, kteří si vygenerovali nový pseudorodný kód).

Odkazy do aplikace s možností předání identifikátoru oboru

Aplikace podporuje možnost odkazů z jiných webů přímo do e-přihlášky s tím, že e-přihláška po přihlášení uchazeče (tj. poté, co projde úvodní stránku) rovnou zvolí konkrétní přijímací obor, jehož identifikátor bylo předán v odkazu. Může sloužit pro potřeby různých fakultních a katedrálních webových stránek, kde je možno připravit pro uchazeče odkazy typu Zde na tento obor podáte přihlášku a které vedou přímo do e-přihlášky.

Přesná podoba odkazů se liší podle použitého portálu, důležité jsou však parametry:

 • global_idno. identifikátor přijímacího oboru tak, jak je veden v IS/STAG v tabulce PR_SPOJOVACI.

 • rok. spolu s předchozím tvoří jedinačný identifikátor přijímacího oboru

Pro zjištění seznamu přijímacích oborů (a jejich identifikátorů) lze s výhodou použít webovou službu getPrijimaciObory, jejíž popis je k dispozici například zde: popis služby getPrijimaciObory.

Příklad odkazu na konkrétní přijímací obor na DEMO portál IS/STAG (pozor, odkaz časem přestane fungovat, protože přijímací obor přestane být platný):

http://stag-demo.zcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=4504&rok=2013

(odkazuje na přijímací obor "Aplikované vědy a informatika", rok "2013")

Na portálech provozovaných pod IBM WebSphere vypadá odkaz lehce jinak - je třeba použít alias /eprihlaska (který musí být v portálu nadefinovaný):

https://portal.zcu.cz/eprihlaska?urlid=eprihlaska&global_idno=4504&rok=2013

Přikládání souborů k e-přihlášce

Pokud je potřeba, aby uchazeči přikládali k přihlášce dodatečné dokumenty, lze jim zobrazit v sekci Požadavky oboru formulář pro jejich nahrání.

Přihláška je úspěšně podána i v případě, kdy student požadované dokumenty nepřiloží, je však zobrazena varovná hláška s poznámkou, že soubory mohou být nahrány dodatečně, ale jen do termínu pro podávání přihlášek nebo do převedení přihlášky do přijímacího řízení studijní referentkou.

Formulář pro nahrání souborů

Obrázek 467. Formulář pro nahrání souborů. 

Související formuláře:

 • SY0280: Systém - Správa souborů.  Administrátor systému zde spravuje typy souborů a nastavuje, ke kterým typům přihlášek mají být přikládány. Typ přihlášek je definován fakultou a typem studia, např. Fakulta aplikovaných věd - doktorské studium. Uchazečům o studium odpovídá role Externí uživatel, pro všechny akce uchazeče nastavte hodnotu Vše.

 • PJ0040: Přijímací řízení - Nastavení parametrů přijímacího řízení.  V sekci Nastavení E-přihlášky se nachází položka Vyžadován lékařský posudek, která určuje povinnost přiložení lékařského posudku k přihlášce. Jedná se o jediný typ souboru, u něhož lze definovat povinnost vložení na úrovni přijímacího oboru.

  Ve stejné sekci je také položka Odkaz na pokyny k přikládání souborů k elektronické přihlášce, který se v případě vyplnění uchazečům zobrazí nad formulářem pro nahrání souborů.

 • OP0010: Programy a obory - Studijní programy a obory.  Na záložce Uchazeč se definuje text, který je zobrazen ve formuláři pro nahrání lékařského posudku, e-přihláška zobrazí jeho českou nebo anglickou verzi.

 • PJ0022: Údaje uvedené na e-přihlášce. Do tohoto formuláře se dostaneme z formuláře Přijímací řízení - Převod e-přihlášky do přijímacího řízení kliknutím na tlačítko Det. E-př. V sekci Soubory pak studijní referentka vidí soubory, které uchazeči přiložili k přihlášce.

MojeID autentizace

Pro umožnění autentizace přes mojeID musí škola uzavřít smlouvu s OpenID poskytovatelem, společností CZ.NIC, a zaregistrovat tzv. realm. Realm by měl být ve tvaru https://PORTAL_SERVER/portal, např. https://portal.zcu.cz/portal.

Dále je třeba upravit konfigurační soubory portálu, kontaktuje proto vývojáře IS/STAG. Posledním krokem je nastavení parametru EPR_POUZIVAT_MOJEID na hodnotu 'A'.

Informace o přihlašování přes mojeID z uživatelského hlediska najdete v sekci MojeID autentizace.

Platební brána

Za účelem přidání nových způsobů, jak zaplatit poplatek za přijímací řízení, nabízíme možnost integrovat do e-přihlášky platební bránu. Pokud má škola o nové metody placení zájem, musí uzavřít smlouvu s poskytovatelem vybrané platební brány a kontaktovat vývojáře IS/STAG. Podrobnější informace naleznete v sekci o platebních branách, která je přístupná pouze administrátorům.

Momentálně jsou v e-přihlášce integrovány brány GPWebpay a Platební brána ČSOB, které umožňují platby kartou.

Po vyřízení všech náležitostí se placení platební branou zpřístupní nastavením parametru EPR_ZOBRAZOVAT_TYPY_PLATEB na řetězec obsahující písmeno 'B'. Zároveň je třeba povolit platbu na úrovni předpisu v položce PZ_PREDPISY.POVOLIT_PLATEBNI_BRANU. Na záložce Info a platba pak bude jako první možnost nabízena Platba kartou prostřednictvím platební brány.

Tlačítko pro platbu kartou

Obrázek 468. Tlačítko pro platbu kartou.