Zadání uchazeče po oborech (PJ0020)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Zadání přihlášky uchazeče nebo úpravy jeho osobních údajů.

Ovládání

V bloku Obor studia je možné zadat filtr pro výběr oboru a vybrat ho. Není zde možné mazat, přidávat, ani upravovat záznamy. Vybraný obor v prvním bloku omezuje výběr v druhém bloku, kde je potom možné pracovat pouze s uchazeči, kteří mají podanou přihlášku na daný obor.

Druhý blok Uchazeč obsahuje údaje o uchazečovi z přihlášky. Tlačítkem Kopie uchazeče na jiný obor je možné zkopírovat přihlášku na jiný obor. Naopak, tlačítkem Výmaz uchazeče z oboru, se uchazeč vymaže z oboru, vybraného v prvním bloku. Tím se však nevymažou uchazečovy osobní údaje, ty je možné vymazat provedením standardní akce Smazat záznam na bloku Uchazeč. Tlačítko Mail otevře okno mailového klienta s předvyplněnou adresou aktuálního studenta.

Standardní postup při zadávání přihlášky:
 • V prvním bloku vyberu obor studia, na který se uchazeč hlásí

 • V druhém bloku vyplním všechny potřebné údaje z přihlášky. Pokud je uchazeč v systému již evidován, jsou podle rodného čísla všechny údaje dotaženy. V tom případě je dobré zkontrolovat aktuálnost údajů a doplnit chybějící data.

Poznámky ke vkládání osobních údajů
 • Provádí se kontrola správnosti vkládaného rodného čísla. V případě cizinců se může vkládat tzv. pseudo-rodný kód. Podrobnější informace, jak pseudo-rodný kód zadat lze nalézt na Rodná čísla cizinců (SIMS) Podle rod. čísla se automaticky doplní datum narození a pohlaví.

 • V části Narozen lze vkládat Obec výběrem z číselníku obcí. Pokud nelze místo narození v číselníku najít (typicky u cizinců), je třeba vybrat správný stát narození (jiný než Česká republika) a pak je možné do položky Obec vložit libovolný nečíselníkový údaj.

 • V záložce Trvalá adresa lze vkládat údaje výběrem z číselníků. Pokud nelze údaje z číselníku vložit (typicky u cizinců), je třeba vybrat správný stát adresy (jiný než Česká republika) a pak je možné do příslušných položek vložit libovolné nečíselníkové údaje. Tato adresa je při převodu studenta na studium vkládána do části Adresa v Evidenční kartě.

 • V záložce Kontaktní adresa lze vkládat údaje pouze výběrem z číselníků, lze tedy vložit pouze adresu v ČR. Tato adresa je při převodu studenta na studium vkládána do části Př. adresa v Evidenční kartě.

 • U údajů o adrese se kontroluje, že část obce patří k obci. Okres se doplňuje na základě vybrané obce automaticky a nevyplňuje se. Pošta se doplňuje na základě vybraného PSČ automaticky a nevyplňuje se. Seznam hodnot pro PSČ je omezen na aktuální okres (vyhovuje ve většině případů), nicméně přímo lze vložit libovolné existující PSČ.

 • Pokud je obec vyplněná, seznam hodnot pro část obce vybírá pouze části této obce. Pokud je položka Obec nevyplněná, vybere se kompletní seznam částí obcí s jejich příslušnými obcemi a okresy. To lze použít zejména v případě, kdy jsme vkládanou obec nenalezli v seznamu obcí a je pravděpodobné, že ji nalezneme v seznamu částí obcí (v seznamu částí obcí jsou typicky všechny menší obce).

V záložce Odkud SŠ vyplníme údaje o střední škole. Pomocí radio tlačítek vybereme odkud student přichází a jaké je jeho předchozí vzdělání. Doplníme rok maturity, u uchazečů, kteří přišli z VŠ rok ukončení studia na VŠ. V číselníku najdeme IZO číslo školy a pro specializované školy i číslo oboru. Všechny ostatní položky se doplní automaticky

V záložce Známky ze SŠ se automaticky předvyplní záznamy s předměty, nadefinovanými ve formuláři Nastavení parametrů přijímacího řízení (PJ0040). Ke každému předmětu je potřeba jen vyplnit známku.

Termín zkoušky lze uchazeči přiřadit jeden z dříve vytvořených termínů přijímací zkoušky (vytvářet termíny lze ve formuláři PJ0015 - Komise, termíny, studenti na termínu), který vybereme ze seznamu.

Záložka Přehled oborů obsahuje seznam oborů, na které se student hlásí. Záznamy zde nelze vkládat, měnit ani mazat. Změnit lze pouze priorita (musí být vždy zapsána, i když má student pouze jeden vybraný obor).

Pokud uchazeč již absolvoval vysokou školu, doplníme údaje v záložce Odkud VŠ . Ze seznamu vybereme zkratku školy (seznam obsahuje zkratky všech českých i zahraničních vysokých škol). Ručně doplníme rok absolvování, fakultu, studijní program a obor.

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Přijímací řízení

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty