Parametry ze všech oblastí

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • ABS_AKCE_EMAILY. Odesílat správcům absolventů emaily při přihlaš. absolv. na akce (A/N)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda odesílat správcům absolventů emaily při přihlašování absolventů na akce (A/N)

 • ABS_EXTERNI_WEB. URL adresa, na které škola provozuje externí web pro absolventy školy

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr určuje adresu URL, na které má daná škola provozován případný externí web pro absolventy školy. Je-li parametr nastaven, je odkaz na adresu URL zobrazen na portále.

 • ABS_NEUSPESNE_UKONCENI. Způsob zpracování neúspěšných absolventů převedených do absolventa

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'S','Z'

  Pokud není parametr nastavený, se studentem se v modulu Absovent nestane nic. Při nastavení na hodnotu S je student z modulu Absolvent smazán, při nastavení na hodnotu Z je převeden do zálohy (tj. přestane se standardně ve formulářích absolventa objevovat). V případě, že bylo ukončení studia zadáno omylem, je možné záznam v modulu Absolvent převést zpět ze zálohy a dál s ním normálně pracovat.

 • ABS_PRIHLASENI_IDENT. Jaký ident. se používá při registraci do Klubu absol. (RČ/č.diplomu)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'R','D'

  Parametr určující, zda bude při registraci požadováno rodné číslo (pro dohledání původní osoby/studií v IS/STAG) nebo číslo diplomu. Hodnoty parametru: "R" (nebo nevyplněno) znamená rodné číslo, "D" znamená číslo diplomu.

 • ABS_REGISTRACE_UDAJE. Par. určuje, jaké údaje se zobrazí v registrač. formuláři Klubu absol.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Určuje, které údaje se zobrazí v registračním fomuláři a zda jsou povinné. Jeho hodnota je nastavena dle vzorce UX-AX-KX-PX-SY: U - doplňující údaje o studiu - osobní číslo, číslo diplomu, vedoucí práce, vyznamenání, A - adresa, K - další kontaktní údaje - telefon, www atd., P - pracovní pozice, S - podmínky používání a souhlasy. U údajů o studiu, kontaktních údajů a pracovní pozice lze nastavit tyto hodnoty: P - povinně, N - nepovinně (sekce bude ve výchozím stavu zavřena), M - nepovinně (sekce bude ve výchozím stavu rozevřena), Z - zakázat (vůbec se nezobrazí). U podmínek používání lze nastavit tyto hodnoty zobrazení: I - inline - přímo na stránce, D - v dialogovém okně. Příklad nastavení: UZ-AN-KZ-PZ-SD - Údaje o studiu (osobní číslo, číslo diplomu) zakázány, adresa nepovinně, ostatní kontaktní údaje zakázány, pracovní pozice zakázána a podmínky používání se zobrazí v dialogovém okně. V případě nenastavení parametru se použije hodnota UN-AP-KN-PN-SI.

 • ABS_SABLONA_PODPISU. Text, který se připojuje na konec emailu od správce absolventů

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Hodnota parametru je text šablony podpisu správce absolventů, který se bude připojovat na konec emailu Text parametru, který se připojuje na konec emailu od správce absolventů

 • ABS_VSECH_ZAPSANYCH_PREDMETU. Pro splnění stud. plánu musí stud. absolvovat všechny zaps. předměty ?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Zda student pro splnění studijního plánu musí absolvovat všechny zapsané předměty. Nejde o to, zda předmět absolvoval na první pokus, ale že případný neúspěšný pokus opravil. Pokud je parametr nastaven na A, potom funkce pro vyhodnocování splnění pravidel studijního plánu vyhodnotí, zda student splnil všechny podmínky studijního plánu a navíc absolvoval i všechny zapsané předměty a vrátí datum poslední zkoušky či zápočtu. Jinak vrací NULL. Pokud je parametr nastaven na N, kontrola na absolvování všech zapsaných předmětů se nevykonává. Pokud parametr není nastaven, bere se jako by byl na stavena na N.

 • ADR_CISLO. Default číslo pro adresu trvalého bydliště v ČR

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Položka adresy školy - používá se v nemocničním a důchodovém pojištění

 • ADR_DS. Adresa datové schránky školy

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • ADRESA_STUDENTA_NA_REPORTECH. Zda tisknout na reportech adresu studenta (A/N)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze zamezit zobrazování/tisku adresy studenta na reportech. Pokud bude parametr nastaven na hodnotu 'N', nebude se adresa studenta na reportech tisknout. Nastavení parametru nyní zohledňuje report 'Podklady pro zadání VŠKP'.

 • ADR_OBEC. ID obce pro default adresu trvalého bydliště v ČR

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Položka adresy školy - používá se v nemocničním a důchodovém pojištění

 • ADR_PSC. Default PSC pro adresu trvalého bydliště v ČR

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Položka adresy školy - používá se v nemocničním a důchodovém pojištění

 • ADR_ULICE. Default ulice pro adresu trvalého bydliště v ČR

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Položka adresy školy - používá se v nemocničním a důchodovém pojištění

 • AKRED_N_P. Změna příznaku akreditace z N na P - časové omezení

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Pomocí parametru je možné zadat datum, od kdy již není možné měnit příznak akreditace z N na P.

 • AKRED_PREDM. Stanoví, co se děje při změně klíč. položek předmětu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'PRIZNAK','POVOLENO','NEPOVOLENO', 'NEMENIT_P'

  Hodnota PRIZNAK nastaví při změně klíčových položek příznak akreditace na N, hodnota NEPOVOLENO neumožní žádnou změnu těchto položek, hodnota POVOLENO umožní jakoukoliv změnu. Hodnota NEMENIT_P znamená - pokud má akreditace příznak P, při změně klíčových položek zůstane tento příznak nezměněn. Pokud parametr není nastaven použije se hodnota POVOLENO. Toto neplatí pro uživatele s rolí PROREKTOR nebo ADMINISTRATOR, ti mohou provádět veškeré změny bez omezení i bez změny příznaku.

 • AKTIVITY_PRO_TYPY_STUDIA. Pro které typy studia jsou aktivity použitelné <p>

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen BCDKMNORU

  Pro které typy studia jsou aktivity použitelné. Lze zadat libovolnou kombinaci následujích písmen.

  B

   Bakalářský

  N

   Navazující

  M

   Magisterský

  D

   Doktorský

  R

   Rigorózní

  C

   Celoživotní

  U

   Univerzita 3.věku

  K

    Mezinárodně uznávaný kurz

  O

   Ostatní

 • AUTOMAT_SYNCHR_UCITELU. Aut. synchronizace učitelů v tabulkách UCITELE_PREDMETU a ROZVRH_AKCE

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'VSE', 'INSERT', 'DELETE', 'NIC'

  Pokud je parametr nastaven na VSE, tak při přidání učitele k rozvrhové akci je zkontrolováno, zda je tento uveden i u předmětu a v případě, že nikoliv, je tam automaticky doplněn. Stejně je zkontrolováno a případně doplněno, zda je správně uveden příznak přednášející / cvičící / vedení semináře. Obdobně pokud je smazán učitel od předmětu, pak je automaticky odmazán i od rozvrhových akcí předmětu. Také v případě smazání příznaku podílu na výuce je učitel odmazán od všech rozvrhových akcí daného typu, tj. např. pokud smažete příznak cvičící, je učitel odmazán od všech cvičení. Všechny tyto akce se provádějí i v případě, že parametr není nastaven - tj. defaultně se automatická synchronizace provede. Při nastavení INSERT se učitel zadaný u rozvrhové akce přidá mezi učitele předmětu (při mazání se neděje nic) a naopak při nastavení DELETE se učitel smazaný od předmětu smaže i z příslušných rozvrhových akcí (při vkládání se neděje nic).

  K předmětům se synchronizuje pouze seznam vyučujících na platných rozvrhových akcích (platnost=A). Při nastavení akce na platnou se tedy všichni vyučující automaticky doplňují k předmětu, při nastavení na neplatnou (vše kromě A) se naopak všichni vyučující dané akce odebírají, pokud nejsou uvedeni na jiné platné akci stejného typu. Při kopírování akcí do nového akad. roku se tudíž vyučující k předmětu automaticky nedoplňují, protože zkopírované akce mají platnost P.

 • AUTOMAT_ZNAMKA_Z_BODY. Po zadání bodů automaticky nastavit známku

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud bude parametr nastaven, tak jakmile se vyplní nebo změní body bude automaticky dopočtena známka. Pokud parametr není nastaven, bere se jako by byl nastaven na N. Zároveň se při nastaveném parametru kontroluje, že jsou vyplněny body i známka, kontrola se neprovádí pro státnicové předměty a obhajoby (pom. hodnota pro typ zkoušky je nastavená na T, O, C).

 • BLOKOVAT_ZMENU_UCITELU. Blokování změn v tabulce učitelé

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','INS','VSE'

  Parametr se používá pro kontrolu dat v tabulce UCITELE pomocí formuláře Seznam osob (OS0010). Pri opravě a nastavené hodnotě A blokuje změnu položek PRIJMENI, JMENO, TITUL_PRED, TITUL_ZA, ROD_CISLO, PRAC_ZKR, DATUM_NAROZ, POHLAVI, IDC a ZAMESTNANEC. Toto nastavení se používá v případě, že tabulka UCITELE je plněna z externích systémů (např. z personalistiky) a není žádoucí ruční změna těchto položek. Měnit lze tyto položky pouze u externích zaměstnanců. Při vkládání nových dat jiným uživatelem než je admin a při nastavené hodnotě INS, smí uživatel vkládat pouze externisty a kontroluje se, zda již v databázi není osoba se stejným jménem a příjmením. Nekontroluje se žádná oprava záznamu. Při nastavené hodnotě VSE se kontroluje všechno jako při nastavené hodnotě A pro opravy a hodnotě INS pro vkládání.

 • CASOPROSTOR_ZMENY_V_MINULOSTI. Zda je možno provádět změny v časoprostoru u akcí, které již proběhly

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda je možno provádět změny v časoprostoru u akcí, které již proběhly. Pokud je parametr nastaven na 'A' nebo není nastaven, je možné změny provádět. Pokud je nastaven na 'N', není již možno změny provádět.

 • CASOVA_NAROCNOST_DELITEL. Časová náročnost studenta při výuce předmětu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Dělitel pro výpočet počtu kreditů, kde dělenec je celková časová náročnost

 • CELKOVA_DOBA_ST_ZAPOC_PRERUS. Zda se maxim. doba studia má prodloužit o dobu prerušení

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud se nastaví na "A", tak maximální dobe studia dané studijním programem nebo specializací se studentovi prodlouží o dobu prerušení. Pokud parametr není nastaven, bere se jako by byl nastaven na "A".

 • CISLO_ZAKAZNICKE_KARTY. Číslo zákaznické karty odesílatele

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Číslo zákaznické karty odesílatele pro podací arch České pošty

 • CO_PRI_HODNOCENI_POVINNE_BAKA. Údaje, které musí být vyplněné před vkládáním hodnocení bakal. práce

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'V','O','P','VO','VP','OP','VOP'

  Možnost nastavit na úrovni katedry dané práce (resp. fakulty této katedry), jaké soubory či položky musí být při nastavování hodnocení obhajoby naplněny. Pokud nebudou naplněny, systém nedovolí uložení hodnocení. Parametr neplatí pro role Administrátor a Prorektor.

  • V - povinný soubor s hodnocením vedoucího

  • O - povinný soubor s posudkem oponenta

  • P - povinný soubor nebo text s průběhem obhajoby

 • CO_PRI_HODNOCENI_POVINNE_DIPL. Údaje, které musí být vyplněné před vkládáním hodnocení dipl. práce

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'V','O','P','VO','VP','OP','VOP'

  Možnost nastavit na úrovni katedry dané práce (resp. fakulty této katedry), jaké soubory či položky musí být při nastavování hodnocení obhajoby naplněny. Pokud nebudou naplněny, systém nedovolí uložení hodnocení. Parametr neplatí pro role Administrátor a Prorektor.

  • V - povinný soubor s hodnocením vedoucího

  • O - povinný soubor s posudkem oponenta

  • P - povinný soubor nebo text s průběhem obhajoby

 • CO_PRI_HODNOCENI_POVINNE_DISE. Údaje, které musí být vyplněné před vkládáním hodnocení disert. práce

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'V','O','P','VO','VP','OP','VOP'

  Možnost nastavit na úrovni katedry dané práce (resp. fakulty této katedry), jaké soubory či položky musí být při nastavování hodnocení obhajoby naplněny. Pokud nebudou naplněny, systém nedovolí uložení hodnocení. Parametr neplatí pro role Administrátor a Prorektor.

  • V - povinný soubor s hodnocením vedoucího

  • O - povinný soubor s posudkem oponenta

  • P - povinný soubor nebo text s průběhem obhajoby

 • CO_PRI_HODNOCENI_POVINNE_RIGO. Údaje, které musí být vyplněné před vkládáním hodnocení rigor. práce

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'V','O','P','VO','VP','OP','VOP'

  Možnost nastavit na úrovni katedry dané práce (resp. fakulty této katedry), jaké soubory či položky musí být při nastavování hodnocení obhajoby naplněny. Pokud nebudou naplněny, systém nedovolí uložení hodnocení. Parametr neplatí pro role Administrátor a Prorektor.

  • V - povinný soubor s hodnocením vedoucího

  • O - povinný soubor s posudkem oponenta

  • P - povinný soubor nebo text s průběhem obhajoby

 • C_POVOLENA. Při obsazené A a B kapacitě povolit čerpat z C kapacity

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Při obsazené A a B kapacitě předmětu povolit čerpat z C kapacity i studentům, kteří mají předmět ve stud. plánu uvedený jako A nebo B - nastavuje se hodnotou A.

 • CREATE_STUDENT_COMMAND1. Dodatečné příkazy po založení studenta

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Umožní po standardním založení studenského konta spustit uživatelem definované SQL příkazy. V syntaxi příkazu na místě, kde má být uživatelské jméno, použijte $u, za příkazem neuvádějte středník. Typickým příkladem použití může být alter user $u password expire pro založení konta s expirovaným heslem, tj. vynucením změny hesla při prvním přihlášení. POZOR! Syntaktická správnost není nijak kontrolována a při zadání chybného přikazu nelze studentské konto vytvořit. Vzhledem k použité technologi, kdy referentka nesmí být omezena při zakládání studenta chybami při vytváření konta, není chybná funkčnost nijak indikována, tj. konto se nezaloží bez jakékoliv chybové hlášky. Při používání této funkčnosti je tedy nutno postupovat s maximální pečlivostí a obezřetností.

 • CREATE_STUDENT_COMMAND2. Dodatečné příkazy po založení studenta

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Popis viz parametr CREATE_STUDENT_COMMAND1

 • CREATE_STUDENT_COMMAND3. Dodatečné příkazy po založení studenta

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Popis viz parametr CREATE_STUDENT_COMMAND1

 • DEADLINE_PLANY. Časové omezení pro přípravu studijních plánů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Nastavení tohoto parametru umožňuje znemozní změny (včetně vkládání či mazání) studijních plánů (včetně zařazení předmětů do bloků, modulů či segmentů). Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Pokud je nastavena globální hodnota, pak platí pro všechny akademické roky (i budoucí). Datum udává první den, kdy již nelze změny provádět, tj. např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Tento parametr bere v úvahu fakultu programu, fakultu oboru i katedru garantující obor. Pokud alespoň pro jedno z těchto pracovišť je již změna zakázána, pak již není možné žádné změny v daném plánu provést.

