Parametry z oblasti: Předzápis

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • C_POVOLENA. Při obsazené A a B kapacitě povolit čerpat z C kapacity

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Při obsazené A a B kapacitě předmětu povolit čerpat z C kapacity i studentům, kteří mají předmět ve stud. plánu uvedený jako A nebo B - nastavuje se hodnotou A.

 • NEPOVOLIT_PREDZAPIS. Semestr, na který není povolen předzápis

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ZS','LS'

  Vyplní se semestr, na který není předzápis povolen (hodnoty ZS nebo LS). Toto omezení se vztahuje pouze na uživatele s rolí STUDENT a jeho cílem může být typicky:

  • před začátkem ZS umožnit předzápis pouze na ZS

  • před začátkem LS umožnit předzápis na LS a zakázat změny v dříve provedeném zápisu pro ZS

  Omezení kroužkového předzápisu

  Parametr lze použít i na omezení kroužkového předzápisu, kde se vztahuje na všechny uživatelské role. Při kroužkovém předzápisu se neprovedou žádné operace s akcemi semestru, pro které je parametr nastavený. Nastavením parametru na ZS se tedy při odzápisu starého kroužku odzapíší pouze případné akce původního kroužku pro LS a při zápisu nového kroužku se stejně tak zapíší pouze jeho akce rozvrhované na LS. Nastavení parametru nelze obejít ani přímým výběrem nepovoleného semestru ve formuláři Zápis kroužku skupině studentů (ES0120).

 • OPAKOVANY_ZAPIS_NESPLNENEHO. Kolikrát si může student maximálně zapsat nesplněný předmět

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Maximální počet opakovaných zápisů dosud nesplněného předmětu, který nemá povolený vícezápis, omezení se vztahuje pouze na uživatele s rolí STUDENT. Pokud není vyplněn, jsou uvažovány dva zápisy.

 • OPAKOVANY_ZAPIS_NESP_VICEZAPIS. Kolikrát si může student maximálně zapsat nesplněný předmět

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 1 až 99

  Maximální počet opakovaných zápisů dosud nesplněného předmětu, který má povolený vícezápis; omezení se vztahuje pouze na uživatele s rolí STUDENT. Počítá se dle nastavení parametru OPAKOVANY_ZAPIS_VICEZAPIS_TYP.

 • OPAKOVANY_ZAPIS_SPLNENEHO. Určuje, zda je možné zapsat opakovaně splněný předmět bez vícezápisu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','S'

  Nastavením na N se zakáže pro všechny uživatele opakované zapsání splněného předmětu, který nemá povolený vícezápis. Nastavením na S se zákaz nastaví pouze na uživatele s rolí Student. Cílem je, aby studenti, kteří již předmět vykonali, nezabírali místo dalším studentům. Nutnou podmínkou takového fungování tedy je, aby měl student v době opakovaného zápisu již u předmětu vyplněný výsledek, jinak mu zápis provést půjde.

 • OPAKOVANY_ZAPIS_VICEZAPIS_TYP. Jak počítat neúspěšné zápisy u předmětů s vícezápisem

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_NASLEDNE_NEABSOLVOVANE','DOHROMADY'

  Pokud je parametr nastaven na JEN_NASLEDNE_NEABSOLVOVANE, započítávají se jen ty neúspěšné zápisy předmětu studentem, které byly bezprostředně po sobě neúspěšné. Pokud je parametr nastaven na DOHROMADY, počítají se všechny neúspěšné zápisy předmětu studentem. Pokud není parametr nastaven, bere se jako by byl nastaven na DOHROMADY. Povolený počet neúspěšných pokusů se nastavuje parametrem OPAKOVANY_ZAPIS_NESPLNENEHO_VICEZAPIS.

 • PODMINENY_PREDZAPIS. Povolit zapsat předmět do známek jen v případě splnění podmiň. předm.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zápis předmětu jen při absolvování všech podmiňujících předmětů

  Toto omezení se vztahuje na všechny uživatele. U jednotlivých předmětů lze nastavením položky Splnit podmiňující=Ano (na záložce Popis ve formuláři Předměty (PM0010)) určit, že daný předmět může být zapsán jen při splnění všech podmiňujících předmětů. Jedná se ale o podmínku nutnou, nikoliv postačující.

  Kromě toho musí být ještě nastaven parametr STAGu PODMINENY_PREDZAPIS na hodnotu A. Nastavením tohoto parametru vlastně určujeme, zda omezení nastavené u předmětu bude platit pro všechny studenty nebo jen pro konkrétní fakultu(y). Např. při nastavení pro fakultu XXX musí splnit všechny podmiňjící předměty před zápisem předmětu pouze studenti fakulty XXX, ostatní si ho mohou zapsat bez omezení (tj. i když. je u předmětu nastaveno Splnit podmiňující=Ano)

 • PODMINENY_PREDZAPIS_VYBR. Povolit zapsat předmět do známek jen v případě splnění označ. podm. př

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','S'

  Zápis předmětu jen při absolvování vybraných podmiňujících předmětů

  U každého podmiňujícího předmětu (nebo skupiny podmiňujících předmětů ve vazbě OR) lze nastavením položky Absolvovat před zápisem=Ano (na záložce Podmiňující ve formuláři Předměty (PM0010)) určit, že předmět může být zapsán až po absolvování těchto prerekvizit. Jedná se ale o podmínku nutnou, nikoliv postačující.

