Komise pro závěrečné zkoušky (AN0050)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Pomocí formuláře je možné zadávat jmenovitě členy komisí pro závěrečné zkoušky a přiřazovat komise studentům.

Ovládání

V záhlaví formuláře je přepínač, pomocí kterého můžeme vybírat jen komise platné pro dané období, pro zvolené období nebo všechny komise.

Každá komise je charakterizována zkratkou, názvem a pracovištěm, které nastavíme v bloku Komise. Vedle záznamů pro jednotlivé komise jsou 2 zaškrtávátka nazvaná K1 a K2, která slouží k výběru komisí pro přesun studentů zapsaných na termínu jedné komise na termín jiné komise (viz záložka Přesun studentů mezi termíny ).

V bloku Sezení komise je třeba vyplnit položky Datum sezení, Hod. od - do. Položkami Od kdy nabízet a Do kdy nabízet, je možné omezit období nabízení komisí studentům pro přihlašování. Pokud chceme termín zápisu studenta posunout oproti datu Od kdy nabízet na pozdější dobu můžeme využít položky Zápis povolen od. Vyplnění této položky má tedy význam jen pokud chceme termín sezení komise nejprve uveřejnit, ale zápis na něj povolit až někdy později. Pokud nechceme nastavovat konkrétní interval od kdy do kdy nabízet termín, položky Od_kdy_nabízet a Do_kdy_nabízet nemusíme vůbec vyplňovat a termín je veřejný ihned od vypsání až do doby jeho konání. Aby se komise nabízela pro přiřazení, musí být Datum sezení aktuální (t. j. stejné nebo větší než je datum dne, kdy komisi přiřazujeme). Pokud se zobrazují všechny komise jsou prošlé termíny podbarvené. Položka Limit pro studenty slouží k nastavení limitu počtu studentů, kteří se mohou na portálu k sezení komise přihlásit. Nad tento počet může studenty pak přihlašovat pouze studijní referentka pomocí tohoto formuláře. Pokud je nastavena položka Zobrazit studentům na N, studenti na portálu sezení komise nevidí a není pak třeba ani vyplňovat položky Od kdy nabízet, Do kdy nabízet, Zápis povolen do a Limit pro studenty.

Další kriteria pro jednotlivé komise uvedeme na záložce Nastavení

V bloku Omezení - kterým studentům nabízet je možné zadat omezení, zda uvedená komise je sestavena pro studenty celé fakulty nebo jen pro určitý studijní program, obor nebo kombinaci. Podle tohoto zadání můžeme zúžit výběr komisí pro jednotlivé studenty.

Omezení je třeba zadávat následujícím způsobem: Pokud je v jednom záznamu bloku uveden např. typ st. programu i st. program, musí být st. program podmnožinou uvedeného typu, stejně tak obor podmnožinou uvedeného st. programu. Jestliže má zadaná komise být nabízena pro bakalářské studium a současně pro některý navazující program, je tuto podmínku třeba zadat ve dvou záznamech - zvlášť typ - bakalářský a zvlášť konkrétní program navazujícího studia.

V tomto bloku je také možné do položek Univerzální, VŠKP, Státnice nadefinovat omezení působnosti pro danou komisi. Toto omezení se týká pouze přihlašování studentů na portálu. Studijní referentka může studenta přihlásit k jakékoliv komisi, bez ohledu na nastavení těchto položek.

Příklady pro zadávání omezení:

1. příklad Potřebuji zadat omezení pro sezení komise tak, aby se na sezení komise mohli přihlásit jen studenti fakulty FAV s prezenční formou studia a studující studijní program Geomatika. Řešení: V první řádce vyplním položky Fakulta, Forma a Studijní program. Ostatní položky první řádky ponechám nevyplněné (položku Uni. v sekci 'Omezení pro komise' ponechám na defaultní hodnotě A) a stejně tak již nic nevyplňuji v ostatních řádcích. Poznámka: Mezi jednotlivými položkami zadávaného omezení v jedné řádce platí logická spojka 'a zároveň', tj. aby se student mohl zapsat na sezení komise, musí splňovat všechny podmínky/položky uvedené v jedné řádce.

2. příklad Potřebuji zadat omezení pro sezení komise tak, aby se na sezení komise mohli přihlásit jen studenti fakulty FAV s prezenční formou studia a studující studijní program Geomatika nebo studenti FAV s kombinovanou formou studia a studující studijní program Matematika. Řešení: V první řádce vyplním položky Fakulta, Forma a Studijní program na hodnoty FAV, Prezenční a Geomatika - ostatní položky první řádky ponechám nevyplněné (položku Uni. v sekci 'Omezení pro komise' ponechám na defaultní hodnotě A). V druhé řádce vyplním položky Fakulta, Forma a Studijní program na hodnoty FAV, Kombinovaná a Matematika - ostatní položky druhé řádky ponechám nevyplněné (položku Uni. v sekci 'Omezení pro komise' ponechám na defaultní hodnotě A) a stejně tak zůstanou prázdné i ostatní řádky. Poznámka: Mezi jednotlivými položkami zadávaného omezení v jedné řádce platí logická spojka 'a zároveň', ale mezi jednotlivými řádky zadávaných omezení platí logické spojka 'nebo'. Tj. aby se mohl student zapsat na sezení komise, musí splňovat všechny podmínky/položky alespoň jedné řádky.