 • DEADLINE_PREDM. Časové omezení pro přípravu předmětů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Nastavení tohoto parametru znemožní změny (včetně vkládání či mazání) předmětů. Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Pokud je nastavena globální hodnota, pak platí pro všechny akademické roky (i budoucí). Datum udává první den, kdy již nelze změny provádět, tj. např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59.

 • DEADLINE_PREDM_UCIT. Časové omezení pro zadávání a opravy učitelů u předmětu.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Parametr DEADLINE_PREDM_UCIT umožňuje vkládat, opravovat nebo rušit učitele u předmětu ještě i v době, kdy jsou opravy ostatních údajů o předmětu již zakázány. Parametr se nevztahuje na garanta předmětu. Změny garanta se řídí parametrem DEADLINE_PREDM.

 • DEADLINE_ROZVRH. Časové omezení pro přípravu rozvrhu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Nastavení tohoto parametru umožňuje znemozní změny (včetně vkládání či mazání) rozvrhových akcí. Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Pokud je nastavena globální hodnota, pak platí pro všechny akademické roky (i budoucí). Datum udává první den, kdy již nelze změny provádět, tj. např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Omezení neplatí pro role adminstrátor, prorektor a univerzitní rozvrhář

 • DEADLINE_ROZVRH_LS_ZOBRAZIT_OD. Čas.omezení pro zobrazení rozvrhu LS daného ak. roku - od kdy zobrazit

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Udává datum, od kterého budou teprve vidět rozvrhové akce na letní semestr daného akademického roku na portálu v rozvrzích. Lze použít v případech, kdy nechcete, aby uživatelé viděli rozpracované rozvrhy, které rozvrháři teprve vytvářejí. Přihlášení uživatelé s rolemi rozvrháře či administrátora vidí vždy rozvrhy všechny.

 • DEADLINE_ROZVRH_VYJIMKY. Uživatel. role, oddělené čárkou, které mají výjimku z DEADLINE_ROZVRH

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Kombinace vybraných uživatelských rolí

  Další uživatelské role, oddělené čárkou, které mají výjimku z DEADLINE_ROZVRH. Povoleny jsou role: FS - fakultní superrozvrhář a FR - fakultní rozvrhář.

 • DEADLINE_ROZVRH_ZS_ZOBRAZIT_OD. Čas.omezení pro zobrazení rozvrhu ZS daného ak. roku - od kdy zobrazit

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Udává datum, od kterého budou teprve vidět rozvrhové akce na zimní semestr daného akademického roku na portálu v rozvrzích. Lze použít v případech, kdy nechcete, aby uživatelé viděli rozpracované rozvrhy, které rozvrháři teprve vytvářejí. Přihlášení uživatelé s rolemi rozvrháře či administrátora vidí vždy rozvrhy všechny.

 • DEADLINE_ZNAMKY. Časové omezení pro zadávání známek

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Nastavení tohoto parametru umožňuje znemozní změny (včetně vkládání či mazání) známek. Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Pokud je nastavena globální hodnota, pak platí pro všechny akademické roky (i budoucí). Datum udává první den, kdy již nelze změny provádět, tj. např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Parametr neplatí pro role Administrátor, Prorektor, Tajemník fakulty a Studijní referentka.

 • DEADLINE_ZNAMKY_NEABSOLVOVANE. Časové omezení pro zadávání nebsolvovaných předmětů

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je nastaveno na A, je možno opravovat neuspešná hodnocení (4, 5, Fx, F, nesplnil, …) pro pokusy menší než 3 i po době dané parametrem DEADLINE_ZNAMKY_PLOVOUCI.

 • DEADLINE_ZNAMKY_PLOVOUCI. Kolik dní po vloženém datumu je možné dělat změny

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Specialita ZČU. Parametr udává, kolik dní od vloženého data je možné měnit údaje o výsledku zkoušky, zápočtu. Po uplynutí nastavené doby takové záznamy není možné ani zrušit. Tato omezení neplatí pro role Administrátor, Prorektor a Tajemník fakulty. Hodnota je určena pracovištěm měněného předmětu, nikoliv aktuálního uživatele.

 • DEADLINE_ZNAMKY_STATNICE. Časové omezení pro zadávání známek u stát. předmětů

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Parametr má stejný význam jako parametr DEADLINE_ZNAMKY, ale s rozsahem platnosti pouze pro státnicové předměty (tj. pro předměty obhajoby a předměty státní závěrečné zkoušky). Nastavení parametru má pro státnicové předměty vyšší význam než nastavení parametru DEADLINE_ZNAMKY. Pokud není parametr nastaven, pak i pro státnicové předměty platí nastavení parametru DEADLINE_ZNAMKY. Smyslem tohoto parametru je případně prodloužit v akad. roce u státnicových předmětů možnost udělit/změnit hodnocení oproti klasickým předmětům.

 • DIPLOM_KDE_CISLO_DIPLOMU. Výběr místa na diplomu, kde se zobrazí číslo diplomu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'LEVY_HORNI_ROH','VLEVO_NAHORE','VPRAVO_NAHORE'

  Číslo diplomu je umístěno na diplomu podle volby uživatele - levý horní roh, vlevo nahoře nebo vpravo nahoře. Volba vlevo nahoře znamená cca 5 cm od horního okraje. Podobně pro volbu vpravo nahoře. Pokud parametr není zadán, tiskne se číslo diplomu vlevo nahoře.

 • DIPLOM_KDE_DATUM_VYSTAVENI. Výběr místa na diplomu, kde se zobrazí datum vystavení diplomu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'LEVY_DOLNI_ROH', 'POD_UDELOVANY_TITUL'

  Datum vystavení je umístěno na diplomu podle volby uživatele - levý dolní roh nebo nebo pod udělovaný akademický titul. Pokud parametr není zadán, tiskne se datum vystavení do levého dolního rohu diplomu.

 • DIPLOM_KDE_VETA_O_STEJNOPISU. Výběr místa na diplomu, kde se zobrazí věta o stejnopisu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'LEVY_HORNI_ROH','PRAVY_HORNI_ROH'

  Věta o souhlasu stejnopisu s prvopisem je umístěna na diplomu podle volby uživatele - levý horní roh nebo pravý horní roh. Pokud parametr není zadán, tiskne se věta v levém horním rohu.

 • DMS_UCHAZECI. Nabízet uchazeči možnost, informovat ho o kladném rozhod. v rámci IS

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','S'

  Zda se má uchazeči nabízet možnost zaškrtnout, že chce informovat o kladném rozhodnutí v rámci informačního systému. A - zobrazit checkbox pro vyjádření souhlasu, ale implicitně ho nezaškrtávat, S - zobrazit checkbox pro vyjádření souhlasu a implicitně ho zaškrtnout, N - nezobrazovat checkbox pro vyjádření souhlasu.

 • DOD_OSV_VYSLEDKY_CZV. Text uvedený na reportu "dodatek k osvědčení" v sekci 4.2.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Text uvedený na reportu "dodatek k osvědčení" v sekci 4.2: " Požadavky v rámci programu: "

 • DOCH_LIST_TEXT_NA_UVOD. Text na úvod docházkového listu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná česká varianta textu, odělovač | a pak povinná druhá anglická varianta textu

  Parametrem lze zadat text, který se bude zobrazovat v úvodu docházkového listu. Text se zadává jako dvojice textů oddělená znakem svislítka (tj. znakem | ) a to v pořadí 'česká varianta textu|anglická varianta textu

 • DOCH_LIST_ZOBRAZENI_OBORU. V případě nastavení na A se v doch. listech zobrazí i obor studenta

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  V případě nastavení na A se v doch. listech u jména studenta zobrazí i obor studenta.

