Nastavení parametrů přijímacího řízení (PJ0040)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Nastavení parametrů přijímacího řízení (podmínky pro přijetí bez a s přijímacím řízením, předměty přijímací zkoušky).

Ovládání

Ve všech blocích tohoto formuláře je možné vkládat, upravovat i mazat záznamy.

Fakulta nastavuje podmínky přijímacího řízení zvlášť pro každou kombinaci oborů. Tyto kombinace jsou v bloku Přijímací obory. Při vkládání se pomocí seznamů hodnot vybere studijní program a obor, případně kombinace oborů. Ty je potřeba mít definované ve formulářích Studijní programy a specializace (OP0010) a Kombinace specializací (OP0030). Pro každou kombinaci oborů je možné stanovit pevný počet bodů pro přijetí. Také je možné tuto hodnotu nenastavovat a až proběhnou všechny přijímací zkoušky, tak si v jiném formuláři zkoušet kolik uchazečů projde vždy pro určitý počet bodů a hranici určit až tam.

Pro každý přijímací obor je možné nastavit kolo přijímacího řízení. Pokud jde o 2. a vyšší kolo, je záznam tohoto oboru zvýrazněn oranžovým podbarvením.

Pokud chce fakulta pro přijetí bez přijímacího řízení hlídat dobu od složení maturity, nebo od ukončení studia na vysoké škole, může obojí nastavit.

Specifické přijímací obory

Položky Ikona a Zkratka se zobrazí navíc jako první sloupec v seznamu přijímacích oborů při podání e-přihlášky na portálu. V položce Vzorec pro omezení uchazečů lze nastavit vzorcem omezení, pro jaké uchazeče je přijímací obor určen. Aktuálně lze nastavit pouze vzorec UKRAJINEC = 'A' případně UKRAJINEC <> 'A'.

Nastavení textu rozhodnutí

Do položky Text rozhodnutí je možné pro přijímací obor umístit text, který je součástí údajů pro rozepisování generovaných při spuštění sestavy Adresní štítky (Z_ST_UCH) popř. Adresní štítky (jednosloupcové) (Z_ST_UC1). Do textu je možné nadefinovat pro jednotlivé předměty značky, které jsou nahrazeny konkrétní hodnotou, podobně jako v případě definice vzorců pro předměty. V případě, že hodnota není určena, nahradí se značka v textu dvěma mezerami.

Příklad: Minimum bodů z předmětu MA bylo ?MA?, získal jste @MA@ bodů a z tohoto předmětu jste podmínkám pro přijetí |MA|.

Seznam přípustných značek

Značka

Význam

#

hodnota

@

body

|

vyhověl

!

minimální hodnota

%

maximální hodnota

?

minimum bodů

_

maximum bodů

Nastavení předmětů

Blok Předměty obsahuje předměty ze střední školy, jejichž výsledky se budou zaznamenávat a vyhodnocovat, nebo předměty přijímací zkoušky. Při vkládání nového předmětu je ho potřeba nejprve založit ve formuláři Číselník předmětů k přijímacím zkouškám (PJ0120). Předmětu je možné přiřadit pracoviště (výběr z číselníku pracovišť, Číselník pracovišť (CI0110)), kterému bude potom umožněno vkládat výsledky. U každé přijímací zkoušky je možné nastavit jakého je typu( ústní, písemná, talentová, praktická, ze střední školy, z Bc. studia) a minimální počet bodů nutný pro přijetí. Je zde možné evidovat a individuálně bodovat i aktivity ze střední školy( pokud je nechcete ohodnotit v bloku Převedení průměru na body). Pro předmět lze nastavit maximální a minimální hodnotu, případně minimální a maximální počet bodů pro vyhovění podmínkám přijímacího řízení.

Pro vzájemný vztah mezi nastavením mezí a vyhověním podmínkám platí:

meze nenastaveny

vyhověl

nastavena pouze dolní mez

vyhověl při vyplněné hodnotě >= dolní mezi

nastavena pouze horní mez

vyhověl při nevyplněně hodnotě nebo vyplněné hodnotě <= horní mezi

nastavena horní i dolní mez

vyhověl při vyplněné hodnotě v mezích

Hodnotu předmětu nebo počet bodů je možné určovat vzorcem. Rychlá nápověda k vytváření vzorců je v pravé horní části (znaky @, $$, ?).

 • Nastavením příznaků zobrazovat test/SŠ se určí, jestli se předmět má zobrazovat ve formuláři pro zápis výsledků z testů anebo ve formuláři pro zápis přihlášky.

 • Nastavením příznaku pov. určujeme, jestli se při podání e-přihlášky povinně vkládá požadovaná hodnota (známka, průměr, SCIO body apod.):

  A

  povinné zadání hodnoty

  N

  nepovinné zadání hodnoty

  D

  hodnotu je možné doplnit později až do datumu Soubory a známky do na záložce Nastavení E-přihlášky

  X

  předmět se na e-přihlášce nezobrazuje

 • Nastavením příznaku Zobrazovat web určujeme, zobrazí-li se předmět na webu ve výsledcích přij. řízení: 0 - nezobrazovat, >=1 zobrazovat a zároveň udává pořadí zobrazení předmětů na webu.

 • Příznaky započítávat test/SŠ se určuje jestli se mají výsledky z předmětu započítávat do celkových výsledků uchazeče a jestli mají tyto výsledky vliv na vyhovění uchazeče podmínkám PŘ.

 • Příznaky tisknout na sestavách pro testy/SŠ se označí předměty, které chceme vidět v tiskových sestavách.

U každého předmětu je možné převést průměr na body a započítat ho do celkového počtu bodů. V bloku Převedení průměru na body se udává horní hranice průměru a počet bodů. Tlačítkem Generuj lze po zadání příslušných mezí a kroků vygenerovat příslušné záznamy.

U každé střední školy je v číselníku středních škol nastaveno, jakého je typu. Po nastavení vah v bloku Váha průměru dle typu SŠ je možné využít tyto váhy ve vzorcích.

U každého uchazeče je možné nastavit (ve formuláři Zadání uchazeče po oborech (PJ0020)), jakého je typu. Typ uchazeče je číselník, který si fakulta může pro každý přijímací obor nadefinovat jiný. K jednotlivým položkám si může stanovit i určitou váhu a to potom využívat při výpočtech. Např. to fakulty používají na rozlišení uchazečů dle typu jejich střední školy a protože známka 3 z gymnázia podle nich odpovídá známce 2 z SOU, tak zavedením koeficientů "vyrovnávají" úroveň. Doposud toto přiřazení používali jen studijní referentky, kdy při zadání přihlášky mohly uchazeči přidělit nějaký typ. Nově umožňujeme toto využít i v E-přihlášce. Tj. fakulta si může nadefinovat svůj libovolný číselník a uchazeč si z něj může jednu hodnotu vybrat.

Pravidla pro vytváření vzorců
 • ve vzorci lze používat operátory: + .. plus, - .. mínus, * .. krát, / .. děleno

 • operátor § reprezentuje prázdnou (null) hodnotu

 • ve vzorci je možné používat závorky a to i několikanásobně vnořené

 • ve vzorci se může vyskytovat i několik funkcí najednou

 • výsledek vzorce pro body se automaticky zaokrouhluje na celá čísla

 • bude-li výsledek vzorce pro hodnotu vyšší než 99.99, nastaví se jako výsledek 99.99

 • Zápis && představuje váhu střední školy. U každého studenta je uvedena střední škola, kterou vystudoval. Jestliže chceme zvýhodnit uchazeče, kteří vystudovali určitý typ školy, je možné každému typu střední školy přiřadit nějakou hodnotu. Zápis && představuje tuto hodnotu a je jí možné použít kdekoliv ve vzorci. Nastavení hodnot pro jednotlivé střední školy je možné provést u každého přijímacího oboru jiné.

 • Zápis $$ představuje váhu typu studenta. Jedná se o možnost roztřídění studentů do různých skupin. Každému studentovi je potom přidělena nějaká skupina. Každá skupina má nastavenou určitou hodnotu. Zápis $$ představuje tuto hodnotu a je jí možné použít kdekoliv ve vzorci. Nastavení typů studentů a jejich hodnot je možné provést u každého přijímacího oboru jiné.

