Matrika (SY0202)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží správci matriky k přípravě dat pro sběr matriky a pro import dat z centrální matriky do systému IS/STAG

NOVINKY
 • Průběžné sběry

  - na základě informací od správce SIMS Ing. Buriana je postupně vyvíjen z MŠMT větší a větší tlak na častější aktualizaci dat než jen jednou za čtvrt roku. Důkazem toho je loňský mimořádný prosincový svěr. Dovolím si Ing. Buriana citovat:

  "Tuto akci chápu jako vyjimečnou (zatím). Sešel se termín ukončení sběru dat 
  s končícím termínem podmíněných zápisů a MŠMT chtělo mít aktuální 
  informace o skutečném počtu pokračujících studentů (kvůli financování).
  
  Na druhou stranu stále častěji zaznívají požadavky, jak z MŠMT, tak i ze strany 
  jednotlivých škol, na větší aktuálnost údajů na SIMS, než jednou za čtvrt roku.
  
  A také již nějaký ten rok platí vyhláška č. 277/2016 Sb., která pro SIMS zavedla
  "povinnost" měsíčních aktualizací.
  
  Takže postupem času bude určitě větší tlak na častější aktualizace.
  Přesný způsob ještě není stanoven.
  Aktuálně tedy platí čtvrtletní sběry dat s "povinnými" (možnými) měsíčními 
  aktualizacemi skrze opravy (ty měsíční aktualizace provádí zatím jen 3-4 školy)."
  

  IS/STAG byl v důsledku výše uvedeného upraven tak, že je z něj možné provádět aktualizaci centrální matriky v libovolný okamžik. Je pro to nutné pouze ve formuláři SY0200 (Systém - Matrika) nastavit počátek sběru na datum, ke kterému chcete aktualizaci provést a poté vygenerovat všechny opravné soubory. Sběrový soubor v tuto chvíli samozřejmě nemá cenu generovat, nejedná se o opravdový sběr. Poté je nutné data nahrát na SIMS a zpět pak nahrát aktuální stav. IS/STAG pak v době sběru již bude schopen vyhodnotit, že byla provedena aktualizace v době mimo sběr a vygenerovat následně správně všechny soubory - jak opravné tak i vlastní sběr.

 • Vykazování stavu narušení studia nastavíte pomocí parametru MATRIKA_VYKAZAT_NARUSENI

 • Dle aktuální novely VŠ zákona byla do souborů vykazovaných na SIMS přidána položka email. Pomocí parametru MATRIKA_EMAIIL_PREFERENCE/ lze nastavit prefernce vykazovaného emailu. Standardně je tento parametr nastaven tak, jak to novela VŠ zákona vyžsduje. Tj. preferuje se osobní email studenta z tabulky OSOBY (lze měnit v evidenční kartě studenta nebo studentem na portále). Pokud není vyplněn, bere se školní email studenta, který se automaticky seskládává podle nastavení parametrů STUDENTI_EMAIL_STAV, STUDENTI_EMAIL_ZASILAT STUDENTI_EMAIL (lze vidět v evidenční kartě studenta a na portále, ale nelze jej zde změnit, změnit jej je možné pouze přenastvením výše uvedených parametrů).

Ovládání

Do matriky se vykáží studenti, kteří mají příznaky VYKAZOVAT nastaveny jak na úrovni programu, tak na úrovni specializace/oboru, tak přímo u studenta. V případě nové akreditace již specializace nehraje z hlediska výkaznictví žádnou roli, přesto ji student musí mít přiřazenu a nastavenu jako vykazovanou.

Záložka KONTROLA

V této záložce je možné provést řadu kontrol konzistence dat. Provedení kontrol není nezbytně nutné, ale značně usnadní následné opravy matričních dat. Výstup všech kontrol je možné logovat do souboru, často se hodí zejména seznam osobních čísel, který je pak možné rozeslat např. na příslušná studijní oddělení. Logovat lze všechny kontroly najednou zaškrtnutím poíslušného checkboxu. Dalším checkboxem lze kontrolu omezit jen na vykazované studenty. V opačném případi se kontrolují všichni studenti v databázi resp. jen studenti, kteoí ukončili po 1.1.1999 (tj. všichni studenti, kteří byli kdy vykázáni do matriky)

