Aplikace zobrazuje uchazečům o studium průběh a výsledky jejich přijímacího řízení.

Informace o přijímacím řízení

Obrázek 580. Informace o přijímacím řízení. 

Uchazeč musí nejprve zadat údaj či údaje, podle kterých se na přijímacím řízení identifikoval (např. oborové číslo, univerzitní číslo či iniciály — dle požadavků konkrétní školy). Poté se zobrazí seznam přijímacích řízení, která uchazeč absolvoval. V případě, že uchazeč podal elektronickou přihlášku ke studiu, dostane se ke svým výsledkům přijímacího řízení pouze přímo z prostředí elektronické přihlášky.

V elektronické přihlášce ke studiu nesmí školy požadovat několik osobních údajů, které jsou ale následně potřeba během studia: Titul před a za jménem, rodné příjmení, rodinný stav, u cizinců kvalifikátor občanství, místo narození. V tom případě pak může tyto údaje doplnit uchazeč poté, co je přijat ke studiu na této záložce. Pokud to uchazeči nevyplní zde, IS/STAG umožňuje tyto údaje získat také od studentů v sekci Moje studium / Moje údaje.

Uchazeč - zadání dalších osobních údajů

Obrázek 581. Uchazeč - zadání dalších osobních údajů. 

Po kliknutí na jednotlivé přijímací obory jsou v detailech zobrazeny veškeré dostupné informace o uchazeči, o vybraném oboru, rozhodnutí i rozpis jednotlivých částí (zkoušek) přijímacího řízení. Veškeré informace, které jsou v danou chvíli uvedeny, záleží na tom, zda je daná fakulta již má k dispozici a zda se je již rozhodla zveřejnit.

Pokud je třeba od přijatého uchazeče získat nějaké vyjádření (např. potvrzení zápisu ke studiu), je možné text vyjádření definovat ve formuláři PJ0040 v sekci Zveřejnění výsledků - položka Text pro potvrzení zápisu uchazečem. Doporučujeme vyplnit také anglickou variantu textu. Uchazečům se pak objeví výzva k vyjádření:

Potvrzení zápisu uchazečem

Obrázek 582. Potvrzení zápisu uchazečem. 

Informace o přijímacím řízení — Ověřování totožnosti uchazeče

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V důsledku pandemie COVID a doporučení pro omezení fyzických kontaktů vznikla na jaře 2021 poptávka po propojení IS/STAG se systémy pro ověření totožnosti a identifikace osob. Snahou je náhrada fyzického kontaktu uchazeče se studijní referentkou kvůli ověření totožnosti uchazeče při zápisu do studia.

Bylo zvažováno několik různých variant a možností, v současné době jsou implementovány dvě. Jednou je možné napojení IS/STAG na službu zignsec.com, která na základě zaslaných fotografií dokladů totožnosti a obličeje uchazeče vyhodnocuje, zda se jedná opravdu o daného držitele dokladů.

Druhou metodou je ověření na základě uchazečovy znalosti čísla jednacího u daného přijímacího řízení. V tomto případě se ověření totožnosti de-fakto převádí na poštovní doručovatelku. Uchazeči je zasláno rozhodnutí o přijetí - poštou, doporučeně, případně do vlastních rukou. Předpokládá se tedy, že pošta zajistí, aby zásilku dostal skutečně jen určený člověk a ten se tedy ověřuje zástupci pošty. V rozhodnutí je uvedeno jedinečné číslo jednací, které je přiřazeno k danému přijímacímu řízení. Uchazeč pak na portálové stránce zadá ono číslo jednací a pokud číslo jednací souhlasí, považuje se uchazeč za ověřeného. Má-li uchazeč více přijímacích řízení, stačí, když zapíše číslo jednací libovolného z nich.

Ověření totožnosti probíhá, pokud si jej zákazník přeje a provede konfiguraci, na stránce s výsledky přijímacího řízení. Je k dispozici v případě, že uchazeč byl přijat ke studiu. Ověření metodou ověření číslem jednacím pak vypadá takto:

Ověření totožnosti zadáním čísla jednacího:

Obrázek 583. Ověření totožnosti zadáním čísla jednacího: 

V případě, že se ověření podařilo:

Obrázek 584. V případě, že se ověření podařilo: 

V případě, že se ověření nepodařilo a byl vyčerpán maximální počet pokusů:

Obrázek 585. V případě, že se ověření nepodařilo a byl vyčerpán maximální počet pokusů: 

Ověření metodou Zignsec.com pak vypadá takto:

Tlačítko pro „odchod“ na externí web pro ověření:

Obrázek 586. Tlačítko pro odchod na externí web pro ověření: 

Web zignsec.com - postupně…

Obrázek 587. Web zignsec.com - postupně…. 

Web zignsec.com - postupně…

Obrázek 588. Web zignsec.com - postupně…. 

Web zignsec.com - postupně…

Obrázek 589. Web zignsec.com - postupně…. 

Po doběhnutí analýzy webu zignsec.com je IS/STAG zpětně notifikován výsledkem ze Zignsec.com. Uchazeč by tedy po svém návratu měl ihned (či brzy poté) vidět výsledek ověření totožnosti.

U osob, kterým se z jakéhokoliv důvodu ověření totožnosti nepodařilo, může o ověření totožnosti rozhodnout studijní referentka v portálové aplikaci v menu IS/STAG / Ztotožnění osob. Jednoduchá aplikace umožňuje takové osoby rychle dohledat a říct, zda má být jejich totožnost považována za ověřenou či nikoliv:

Referentka rozhoduje, zda akceptovat osobu při ověření číslem jednacím:

Obrázek 590. Referentka rozhoduje, zda akceptovat osobu při ověření číslem jednacím: 

V případě použití nástroje ZignSec.com budou v IS/STAG dočasně (po dobu max 14 dní) uloženy kompletní údaje získané ze ZignSec.com - tedy jednak hodnoty vybraných políček z dokladů totožnosti (jméno, příjmení, datum narození), jednak kompletní JSON data obsahující vše, co ZignSec o osobě zjistil a jednak v případě, že ZignSec poskytne, tak i ony obrázkové přílohy, které osoba pro ZignSec fotila.

Referentka rozhoduje, zda akceptovat osobu po neúspěšném pokusu přes Zignsec.com:

Obrázek 591. Referentka rozhoduje, zda akceptovat osobu po neúspěšném pokusu přes Zignsec.com: 

Detailní informace o možnostech, způsobu zprovoznění a možnostech konfigurace naleznete v sekci webu určené pro administrátory (přístupné po přihlášení).