 • Znaky # a @ se používají na ohraničení názvu předmětu.

  • Zápis #MAT# představuje hodnotu předmětu matematika. Ve vzorci pro hodnotu předmětu lze pracovat jen s hodnotami předmětu.

  • Zápis @MAT@ představuje body předmětu matematika. Ve vzorci pro body předmětu lze pracovat s hodnotami předmětu i s body předmětu.

Funkce IF(X;=>;Y;Z;Q)

jestliže X je větší se rovná Y potom je výsledkem Z jinak je výsledkem Q. Na místě parametrů lze např. použít hodnotu předmětu, body předmětu nebo jen číslo. Je nutné uvést právě čtyři parametry oddělené středníkem. Jako operátory lze použít: = .. rovná se, < .. menší, > .. větší, <= .. menší se rovná, >= .. větší se rovná, <> .. nerovná se.

Funkce NVL(X;Y)

Pokud X neobsahuje žádnou hodnotu, výsledkem bude Y jinak X. Na místě parametrů lze např. použít hodnotu předmětu nebo body předmětu. Na místě parametru Y je možné použít i číslo. Je nutné uvést právě dva parametry a oddělit je středníkem. Stejný zápis je možný pomocí IF(X;=;§;Y;X), kde § reprezentuje prázdnou hodnotu.

Funkce CNT(X;Y;Z;Q)

počet parametrů, které obsahují nějakou hodnotu = nezapočítává se parametr, který neobsahuje žádnou hodnotu. Mezi závorkami lze použít libovolné množství parametrů oddělených středníkem. Jako parametry lze např. použít hodnotu předmětu, body předmětu nebo jen číslo.

Funkce SUM(X;Y;Z;Q)

Součet hodnot uvedených parametrů. Mezi závorkami lze použít libovolné množství parametrů oddělených středníkem. Jako parametry lze např. použít hodnotu předmětu, body předmětu nebo jen číslo. Pokud některý z parametrů nebude obsahovat žádnou hodnotu, bere se jako by v seznamu nebyl uveden = nezapočítává se do součtu.

Funkce AVG(X;Y;Z;Q)

Aritmetický průměr hodnot uvedených parametrů. Mezi závorkami lze použít libovolné množství parametrů oddělených středníkem. Jako parametry lze např. použít hodnotu předmětu, body předmětu nebo jen číslo. Pokud některý z parametrů nebude obsahovat žádnou hodnotu, bere se jako by v seznamu nebyl uveden = nezapočítává se do průměru. Pokud bychom ho chtěli započítávat do průměru, musíme ho naplnit hodnotou 0. Zápis AVG(X;Y;Z;Q) lze nahradit zápisem sum(X;Y;Z;Q)/nvl(cnt(X;Y;Z;Q);1). Funkce NVL je zde použita pro případ, že by žádný z uvedených parametrů neobsahoval žádnou hodnotu. Bez použití NVL by systém zahlásil chybu "Dělení nulou".

Funkce MIN(X;Y;Z;Q)

Minimální hodnota uvedených parametrů. Mezi závorkami lze použít libovolné množství parametrů oddělených středníkem. Jako parametry lze např. použít hodnotu předmětu, body předmětu nebo jen číslo. Pokud některý z parametrů nebude obsahovat žádnou hodnotu, bere se jako by v seznamu nebyl uveden.

Funkce MAX(X;Y;Z;Q)

Maximální hodnota uvedených parametrů. Mezi závorkami lze použít libovolné množství parametrů oddělených středníkem. Jako parametry lze např. použít hodnotu předmětu, body předmětu nebo jen číslo. Pokud některý z parametrů nebude obsahovat žádnou hodnotu, bere se jako by v seznamu nebyl uveden.

Funkce POWER(X;Y)

Mocnina X na Y.