 • DP_AKAD_ROK. Datum, od kterého se odvozuje tisk akademického roku na zadání BP/DP

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'Z','O'

  Z - akademický rok, do kterého spadá datum zadání VŠKP. O nebo nenastaveno - akademický rok, do kterého spadá datum plánovaného odevzdání VŠKP. Pokud není pro datum vyplněn kalendář STAGu definující akademický rok, do kterého příslušné datum zadání nebo datum plánovaného odevzdání spadá, bere se jako přelom akad. roků pro kalendářní rok uvedený ve vloženém datu den 1.9. Pokud je parametr nastaven na hodnotu O nebo není nenastaven a není u VŠKP vyplněno datum plánovaného odevzdání VŠKP (resp. je případně vyplněna pouze textová varianta plánovaného data/termínu odevzdání), pak se akad. rok určuje z data zadání VŠKP (tedy jako by byl parametr nastaven na hodnotu Z).

 • DP_BLOKACE_POLOZEK_V_ZADANI. Zapíná/Vypíná kontrolu změn položek v zadání VŠKP

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr s hodnotou 'A' zapíná kontrolu změn následujících položek v zadání VŠKP (pro hodnotu parametru 'N' a prázdnou hodnotu je kontrola změn uvedených položek vypnuta). *Zadané téma* (tema_hlavni), *Název práce* (nazev_dle_stud), *Název v angličtině* (tema_hlavni_ang), *Souběžný název* (tema_soubezne), *Podnázev* (tema_vedlejsi), Tyto položky nejdou změnit má-li položka abn_diplomova_prace.zkontrolovano hodnotu 'A' a parametr DP_BLOKACE_POLOZEK_V_ZADANI má také hodnotu 'A' . Zákaz platí pro role Student, Studijní referentka, Katedra a Vyučující.

 • DP_DATUM_ODEVZDANI_KONTROLA. Povinnost vyplnění údajů před odevzdáním

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'VSE','SOUBOR','NIC'

  Před vyplněním datumu odevzdání katedrou musí mít student povinně vyplněné údaje pro různá nastavení takto:

  VSE

  anglické téma práce, anotace, klíčová slova, anotace anglicky, klíčová slova anglicky, rozsah práce, soubor s textem práce

  SOUBOR

  musí být vložen soubor s textem práce

  NIC

  (takto se chová při nenastaveném parametru) - žádná z položek uvedených ve volbě VSE nemusí být povinně vyplněná

 • DP_MAX_VSKP_NA_UCITELE. Maximální počet VŠKP na jednoho učitele.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 1 až 99

  Maximální počet VŠKP na jednoho učitele. Aplikace nehlídá při zadávání, jen informuje pomocí e-mailu překročení.

 • DP_NAZEV. Tisk názvu místo tématu na vysvědčeni, DS a ZSZZ

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A se zajistí tisk názvu BP/DP místo tématu na vysvědčení, DS a zápisy o st. záv. zkoušce.

 • DP_POCET_STEJNYCH_PODPISU. Počet stejných podpisů, které se tisknou na Zadání VŠKP

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: '1','2'

  Počet stejných podpisů na sestavě Zadání vysokoškolské kvalifikační práce. Pokud hodnota není nastavena, bere se hodnota 1.

 • DP_PODKLAD_AKAD_ROK. Určuje jaký akademický rok se tiskne na podkladu VŠKP

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 2

  Zadané číslo udává počet let, které se přičtou (popř. odečtou) od ak. roku, zjištěného na základě aktuálního datumu z kalendáře STAGu

 • DP_PODKLAD_LITERATURA. Šablona pro zadání literatury studentem v podkladu VŠKP

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Šablona pro zadání literatury studentem v podkladu VŠKP. Zde nastavený text se přednastaví v položce "Seznam doporučené literatury" při prvním otevření Podkladu VŠKP studenta.

 • DP_PODKLAD_PODPISY. Jaké podpisy se mají tisknout na Podklad pro zadání kvalifikační práce

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen SUVDGP

  Jaké podpisy se mají tisknout na Podklad pro zadání kvalifikační práce. S=Student, U=Učitel (Vedoucí práce, v případě disertačních prací se před kolonkou na tento podpis tiskne popisek 'Školitel'), V=Vedoucí pracoviště (pro disertační práce lze případně definovat vlastní popisek před kolonkou na tento podpis a to pomocí parametru DP_PODKLAD_PODPISY_V), D=Děkan, G=Garant studijního programu, P=Prorektor.

 • DP_PODKLAD_PODPISY_V. Popis k podp. na VKP pro disert. práce, je-li par. DP_PODKLAD_PODPIS=V

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze pro disertační práce definovat (na podkladu pro zadání VŠKP) popisek před kolonkou na podpis, která je zobrazována v případě, že parametr DP_PODKLAD_PODPISY obsahuje i písmeno V. V případě, kdy parametr DP_PODKLAD_PODPISY obsahuje i písmeno V a parametr DP_PODKLAD_PODPISY_V není nijak nastaven, zobrazuje se před kolonkou pro tento podpis (i u disertačních prací) automaticky popisek 'Podpis vedoucího pracoviště'

 • DP_PODKLAD_TISK_STAVU. Na podklad zadání vškp tisknout i aktuální stav schvalování (A/N)

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je nastaveno na hodnotu 'A', na podklad zadání vysokoškolské kvalifikační práce se vytiskne aktuální stav schvalování tohoto podkladu.

 • DP_PODKLAD_VEDOUCI. Zda má být vedoucí povinná položka na Podkladu pro zadání VŠKP

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

 • DP_PODKLAD_ZASADY. Šablona pro zadání zásad studentem v podkladu VŠKP

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Šablona pro zadání zásad studentem v podkladu VŠKP. Zde nastavený text se přednastaví v položce "Zásady pro vypracování" při prvním otevření Podkladu VŠKP studenta.

 • DP_PREVOD_PODKLADU. Kopírování podkladu pro VŠKP zadaného učitelem ke studentovi

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Při nastavení na A se studentovi automaticky překopírují údaje z podkladu pro VŠKP zadaného vyučujícím ve chvíli, kdy mu vyučující téma přiřadí

 • DP_PRISTUP_VEDOUCI. Určuje, zda k vš. kval. práci má přístup její vedoucí

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Při nastavení A získává vedoucí práce stejná práva ve formuláří Vysokoškolské kvalifikační práce (AN0030), jako studijní referenka nebo sekretářka katedry. Jediným rozílem je, že přístup je omezem pouze na ty záznamy vš. kval. prací, u kterých je daný vyučující uveden jako vedoucí. Defaultní hodnota tohoto parametru je N.

 • DP_TISK_TIT_PRO_DIPLOM. Defaultní hodnota parametru Tisk titulu pro DIPLOM sest. z_vd_tex

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Přednastavení defaultní hodnoty parametru Tisk titulu pro DIPLOM sestavy z_vd_tex. Pro hodnotu A nebo null se dříve získaný titul tiskne, pro hodnoitu N se dříve získaný titul netiskne.

 • DP_UZAMKNOUT_PO_PREDANI_KNIH. 

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je nastaveno na A, údaje VŠKP nelze měnit od chvíle, kdy je vyplněné datum převzetí práce nebo nastavený příznak o převzetí práce knihovnou. Neplatí pro role Administrátor a Prorektor.