  Kromě toho musí být ještě nastaven parametr STAGu PODMINENY_PREDZAPIS_VYBR. Nastavením na hodnotu A se kontrola provádí pro všechny uživatele, nastavením na hodnotu S pouze pro uživatele s rolí Student. Nastavením tohoto parametru vlastně určujeme, zda omezení nastavené u předmětu popř. skupiny podmiňujících předmětů bude platit pro všechny studenty nebo jen pro konkrétní fakultu(y). Např. při nastavení pro fakultu XXX musí splnit vybrané podmiňjící předměty před zápisem předmětu pouze studenti fakulty XXX, ostatní si ho mohou zapsat bez omezení.

  Poznámka: nastavením všech podmiňujících předmětů (nebo skupin podmiňujících předmětů ve vazbě OR) na Ano dosáhneme stejného chování jako při použití postupu Zápis předmětu jen při absolvování všech podmiňujících předmětů

 • PREDZAPIS_DELETE_PREDM_INS_SR. Může student v předzápisu odmazat předmět, který si sám nezapsal?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'POVOLENO','ZAKAZANO'

  Může si student v předzápisu odzapsat předmět, který mu byl zapsán vyšší autoritou - studijní referentkou, tajemníkem fakulty atd.? Možno zadat na úroveň fakulty studentova studijního programu. Pokud není parametr vyplněn, odzapsání není povoleno.

 • PREDZAPIS_PRELOM_ROKU. Číslo měsíce, od kterého se provádí předzápis na následující akad. rok

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

 • QRAM_U_PREDMETU. Používat QRAM u předmětů? Pokud ne, je zobrazen klasický program před.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR, roční parametr

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Používat QRAM u předmětů? Pokud ano (A), je v portletu Program předmětu (S026) zobrazeno zadání QRAMu (záložky Předpoklady, Výstupy učení, Hodnoticí metody a Vyučovací metody), pokud ne (N), je zobrazen klasický program předmětu (záložky Předpoklady, Způsobilosti a Metody). Defaultní hodnota parametru je (N).

 • SK_PREDZ_DEFAULT. Defaultní skupina předzápisu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: select skupina_predz from predzapisy

  Pokud je nastavena, pak se automaticky přiřadí ke studentovi při založení jeho ročního záznamu

 • SK_PREDZ_DYNAMICKE. Zapíná dyn. změnu předzápisových skupin

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na A, pak, pokud je to zadáno v nastavení předzápisových skupin, je studentům dynamicky měněna předzápisová skupina na základě jeho studijních výsledků.

 • VYBRANY_PREDM_ROVNOU_ZAPSAT. Určuje, zda vybraný předm. se má hned zapsat do tab. znamky

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr na úrovni fakulty studenta určuje, zda se po výběru předmětu studentem (tabulka STUDENTEM_VYBRANE_PREDMETY) má hned provést INSERT i do tabulky ZNAMKY. Pokud parametr nebude nastaven, tak se bere, že se to automaticky provádět nemá. Upozornění: při INSERT do STUDENTEM_VYBRANE_PREDMETY se nekontroluje nic, tj. např. zda je volná kapacita předmětu, zda je povinnost na splnění prerekvizity atd. Při nastavení parametru se všechny standardní kontroly prováděné při předzápisu budou okamžitě provádět - s tím musí administrátor počítat.

 • VYLOUCENE_PREDMETY. Kontrola zápisu vyloučených předmětů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','S','J'

  Jednotlivé hodnoty mají tento význam:

  • A (nebo nenastaveno)-kontrola zápisu vyloučených předmětů se provádí vždy

  • S-kontrola zápisu vyloučených předmětů se provádí pro studenty

  • J-jednosměrná kontrola zápisu vyloučených předmětů se provádí pro studenty

  • N-žádná kontrola se neprovádí

  Detailnější informace o prováděných kontrolách pro různá nastavení parametru najdete na Předměty (PM0010).

 • ZAPISOVE_PROPUSTKY. Parametr zapíná způsob použití zápisových propustek

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'P','K','N'

  • Parametr nastavený na P říká, že v položce Zápisové propustky je uveden počet povinně volitelných či volitelných předmětů, které si student při nesplnění nemusí znovu zapisovat. Pokud student tento počet zápisových propustek vyčerpá, stávají se pro něj další zapsané povinně volitelné či volitelné předměty povinnými, v případě nesplnění si je musí znovu zapsat a splnit je!

  • Parametr nastavený na K říká, že v položce Zápisové propustky je uveden limit kreditů, které si smí student zapsat celkově z předmětů cizích fakult, které nejsou uvedeny v jeho studijních plánech. Při zápisu a odzápisu každého takového předmětu se limit kreditů snižuje resp. zvyšuje o příslušný počet kreditů daného předmětu. To, zda se jedná o předmět cizí fakulty se určuje podle fakulty uvedené u oborů studenta. V případě, že má student zapsaných více stud. plánů (tj. oborů) s různou fakultou, může si předměty všech těchto fakult zapisovat neomezeně.

  • Pro hodnotu parametu N nebo pro jeho nevyplněnou hodnotu se zápisové propustky nekontrolují.

 • ZAPISY_BURZA_POVOLENI. Možnost provádět změnu či prohození rozvrh. akcí v rámci burzy

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Kromě nastavení tohoto parametru musí být student přiřazen do předzápisové skupiny, pro kterou je v daném čase povolené vkládání požadavků na změnu nebo prohození rozvrhové akce