Funkce FLOOR(X)

Celočíselné zaokrouhlení dolů. FLOOR(1.1)=1, FLOOR(1.99)=1

Funkce CEIL(X)

Celočíselné zaokrouhlení nahoru. CEIL(1.01)=2, CEIL(1.9)=2

Funkce ROUND(X;Y)

Matematické zaokrouhlení čísla X na Y desetinných míst. Druhý parametr je nepovinný a není-li zadán, uvažuje se nula. ROUND(1.44;1)=1.4, ROUND(1.45;1)=1.5, ROUND(1.46;1)=1.5

Přiřazení termínu

K předmětu přijímacího oboru lze přiřadit termín přímo výběrem konkrétního termínu. Tím se termín automaticky nastaví k předmětu všech uchazečů daného oboru. Druhou možností je termín nevyplňovat a nastavit položku Termín bude přiřazen později na Ano. Tohle nastavení umožní přiřadit uchazečům termín později ve formuláři Komise, termíny, studenti na termínu (PJ0015) na záložce Seznam uchazečů u předmětového termínu.

Přiřazení aktivity

K předmětu přijímacího oboru lze přiřadit aktivitu, která má v Aktivity (EL0010) nastavenou položku Přij. na A. Uchazeč může mít danou aktivitu přiřazenou pouze jednou, čili ji lze přiřadit vždy pouze k jednomu z předmětů přijímacího oboru. Aktivita se nepřiřadí těm uchazečům, u kterých je již rozhodnuto, zda jsou přijatí nebo nepřijatí. Toto platí v případě, že se nejprve provede nastavení kódů rozhodnutí a následně se přiřadí aktivita k předmětu přijímacího oboru. Veškeré další změny rozhodnutí již nemají na přiřazení uchazečů k aktivitě a vyřazení uchazečů z aktivity vliv.

Tip: Potřebujete-li na aktivitu přiřadit uchazeče, kterému jste omylem přiřadili rozhodnutí, stačí ho v příjímacím řízení smazat a znovu ho převést pomocí Převod e-přihlášky do přijímacího řízení (PJ0025) - při převodu jsou všichni uchazeči na aktivitu automaticky přiřazováni.

Nastavení E-přihlášky

Všechny údaje týkající se E-přihlášky vyplníme na záložce Nastavení E-přihlášky. Mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a mezní termín pro podání platby za přihlášku ke studiu se nastavuje pomocí parametrů STAGu EPR_DEADLINE_PRIHLASKA a EPR_DEADLINE_PLATBA centrálně pro celou fakultu. Pokud chcete u některého přijímacího oboru jiné termíny, můžete je vyplnit a tyto hodnoty mají pak přednost před fakultními.

Kromě toho lze nastavit v položce Soubory a známky do, do kdy mohou uchazeči k e-přihlášce doplňovat soubory a známky (pouze u předmětů, které mají nastaveno pov.=D). Pozor - při nevyplnění této položky není doplňování časově omezeno a je tudíž možné až do zahájení přijímacího řízení na nový akademický rok! Podrobněji je popsáno v kapitole ÚPRAVY PŘIHLÁŠKY.

Zveřejnění výsledků

Na záložce Zveřejnění výsledků je možné na úrovni přijímacích oborů určit, jakým způsobem se mají výsledky uchazečů publikovat na webu. Důležité je zadat správnou URL adresu, kde budou výsledky publikovány.

Termíny

Na této záložce je možné přiřadit k přijímacímu oboru termíny přijímacích zkoušek, na které se mohou uchazeči tohoto přij. oboru přihlásit. Kromě toho je třeba nastavit rozmezí datumů, ve kterém smí uchazeč přihlášení na termín provést.

Skupiny přijímacích oborů

Na záložce Skupiny přijímacích oborů je možné vytvářet skupiny vždy několika přijímacích oborů. Z takto zadané množiny oborů si může uchazeč současně zapsat maximálně počet oborů pro skupinu nastavený. V rámci skupiny se také určí, zda půjde o jednu platbu pro všechny uchazečem zapsané obory nebo o platbu pro každý obor zvlášť.

Poznámky

Přijímací řízení je patrně na každé fakultě každé vysoké školy v ČR odlišné. Tento formulář se snaží postihnout všechny jeho zatím zjištěné skutečnosti.

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Tajemník fakulty