Správa souborů (SY0280)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Nastavování přístupových práv a dalších omezení pro ukládání souborů

Ovládání

V horní části jsou zobrazeny centrálně definované a spravované typy souborů a nastavena maximální omezení pro jejich ukládání a zpřístupnění. Typem souboru se rozumí např. text vlastní VŠKP, posudek vedoucího práce, posudek oponenta atd. Pokud potřebujete založit nějaký další typ souboru, je třeba kontaktovat administrátora IS/STAG, který založí požadavek na úpravu. Díky některým specifickým nastavením není možné vkládat nové typy souborů přímo ve formuláři. Pro každý typ souboru je nadefinováno:

  • zda se ověřuje na plagiát

  • zda ho lze znepřístupnit

  • na jak dlouho (v letech) ho lze max. znepřístupnit

  • jakou max. velikost souboru v kB lze uložit

  • kolik lze max. vložit souborů (k nadřazenému záznamu)

  • zda je ho nutné schválit - toto musí být nastavené jak pro roli Externí uživatel, tak pro roli, která schválení provádí, u ní musí být zároveň nastavené právo Změnit (dochází k aktualizaci záznamu)

Ve spodní části jsou předdefinovaná maximální práva pro jednotlivé role na úrovni UNIVERZITA (pracoviště REK) pro libovolný typ studia (L). Předdefinované právo pro danou roli lze nastavit u nových záznamů (pro jiné pracoviště, typ studia) pouze stejné nebo nižší. Pokud pro typ souboru nejsou práva pro roli aktuálního uživatele nadefinovaná, berou se od nastavení pro roli Externí uživatel. Práva lze měnit vložením záznamu pro fakultu, katedru až do úrovně, která je nadefinována pro daný typ souboru. Pro nalezení nastavení práv jsou záznamy seřazeny dle shody v pořadí role, studijní program (pouze pro e-přihlášky), pracoviště, typ studia. Existuje-li tedy nastavení pro aktuální roli, má přednost před všemi dalšími nastaveními, ze všech nastavení pro roli má nejvyšší prioritu nastavení pro stud. program (pouze pro e-přihlášky), dále nastavení pro pracoviště (od nejnižsí úrovně k nejvyšší, tj. katedra->fakulta->REK) a pak nastavení pro typ studia (od konkrétního k libovolnému). Např. při nastavení práv pro fakultu FAV a jiných práv pro katedru KIV se pro uživatele z KIV vezmou práva ze záznamu pro KIV, pro uživatelé z jiné katedry na FAV se vezmou práva ze záznamu pro FAV. Práva lze nastavovat odlišně i pro různé typy studia (např. pro rigorózní studium lze nastavit nula posudků vedoucího a dva oponentské posudky). Kromě přístupových práv lze změnit (zpřísnit) i všechna další nastavení vedená u typu souboru.

Možnost ukládání velkých souborů v souborovém systému portálového serveru

Zde naleznete veškeré informace

Povolené přípony souborů

Pro daný (stagovský) typ souboru/roli/typ studia je možné nastavit přípustné přípony (formáty) souborů, které lze do IS/STAG vkládat. Vkládají se jednotlivé přípony oddělené čárkou, např. PDF, DOC, DOCX, XML. Je třeba zadat vždy všechny možnosti, čili např. DOC i DOCX nebo XLS i XLSX, JPEG i JPG atd. Je třeba poznamenat, že kromě kontroly odevzdávané VŠKP na formát PDF se ostatní kontroly dělají "hloupě", kontroluje se pouze přípona a nedělá se žádná kontrola, zda obsah souboru formátem odpovídá uvedené příponě. Cílem je pouze navést uživatele na vložení požadovaného typu souboru.

Přístup

  • Administrátor