 • DP_ZADANI_Z_PODKLAD_LITERATURA. Jakou odrážkou či číslováním mají být odděleny odstavce literatury

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NIC','TECKY','CARKY','ARAB','RIM_MALE','RIM_VELKE','ODSTAVEC'

  Jaká TeXovská značka pro odrážku či číslování se má použít pro jednotlivé odstavce (oddělené studentem pomocí ENTER) u literatury převáděné z Podkladu VŠKP do Zadání VŠKP ve formuláři AN0030. Jedná se o defaultní nastavení, které potom může sekretářka katedry u každé VŠKP změnit. Pokud není parametr vyplněn, nebude se provádět žádná úprava = NIC.

 • DP_ZADANI_Z_PODKLAD_ZASADY. Jakou odrážkou či číslováním mají být odděleny odstavce zásad

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NIC','TECKY','CARKY','ARAB','RIM_MALE','RIM_VELKE','ODSTAVEC'

  Jaká TeXovská značka pro odrážku či číslování se má použít pro jednotlivé odstavce (oddělené studentem pomocí ENTER) u zásad převáděné z Podkladu VŠKP do Zadání VŠKP ve formuláři AN0030. Jedná se o defaultní nastavení, které potom může sekretářka katedry u každé VŠKP změnit. Pokud není parametr vyplněn, nebude se provádět žádná úprava = NIC.

 • DSUP_ADR_CISLO. DSUP_ADRESA cislo

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr bude zrušen současně se zrušením první verze DS (sestava gst_dsup) - spouští se z menu Studenti.

 • DSUP_ADR_MESTO. DSUP_ADRESA mesto

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr bude zrušen současně se zrušením první verze DS (sestava gst_dsup) - spouští se z menu Studenti.

 • DSUP_ADR_PSC. DSUP_ADRESA psc

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr bude zrušen současně se zrušením první verze DS (sestava gst_dsup) - spouští se z menu Studenti.

 • DSUP_ADR_ULICE. DSUP_ADRESA ulice

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr bude zrušen současně se zrušením první verze DS (sestava gst_dsup) - spouští se z menu Studenti.

 • DSUP_DATUM_NA_DODATKU. Defaultní hodnota parametru sestavy Z_DS_TEX Datum na DS.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Přednastavení defaultní hodnoty parametru sestavy Z_DS_TEX Datum na DS. Pro hodnotu "A" parametru Stagu se parametr sestavy přednastaví na hodnotu "diplomu", pro hodnotu "N" nebo null parametru Stagu se parametr sestavy přednastaví na hodnotu "tisku".

 • DSUP_DODATECNE_INFORMACE. Urcuje jaké všechny informace jsou uvedeny v bode 6.1. - Dodatecné inf

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Určuje jaké všechny informace jsou uvedeny v bodě 6.1. - Dodatečné informace. Hodnota parametru obsahuje jednotlivá písmena, čímž se uvádí, které informace jsou v bodě uvedeny a zároveň se tím určuje i pořadí těchto informací. Písmena a jejich významy: F - info, že část studia byla absolvována v prezenční/kombinovaná formě, S - texty uvedené přímo u studenta v ES0010 v položce "Doplňkové informace k DS", R - informace o regulovaném povolání (od studijního programu), P - absolvování určitého zaměření/specializace, C - absolvování certifikátu.

 • DSUP_DRUHOPIS_NADPIS. Text přidaný do nadpisu diploma supplementu v případě druhopisu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Text přidaný do nadpisu diploma supplementu v případě druhopisu

 • DSUP_DRUHOPIS_PODPIS. Urcuje kdo podepisuje DRUHOPIS Dodatku k diplomu.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Určuje kdo podepisuje DRUHOPIS Dodatku k diplomu. Možnosti a hodnoty jsou zcela stejné jako u parametru PODPIS_NA_DS.

 • DSUP_DRUHOPIS_TEXT_POTVRZENI. Text vložený na konec dokumentu při tisku druhopisu dipl. supplementu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Text vložený až na konec dokumentu při tisku druhopisu diploma supplementu. V hodnote parametru se muze vyskytovat retezec $DATUM$ - libovolnekrat. Tento retezec je pri tvorbe supplementu nahrazen datem vystaveni diplomu. Pokud toto datum neni uvedeno, je nahrazen aktualnim datem.

 • DSUP_DRUHOPIS_TEXT_ZA_PODPISEM. Text za jménem podpisujících při tisku druhopisu dipl. suplementu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Text, který je připojen za jméno podpisujících při tisku druhopisu diploma supplementu

 • DSUP_EMAIL. Email školy, na který je odkazováno v Diploma Supplement

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr bude zrušen současně se zrušením první verze DS (sestava gst_dsup) - spouští se z menu Studenti.

 • DSUP_FORMAT_TISKU. Přednastavení formátu tisku DS na A3 nebo A4 - nepoužívá se v DS2

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A3','A4'

  Přednastavení formátu tisku DS na A3 nebo A4. V novém dodatku diplomu DS2 se tento parametr již neužívá.

 • DSUP_KOD_U_PROGRAMU. Zobrazení kódu u studijního programu v odstavci 2.2 ?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zobrazení kódu u studijního programu v odstavci 2.2 ? Pokud ano (A), tiskne se v odstavci 2.2 DS kód studijního programu. Pokud ne (N), kód studijního programu se v odstavci 2.2 DS netiskne. Defaultní hodnota parametru je (N).

 • DSUP_POPIS_HODNOCENI. Vysvětlující text, který je vložen na (nový) DS do sekce 4.5

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Vysvětlující text, který je vložen na (nový) diploma supplement do sekce 4.5.

 • DSUP_SLOUPCE_V_TAB_HODNOC. Pořadí sloupců Kredity,Známka,Datum,(Jazyky) v odstavci 4.3.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametr definuje pořadí tisku sloupců Kredity, Známka, Datum, (Jazyky) v odstavci 4.3. Defaultní hodnota parametru je: Kredity, Známka, Datum.

 • DSUP_TIT_TEXTY_VELKYM_PISMEM. Velké písmo v nadpisech odstavců (1-7)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Velké písmo v nadpisech odstavců (1-7)? Pokud ano (A), tisknou se v nadpisu všechna písmena velká, pokud ne (N) , tisknou se v nadpisu písmena malá. Defaultní hodnota parametru je (N).

 • DSUP_VYJEZDY_DATUMY. Zda na DS zobrazovat datumy od-do u výjezdů (A/N)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda na DS zobrazovat datumy od-do u výjezdů (jsou-li u výjezdu uvedeny). Výchozí hodnota je 'A' (zobrazovat).

 • DSUP_WWW. WWW školy, na které je odkazováno v Diploma Supplement

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

 • DSUP_ZOBRAZIT_ZADNI_STRANU. Vytisknout i zadní stranu u nového DS s inf. o školském syst. (A/N)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Určuje, zda bude součástí výstupu nového diploma supplementu i zadní strana (obsahující informace o školském systému v ČR). Není-li nastaven, je výchozí hodnotou A.

 • DSUP_ZOBRAZ_STAT_HODNOCENI. Zobrazovat na DS kapitola 4.4. statistiku hodnocení?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zobrazovat na DS kapitola 4.4. statistiku hodnocení? Zobrazuje se grafické rozložení známek množiny studentů, mezi které student patří za zvolené období. Stejné jako na ToR. Pokud není nastaveno, bere se "N" (nezobrazovat).

 • DSUP_ZOBRAZ_UZNANO. Jak zobrazit uznáno v hodnocení?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem se určuje znak, který se bude zobrazovat u předmětů, které mají hodnocení "uznáno". Defaultní hodnota tohoto znaku je "P".

