Parametry z oblasti: Platby za studium

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • PLATBY_KTERA_PRECH_NEUSP_NEPOC. Která předchozí neúspěšná studia se vzhledem k času nemají započítávat

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NEOVLIVNUJE','UKONCENA_PRED_01_07_2001','ZAPOCATA_PRED_01_07_2001','STUDOVANA_01_07_2001'

  Která předchozí neúspěšná studia se vzhledem k času kdy započala či byla ukončena nemají započítávat do celkové doby zkoumaného studia. Možnosti jsou: NEOVLIVNUJE = potom tento parametr nemá žádný vliv; UKONCENA_PRED_01_07_2001 = předchozí neúspěšná studia ukončená před 1.7.2001 se do celkové doby zkoumaného studia nezapočítávají; ZAPOCATA_PRED_01_07_2001 = předchozí neúspěšná studia započatá před 1.7.2001 bez ohledu na to, kdy byla ukončena se do celkové doby zkoumaného studia nezapočítávají; STUDOVANA_01_07_2001 = pokud předchozí neúspěšné studium bylo započato před 1.7.2001 a bylo ukončeno po 1.7.2001, tak se do celkové doby zkoumaného studia započítává jen doba od 1.7.2001 do konce studia, předchozí neúspěšná studia ukončená do 1.7.2001 se do celkové doby zkoumaného studia nepočítají. Pokud není parametr nastaven bere se jako NEOVLIVNUJE. Tímto parametrem se nahrazuje původní parametr PLATBY_UKONCENA_PRED_012007.

 • PLATBY_KTERA_SOUBEH_SE_ZKOUMAN. Souběh předch. neúsp. studií se zkoum. - která se kontrolují na souběh

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ZADNA','ZAPOCATA_PO_01_01_2006','UKONCENA_PO_01_01_2006','VSECHNA'

  Doba kterých předchozích neúspěšných studií se vzhledem k času kdy započala či byla ukončena nezapočítává v době souběhu se zkoumaným studiem do celkové doby zkoumaného studia. Možnosti jsou: ZADNA = na souběh se nehledí, doba předchozích neúspěšných studií a zkoumaného se započítává dohromady; VSECHNA = ať předchozí neúspěšné studium započalo či bylo ukončeno kdykoliv, zkoumáme zda bylo v souběhu se zkoumaným studiem a dobu souběhu započítáváme jen jednou (takto to dělá SIMS); ZAPOCATA_PO_01_01_2006 = pokud předchozí neúspěšné studium započalo až po 1.1.2006 (včetně), tak se ta část jeho doby studia, která je v souběhu se zkoumaným studiem nezapočítává do celkové doby zkoumaného studia, pro předchozí neúspěšná studia započatá před 1.1.2006 toto neplatí a jejich doba se započítává celá; UKONCENA_PO_01_01_2006 = pokud předchozí neúspěšné studium bylo ukončeno až po 1.1.2006 (včetně), tak se ta část jeho doby studia, která je v souběhu se zkoumaným studiem nezapočítává do celkové doby zkoumaného studia, pro předchozí neúspěšná studia ukončená před 1.1.2006 toto neplatí a jejich doba se započítává celá. Pokud není parametr nastaven bere se jako UKONCENA_PO_01_01_2006.

 • PLATBY_NEZAP_DNS_KDYZ_UZ_PLATI. Zda se DNS nemá/má započítávat, když už student platí (A/N)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda se Doba narušeného studia (DNS) nemá ("A") studentovi započítávat do celkové doby studia, když už platí poplatek za delší studium. Pokud není parametr vyměřen, bere se jako "N", tj. DNS se studentovi zohlední.

 • PLATBY_ODMAZAT_PRED_NEUSPESNE. Má se odmazat neúspěšné st před následným úspěšným studiem

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','JEN_STEJNEHO_TYPU'

  Mají se u zkoumaného studia odmazat předchozí neúspěšná studia před následným úspěšným studiem? Pokud se nastaví JEN_STEJNEHO_TYPU, tak se odmažou jen předchozí neúspěšná studia stejného typu (Bc.=Bc., Navaz.=Navaz., DlouhéMgr.=DlouhéMgr., ale dle MŠMT i Navaz=DlouhéMgr.) jako bylo následné úspěšné studium. Pokud není parametr nastaven, bere se jako by byl nastaven na N.