Záložka GENEROVÁNÍ

Na této záložce se provádí generování souboru pro příslušný sběr. Je zde možno zadat interval od-do pro generování sběru, který se standardni vyplňuje podle aktuálního data. V případě potřeby je možné jej ručně změnit. Dále je zde uvedeno datum, ke kterému byla do databáze naposled nahrána data ze SIMS. V další části obrazovky se pak provádí vlastní generování. Pomocí checkboxu je zde možné nastavit, co se má provést. Po provedení poíslušných operací se automaticky ve spodní části ukáže přehled chyb, které v aktuálních matričních datech jsou. S tímto blokem lze v případě potřeby pracovat zcela nezávisle, tj. lze do něj vstoupit a provést příslušný dotaz. Seznam studentu s chybně vygenerovaným záznamem lze logovat do souboru. Logování všech chyb lze nastavit checkboxem. Pro úspěšné vygenerování matričních souborů je nezbytně nutné, aby počet chyb byl nulový.

Záložka PROHLÍŽENÍ

Na této záložce je možno prohlížet matriční data. Matriční data se generují on-line, tj. pokud je chceme změnit, musíme je změnit přímo např. v evidenční kartě studenta. Členění dat je zde stejné, jako mají soubory ve formátu XML odevzdávané na SIMS. Data tedy členíme do tří bloků: student, studium a etapy studia. U bloku studium je možné tlačítkem EK přímo přejít na daného studenta do jeho evidenční karty. U téhož bloku je pak možnost vygenerovat vlastní soubor pro opravu na SIMS. Je možné si vybrat, zda půjde o vkládání nebo náhradu a též k jakému datu má být soubor vygenerován. Tento datum lze nastavit naprosto libovolně.

Záložka ADMINISTRACE

Na této záložce je možné nastavit následující parametry:

 • Adresář - do něj se generuje log soubor spouštění formuláře (pokud je nastaveno logování) a též všechny výstupní soubory

 • Název souboru pro … názvy jednotlivých souboru pro opravy a sběr

 • Zapnout logování - pokud je zapnuto, je při každém spuštění formuláře automaticky generován log soubor o všech prováděných operacích, zároveň je umožněno logování kontrol a seznamu těch studentů, u kterých byly nalezeny chyby či nesrovnalosti

 • Automaticky ukládat nastavení - pokud je zaškrtnuto, ukládají se kompletní údaje o nastavení z této záložky do souboru na lokální disk (C:\Documents and Settings\user\Data aplikací\sims.cfg). Pokud není zaškrtnuto, pak se formulář spouští s defaultním nastavením.

V další části je pak možno nahrát do databáze data z centrální matriky studentů. V horní části historii všech studií Na serveru SIMS (https://sims.msmt.cz) je najdete v menu Výstupy - Matriční data - Generování všech etap všech studií a pozor musí být i s přidanými položkami a bez časového omezení. Ve druhé části pak lze nahrát data o studiích na jiných VŠ. Na serveru SIMS je najdete v menu Výstupy - Matriční data - Generování studií na jiných VŠ a pozor zde je důležité zakliknout volbu Studia všech studentu (i minulých) na dané VŠ / fakultě. V prostřední části jsou pak funkce pro manipulaci s archivem. Archiv se týká historie studií (nikoli studií na jiný VŠ). Je zde možné nahraná data pod zvoleným identifikátorem zaarchivovat pro pozdější použití. Další funkcí je vymazání zvoleného archivu a poslední funkcí je obnovení vybraného archivu do struktur v IS/STAG. identifikátor archivu má 30 znaků. Doporučujeme do něj zahrnout datum, ke kterému jsou archivovaná data platná. Ve spodní části jsou pak dvě tlačítka. Prvním tlačítkem Aktualizuj platby a žádosti je možné spusti okamžitou aktualizaci údajů o poplatcích a stupendiích studentů. Takto aktualizace se automaticky spouští každou noc. Tj. jde pouze o případné urychlení. Dalším tlačítkem Aktualizuj megaview se spustí aktualizace materializovaného pohledu MV_SIMSX_MEGAVIEW_PRO_JCU, kde jsou kompletně přístupné všechny údaje z nahraného souboru všech etap všech studií.

Pozor, klient Oracle má problém s dlouhými názvy adresářů a s názvy adresářů, které obsahují mezery. Vyhněte se prosím takovým názvům adresářů při nahrávání souboru!