 • ECTS_AKREDITACE_KDO. role CFP nebo FP nebo P mohou provádět změnu akreditace

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'CFP' , 'FP', 'P'

  CFP=role DEPATRMENTAL_COORDINATOR nebo FAKULTA nebo PROREKTOR, FP=role FAKULTA nebo PROREKTOR, P= role PROREKTOR

 • ECTS_CC_FAQ_AN. Odkaz na URL, kde je anglická nápověda k ECTS výstupům o IP a CC

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Odkaz na URL, kde je anglická nápověda k ECTS výstupům o IP a CC

 • ECTS_CC_FAQ_CZ. Odkaz na URL, kde je česká nápověda k ECTS výstupům o IP a CC

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Odkaz na URL, kde je česká nápověda k ECTS výstupům o IP a CC

 • ECTS_CC_LITERATURA. Jaký typ literatury se má zobrazit na Course Catalogue

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'D','R','Z','DR','DZ','RZ','DRZ'

  Jaký typ literatury se má zobrazit na Course Catalogue

 • ECTS_CC_POPIS. Informace, které se vypíší na titulní straně Course Catalogu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Informace, které se vypíší na titulní straně Course Catalogu

 • ECTS_CC_PREDPOKLADY. Co zobrazovat v Course Catalogue?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'PREDMETY', 'TEXT', 'OBOJE'

  PREDMETY=jen předměty, TEXT=jen text, OBOJE=text i předměty

 • ECTS_CC_ROK_GENEROVANI. Určuje pro jaký rok se budou generovat data pro CCIP

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Určuje pro jaký rok se budou generovat data pro CCIP

 • ECTS_CC_STRUKTURA_VZDELAVANI. URL na doplňující strukturu vzdělávání v ČR zobrazovanou v CC

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL na doplňující strukturu vzdělávání v ČR zobrazovanou v CC

 • ECTS_CC_UCITELE. Zobrazovat v CC učitele od předmětu nebo rozvrhových akcí

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'PR', 'RA'

  CC=Course Catalogue, PR=předmět, RA=rozvrhová akce

 • ECTS_CC_URL. URL na aplikaci o IP a CC na škole

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  IP= Information Package, CC=Course Catalogue

 • ECTS_CC_URL_CSS. URL na kaskádní styly pro generování dat IP a CC

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  IP= Information Package, CC=Course Catalogue

 • ECTS_CC_ZOBRAZOVAT_GARANTA. Zobrazovat v Course Catalogue garanta?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zobrazovat v Course Catalogue garanta?

 • ECTS_ERASMUS_KOD_SKOLY. ERASMUS kód školy

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  ERASMUS kód školy

 • ECTS_IP_PROFIL_PROGRAMU. Má se profil programu brát z číselníku nebo z textových položek

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'CISELNIK','TEXT'

  Na ECTS IP se zobrazuje profil programu. Tato položka se dá u studijního oboru buď vybrat z připraveného číselníku nebo zadat ručně - česká a anglická verze. Tento parametr umožňuje vybrat, zda se má pro zadávaání nabízet výběr z číselníku (CISELNIK) nebo textová pole (TEXT) a podle stejného parametru se zobrazí i na ECTS IP&CC. Pokud není parametr nastaven, bere se hodnota CISELNIK.

 • ECTS_IP_URL_AN_UZNAV_PRED_VZD. URL na AN verzi obecných pravidel uznávání předchozího vzdělání

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pokud v ECTS IP nebude vyplněna anglická verze položky "Specifická opatřění pro uznávání vzdělání" tedy "Specific arrangements for recognition of prior learning", tak se tam zobrazí odkaz "General Rules for the Recognition of Previous Studies" na zde uvedené URL s anglickou verzí obecných pravidel uznávání předchozího vzdělání.

 • ECTS_IP_URL_CZ_UZNAV_PRED_VZD. URL na CZ verzi obecných pravidel uznávání předchozího vzdělání

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pokud v ECTS IP nebude vyplněna česká verze položky "Specifická opatřění pro uznávání vzdělání", tak se tam zobrazí odkaz "Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání" na zde uvedené URL s českou verzí obecných pravidel uznávání předchozího vzdělání.

 • ECTS_JAZYK_PRISTUP_STUDENT. Může student měnit položku 'hlavní vyučovací jazyk' u svého výjezdu?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda může student sám měnit položku 'hlavní vyučovací jazyk' u svého výjezdu (A/N). Ve výchozím případě nesmí, může to udělat pouze koordinátor.

 • ECTS_KONTAKT_OS_FAK_PODEP_KOOR. Kontaktní osoba LA, CHLA a TOR má být fakult. podepisující koordinátor

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  V případě nastavení parametru na hodnotu 'A' je zobrazena na ECTS dokumentech LA, CHLA a ToR jako kontaktní osoba vždy fakultní podepisující koordinátor, který je u výjezdu/příjezdu zadán. Pokud není fakultní podepisující koordinátor u výjezdu/příjezdu zadán, nezobrazí se zde žádné jméno, telefon ani email.

 • ECTS_KOORDINATOR_POVOLENI. Povolení přístupu ECTS_koordinátorů do ES0010, ES0020 a VZNAMKY

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Má-li parametr hodnotu 'A', potom koordinátoři mají přístup do ES0010 a ES0020 a mají právo SELECT, INSERT, UPDATE a DELETE na VZNAMKY, ale jen na studenty s FINANCOVANI >= 51 nebo kteří mají záznam ve STUDENTI_VYJEZDY.

 • ECTS_LA_CHLA_EL_PODPIS. Zobrazení polí pro el. podpis na LA a CHLA

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Výcet hodnot PST,PSI,PRI,PSC,PRC,VST,VSI,VRI,VSC,VRC

  Parametrem lze povolit zobrazení formulářových polí pro vložení el. podpisu na ECTS dokumentech LA,CHLA,CHLA2 a CHLA3. Pro každé místo pro podpis na těchto dokumentech existuje příznak, kterým lze povolit zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v PDF verzi daného dokumentu. Jednotlivé příznaky jsou: VST - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu vyjíždějícího studenta. VSI - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v části 'The sending institution signature' u výjezdu. VRI - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v části 'The receiving institution signature' u výjezdu. VSC - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v části 'The sending institutional coordinator' u výjezdu. VRC - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v části 'The receiving institutional coordinator' u výjezdu. PST - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu přijíždějícího studenta. PSI - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v části 'The sending institution signature' u příjezdu. PRI - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v části 'The receiving institution signature' u příjezdu. PSC - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v části 'The sending institutional coordinator' u příjezdu. PRC - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v části 'The receiving institutional coordinator' u příjezdu.

 • ECTS_LA_CHLA_ZOBRAZ_DOMACI_IC. Při volbě A se na LA a CHLA zobrazí i koordinator vysílající instituce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze určit, zda se má na ECTS dokumentech LA a CHLA tisknout v části 'The sending institution signature' také jméno koordinatora vysílající instituce spolu s místem na jeho podpis a datem podpisu. Jméno koordinatora vysílající instituce atd. se na LA a CHLA tiskne v případě, že je parametr nastaven na hodnotu 'A'.

 • ECTS_LA_CHLA_ZOBRAZ_PRIJIM_IC. Při volbě A se na LA a CHLA zobrazí i koordinator přijímací instituce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze určit, zda se má na ECTS dokumentech LA a CHLA tisknout v části 'The receiving institution signature' také jméno koordinatora přijímací instituce spolu s místem na jeho podpis a datem podpisu. Jméno koordinatora přijímací instituce atd. se na LA a CHLA tiskne v případě, že je parametr nastaven na hodnotu 'A'.

 • ECTS_LA_CHLA_ZOBRAZ_VYSIL_IC. Při volbě A se na LA a CHLA zobrazí i koordinator vysílající instituce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze určit, zda se má na ECTS dokumentech LA a CHLA tisknout v části 'The sending institution signature' také jméno koordinatora vysílající instituce spolu s místem na jeho podpis a datem podpisu. Jméno koordinatora vysílající instituce atd. se na LA a CHLA tiskne v případě, že je parametr nastaven na hodnotu 'A'.

