Nastavení předzápisu (SY0190)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k nastavení časového rozsahu předzápisu pro studenty jednotlivých fakult

Ovládání

Do tabulky lze zadat název skupiny studentů (max 10 znaků) pro předzápis. Tuto skupinu jim pak může studijní referentka přiřadit ve formuláří Studentská konta (ES0050). Jednomu studentovi lze přiřadit právě jednu skupinu. Pomocí parametru SK_PREDZ_DEFAULT lze nastavit default hodnotu, která se přiřadí automaticky do každého nově generovaného ročního záznamu studenta. Daná skupina musí existovat.

Záložka "Předzápis"

Zadává se období, kdy je kroužkový předzápis resp. standardní předzápis povolen. Tento interval lze případně zadat i pro oba druhy předzápisu současně. Pro zapisované předměty musí být již připravené standardní nebo alespoň aposteriorní rozvrhové akce. Pro standardní předzápis lze nastavit různě dobu, do kdy lze zapisovat nové předměty a do kdy lze odepisovat již zapsané předměty. V obou obdobích lze současně provádět i změnu rozvrhu. Doba, do kdy je možné provádět změnu rozvrhu se tedy řídí podle pozdějšího z těchto datumů. Pokud se pro standardní předzápis nastaví zápis do nebo odzápis do na stejnou hodnotu jako od, je možnost zápisu nových předmětů resp. smazání již zapsaných předmětů zablokovaná a lze tedy takto umožnit buď jen zápis dalších předmětů nebo naopak jen odzápis již zapsaných předmětů.

Kroužkový předzápis

K tzv. kroužkům jsou přiřazeny jednotlivé rozvrhové akce předmětů, které tvoří ucelený rozvrh a studentovi se výběrem a zápisem tohoto kroužku automaticky zapíší všechny akce kroužku přiřazené. Takto zapsaný rozvrh může pak student v rámci standardního předzápisu libovolně upravit. Nemusí se povést zapsat všechny rozvrhové akce (typicky z důvodu obsazené kapacity). Kroužek se studentovi uloží pouze pokud se povede zapsat alespoň jednu akci z kroužku (nepovede-li se zapsat žádná akce, student by zbytečně zabíral kapacitu kroužku). V případě, že si student vybere jiný kroužek, všechny akce a předměty původního kroužku se odzapíší a zapíší se akce nového kroužku. Pokud používáte kroužkový předzápis po semestrech, je před začátkem kroužkového předzápisu na LS nutné nastavit parametr NEPOVOLIT_PREDZAPIS na ZS!!! Změnou kroužku by totiž došlo k odzapsání akcí původního kroužku, přes který byl proveden kroužkový předzápis předmětů na ZS!

Záložka "Grafický předzápis-speciální nastavení"
Pouze výběr předmětů

Tato funkčnost se typicky využije v období, kdy ještě není připravený rozvrh. Nastavuje se časový interval, během kterého si lze v rámci grafického předzápisu pouze vybírat předměty. To slouží jen k předběžnému stanovení zájmu o předměty a slouží jako podklad pro rozvrháře. Tyto předměty a tím pádem ani jejich rozvrh studenti nemají zapsané.

Pokud chcete, aby se v tomto kroku studentům předměty hned zapsaly, je to možné provést nastavením parametru VYBRANY_PREDM_ROVNOU_ZAPSAT na hodnotu A. Pozor: je třeba si uvědomit, že v takovém případě se ihned provádí všechny kontroly prováděné při zápisu předmětu (kontrola kapacit, splnění podmin. předmětů apod.). Při odvýběru předmětu se automaticky provádí i jeho odzápis, pokud byl předmět zapsán studentem a nezapsala ho již dříve studijní referentka. Předmět zapsaný referentkou se odzapíše pouze v případě, že je nastavený parametr PREDZAPIS_DELETE_PREDM_INS_SR na POVOLENO.

Rozvrh jen pro vybrané předměty

Nastavuje se časový interval, ve kterém si mohou studenti provést předzápis pouze nad skupinou předmětů, vybraných v období Pouze výběr předmětů. Žádné jiné předměty si zapsat nelze. Pokud zároveň chcete zabránit tomu, aby si studenti vybrané předměty mohli v tomto kroku odzapsat, je nutné nastavit položku STUDENTEM_VYBRANE_PREDMETY.SMI_MAZAT pro požadované předměty na hodnotu N. V tuto chvíli se musí nastavovat na úrovni databáze, v budoucnu to bude možné prostřednictvím formuláře. Pro toto období již musí být pro předměty připravený rozvrh, tj. vytvořené standardní nebo aposteriorní rozvrhové akce. Pokud chcete umožnit dozapsat rozvrh a zároveň některé předměty odepsat či přidat, použijete jako druhý krok standardní předzápis.

Pro všechna nastavení (tj. Předzápis, Pouze výběr předmětů a Rozvrh jen pro vybrané předměty) platí, že musí probíhat v různých (vzájemně se nepřekrývajících) časových obdobích. Jedinou výjimkou je možný souběh kroužkového a standardního předzápisu.

Záložka "Burza rozvrhu"

Nastavuje se časový interval, kdy je burza akcí povolená. Pro zadávání požadavků se bere sjednocení časových intervalů v případě, že je zadán interval pro prohození i pro přesun, standardně se předpokládá vyplněný pouze jeden časový interval.

Přesun

Umožňuje pouze cyklické prohození bez změny obsazenosti akcí.

Prohození

Umožňuje i změnu obsazenosti akcí .

Poznámky

 

Přístup

  • Administrátor