Studijní programy a specializace (OP0010)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Definice studijních programů, specializací a studijních plánů

Ovládání

Záložka "Programy"

Zde se podle zvoleného kritéria zobrazí základní položky existujících studijních programů. Studijní programy je možné vkládat, měnit i mazat. Při vkládání nového programu platí, že kód programu (položka Kód z čísel.) je daný státním číselníkem, viz. formulář Číselník studijních programů (CI0080).

Podbarvení zobrazených st. programů:

 • Červené pozadí - akreditace studijního programu vypršela

 • Oranžové pozadí - akreditace studijního programu vyprší do 3 měsíců

 • Zelené pozadí - akreditace studijního programu vyprší do 6 měsíců

 • Červené písmo - akreditace některé specializace studijního programu vypršela

 • Oranžové písmo - akreditace některé specializace studijního programu vyprší do 3 měsíců

 • Zelené písmo - akreditace některé specializace studijního programu vyprší do 6 měsíců

Tlačítko Ko. na konci záznamu umožňuje zkopírovat textové položky daného st. programu ke všem st. programům se stejným kódem. Jedná se o textové položky na záložkách Zaměření, Uchazeč, Absolvent.

Ve spodní části obrazovky je uveden název stud. programu ze státního číselníku a je zde možné uvést název pro tisk na diplomu a na diploma supplement.

V horní části formuláře se můžeme při prohlížení dalších záložek libovolně pohybovat mezi programy vybranými v první záložce.

Záložka "Popis (stud. program)"

Zde jsou zobrazeny ostatní položky, které podrobněji popisují studijní program.

Max. délka studia

S maximální délkou studia se porovnává doba, kdy student studoval. Do doby studentova studia se nezapočívá doba přerušení studia ani uznaná doba rodičovství.

Joint degrees

Ukazuje zda student studuje svůj studijní program na více školách a na diplomu bude mít uvedeno více škol nebo dostane více diplomů - MŠMT ( http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/joint-degrees ). Joint/double/multiple-degree je možné volit na úrovni studijního programu nebo až na úrovni specializací. Tam je také možné volit, zda společný diplom tiskne naše škola nebo partnerská škola.

Záložka "VŠKP, praxe"

Zde jsou údaje týkající se VŠKP, praxí a spolupráce se zahraničními školami.

Záložka Zaměření"

Zde jsou údaje týkající se vzdělávacích cílů, obsahového zaměření, oblastí vzdělávání a návaznosti na další studijní programy.

Záložka "Uchazeč"

Zde jsou údaje týkající se požadavků na přijetí, požadované zdravotní způsobilosti a služeb a podpůrných opatření pro uchazeče a studenty se zdravotním postižením.

Záložka "Absolvent (stud. program)"

Zde jsou údaje týkající se profilu absolventa stud. programu, předpoklady uplatnitelnosti, možné pracovní pozice.

Záložka "Rada"

Zde je možné vyplnit členy rady stud. programu.

Záložka "Specializace"

Zde se zobrazí základní položky specializací, které patří ke zvolenému stud. programu. Opět můžeme nové specializace vkládat, stávající opravovat nebo rušit. Pomocí tlačítka Oprav je možné opravit hromadně všechny shodné specializace podle opravy provedené u daného specializace (za shodné specializace se považují ty, které mají stejnou fakultu specializace, číslo specializace, zaměrení, číslo aprobace, typ interní, formu interní).

Podbarvení specializací:

 • Červené pozadí - akreditace specializace vypršela

 • Oranžové pozadí - akreditace specializace vyprší do 3 měsíců

 • Žluté pozadí - akreditace specializace vyprší do 6 měsíců

Záložka "Popis (specializace)"

Zde najdeme další položky, které podrobněji specializaci popisují. Na této záložce je také možné zařadit specializaci do jedné z nabízených skupin specializací.

Záložka "Požadavky"

Zde je uvedena anotace a vzdělávací cíle specializace, požadavky na přijetí a na zdravotní způsobilost.

Záložka "Absolvent (specializace)"

Zde jsou údaje týkající se profilu absolventa této specializace, předpoklady uplatnitelnosti, možné pracovní pozice.

Záložka "ECTS"

Uumožňuje zadávat potřebné informace týkající se ECTS pro konkrétní studijní specializaci. Nastavením parametru ECTS_IP_PROFIL_PROGRAMU je možné určit, jestli se profil programu vyplňuje ze seznamu nebo textově.

Záložka "Kurzy"

Obsahuje dodatečné informace k specializaci potřebné pro evidenci a výkaznictví kurzů CŽV a také pro vykazování mikrocertifikátů účastníků těchto kurzů. Kurzy se vykazují do Národního katalogu kurzů vedeného na UK Praha. Mikrocertifikáty generuje Národní systém pro generování, evidenci a ověřování mikrocertifikátů vedený na MUNI Brno.

Záložka "Partneři"

Zde jsou uvedeny údaje o partnerských školách a fakultách.

Záložka "Plány"

Zde je uveden seznam všech studijních plánů pro danou specializaci.

Maska osobního čísla

Tato položka umožňuje nadefinovat předpis, podle kterého budou generována osobní čísla pro studenty daného programu.

V masce je možné použít tyto znaky:

 • číslice 0,1,2…9

 • velká písmena bez diakritiky A,B,C…Z

 • hvězdička "*"

 • otazník "?"

 • hashmark "#"

 • ampersand "&"

Struktura masky
 1. Právě jedno písmeno označující fakultu

  • musí být uvedeno v doméně OS_CISLO

  • musí být na první pozici masky

  • uvádí se vždy rovnou toto velké písmeno (žádný náhradní znak)

  • priklad: A .. FAV, K .. FEK, L .. FEK

 2. Rok nástupu do studia

  • musí být na druhé a třetí pozici masky

  • používají se dva znaky hashmark "##"

  • systém nastaví dvě poslední číslice akad. roku (přelomový měsíc, od kdy se uvažuje aktuální rok určuje parametr OS_CISLO_PRELOM_ROKU)

 3. Prefix čísla

  • nepovinné

  • písmeno nebo více písmen, vyjadřující např. formu, typ studia

  • může zde být i ampersand "&", na jeho pozici je možné nezadat nic nebo libovolné písmeno

 4. Pořadové číslo

  • povinné

  • může být na libovolné pozici počínaje čtvrtou

  • je možné zadat znaky *,?,0,1,2..9

  • tyto znaky je možné zadat v masce jen jednou, tj. nesmí mezi nimi být písmena, která by pořadové číslo rozdělovala na dvě pořadová čísla

  • na konci musí být znak 0 nebo 1 označující, zda první číslo bude začínat nulou nebo jedničkou

  • před posledním znakem (0 resp. 1) může být libovolné množství hvězdiček "*" nebo otazníků "?"

   1. v masce nesmí být víc jak jedna souvislá řada hvězdiček

   2. v masce nesmí být víc jak jedna souvislá řada otazníků

   3. otazník říká, kolik pozic včetně posledního znaku (0 resp. 1) bude pořadové číslo pevně mít. Mezi otazníky nesmí být hvězdičky

   4. hvezdička říká, kolik pozic včetně posledního znaku (0 resp. 1) bude pořadové číslo minimálně mít. Mezi hvězdičkami nesmí být otazníky

   5. na prvním místě může být použita číslice 1,2…9. Tím si určujeme, že číselná řada začíná pro tento studijni program tímto číslem

   6. pokud bude uvedena jen jedna číslice 0 resp. 1, pro systém to znamená, že má začít číslovat od tohoto čísla a že se před ním nachází hvězdička

 5. Postfix čísla

  • nepovinné

  • písmeno nebo více písmen, vyjadřující např. formu, typ studia

  • může zde být i ampersand, na jeho pozici je možné nezadat nic nebo libovolné písmeno (možno použít např. pro označení studentů Erasmus)

Maska musí mít minimálně 4 pozice: písmeno fakulty, dva hashmarky "#" roku nástupu a jednu číslici označující, zda se začíná nulou nebo jedničkou.

Do domény FAKULTY do položky ENGLISH je nutné předdefinovat masku pro fakultu. Při nastavování masky u studijních programů se převezme tato předdefinovaná.

Příklady masky a generovaných čísel:

Maska Posloupnost generovaných čísel

A##??0

A07000, A07001 … A07999

A##**1

A07001, A07002 … A07999, A070001 … A079999999

A##1

A071, A072 … A079, A0701, A0702 … A079999999

A##P??0B

A07P000B, A07P001B … A07P999B

A##M4**1

A07M4001, A07M4002 … A07M9999, A07M00001 … A07M999999

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Tajemník fakulty