 • PLATBY_PERIODA_SYSTEM. Systém počítání doby period při platbě za studium

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'POCET_DNU','SHODNY_DATUM','PRACOVNI_DEN'

  Systém počítání doby period při platbě za studium. Pokud je zvoleno "POCET_DNU" tak se pro poplatek za delší studium volí perioda dle nastavení parametru PLATBY_PERIODA_58_3 (defaultně 182,5 dne) přičemž výsledný datum se zaokrouhluje dolu (tj. periody jsou střídavě: 182 dní, 183 dní, 182 dní, 183 dní atd.) a pro poplatek za další studium volí perioda dle nastavení parametru PLATBY_PERIODA_58_4 (defaultně 365 dní). Pokud je zvoleno "SHODNY_DATUM", tak konec periody má shodný den v měsíci jako je začátek periody a pro poplatek za delší studium o šest měsíců později a pro poplatek za další studium o rok později. Pokud takový den v kalendáři neexistuje (např. 30.2.), tak je posledním dnem periody poslední den daného měsíce. Prvním dnem další periody je následující den po posledním dni původní periody. Pokud je platba poplatku přerušena přerušením studia, tak se k vypočtenému poslednímu dni připočte počet dnů přerušení. Pokud je zvoleno "PRACOVNI_DEN", tak se systém chová obdobně jako u hodnoty "SHODNY_DATUM" s dvěma výjimkami. Pokud je poslední den periody dnem pracovního volna, potom se poslední den periody přesouvá na nejbližší další pracovní den a prvním dnem následující periody je následující den (u něj není důležité, zda je pracovním dnem nebo nikoliv). A pokud bylo počítání doby přerušeno přerušením studia, tak se nejprve připočte k původnímu poslednímu dni periody doba přerušení a potom se teprve zkoumá, zda poslední den periody je den pracovního volna. Pokud není parametr zadán bere se jako by byl parametr nastaven na "POCET_DNU".

 • PLATBY_PERIODA_58_3. Počet dní periody pro platbu za delší studium

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Počet dní periody pro platbu za delší studium. Default 182,5.

 • PLATBY_PORIZOVAT_DO. Předpisy plateb může fakulta měnit a tisknout jen do zadaného datumu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Omezení platí pouze pro závazky.

 • PLATBY_PRERUSENI_PRI_PLACENI. Chování systému v době přerušení při placení poplatku za studium

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'PRESTAVA_SE_POCITAT','POCITA_SE_DAL'

  Jak se má systém chovat, když už student platí poplatek za studium a přeruší studium. Pokud je parametr nastaven na "PRESTAVA_SE_POCITAT", tak v době přerušení studia se studentovi doba periody platby poplatku za studium nepočítá a začíná se počítat zase až po nástupu do studia. Pokud je parametr nastaven na "POCITA_SE_DAL", tak i v době přerušení studia plyne dál doba placení periody platby. Pokud doba periody skončí ve chvíli přerušení studia, tak další perioda platby poplatku za studium začíná dnem nástupu do studia. Pokud není parametr nastaven, bere se jako by bylo nastaveno "PRESTAVA_SE_POCITAT".

 • PLATBY_PRESTUP_POKRACOV_DALSI. U jakých přestupů se má u zkoumaného st. pokračovat v periodách 58/4?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ZADNY','9','10','9i10'

  Má se při přestupu na zkoumané studium pokračovat v započaté periodě 58/4 (poplatek za další studium) ze studia, ze kterého se přestupovalo? Tj. tyto studia jsou brána jakoby dohromady? A to u jakých typů přestupu: 9 nebo 10 nebo 9 i 10 nebo pro žádný. Pokud parametr není zadán, bere se, jako pro ZADNY typ přestupu.

 • PLATBY_PRESTUP_POKRACOV_DELSI. U jakých přestupů se má u zkoumaného st. pokračovat v periodách 58/3?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ZADNY','9','10','9i10'

  Má se při přestupu na zkoumané studium pokračovat v započaté periodě 58/3 (poplatek za delší studium) ze studia, ze kterého se přestupovalo? Tj. tyto studia jsou brána jakoby dohromady? A to u jakých typů přestupu: 9 nebo 10 nebo 9 i 10 nebo pro žádný. Pokud parametr není zadán, bere se, jako pro ZADNY typ přestupu.

