Parametry z oblasti: Ubyt. stipendia

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • UBYT_SOC_STIP_ODECITAT_DNS. Odečíst dobu narušeného studia studentovi u ubyt. (soc.) stipendia A/N

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda se studentovi u ubytovacího či sociálního stipendia má odečíst i Doba narušeného studia (DNS). Při nastavení na "A" se studentovi DNS odečte. Pokud je parametr nenastaven, bere se jakoby byl nastaven na "A", tedy DNS se odčítá.

 • UBYTSTIP_AUTOMATICKA_ZADOST. Automaticky založit žádost o ubyt. stipendium při zavedení do studia

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Na některých školách si studenti nepodávají přihlášky sami a ubytovací stipendium se přiděluje všem, kteří na ně mají nárok bez žádosti. Tyto školy si tento parametr nastaví na "A". Defaultně se bere "N". Po zadání studenta do studia se mu v případě nastaveného parametru na "A" založí žádost. Platí jen pro prezenční formu studia a jen pro vykazované studium do SIMS.

  Není implementováno

 • UBYTSTIP_DATUM_DO. Datum, do kterého je možné zadávat žádosti o přiznání ubytovacího st.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Datum, do kterého je možné zadávat žádosti o přiznání ubytovacího stipendia. V datumu, ktery je v tomto parametru uveden, jiz zadávat žádosti nelze. Například - je-li parametr nastaven na "10.1.2016", pak lze zadávat naposledy "9.1.2016 ve 23:59:59". Pokud nemáte uvedeno žádné datum, potom není omezeno. Omezení platí pro podávání žádostí studenty a nevztahuje se na vkladání žádostí přes evidenční kartu.

 • UBYTSTIP_DATUM_OD. Datum, od kterého je možné zadávat žádosti o přiznání ubytovacího st.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Datum, od kterého včetně je možné zadávat žádosti o přiznání ubytovacího stipendia. Například - je-li parametr nastaven na "10.1.2016", pak lze začít zadávat "10.1.2016 v 00:00:01". Pokud nemáte uvedeno žádné datum, potom není omezeno. Omezení platí pro podávání žádostí studenty a nevztahuje se na vkladání žádostí přes evidenční kartu.

 • UBYTSTIP_DATUM_PRIZNANI. Datum, od kdy je přiznáno ubytovací stipendium

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Při vyplněném parametru se toto datum vloží namísto aktuálního data podání žádosti, žádost se mnohdy podává až po datu, od kdy je na stipendium nárok.

 • UBYTSTIP_DOBA_STUDIA. Jak se u ubyt. stipend. bere doba studia (čistá, celkem, jen přestupy)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'CISTA','CELKEM','PRESTUPY'

  Jak se u ubytovacího stipendia bere doba studia. CISTA znamená jen dané studium. CELKEM znamená včetně předchozí studií, která jsou započítávána do celkové doby studia u poplatků za studium. PRESTUPY znamená včetně doby studií, ze kterých se přestupovalo na současné studium. Pokud není parametr zadán, bere se jakoby byl zadán na CISTA.

 • UBYTSTIP_KOPIE_NA_NOVE_STUDIUM. Automaticky založit žádost o ubyt. stipendium, pokud již dříve žádal

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pouze pro prezenční formu studia:

  Pro navazující studium se žádost automaticky vygeneruje jen tehdy, pokud existuje alespoň jedno bakalářské studium ukončené kódem 1 (absolvování) a zároveň neexistuje žádné jiné magisterské nebo navazující studium, které by začínalo před datumem tohoto studia.

  Pro doktorandské studium se žádost vygeneruje jen tehdy, pokud existuje alespoň jedno magisterské nebo navazující studium ukončené kódem 1 (absolvování) a pokud zároveň neexistuje žádné jiné doktorandské studium, které by začínalo před datumem tohoto studia

  Jako datum podání žádosti se vybere nejmladší z datumů: datum začátku studia, datum z parametru FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU a datum z parametru UBYTSTIP_DATUM_PRIZNANI.

 • UBYTSTIP_NEFINANCOVANO_MSMT. Pro ubytstip kódy financovaní u dle školy nehrazené z MŠMT

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kódy financovaní, které pro školu znamenají, že studium není hrazeno z MŠMT. Jednotlivé císelné kódy oddelte cárkou a pokud je kód jednocíselný, tak vložte pred nej "0" (napr. kód "2" bude zapsán "02"). S parametrem systém pracuje, pokud je ve stavovém diagramu pro ubytovací stipendium nastaven prechod na stav 17 "Studium nehrazené MŠMT". Pokud není parametr nastaven, bere se jako by byl nastaven na "02,06,10".

 • UBYTSTIP_PROHLASENI. Text pro potvrzení žádosti o přiznání ubytovacího stipendia

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Text, který se zobrazuje studentovi pro potvrzení žádosti o přiznání ubytovacího stipendia. Např. na ZČU: Prohlašuji, že splňuji podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia stanovené v článku 8b Stipendijního řádu Západočeské univerzity v Plzni.

 • UBYTSTIP_URL_TISK. Adresa na soubor pro tisk písemné žádosti o ubytovací stipendium.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Pokud je parametr vyplněn, pak má student po podání žádosti o stipendium možnost se prokliknout na tisknutelné potvrzení o podání žádosti. URL udává odkaz na externí nezávislý modul, který není součástí IS/STAG a jehož funkčnost si musí zajistit škola sama. V hodnotě tohoto parametru je možno uvést řetězec $OS_CISLO$, který je v případě volání z portletu nahrazen osobním číslem studenta, který tisk volá (externí aplikace tak může dohledat informace o studentovi, například přes webové služby či jinak)

 • UBYTSTIP_ZADOST_VAROVANI_TEXT. Česky | anglicky text zobrazovaný stud. žádajícímu o ubyt. stip.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (český text), za ním odděleno znakem | nepovinný anglický text.

  Obsahuje text (česky | anglicky), který je zobrazen studentovi žádajícímu na portálu o ubytovací stipendium v den či později než je nastaveno parametrem UBYTSTIP_ZADOST_VAROVANI_DATUM_OD

 • UBYTSTIP_ZADOST_VAROV_DATUM_OD. Datum, od kdy bude stud. žádajícímu o ubyt. stip. zobrazeno varování

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Udává datum, od kterého (včetně) bude studentovi žádajícímu o ubytovací stipendium na portálu zobrazeno varování uvedené v parametru UBYTSTIP_ZADOST_VAROVANI_TEXT

 • UBYTSTIP_ZASILAT_EMAIL. Po podání ubytovacího stipendia zaslat studentovi informační email

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'