Stavové diagramy - stavy a jejich přechody (SY0300)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Zobrazení stavů a nastavení jejich přechodů

Ovládání

Formulář zobrazuje seznam existujících stavů a nadefinovaných přechodů a podle pravidel dané školy umožňuje nastavit přechody jako platné nebo neplatné. Není možné přidávat nové stavy ani přechody.

Přechody lze nadefinovat i pro konkrétní pracoviště výběrem požadovaného pracoviště a nastavením přechodů na Ano. V okamžiku, kdy je pro daný typ stavového diagramu nějaký přechod nastaven pro pracoviště, platí pro pracoviště pouze přechody nadefinované pro toto pracoviště, celouniverzitní nastavení přechodů se nebere v potaz.

Ještě trochu komplikovanější situace je u typu Podklady Kvalifikační práce, který obsahuje čtyři na sobě nezávislé stavové diagramy. Podrobný popis k podkladům kvalifikačních prací lze nalézt na https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/vskp-vyuka_schvalovani-temat.html

Odesílání oznámení

Pro některé typy stavových diagramů je možné nastavit text oznámení a role, kterým se má oznámení odeslat při přechodu do nějakého stavu či při konkrétním přechodu ze stavu do stavu. Stavy a přechody, pro které lze oznámení odeslat, mají vyplněnou položku Komu lze poslat. Vyplněním textu oznámení a příslušných rolí se odesílání oznámení aktivuje. V pravém horním rohu je legenda vysvětlující, jaké písmeno pro nastavení odpovídá jaké roli.

Kromě toho je možné kliknutím na tlačítka Ukonči všechny žádosti o ubyt. stip. resp. Ukonči všechny žádosti o soc. stip. hromadě ukončit všechny přidělené žádosti daného typu. Toto se využije v případě škol, které vyžadují opakované podávání žádosti na začátku každého akad. roku. Je možné nastavit datum, ke kterému se žádosti mají ukončit. Ukončí se vždy jen žádosti, kde datum začátku přidělení stipendia předchází nebo se rovná nastavenému datumu ukončení.

Přístup

  • Administrátor