V 1. a 2. příkladu se studenti zapisovali vždy na sezení komise k státnicím jako celku - tj. k složení všech státnicových zkoušek/předmětů a i k obhajobě své VŠKP - to platí v případě, že je položka Uni. (tedy Univerzální) nastavena na hodnotu A a položky VŠKP a Státnice jsou prázdné. Pokud potřebujeme, aby se sezení komise týkalo složení jen jedné státnice (jednoho státnicového předmětu), stačí položku Uni. nastavit na N a do položek Státnice zadat zkratku pracoviště a zkratku předmětu daného státnicového předmětu. K sezení komise se pak budou moci přihlásit jen studenti mající zapsaný (a doposud nesplněný) daný státnicový předmět. Portálová aplikace pro zápis na státnicové termíny jim pak bude tento termín zobrazovat jako zápis na složení státní závěrečné zkoušky z tohoto státnicového předmětu. Pokud potřebujeme, aby se sezení komise týkalo jen obhajoby VŠKP, stačí opět položku Uni. nastavit na N a do položky VŠKP vyplnit pracoviště, jejíchž obhajob VŠKP se bude sezení komise týkat. K sezení komise se pak budou moci přihlásit jen studenti mající vedenou (a doposud úspěšně neobhájenou) VŠKP na daném pracovišti. Portálová aplikace pro zápis na státnicové termíny jim pak bude tento termín zobrazovat jako zápis k obhajobě VŠKP. K sezením jedné komise může být nastavením omezení umožněno studentům se zapsat buďto k státnicím jako celku (tj. zároveň k obhajobě VŠKP i složení všech státnicových předmětů/zkoušek ze stát. předmětů) nebo dílčí státnici tj. buďto jen k obhajobě VŠKP nebo jen k složení nějakého stát. předmětu.

3. příklad Potřebuji zadat omezení pro sezení komise tak, aby se na sezení komise mohli přihlásit jen studenti fakulty FAV s prezenční formou studia a studující studijní program Geomatika. Dále chci umožnit, aby se na sezení komise mohl student přihlásit buďto k složení státnic jako celku (tj. zároveň k obhajobě VŠKP i složení všech státnicových předmětů/zkoušek ze stát. předmětů) nebo jen k obhajobě VŠKP vedené na katedře KIV nebo jen k složení státnicové zkoušky z předmětu KIV/STAT1 . Řešení: V první řádce vyplním položky Fakulta, Forma a Studijní program na hodnoty FAV, Prezenční a Geomatika - ostatní položky první řádky ponechám nevyplněné (položku Uni. v sekci 'Omezení pro komise' ponechám na defaultní hodnotě A). Tím mám zajištěno, že se budou moci k sezení komise přihlásit studenti k složení státnice jako celku. V Druhé řádce vyplním opět položky Fakulta, Forma a Studijní program na hodnoty FAV, Prezenční a Geomatika. Dále však položku Uni. změním na N a do položku VŠKP vyplním hodnotu KIV. Tím mám zajištěno, že se budou moci k sezení komise přihlásit i studenti k jen obhajobě VŠKP vedené na katedře KIV. V Druhé řádce vyplním opět položky Fakulta, Forma a Studijní program na hodnoty FAV, Prezenční a Geomatika. Dále však položku Uni. změním na N a do položky Státnice vyplním hodnotami KIV a STAT1. Tím mám zajištěno, že se budou moci k sezení komise přihlásit i studenti k jen složení státní zkoušky z předmětu KIV/STAT1. Poznámka: Studentům, kteří se mohou na takovéto sezení zapsat z více pohledů, tj. buďto k státnicím jako celku nebo jen k obhajobě VŠKP nebo jen k složení st. předmětu KIV/STAT1 se v portálové aplikace nabídne zápis k tomuto sezení třikrát, pokaždé v jiném kontextu. Pokud se pak student zapíše na takové sezení skrze zápis k státnicím a obhajobě jako celku, nebude se pak již moci zapsat na sezení jen z pohledu obhajoby VŠKP nebo složení zkoušky ze stát. předmětu KIV/STAT1. Pokud se student zapíše nejprve na sezení z pohledu obhajoby jen VŠKP nebo jen složení zkoušky ze stát. předmětu KIV/STAT1, nemůže se pak již zapsat na sezení komise k státnicím a obhajobě jako celku.

V bloku Členové komise se určí jednotliví členové komise. Ti se vybírají z osob uvedených v tabulce UCITELE. Všem členům komise přiřadíme funkci. V komisi může být jeden člen s funkcí zapisovatel nebo tuto úlohu bude plnit některý jiný člen, jestliže u něj zaškrtneme políčko Zapisovatel. Členy komise je možné v době platnosti komise měnit. Pokud ale mají někteří studenti již původní členy zapsané v Zápise o SZZ bylo by správnější vytvořit komisi novou.

Na záložce Studenti přiřazení ke komisi se zobrazí všichni studenti, ktří budou u zvolené komise dělat obhajobu i všechny státnice nebo jenom obhajobu (ve formuláři jsou podbarveni světle zeleně) nebo některou zapsanou státnici (podbarveni světle oranžovou). Studenty, kteří byli u komise zapsaní pro obhajobu i všechny státnice je možno od komise vyřadit označením v bloku Studenti. Pokud měli u komise pouze obhajovat VŠKP, vyřadíme je označením VŠKP v bloku Přiřazené VŠKP studenta nebo označením státnice v bloku Přiřazené státnice studenta, pokud šlo o komisi pro konkrétní státnice. Tlačítkem Vyřadit se komise u studenta zruší.

Na záložce Výběr studentů pro přiřazení si zvolíme, zda chceme studenty přiřazovat ke komisi pro státnice i obhajobu VŠKP nebo jen obhajobu nebo konkrétně zadanou státnici, studenty označíme a tlačítkem Přiřadit přiradime ke komisi. Výběr studentů je možný zúžit na ty, kteří již mají odevzdanou VŠKP.

Na záložce Přesun studentů mezi termíny je možné přesouvat zapsané studenty mezi zvolenými termíny komise popř. po zvolení (zaškrtnutí) různých komisí mezi termíny těchto komisí.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka