Vysokoškolské kvalifikační práce (AN0030)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k evidenci a tisku VŠKP (vysokoškolských kvalifikačních prací)

Ovládání

Záložka "Studenti"

V záložce Studenti zadáme filtr pro výběr studenta. Po stisku klávesy F8 se zobrazí záznamy studentů dle zvoleného filtru. Pro každého studenta se vybírá záznam posledního ročníku, kdy ještě studoval (jestliže tedy student v posledním roce studia přešel na jiný obor, zobrazí se u studenta tento nový obor a ne obor, který měl zapsaný v předchozích letech studia). V tomto bloku nelze nic opravovat, mazat ani přidávat záznamy.

Role katedra může zadávat VŠKP, pokud student nemá zadanou žádnou jinou kvalifikační práci s hodnotou TISKNOUT = ANO. Opravovat nebo rušit VŠKP katedra může, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • Student má zadanou kvalifikační práci na této katedře

  • Student studuje obor, který je touto katedrou garantován

  • Student má v evidenční kartě v položce Doktorandi - katedra zadanou tuto katedru

V posledních dvou případech pak má katedra plný přístup ke všem kvalifikačním pracem studenta včetně těch zadaných na jiných katedrách. Do úvahy se případně berou i všechny obory, které student během svého studia studoval.

Ve spodní části této obrazovky je blok, ve kterém jsou zobrazeny všechny VŠKP práce studenta. V tomto bloku nelze nic opravovat.

V první řádce obrazovky se můžeme při prohlížení dalších záložek volně pohybovat mezi studenty vybranými v první záložce.

Záložka "Základní údaje"

Na záložce Základní údaje se zobrazí detail pro vybraného studenta z bloku Student. U studenta je možné zadat několik VŠKP - student např. práci nedokončí a požádá o jiné téma nebo práci neobhájí a je mu přiděleno jiné téma. Dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách §47b se každá VŠKP, která došla až do fáze obhajoby zveřejňuje. Nezáleží na tom, zda byla nebo nebyla obhájena. Proto i u neobhájené práce zadejte hodnocení a nastavte Tisknout = Ne (znamená, že se nebude tisknout na Diploma Suplement a další dokumenty) a vytvořte nový záznam pro nově zadanou práci (možno vytvořit kopírováním pomocí kláves F6F4). U nové práce nastavte Tisknout na Ano a zadejte nový datum zadání. Kvůli urychlení vkládání prací se na záložce Základní údaje většina údajů předvyplňuje hodnotou naposledy vloženou přihlášeným uživatelem. Položka Zadáno firmou slouží pro statistiku, kolik prací je zadáváno firmami a započítávají se všechny práce, u kterých je položka vyplněna aspoň jedním znakem.To, že práce nebyla dosud zadaná se proto pozná podle nevyplněné položky Zadané téma, kterou je nutné vyplnit. Při vyplňování položek nebo opravě položek názvů se při stisknutí tlačítka Editace textu spustí jednoduchý editor FormsEd, který splňuje základní funkce všech editorů potřebné pro vkládání nebo opravu textu a kromě toho umožňuje pomocí nabídky v menu v položce Vložit vkládat speciální znaky (znaky, které nejsou na klávesnici, např. matematické či formátovací). Speciální znaky se do položky vkládají ve formátu TeX. Každou z těchto položek je možné si prohlédnout kliknutím na tlačítko Zobrazení textu.

Když u datumových položek stiskneme klávesu F9, zobrazí se kalendář. Kliknutím na vybrané datum se toto zobrazí v dané položce formuláře. Pro plánované datum odevzdání VŠKP jsou nyní ve formuláři dvě položky jedna pro datum a druhá textová, obě jsou nepovinné, ale jednu z nich je třeba vyplnit.

Uznaná VŠKP

Uznání znamená, že práce pokračuje i na novém os. čísle a že datumy zadání, odevzdání nemusí korespondovat s novým studiem. U uznané VŠKP (zaškrtnutá položka Uzn.) se datum odevzdání a datum obhajoby nekontroluje proti datumu nástupu do studia. Tj. je možné, aby práce byla zadána či dokonce obhájena předtím, než student nastoupí do studia. Neznamená to tedy, že se jedná o kopírování již jednou obhájené práce pod nové číslo. I tyto práce se tedy předávají do knihovny.

Změna katedry

Potřebujete-li z nějakého důvodu převést práci pod jinou katedru, obraťte se na studijní referentku Vaší fakulty.

Zákaz úprav témat a názvů

Pokud se nastaví položka Neměnit téma a názvy na hodnotu ANO a zároveň je zapnutá kontrola změn nastavením parametru DP_BLOKACE_POLOZEK_V_ZADANI na A, nesmí nikdo kromě role administrátor, prorektor a tajemník fakulty měnit u dané práce zadané téma a názvy práce. Pozor - pokud role katedra změní položku Neměnit téma a názvy na hodnotu ANO, nemůže ji již vrátit zpět na hodnotu NE.

Popis tlačítek

Pokud student vyplnil na www Podklad pro zadání VŠKP, po kliknutí na tlačítko Kopírovat data z Podkladu pro zadání VŠKP je možné si tyto údaje nakopírovat (hlavní téma, vedoucí práce, zásady, literatura).

Obdobně stisknutím tlačítka Kopírovat zadané téma lze nakopírovat údaje o VŠKP ze zadaného a studentu přiděleného tématu VŠKP.

Všechny údaje o diplomové práci je možné zkopírovat pod jiné osobní číslo po vyplnění položky Nové os. číslo a stisknutím tlačítka Zkopírovat. Zaškrtnutím Zkopírovat jako uznanou se práce nakopíruje jako uznaná. Tlačítkem Zobrazit kopii můžeme zkontrolovat, zda se kopie správné provedla.

Kliknutím na tlačítko Tisk v záložce Základní údaje lze provést přímý tisk zadání, po kliknutí na Tisk podle parametrů se nejprve zobrazí formulář pro zadání parametrů tisku.

Záložka "Zásady, literatura"

Položky Zásady = detailní body zadání a Seznam literatury jsou přístupné v záložce Zásady, literatura . Texty lze editovat nebo zobrazit pomocí příslušných tlačítek.

Záložka "Anotace, přílohy"

Záložku Anotace, přílohy doplňuje student před odevzdáním VŠKP (viz pozn.).

Po vyplnění položky Datum odevzdání katedrou již student nemá možnost doplnit údaje o VŠKP!

Záložka "Soubory"

V záložce Soubory je možné uložit posudky a VŠKP studenta do databáze. Po uložení se nám zpřístupní tlačítka Vymazat z databáze a Načíst z databáze. Kromě toho lze vkládat (i více) souborů se zdůvodněním, proč nemůže být VŠKP zveřejněna.

Záložka "Osoby"

V záložce Osoby uvedeme příslušné osoby. Pro bakalářské, magisterské a navazující studium je povinné vložení vedoucího práce, bez toho nejde vkládaná práce uložit! Osoby vložíme výběrem z nabídky osob (kliknutím na tlačítko u položky Příjmení). Každé osobě pak přidělíme roli - typ účasti (oponent, vedoucí, zkoušející). Pokud příslušná osoba není v seznamu, kliknutím na tlačítko Seznam osob se přepneme do formuláře Seznam osob (OS0010), kde jí můžeme do seznamu osob přidat (např. vedoucího práce nebo oponenta práce, kteří nepůsobí na univerzitě). Stejně můžeme pomocí formuláře Seznam osob (OS0010) potřebné údaje u konkrétních osob opravit nebo vložit. Na záložce je možné zadat do položky Jiné pracovište hodnotu, kterou chceme vytisknout u dané osoby u konkrétní diplomové práce, pokud nám nevyhovují údaje v položkách Pracoviště cizí nebo Pracoviště uvedené u této osoby nebo pokud tyto údaje nejsou u konkrétní osoby vůbec zadané. Prioritou pro tisk jsou hodnoty a) Jiné pracoviště, b) Pracoviště cizí, c) Pracoviště.

Odeslání výzvy k doplnění posudku

Po kliknutí na tlačítko Odeslat se příslušné osobě (pokud má v systému vyplněný e-mail) odešle zpráva se žádostí o vložení posudku, ve zprávě je přímý odkaz do portálu na přiložení souboru k práci. Tlačítko funguje pro zaměstnance i externisty, zaměstnanec se musí ještě případně přihlásit.

Záložka "Hodnocení"

Zde se pracuje s údaji týkajícími se hodnocení práce. Pomocí tlačítka Editovat průběh obhajoby se lze prokliknout na portál pro editování. Tlačítko je přístupné pouze pro práce, kde Tisk=A.

Poznámky

K VŠKP se v systému připojují ještě další údaje, které se potom přenášejí do knihovny.

Student může pomocí formuláře ??? nebo pomocí webovského formuláře doplnit k VŠKP další údaje, instrukce k vyplnění lze nalézt u jednotlivých položek. Možnost doplnění je zablokována po vyplnění Datumu odevzdání katedrou.

Knihovna může (rovněž pomocí webovského formuláře) vyplnit položky: Knihovna = která knihovna práci přebírá do stavu, Datum převzetí. Pověřený systémový pracovník knihovny má možnost (rovněž pomocí webovského formuláře) kdykoliv (dosud ještě nepřevedené práce, u kterých už knihovny nastavily, že je vlastní) převést k sobě a potom je převést do knihovního systému (na ZČU Aleph).

Standardně má k VŠKP přístup katedra, na které je tato VŠKP vypsána, dále pak katedra garantující obor studenta a katedra uvedená v evidenční kartě v rozšiřujících údajích o doktorandech.

Přístup pro vyučující je povolen pouze, pokud je nastaven parametr DP_PRISTUP_VEDOUCI=A. Pak může VŠKP zadávat vyučující, který je uveden v Podkladech pro VŠKP nebo u Tématu VŠKP. Jakmile je práce zadána, má přistup k opravám pouze vedoucí práce a školitel, kteří jsou v této funkci u práce uvedeni. Pokud vyučující nevede žádnou práci jako vedoucí nebo školitel, pak mu formulář slouží pouze k prohlížení vybraných studentů a seznamu jejich prací na první obrazovce, ostatní data nevidí.

Pokud je nastaven parametr DP_DATUM_ODEVZDANI_KONTROLA na "A", systém nedovolí nastavit datum odevzdání pokud nejsou vyplněny údaje: - Zadané téma anglicky - Anotace - Anotace anglicky - Klíčová slova - Klíčová slova anglicky - Rozsah práce - Soubor s vlastní prací studenta

Při nastaveném parametru DP_UZAMKNOUT_PO_PREDANI_KNIH na "A" pro odevzdanou práci již nelze měnit položky: - Tisknout - Jazyk - Zadané téma - Zadané téma anglicky - Název práce - Název práce anglicky - Souběžný název - Podnázev - Zásady - Seznam literatury - Anotace - Anotace anglicky - Klíčová slova - Klíčová slova anglicky - Přílohy volně vložené - Rozsah práce - Přílohy vázané ve VŠKP - Soubor s vlastní prací studenta - Soubor průběhu obhajoby - Datum obhajoby - Hodnocení obhajoby - známkou nebo slovní - Soubor hodnocení vedoucího - Soubor posudku oponenta - Zpřístupnit veřejnosti - Zpřístupnit za dobu - Uznáno

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Vyučující

  • Zahraniční referentka