Export/import výsledků (PJ0130)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Export a import výsledků přijímaček.

Ovládání

Formulář slouží k exportu dat pro výsledky a jejich následnému importu. Pomocí tohoto formuláře lze provádět i export pro SCIO.

Záložka standard

Export

V hormí části formuláře nejprve vyberte pro koho chcete data exportovat - formou klasického dotazu. Nejprve vyberte v levé části příslušný přijímací obor nebo obory a pak k nim v pravé části zaškrtejte ty předměty, které chcete exportovat. Lze exportovat libovolný počet předmětů od libovolných oborů, nejčastěji zřejmě budou exportovány např. všechny předměty jednoho nebo více oborů, ale lze např. od jednoho oboru exportovat jeden předmět, od druhého dva, od dalšího zas jeden … Vybírat však je možnou pouze z testů, tj. z takových předmětů, u kterých je ve formuláři Nastavení parametrů přijímacího řízení (PJ0040) nastaveno Zobrazovat test.

Export se provádí do klasického textového souboru, můžete zde zadat oddělovač jednotlivých položek. Položky, které jsou povinné pro následný import jsou vyznačeny tučně, ostatní si můžete vygenerovat pro snazší orientaci. Dále si můžete vybrat jaká adresa se má v exportu objevit Pomocí pop-up seznamů si vyberte, podle čeho má být výstupní soubor setříděn. Pomocí tlačítka Generuj soubor pak vygenerujte příslušný soubor. Standardně umístění souboru je je přednastaveno do TEMP adresáře, ale je možné jej změnit.

Import

Soubor pto import má pevný formát, který je popsán přímo ve formuláři. Lze volit pouze oddělovač jednotlivých položek. Pokud vyberete příslušný soubor s daty, pak se vám automaticky nastaví log soubor pro výstup případných chybových hlášek do shodného adresáře, pouze má příponu log. Umístění i název lze libovolně změnit. Po stisknutí tlačítka Nahraj do databáze se provede import. Případné chyby se vypíší do log souboru.

Záložka SCIO

Export

V hormí části formuláře nejprve vyberte příslušnou zkratku nebo zkratky předmětů, které reprezentují SCIO testy. Poté vyberte a označte všechny přijímací obory, pro které export chcete provádět. Položky jsou tu pevně dané dle požadavků SCIO. Vygenerovaná soubor pak lze předat.

Import

V hormí části formuláře opět nejprve vyberte příslušnou zkratku nebo zkratky předmětů, které reprezentují SCIO testy. Poté vyberte a označte všechny přijímací obory, pro které export chcete provádět. Importovat lze dva druhy souborů.

  1. Doplněný export z IS/STAG - zde již je uchazeč jednoznačně určen a je určen přesně i obor, pro který se import provede. Tento způsob se prakticky neliší od standardního importu.

  2. Soubor s rodným číslem uchazeče - v tomto případě vstupní soubor obsahuje pouze rodné číslo uchazeče a výsledek SCIO testu. Systém zde postupuje tak, že pro každý vybraný přijímací obor zkusí najít uchazeče s tímto rodným číslem. Pokud se to podaří, pak mu zapíše uvedený výsledek. Pak stejně pokračuje u dalšího přijímacího oboru. Teoreticky tedy se tento výsledek může zapsat k několika oborům uchazeče. V případě, že na žádném z oborů systém toto rodné číslo nenajde, zapíše se řádek s chybovým hlášením do log souboru.

Ve spodní části lze nastavit ještě číslo, kterým je percentil ze SCIO tesů vynásoben před importem do IS/STAG. Standardně je přednastavena jednička. Výsledek je pak zaokrouhlen na celé číslo. Tj. například, pokud je percentil 77,6 a násobitel nastavíte na 10, pak se k uchazeči zapíše 776.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Tajemník fakulty