Implementované kontroly plně odpovídají deklarovaným kontrolám na SIMS. Nutno podotknout, že některé avizované kontroly ale ani přímo na serveru SIMS nejsou zapnuté, např. je možné do položky rodné příjmení zadávat číslice (u nás velice častá chyba, že tato položka obsahuje rodné číslo).

Generování lze zásadně ovlivnit parametrem MATRIKA_KONVERZE_FORMY. Pokud je nastaveno A, pak se při generování dat kontroluje splnění následujících podmínek:

 • jde o stejný kód, typ a fakulta programu,

 • je správně vyplněna položka Předchozí os. číslo.

Jsou-li tyto podmínky splněná a parametr je nastaven na hodnotu A, pak se změna formy v databázi projeví pouze založením nové etapy studia. V opačném případě se každé nové studium (nové os. číslo) vykáže jako samostatné studium. V případě konverze na jedno jediné studium se jako datum začátku etapy bere zápis na nové os. číslo. Ukončení předchozího studia v tomto případě nehraje žádnou roli. Pokud tato data nejsou shodná, vyjedou vám taková studia v kontrolách na první záložce.

Dalším parametrem, který generování ovlivňuje je MATRIKA_STAND_DELKA. Ten určuje, zda se vykazovaná standardní délka má odvodit od studijního programu nebo oboru resp. ponovu specializace. Tento parametr zároveň udává, jak se vypočítá odstudovaná doba studia - viz níže.

Změny oproti předchozí verzi

 • Veškeré soubory se generují přímo z IS/STAG. Pokud potřebujete ve výstupech pro SIMS dělat nijaké speciální opravy, je nutné je dělat přímo v příslušných souborech

 • Nebere se do úvahy položka CELOZIVOTNI_VZDELAVANI. Všechna studia, která jsou označena jako vykazovaná, se vyakzují

 • Nevykazují se studijní pobyty v rámci ČR. Matrika takovéto pobyty neakceptuje, tj. při generování jsou automaticky ignorovány

 • vykazují se pouze platné studijní pobyty (PLATNOST=´P')

 • Vykazování pracovních výjezdu se řídí parametrem MATRIKA_VYKAZ_PRAC_VYJEZD. Doposud se vykazovaly všechny výjezdy.

 • Jazyk studia se bere pouze od studijního programu. Dříve se bral od studijního plánu.

 • Pokud je program akreditován bez oboru před novelou VŠ zákona, je nutné studentovi zadat fiktivní obor. IS/STAG neumí fungovat bez oboru, vždy je nutné nějaký obor u studenta uvést. Zároveň je u daného programu nutné odškrtnout položku Akred. se spec. (Dříve Akred s oborem) u ve formuláři Studijní programy a specializace (OP0010) v záložce Popis programu. V případě akreditace po novele VŠ zákona je nutné mít zaškrtnutu položku Po novele ve stejném formuláři na stejné záložce. Pro nově akreditovné programy pak již položka Akred. se spec nemá žádný význam. Tuto položku lze pak tedy nastavit zcela libovolně, nemá již na nic vliv.

 • Vykazují se pouze obory resp. ponovu specializace uvedené v AKVO číselníku. Pokud je u nějakého studenta uveden obor resp. ponovu specializace, který není uveden v číselníku AKVO a má příznak VYKAZOVAN=A a nemá nastavenu akreditaci bez oboru, je to považováno za chybu. Ta pak vyjede na první záložce mezi kontrolami.

 • Kontroluje se platnost státu občanství a studijního pobytu

 • Nově se též kontrolují povolené znaky ve jméně, příjmení a rodném příjmení

 • Sociální stipendia se berou již pouze z tabulky ZADOSTI, tj. je nutné mít podanou a vyřízenou žádost.

 • Neprovádí se již některé tzv. automatické opravy: je nutné mít správně nastaveno občanství a jeho kvalifikaci, je nutné mít správně nastavený stupeň předchozího vzdělání, je nutné mít správně nastavenu adresu, pokud je v ČR

 • Opravena chyba v generování předchozího vzdělání, generuje se od studenta namísto od osoby

 • V případě, že máte nastaveno vykazování standardní délky podle oboru resp. ponovu specializace, odvozuje se délka studia podle všech oborů resp. ponovu specializací, které kdy student studoval a bere se jejich maximum.