 • PLATBY_PRESTUP_USPECH. Po přestupu úspěšné studium, jsou i přestupující studia úspěšná?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ZADNY','9','10','9i10'

  Pokud je studium po přestupu úspěšná, potom i studia, ze kterých se přestupovalo jsou brána jako úspěšná pro typ přestupu: 9 nebo 10 nebo 9 i 10 nebo pro žádný. Pokud parametr není zadán, bere se, jako pro ZADNY typ přestupu. Nahrazuje původní parametry PLATBY_RESPEKTOVAT_PRESTUPY a PLATBY_PRESTUPY_PRES_10.

 • PLATBY_PRESTUP_ZKOUMANE_SOUBEH. Přestup na zkoumané, u přestupujících st. se souběh bere jako u zkoum?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ZADNY','9','10','9i10'

  Při přestupu na zkoumané studium se souběh předchozích neúspěšných studií se studii, ze kterých se přestupovalo na zkoumané, bere jako by to byl souběh se zkoumaným a to pro typy přestupu: 9 nebo 10 nebo 9 i 10 nebo pro žádný. Pokud parametr není zadán, bere se, jako pro ZADNY typ přestupu.

 • PLATBY_ROZHODNUTI_STUDIA. Co zobrazit na rozhodnutí o platbách za studium

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_SEZNAM_STUDII','ODUVODNENI'

  Co zobrazit na rozhodnutí o platbách za studium. Buď se zobrazí jen prostý seznam studií nebo se zobrazí cele oduvodnění obsahující seznam studií uvedený ve větách, datum první platby, datum poslední platby, datum jednotlivých period a výpočet a vysvětlení, jak se k daným datumům došlo. Defaultně JEN_SEZNAM_STUDII. Řídí se fakultou ze studentova studijního programu. Funguje jen při nastavení parametru PLATBY_SIMS_NEBO_ZAKON na ZAKON, tj. pro nový výklad zákona.

 • PLATBY_SOUBEH_PRED_NEUSPESNYCH. Má se souběh předchozích neúspěšných studií počítat jen jednou

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'POCITAT_DOHROMADY','POCITAT_JEDNOU'

  Má se u zkoumaného studia souběh předchozích neúspěšných studií počítat jen jednou? Default = POCITAT_DOHROMADY. Dle SIMS = POCITAT_JEDNOU. Je s tím spojeno i to, že SIMS započítání souběhu zkoumaného s předchozími neúspěšnými jen jednou neomezuje jen po 1.1.2006, ale kdykoliv.

 • PLATBY_SYSTEM_BEZ_PREDPISU. Systém, jak se má vyhodnocovat, zda je student bez předpisu platby

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'KALENDAR','DOKLAD'

  U předpisu platby má student zadán jednak samotný předpis (DOKLAD) a jednak jeho rozepsání na jednotlivé platby (KALENDAR). Některé fakulty kalendar využívají na rozepsání předepsané částky na menší částky splatné v delším období a některé fakulty využívají kalendář k tomu, že si naplánují hned několik plateb za studium za sebou s půlroční nebo roční periodou. V systému výpočtu, zda student má po poslední periodě poplatku za studium (delší / další) již předepsán předpis platby nebo je bez předpisu, potřebuje systém vědět, zda ten čas má kontrolovat od DOKLAD (tabulka PZ_DOKLADY, položky PLATNOST_OD pro datum splatnosti nebo položka DATE_OF_INSERT pro datum vystavení) nebo má čas kontrolovat od KALENDAR (tabulka PZ_DOKLADY_PLATBY, položka DATUM pro datum splatnosti nebo položka DATUM_VYMERENI pro datum vystavení). Parametr je možno uvádět až na úroveň fakulty - jde o fakultu, na které student studuje. Pokud není parametr nastaven, bere se jako by byl nastaven na KALENDAR.

 • PLATBY_ZAPOCIST_I_PODMNOZINU. Má se předchozí neúspěšné studium, které započalo a skončilo v průběhu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Má se předchozí neúspěšné studium, které započalo a skončilo v průběhu zkoumaného studia započíst do celkové doby studia

 • PLATBY_ZOBR_PRAVIDLA_VYPOCTU. Zobrazit studentům pravidla výpočtu poplatku za delší studium (A/N)?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Má se studentům zobrazit popis pravidel výpočtu poplatku za delší studium dle §58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (A/N)? Pokud je parametr nenastaven, tak se bere, jako by byl nastaven na Ne (N).