Popis aplikace Prohlížení a její terminologie

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Když je dle zadaných kritérií nalezeno více výsledků, aktuální záznam je zvýrazněn zelenou šipkou u záznamu.

Vzhledem k množství položek se při příliš neurčitém výběru (vyhledání všech učitelů, jejichž jméno obsahuje A) zobrazí jen varovné upozornění o nutnosti zpřesnění vyhledávacích kritérií.

Portletová aplikace IS/STAG Prohlížení nahrazuje plně původní verzi Prohlížení, nazývanou uživateli i administrátory Modré stránky. Aplikace slouží k vyhledávání a prohlížení nejfrekventovanějších informací uchovávaných informačním systémem studijní agendy. S přechodem na portálovou technologii byly přehodnoceny požadavky na tuto aplikaci a výsledkem je významná změna ve filosofii práce s aplikací. Většina informací, které naše uživatele zajímají, se váže na základní objekty — které jsme pracovně nazvali entitami. Entitou je například katedra, učitel, student — ale také rozvrhová akce, studijní program, zkouškový termín apod. Těchto entit je vlastně poměrně málo, navzájem jsou úzce provázány a často se jejich data dají zobrazovat podobným způsobem.

V levém navigačním sloupci je zobrazena jejich nabídka. Každá entita má vlastní vyhledávací formulář a prostor pro seznam nalezených výsledků hledání. Dále pak prostor pro detailní popis nalezené entity, rozdělený logicky do záložek podle typu údajů.

Provázanost mezi entitami je realizována hyperlinkovými odkazy vedoucími z detailu jedné entity na detaily příslušných závislých entit — odkazy vedoucí na detail jiné entity jsou barevně odlišeny.

Nová aplikace Prohlížení je navržena tak, že umí pracovat ve dvou režimech — jako samostatný portlet ve vlastní záložce Prohlížení a dále jako pomocný portlet, který zobrazuje podrobnosti entity student či učitel v záložkách Moje studium či Moje výuka (případně jiných entit, záleží na kliknutí na stránce). Nově je přímo v Prohlížení integrována aplikace Vizualizace studijních plánů (VSP), naleznete ji tam, kde by měla být — v entitě Programy a obory.