Studijní programy a specializace (OP0010)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Definice studijních programů, oborů a studijních plánů

Ovládání

Na první záložce Studijní programy se podle zvoleného kritéria zobrazí základní položky existujících studijních programů. Studijní programy je možné vkládat, měnit i mazat. Při vkládání nového programu platí, že kód programu (položka Kód z čísel.) je daný státním číselníkem, viz. formulář Číselník studijních programů (CI0080).

Podbarvení zobrazených st. programů:

 • Červené pozadí - akreditace st. programu vypršela

 • Oranžové pozadí - akreditace st. programu vyprší do 3 měsíců

 • Zelené pozadí - akreditace st. programu vyprší do 6 měsíců

 • Červené písmo - akreditace některého oboru st. programu vypršela

 • Oranžové písmo - akreditace některého oboru st. programu vyprší do 3 měsíců

 • Zelené písmo - akreditace některého oboru st. programu vyprší do 6 měsíců

Tlačítko K na konci záznamu umožňuje zkopírovat textové položky daného st. programu ke všem st. programům se stejným kódem. Jedná se o textové položky na záložkách Zaměření, Uchazeč, Absolvent.

Ve spodní části obrazovky je uveden název st. programu ze státního číselníku. Na diplomu a diploma supplement bude vytištěn podle konkrétního kódu st. programu tento název, nikoliv ten, který je uveden v položce Název. Výjimku tvoří st. programy studované v angličtině, tady bude vytištěn anglický název uvedený v položce Název.

V horní části formuláře se můžeme při prohlížení dalších záložek libovolně pohybovat mezi programy vybranými v první záložce.

Na další záložce Popis programu jsou zobrazeny ostatní položky, které podrobněji popisují studijní program. Při vkládání nového programu je nutné vyplnit všechny tučně zvýrazněné položky.

Max. délka studia

S maximální délkou studia se porovnává doba, kdy student studoval. Do doby studentova studia se nezapočívá doba přerušení studia ani uznaná doba rodičovství.

Joint degree

Ukazuje zda student studuje svůj studijní program na více školách a na diplomu bude mít uvedeno více škol nebo dostane více diplomů - MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/joint-degrees). Joint/double/multiple-degree je možné volit na úrovni studijního programu nebo až na úrovni specializací. Tam je také možné volit, zda společný diplom tiskne naše škola nebo partnerská škola.

V záložce Cíle prog., status jsou zobrazeny cíle daného programu (při vkládání nového programu je nutné doplnit alespoň cíl programu v češtině). Lze zde také najít profesní status.

Pod záložkou Obory se zobrazí základní položky oborů, které patří ke zvolenému st. programu. Opět můžeme nové obory vkládat, stávající opravovat nebo rušit. Stejně jako u st. programu je i zde ve spodní části obrazovky uveden název oboru ze státního číselníku (AKVO) a ten bude vytištěn na diplomu nebo na diploma supplement, nikoliv název uvedený u daného záznamu v položce Název. Pomocí tlačítka Oprav je možné opravit hromadně všechny shodné obory podle opravy provedené u daného oboru. (Shodné obory mají shodné položky: fakultu oboru, číslo oboru, číslo specializace, číslo aprobace, typ interní, formu interní).

Podbarvení zobrazených oborů:

 • Červené pozadí - akreditace oboru vypršela

 • Oranžové pozadí - akreditace oboru vyprší do 3 měsíců

 • Žluté pozadí - akreditace oboru vyprší do 6 měsíců

Na záložce Popis oboru najdeme další položky, které podrobněji obor popisují. Na této záložce je také možné zařadit obor do jedné z nabízených skupin oborů. Další záložka Texty na dokumentu umožňuje nadefinovat texty pro tisk různých typů osvědcení. Anotaci a vzdělávací cíle oboru zobrazíme kliknutím na záložku Anotace, cíle oboru .

Záložka ECTS umožňuje zadávat potřebné informace týkající se ECTS pro konkrétní studijní obor. Nastavením parametru ECTS_IP_PROFIL_PROGRAMU je možné určit, jestli se profil programu vyplňuje ze seznamu nebo textově.