Poznámky

Financování krtákodobých příjezdů s kódem 7

Nkolikrát za rok řešíte problém s kódem financování 7 u krátkodobých příjezdů. Přikládám vyjádření správce matriky ze dne 28.3.2017

Na SIMS neexistuje možnost zaevidovat příjezd na stáž a jako "financující program" zvolit DZS. Tuto možnost MŠMT
do číselníku nezahrnulo ani přes opakující se požadavky. Z této kombinace je pro MŠMT rozhodující jen to, že se 
jedná o stáž. Proto je doporučováno tyto případy evidovat s kódem financování 11 a do "financujícího" programu
zvolit např. kód 60 nebo 69. Jiná možnost bohužel aktuálně není.

IS/STAG tuto problematiku řeší tak, že pokud zadáte kód financování 50+, tak při generování souborů pro SIMS je do tagu financování automaticky vygenerován kód 11 - tento tedy nikde v IS/STAG nenajdete.

Nové položky číslo diplomu a DS

 • Vykazují se číslo diplomu a číslo DS přesně tak, jak se na příslušné dokumnety tisknou. Tj. pokud např. nečíslujete DS, pak tato položka zůstane prázdná. Přikládám detailní objasnění těchto položek od p. Buriana:

  jediná kontrola, která je nastavena, je ta, že musí být vyplněné číslo diplomu při absolvování po 
  1.9.2016. Jiná kontrola zatím nastavena není.
  
  Tudíž pokud je studium rozestudované nebo ukončené neúspěšně, pak se číslo diplomu ani
  dodatku neuvádí. Pokud školy dodatek speciálně nečíslují, pak se nechá číslo dodatku také 
  prázdné, nebo se opíše číslo diplomu nebo je možno (spíše výjimečně) jakýkoliv "smysluplný" 
  text - max. 50 znaků, viz také menu->Data matriky->Popis dat: 
  Ukončení studia ? číslo diplomu - uvádí se číslo diplomu (číslo/znakový řetězec) vydaného při 
  absolvování studia. Při nevydání diplomu (neúspěšné/rozestudované studium) se položka ponechá nevyplněna.
  Ukončení studia ? číslo dodatku diplomu - uvádí se číslo dodatku diplomu (číslo/znakový řetězec) 
  vydaného k diplomu při absolvování studia. Při nevydání dodatku diplomu (neúspěšné/rozestudované
  studium) nebo pokud dodatek diplomu nemá vlastní číslo se položka ponechá nevyplněna.
  

Položky OdstudovanaCastStudia a UznanePredchoziStudium

 • Odstudovaná část studia - pro kreditní studium se bere jako suma získaných kreditů za klasické předmětytzv. unblock kreditů dělená buď standardní dobou studia krát 60 (pokud je parametr MATRIKA_STAND_DELKA nastaven na hodnotu OBOR nebo PROGRAM) resp. hodnodou v položce limit kreditů u daného programu nebo oboru resp. ponovu specializace (pokud je parametr MATRIKA_STAND_DELKA nastaven na hodnotu POUZIT_LIMIT_OBORU nebo POUZIT_LIMIT_PROGRAMU). Pro nekreditní studium se bere jako podíl standardního ročníku (vyplněného v kartě studenta) a standardní délky studia. Nezapočítávají se sem žádné uznané předměty, tj. ani předměty označené v evidenční kartě uznáno=A ani předměty, u kterých rok platnosti neodpovídá roku varianty předmětu (přestože tyto jsou typicky označeny jako uznáno=N ale de facto jde o uznané předměty). Toto nemusí platit v případě nastaveného parametru MATRIKA_KONVERZE_FORMY - viz níže. Pro oba výpočty se bere v úvahu parametr MATRIKA_STAND_DELKA a v obou případech se k odstudované části připočítavají hodnoty uvedené v položce Uznané předchozí studium. Sem je tedy nutné zadat součet všech uznaných předmětů, které se mají do odstudovaného studia započítat - viz níže.

 • Uznané předchozí studium - zadává se v evidenční kartě studenta na záložce Cízí studium. Je zde možnost automaticky na stisknutí jednoho tlačítka sečíst všechny uznané předměty. To je možné, pokud uznáváme předměty pouze z jednoho předchozího studia. Pokud uznáváme předměty např. z jiné VŠ a z kurzu CŽV, pak je nutné zde nejprve zadat obě předchozí studia, poté na záložce Studované obory rozdělit uznané předměty mezi jednotlivá studia a opět na záložce cizí studia pomocí druhého tlačítka jednotlivé předměty posčítat na příslušná studia.

