Zápis do kalendáře (SY0150)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Zápis do kalendáře

Ovládání

Pomocí formuláře je možno generovat kalendář pro celý akademický rok, definovat typ rozvrhového dne pro zadané období nebo vybírat a měnit záznamy.

Pokud chceme vygenerovat kalendář pro celý akademický rok, vyplníme pole Generování akademického roku a jednotlivé datumy pro začátky semestrů, prázdnin a zkouškového období v horní části formuláře a stiskneme tlačítko Generovat. Povinné jsou pouze datumy pro začátek ZS a začátek LS.

Pokud potřebujeme provést některé změny ve vygenerovaném kalendáři, můžeme využít možnosti nadefinovat datum změněného rozvrhového dne (tj. kdy bude pondělní, úterní… rozvrh) nebo rozmezí od-do pro tuto změnu. Pro rozmezí od-do je možné také změnit typ rozvrhových dnů, popř. změnit liché a sudé týdny.

Ve formuláři můžeme též v bloku Kalendář měnit rozvrhovaný den, typ rozvrhového dne, týden nebo číslo týdne u vybraného záznamu.

Příprava kalendáře na další akademický rok

Harmonogram akad. roku je podkladem pro nastavení kalendáře v IS/STAG, vydává ho typicky prorektor pro studium. Nastavení kalendáře určuje, jakým způsobem se budou rozvrhové akce promítat do časoprostoru. Důležitou položkou určující rozvržení akad. roku do jednotlivých etap je Typ rozvrhového dne. Hodnotami Zimní semestrLetní semestr se určuje rozsah týdnů (a tím pádem i datumů), ve kterých probíhá standardně výuka a pouze dny s touto hodnotou se vloží do časoprostoru. Tomuto rozmezí budeme dále v textu říkat standardní rozvrh. Standardní rozvrh má rozvrhová akce, která začíná v prvním a končí v posledním týdnu semestru pro daný den. Protože semestr často nezačíná v pondělí a nekončí v pátek, může být standardní rozvrh pro různé dny různě dlouhý.

Rozvrhové akce, které mají standardní rozvrh, mají položku Týden nastavenou na:

  • K - do časoprostoru se vloží všechny datumy pro semestr a den rozvrhové akce

  • S - do časoprostoru se vloží všechny datumy pro semestr a den rozvrhové akce v sudých týdnech

  • L - do časoprostoru se vloží všechny datumy pro semestr a den rozvrhové akce v lichých týdnech

Existuje samozřejmě mnoho rozvrhových akcí, které nemají týdenní rozsah standardního rozvrhu, ty pak mají položku Týden nastavenou na J (popř. L nebo S, pokud se vyučují jen v lichých či sudých týdnech). Může se jednat o akce kratší než je standardní rozvrh, s těmi není problém. Často je ale třeba vkládat akce, které začínají nebo končí typicky o jeden, dva týdny dříve resp. později než je standardní rozvrh (kombinované studium, nějaká fakulta začíná semestr dřív). Do těchto týdnů, které už mají jiný typ rozvrhového dne než ZS a LS (např. Příprava zimního semestru) standardně rozvrhové akce vkládat nelze. Aby to bylo možné, byly zavedeny dvojice ročních parametrů ROZVRHAR_ZS_TYDEN_MIN, ROZVRHAR_ZS_TYDEN_MAX a ROZVRHAR_LS_TYDEN_MIN, ROZVRHAR_LS_TYDEN_MAX, které rozšiřují standardní rozvrh (tj. rozpětí týdnů, kam lze na semestr vkládat akce) na jednu či obě strany, nazvěme ho rozšířený rozvrh.

> Takto je umožněno pro rozvrhové akce vkládat do časoprostoru datumy bez ohledu na nastavený Typ rozvrhového dne. Z výše uvedeného vyplývá, že nemá žádný smysl a kvůli chybovým hlášením je i matoucí, nastavovat tyto parametry na první a poslední týden standardního rozvrhu! Dále není nutné nastavovat všechny čtyři parametry, pokud chceme např. pouze vkládat akce na ZS se začátkem dříve, než je standardní rozvrh pro ZS, nastavíme pouze parametr ROZVRHAR_ZS_TYDEN_MIN. Parametry lze nastavit až na úroveň fakulty/katedry, takže pokud chceme toto rozšíření pouze pro jednu z fakult, nastavíme parametr např. pouze pro fakultu FZS. K tomu je vhodné poznamenat, že nastavením pro fakultu se míní nastavení pro rozvrháře dané fakulty, nikoliv pro předměty dané fakulty. Čili v tomto případě nastavení říká, že všichni rozvrháři z fakulty FZS mohou vkládat akce libovolného předmětu na ZS se začátkem o týden dřív, než je standardní rozvrh pro ZS. Podrobnější popis parametrů je zde.

Nastavení svátků

Protože v intervalu standardního rozvrhu se vyskytují svátky, je možné pro tyto dny přenastavit položku Rozvrhový den na Svátek. Tím se zajistí, že se tyto dny do časoprostoru pro rozvrhové akce nepromítnou.

Z tohoto pravidla existuje výjimka - pokud je rozvrhová akce definovaná jen pro jeden týden, tj. vlastně na jeden konkrétní den, předpokládá se, že se konat má, promítne se do časoprostoru a nastavení na Svátek je v tomto případě ignorováno.

Nastavení dne na jiný den rozvrhu

U každého datumu lze nastavit, jaký rozvrhový den bude probíhat. Toto se využívá např. v situaci, kdy v průběhu semestru vyjdou dva pátky na nějaký státní svátek. Pak lze nastavit např. pro nějaké pondělní datum, že v něm bude probíhat páteční rozvrh a tím kompenzovat pátek, který kvůli svátku odpadl. Student pak tedy jde do školy v pátek a hned v pondělí má opět páteční rozvrh. Kalendář na další akademický rok musí být připravený před vytvářením rozvrhových akcí, změny v kalendáři se do již vytvořených rozvrhových akcí nepromítnou (s výjimkou níže popsaných změn v typu rozvrhového dne) !!!

Rektorské volno

Nastavením typu dne na rektorské volno bez uvedení časového rozsahu dojde k nastavení všech rozvrhových akcí na tento den v časoprostoru na stav Rektorský den.

Nastavením dne na rektorské volno s uvedením časového rozsahu dojde:

  1. ke zkrácení všech rozvrhových akcí v časoprostoru pro tento den podle časů rektorského volna, pokud zkrácená délka akce tvoří alespoň 50% původní délky akce

  2. k nastavení všech rozvrhových akcí na tento den v časoprostoru na stav Rektorský den, pokud akce zasahuje více než z 50% do rektorského volna

  3. k nastavení všech rozvrhových akcí na tento den v časoprostoru na stav Rektorský den, pokud akce začíná před začátkem rektorského volna a končí po konci rektorského volna

Pro ostatní typy časoprostorových akcí (tj. všechny kromě rozvrhových akcí) se časoprostor ve stavu Rektorský den jeví jako volný a lze ho obsadit. Zrušením typu dne rektorské volno rozvrhové akce spadající do tohoto dne opět obsadí příslušný časoprostor.

Svátek

Nastavením typu dne na svátek se smaže nevratně obsazení časoprostoru rozvrhovými akcemi pro tento den, kromě akcí, které jsou rozvrhované jen na jeden týden, tj. na jeden konkrétní den. U těchto akcí se předpokládá, že se konat mají.

Přístup

  • Administrátor