Parametry z oblasti: Soc. stipendia

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • SOCSTIP_DATUM_DO. Datum, do kterého je možné zadávat žádosti o přiznání sociálního stip.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Datum, do kterého je možné zadávat žádosti o přiznání sociálního stipendia. V datumu, ktery je v tomto parametru uveden, jiz zadávat žádosti nelze. Například - je-li parametr nastaven na "10.1.2016", pak lze zadávat naposledy "9.1.2016 ve 23:59:59". Pokud nemáte uvedeno žádné datum, potom není omezeno. Omezení platí pro podávání žádostí studenty a nevztahuje se na vkladání žádostí přes evidenční kartu.

 • SOCSTIP_DATUM_OD. Datum, od kterého je možné zadávat žádosti o přiznání sociálního stip.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Datum,od kterého včetně je možné zadávat žádosti o přiznání sociálního stipendia. Například - je-li parametr nastaven na "10.1.2016", pak lze začít zadávat "10.1.2016 v 00:00:01". Pokud nemáte uvedeno žádné datum, potom není omezeno. Omezení platí pro podávání žádostí studenty a nevztahuje se na vkladání žádostí přes evidenční kartu.

 • SOCSTIP_DATUM_PRIZNANI. Datum, od kdy je přiznáno sociální stipendium

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Při vyplněném parametru se toto datum vloží namísto aktuálního data podání žádosti, žádost se mnohdy podává a přiznává až po datu, od kdy je na stipendium nárok.

 • SOCSTIP_DOBA_STUDIA. Jak se u sociálního stipendia bere doba studia (čistá, celkem)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'CISTA','CELKEM'

  Jak se u sociálního stipendia bere doba studia (čistá, tj. jen dané studium nebo celková, tj. i s předchozími studii)

 • SOCSTIP_PROHLASENI. Text, který se zobrazuje studentovi pro potvrzení žádosti o přiznání

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Např. na ZČU "Prohlašuji, že dle zákona 111/1998 Sb. §91 odst. 3 mám ke dni podání žádosti nárok na přiznání sociálního stipendia a tento nárok jsem prokázal zaslaným originálem nebo úředně potvrzenou kopií písemného oznámení o přídavku na dítě."

 • SOCSTIP_URL_TISK. Adresa na soubor pro tisk písemné žádosti o sociální stipendium.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Pokud je parametr vyplněn, pak má student po podání žádosti o stipendium možnost se prokliknout na tisknutelné potvrzení o podání žádosti. URL udává odkaz na externí nezávislý modul, který není součástí IS/STAG a jehož funkčnost si musí zajistit škola sama. V hodnotě tohoto parametru je možno uvést řetězec $OS_CISLO$, který je v případě volání z portletu nahrazen osobním číslem studenta, který tisk volá (externí aplikace tak může dohledat informace o studentovi, například přes webové služby či jinak)

 • SOCSTIP_VYPRSENI_ZADOSTI. Parametr udává po kolika měsících od přidělení stipendia žádost vyprší

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Po stanovené počtu měsíců je žádost automaticky ukončena, zákonem 111/1998 Sb. §91 odst. 3 je tato doba stanovena na 10 měsíců. Školy nemusí nutně vyžadovat nové podávání žádosti, pokud parametr není nastaven, automatické ukončení žádosti se neprovádí.

 • SOCSTIP_ZASILAT_EMAIL. Zda má systém po podání sociálního stipendia zaslat studentovi email

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • UBYT_SOC_STIP_ODECITAT_DNS. Odečíst dobu narušeného studia studentovi u ubyt. (soc.) stipendia A/N

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda se studentovi u ubytovacího či sociálního stipendia má odečíst i Doba narušeného studia (DNS). Při nastavení na "A" se studentovi DNS odečte. Pokud je parametr nenastaven, bere se jakoby byl nastaven na "A", tedy DNS se odčítá.