 • ECTS_LA_POVINNY_EMERGE_KONTAKT. Povinnost vyplnit emergency kontakt u výjezdu/příjezdu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze stanovit povinnost vyplnění položky Emergency kontakt u krátkodobého výjezdu nebo příjezdu. Pokud je parametr nastaven na hodnotu A, bude po studentovi vyžadováno povinné vyplnění této položky.

 • ECTS_NABIDKY_ZAKAZ_ZMEN. Jake části nabídky se nesmí po začátku registrace pro uch. již měnit.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'P','I','S','PI','IP','PS','SP','IS','SI','PIS','IPS','ISP','SIP','PSI','SPI'

  Parametrem lze zamezit změně popisu podmínek u nabídky výjezdů a úpravám u nabídky definovaných požadovaných informací a požadovaných souborů v případě, že již nastal začátek registrace uchazečů k nabídce výjezdu, popř. pokud není tento datum začátku registrace definován, pak po přihlášení prvního uchazeče k nabídce výjezdu. Parametr může nabývat třech písmen P, I a S nebo jejich libovolných kombinací. Pokud je v parametru nastaveno písmeno P , pak bude omezení platit na text popisu podmínek u nabídky výjezdu. Pokud je v parametru nastaveno písmeno I, pak bude omezení platit na jakoukoliv změnu v definici požadovaných informací u nabídky výjezdů. Pokud je v parametru nastaveno písmeno S, pak bude omezení platit na jakoukoliv změnu v definici požadovaných souborů u nabídky výjezdů.

 • ECTS_OS_CISLO. Znak přidaný na konec os. čísla k rozlišení ECTS studentů

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Znak přidaný na konec os. čísla k rozlišení ECTS studentů

 • ECTS_PRIJEZD_EMAIL1_DOPL_TEXT. Text doplňující 1. automat. zasílaný email uchaz. o krátkodobé studium

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze definovat text, o který bude doplněn automaticky zasílaný email uchazeči o krátkodobé studium v momentě, kdy uchazeč podá přihlášku o krátkodobé studium. Text může obsahovat html značky. V případě potřeby odřádkování v tomto textu použijte html značku

 • ECTS_PRIJEZD_EMAIL2_DOPL_TEXT. Text doplňující 2. automat. zasílaný email uchaz. o krátkodobé studium

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze definovat text, o který bude doplněn automaticky zasílaný email uchazeči o krátkodobé studium v momentě, kdy je uchazeči přiděleno osobní studijní číslo. Text může obsahovat html značky. V případě potřeby odřádkování v tomto textu použijte html značku

 • ECTS_PRIJEZD_INST_KOORD_ADMIN. Ucitidno administrujícího inst. koord. k dopl. k vznikajícímu příjezdu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Parametrem lze definovat administrujícího institucionálního koordinátora, který má být automaticky doplněn k vznikajícímu příjezdu, u kterého není žádný administrující institucionální koordinátor uveden. Do parametru je nutné doplnit tzv. ucitidno daného koordinátora, což je id (primární klíč) osoby/záznamu v tabulce UCITELE.

 • ECTS_PRIJEZD_INST_KOORD_PODEP. Ucitidno podepisujícího inst. koord. k dopln. k vznikajícímu příjezdu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Parametrem lze definovat podepisujícího institucionálního koordinátora, který má být automaticky doplněn k vznikajícímu příjezdu, u kterého není žádný podepisující institucionální koordinátor uveden. Do parametru je nutné doplnit tzv. ucitidno daného koordinátora, což je id (primární klíč) osoby/záznamu v tabulce UCITELE.

 • ECTS_PRIJEZD_KONTAKTNI_INFORM. Obecná kontaktní informace na koordinátory pracoviště

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Povinná první část a to email |povinná druhá část a to telefon | nepovinná třetí část a to fax.

  Parametrem lze stanovit obecné ECTS kontaktní informace, které se budou automaticky doplňovat k ECTS příjezdu po vyplnění administrujícího nebo podepisujícího ECTS administrátora pracoviště. Parametr lze stanovit až na úroveň katedry. Určení pracoviště pro načtení hodnot parametru se bere od pracoviště spojené s kontem administrátora, který je k příjezdu přiřazován. Případné ECTS kontakty z parametru se automaticky doplňují jen tehdy, pokud nejsou již nějaké ECTS kontakty ve formuláři vyplněny. Pokud jsou načteny jiné hodnoty parametru pro podepisujícího a administrujícího koordinátora pracoviště, pak se přednostně doplní hodnoty z parametru pro administrujícího koordinátora. Kontaktní informace se do parametru zadávají ve forme 'ecstsemail@mail.cz|telefon|fax' s tím, že položka faxu není povinná, lze tedy případně zadat i pouze 'ecstsemail@mail.cz|telefon'.

 • ECTS_PRIJEZD_POVINNE_ZAB_PRAC. Povinné vyplnění pracoviště zabespečujícího mobilitu.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze stanovit povinnost vyplnení položky Pracovište (pracovište zabezpecujícího mobilitu na prijímací strane) ve formulári pro vložení príjezdu ke krátkodobému studiu . V prípade nastavení parametru na hodnotu A je zadání pracovište zabezpecujícího mobilitu povinne požadováno. V prípade, že není parametr nijak vyplnen, bere se jako výchozí hodnota parametru N. Prípadná povinnost vyplnení se týká uchazece.

 • ECTS_PRIJEZD_POVINNY_CIZI_DC. Povinné vyplnení fakultního koordinátora vysílající inst. u príjezdu.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze stanovit povinnost vyplnění fakultního koordinátora vysílající instituci při vyplňování formuláře (studentem) pro příjezd studenta na krátkodobý pobyt. V případě nastavení parametru na hodnotu A je zadání fakultního koordinátora formulářem povinně požadováno. V případě, že není parametr nijak vyplněn, bere se jako výchozí hodnota parametru N.

 • ECTS_PRIJEZD_POVINNY_CIZI_MAIL. Povinné vyplnení kontakt. emailu na vysílající instituci u príjezdu.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze stanovit povinnost vyplnění emailového kontaktu na vysílající instituci při vyplňování formuláře (studentem) pro příjezd studenta na krátkodobý pobyt. V případě nastavení parametru na hodnotu A je tento email formulářem povinně požadován. V případě, že není parametr nijak vyplněn, bere se jako výchozí hodnota parametru hodnota N.

 • ECTS_PRIJEZD_POVIN_URAD_VIZUM. Povinné vyplnění kontaktního úřadu ČR v zahraničí pro získání víza

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','A'

  Při nastavení parametru na hodnotu A bude při vyplňování přihlášky ke krátkodobému studiu pro studenty ze zemí, u kterých není dle číselníku států zrušena vízová povinnost, pole 'Kontaktní úřad ČR v zahraničí pro získání víza' povinné k vyplnění. Pokud není parametr nastaven nebo je nastaven na hodnotu N, pak bude toto pole nepovinné.

 • ECTS_PRIJEZD_POVIN_UR_JAZ_ZN. Povinné vyplnění úrovně jazyk. znalostí přijíždějícího uchazeče.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','A'

  Při nastavení parametru na hodnotu A bude pro uchazeče při vyplňování přihlášky ke krátkodobému studiu pole 'Úroveň jazykových znalostí' povinné k vyplnění. Pokud není parametr nastaven nebo je nastaven na hodnotu N, pak bude toto pole nepovinné.