  Při nastavení parametru MATRIKA_KONVERZE_FORMY =A se pak všechna dílčí studia vykazují jako jeden celek. Do odstudované části se nasčítají všechny kredity z posledního dílčího studia (po poslední změně formy) tj. jak získané, tak uznané. Uznané předchozí studium uvedené u prvního dílčího studia se v tomto případě nepřipočítává, už by v tomto případě mělo být zahrnuto mezi uznanými kredity tohoto posledního dílčího studia. U ostatní dílčích studií není vkládání uznaného předchozího studia umožněno.

Stručný popis celého postupu vykazování na SIMS je následující:

 1. V záložce Kontroly spustíme kontrolu chyb v databázi. Postačuje defaultní nastavení, tj. pouze aktuální sběr. Všechny nalezené chyby opravíme - klikneme na číslo označující počet chyb, poté se v pravé části objeví seznam osobních číslel a u každého z nich je tlačítko pro přechod do evidenční karty studenta, kde provedeme opravu.

 2. Na záložce Administrace zkontrolujeme nastavení složky, do které se budou generovat všechny soubory

 3. Na téže záložce nahrajeme do IS/STAG aktuální data ze SIMS (postup viz výše u popisu záložky administrace).

 4. Přejdeme na záložku Generování a spustíme pouze kontroly. Pokud vyjedou chyby, pak je opět nutné je opravit obdobně jako když jsme opravovali chyby na záložce Kontroly.

 5. Spustíme generování všech souborů (oprav i sběru - zaškrtnuté všechny checkboxy kromě kontroly). Pokud nám systém nahlásí, že bude generovat soubory pro obecné opravy (oprava rodného čísla, data zápisu nebo data ukončení), pak je nutné nahrát na SIMS tyto soubory jako ostrou opravu (postup pro nahrávání opravi viz níže) a pak se vrátit o dva kroky zpět a znovu naimportovat data ze SIMS, spustit kontroly a následně i generování.

 6. Nejprve nahráváme na server SIMS všechn soubory s opravami. Na server SIMS se všechny soubory nahrávají dvakrát. Nejprve v tzv .testovacím režimu a pak v ostrém režimu. Pořadí nahrávání oprav není podstatné. Podstatné je správně zaškrtnout typ nahrávaného souboru. Náhrada, vkládání a mazání lze na serveru SIMS (menu Sběry a opravy dat - Automatické opravy) přímo vybrat, ostatní soubory se nahrávají jako Obecná oprava. Pokud soubor s opravou projde bez chyb testovacím režimem, je nutno jej zašifrovat a na stejném místě nahrát v ostrém režimu. Postup lze zvolit libovolně, lze nahrát každý soubor nejprve jako testovací a hned následně jako ostrý nebo všechny soubory jako testovací a teprvé poté všechny jako ostré.

 7. Teprve pokud máme nahrané všechny opravy jako ostré má smysl se pokoušet nahrát vlastní sběr. Testování sběru probíhá por odkazem Sběry a opravy dat - Test sběru. V tomto případě je součástí testu i zašifrování, tj. doporučený postup je nahrát soubor se sběrem, vyčkat na jeho kontrolu, opravit případné chyby, znovu nahrát a toto celé opakovat, dokud kontroly neproběhnou ok. Teprve potom soubor zašifrovat a nahrát sem do testu. V tu chvíli by již neměl nastat žádný problém, tudíž je možné stejný soubor nahrát i jako ostrý v menu Sběry a opravy dat - Sběr.

POZOR, pokud vykážete již ukončené studium na SIMS a poté v IS/STAG ukoncení smažete, pak je nutné na záložce Prohlížení rucne vygenerovat opravný soubor (náhradu) a nahrát jej na SIMS. Systém veškeré kontroly provádí pouze nad rozestudovanými studii, ostatní studia v okamžiku kontrol "nezná". Není možné provádet kontroly nad všemi studii v databázi, toto by bylo casove i výkonove neúnosné. V tomto prípade by tedy namísto souboru pro náhradu byl vygenerován soubor pro vkládání a SIMS by jej neakceptoval.

POZOR, veškeré vygenerované atributy studia se vztahují k aktuálním datům a datu generování, tj. v případě oprav do minulosti je potřeba vše řádně překontrolovat (např. příznak nově přijatý)

Přístup

 • Administrátor