Záložka Kvalifikační rámec již v tomto formuláři není. Pro editaci i prohlížení je dostupná pouze na portále.

Na poslední záložce Studijní plány oboru lze zapsat, opravit nebo zrušit st. plány příslušné k vybranému oboru. Mezi obory se lze také jednoduše pohybovat stiskem příslušného tlačítka v horní části záložky.

Novou položkou při tvorbě studijního programu je maska osobního čísla, která umožňuje nadefinovat předpis, podle kterého budou osobní čísla generována.

V masce je možné použít tyto znaky:

 • číslice 0,1,2…9

 • velká písmena bez diakritiky A,B,C…Z

 • hvězdička "*"

 • otazník "?"

 • hashmark "#"

 • ampersand "&"

Struktura masky
 1. Právě jedno písmeno označující fakultu

  • musí být uvedeno v doméně OS_CISLO

  • musí být na první pozici masky

  • uvádí se vždy rovnou toto velké písmeno (žádný náhradní znak)

  • priklad: A .. FAV, K .. FEK, L .. FEK

 2. Rok nástupu do studia

  • musí být na druhé a třetí pozici masky

  • používají se dva znaky hashmark "##"

  • systém nastaví dvě poslední číslice akad. roku (přelomový měsíc, od kdy se uvažuje aktuální rok určuje parametr OS_CISLO_PRELOM_ROKU)

 3. Prefix čísla

  • nepovinné

  • písmeno nebo více písmen, vyjadřující např. formu, typ studia

  • může zde být i ampersand "&", na jeho pozici je možné nezadat nic nebo libovolné písmeno

 4. Pořadové číslo

  • povinné

  • může být na libovolné pozici počínaje čtvrtou

  • je možné zadat znaky *,?,0,1,2..9

  • tyto znaky je možné zadat v masce jen jednou, tj. nesmí mezi nimi být písmena, která by pořadové číslo rozdělovala na dvě pořadová čísla

  • na konci musí být znak 0 nebo 1 označující, zda první číslo bude začínat nulou nebo jedničkou

  • před posledním znakem (0 resp. 1) může být libovolné množství hvězdiček "*" nebo otazníků "?"

   1. v masce nesmí být víc jak jedna souvislá řada hvězdiček

   2. v masce nesmí být víc jak jedna souvislá řada otazníků

   3. otazník říká, kolik pozic včetně posledního znaku (0 resp. 1) bude pořadové číslo pevně mít. Mezi otazníky nesmí být hvězdičky

   4. hvezdička říká, kolik pozic včetně posledního znaku (0 resp. 1) bude pořadové číslo minimálně mít. Mezi hvězdičkami nesmí být otazníky

   5. na prvním místě může být použita číslice 1,2…9. Tím si určujeme, že číselná řada začíná pro tento studijni program tímto číslem

   6. pokud bude uvedena jen jedna číslice 0 resp. 1, pro systém to znamená, že má začít číslovat od tohoto čísla a že se před ním nachází hvězdička

 5. Postfix čísla

  • nepovinné

  • písmeno nebo více písmen, vyjadřující např. formu, typ studia

  • může zde být i ampersand, na jeho pozici je možné nezadat nic nebo libovolné písmeno (možno použít např. pro označení studentů Erasmus)

Maska musí mít minimálně 4 pozice: písmeno fakulty, dva hashmarky "#" roku nástupu a jednu číslici označující, zda se začíná nulou nebo jedničkou.

Do domény FAKULTY do položky ENGLISH je nutné předdefinovat masku pro fakultu. Při nastavování masky u studijních programů se převezme tato předdefinovaná.

Příklady masky a generovaných čísel:

Maska Posloupnost generovaných čísel

A##??0

A07000, A07001 … A07999

A##**1

A07001, A07002 … A07999, A070001 … A079999999

A##1

A071, A072 … A079, A0701, A0702 … A079999999

A##P??0B

A07P000B, A07P001B … A07P999B

A##M4**1

A07M4001, A07M4002 … A07M9999, A07M00001 … A07M999999

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Tajemník fakulty