 • ECTS_PRIJEZD_TYP_PRAC_ZAB_MOB. Typ pracoviste zabespecující mobilitu u prijímací školy.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'FAKULTA','KATEDRA','VSE'

  Parametrem lze určit, jaký typ pracovišť se má nabízet při vyplňování formuláře pro příjezd studenta na krátkodobý pobyt v části 'Hostitelská škola' ve formulářovém políčku 'Pracoviště' resp. 'Department'. V případě nastavení parametru na hodnotu 'FAKULTA' se budou v daném výběrovém seznamu nabízet k volbě pouze fakulty. V případě nastavení parametru na hodnotu 'KATEDRA' se budou v daném výběrovém seznamu nabízet k volbě pouze katedry. V případě nastavení parametru na hodnotu 'VSE' se budou v daném výběrovém seznamu nabízet k volbě fakulty i katedry. Pokud není parametr nastaven na žádnou hodnotu, nabízí se v daném výběrovém seznamu k volbě pouze katedry.

 • ECTS_PRIJEZD_URL_NA_PRIHLASKU. URL na portálovou elektronickou přihlášku pro ECTS příjezd

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr obsahuje url na portálovou elektronickou přihlášku pro ECTS příjezd.

 • ECTS_PRIJEZD_VLASTNI_NAPOVEDA. URL na vlastní nápovědu k ECTS přihlášce ke krátkodob. studiu/mobilitě

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze zadat URL na vlastní nápovědu/postup pro vyplňování ECTS přihlášky ke krátkodobému příjezdu (studiu/mobilitě). Pokud je parametrem takto zadaná URL na vlastní nápovědu, bude na tuto URL vést i odkaz 'Nápověda aplikace' (resp. 'Application help') v úvodní části portletu 'ECTS: Příjezdy studentů na krátkodobý pobyt (S034)' v záložkách 'Uchazeč/ECTS příjezdy'. Pokud není URL v parametru vyplněna, vede tento odkaz na standardní nápovědu k aplikaci/portletu. (Případnou URL je potřeba zadávat i s počátečním http:// popř. https:// nebo podob.)

 • ECTS_RITOR_DATUM_PODPISU. Jaké datum tisknout u podpisu na ECTS v dokumentech RIToR a CFN

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'U','T','N'

  Parametrem lze definovat jaké datum se má tisknout v části pro podpis na ECTS dokumentech RIToR a CFN. V případě nastavení na hodnotu U se bude tisknout datum ukončení studentova studia/pobytu. V případě nastavení na hodnotu T se bude tisknout aktuální datum, tj. datum tisku/vygenerování dokumentu. V případě nastavení na hodnotu N se nebude tisknout žádný datum. V případě, že není parametr nijak nastaven bere se jako výchozí hodnota U .

 • ECTS_ROR_SITOR_EL_PODPIS. Zobrazení polí pro el. podpis na ROR a SIToR

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Hodnota VV

  Parametrem lze povolit zobrazení formulářových polí pro vložení el. podpisu na ECTS dokumentu RoR a SIToR. Pro každé místo pro podpis na těchto dokumentech existuje příznak, kterým lze povolit zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v PDF verzi daného dokumentu. Jednotlivé příznaky jsou: VV - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v místě pro podpis koordinátora u výjezdu.

 • ECTS_SAF_EL_PODPIS. Zobrazení polí pro el. podpis na SAF

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Výcet hodnot PST,PDC,PIC,VST,VDC,VIC

  VST - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu vyjíždějícího studenta. VDC - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v místě 'Departmental coordinator's signature' u výjezdu. VIC - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v místě 'Institutitonal coordinator's signature' u výjezdu. PST - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu přijíždějícího studenta. PDC - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v místě 'Departmental coordinator's signature' u příjezdu. PIC - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v místě 'Institutitonal coordinator's signature' u příjezdu.

 • ECTS_SML_CO_POROVNAVAT. Jaké všechny podmínky porovnávat u smlouvy

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze stanovit, jaká kritéria se mají porovnávat u smlouvy vzhledem k uchazeči o nabídku výjezdu. Jde o to, jaká pravidla se mají brát v potaz, aby mohla být nabídka výjezdu nabídnuta uchazeči k přihlášení. Parametr může nabývat několika písmen současně: Písmeno B znamená, že se musí schodovat pracoviště uvedené u oboru studenta s některým domácím pracovištěm uvedeným u smlouvy, která je svázána s nabídkou výjezdu. Písmeno C znamená, že se musí schodovat fakulta studenta s některou domácí fakultou uvedenou u smlouvy, která je svázána s nabídkou výjezdu. Písmeno D znamená, že se musí schodovat fakulta studenta s nadřazenou fakultou některého pracoviště uvedeného u smlouvy, která je svázána s nabídkou výjezdu. Pokud je v parametru uvedeno více písmen, platí mezi jednotlivými podmínkami logická spojka NEBO.

 • ECTS_TOR_BODY. Zobrazovat na ECTS ToR zahr. stud. i případné bodové hodnocení předm.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','SHB','SH','B','A'

  Nastavením parametru lze docílit na ECTS ToR zahr. studenta zobrazování i případně zadaného bodového hodnocení předmětu. Hodnoty parametru mohou být: N - bodové hodnocení se nezobrazuje; SHB - zobrazí se pouze počet získaných bodů a to pouze u předmětů hodnocených slovním hodnocením; SH - zobrazí se počet získaných bodů studentem spolu s možným maximem bodů a minimem bodů pro splnění předmětu a to pouze u předmětů hodnocených slovním hodnocením; B - zobrazí se pouze počet získaných bodů studentem a to u všech předmětů ; A - zobrazí se počet získaných bodů studentem spolu s možným maximem bodů a minimem bodů pro splnění předmětu a to u všech předmětů.

 • ECTS_TOR_EL_PODPIS. Zobrazení polí pro el. podpis na TOR

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Výcet hodnot PD,VD

  Parametrem lze povolit zobrazení formulářových polí pro vložení el. podpisu na ECTS dokumentu RIToR a ToRBM. Pro každé místo pro podpis na těchto dokumentech existuje příznak, kterým lze povolit zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v PDF verzi daného dokumentu. Jednotlivé příznaky jsou: VD - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v místě 'Signature of registrar/dean/administration officer' u výjezdu. PD - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v místě 'Signature of registrar/dean/administration officer' u příjezdu.

 • ECTS_TOR_GRADE_SYST_IMG_URL. URL na obrázek s popisem systému hodnocení instituce/fakulty

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametr obsahuje URL na obrázek s popisem systému hodnocení instituce (popř. fakulty instituce) ve formátu GIF, PNG nebo JPEG. Pokud se na dané URL bude vyskytovat obrázek v některém z uvedených formátů, pak bude tento obrázek zobrazen na ECTS dokumentu ToR zahraničního studenta (RIToR) v části 2(a) 'Description of the institutional grading system'. Rozměry obrázku: obrázek nalezený na dané URL bude zobrazen maximálně s šířkou 260 px. Pokud bude mít obrázek větší šířku, bude zmenšen na šířku 260 px. Výška obrázku bude případně zmenšena ve stejném poměru jako šířka.

 • ECTS_TOR_NESPLNENE_PREDMETY. Dokument ECTS ToR může pro zahr. studenta obsahovat i nesplněné předm.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Určuje zda má výstupní dokument ECTS ToR pro zahraničního studenta obsahovat i jeho nesplněné předměty. V případě nastavení na A se budou na ECTS ToR výstupním dokumentu zahraničního studenta zobrazovat i jeho nesplněné předměty v rámci příjezdu. Pokud není parametr nastaven, bere se jako výchozí hodnota nastavení N.

 • ECTS_TOR_PODPIS. Určuje kdo ma podepsat ECTS dokument ToR.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'IC','DC','DE'

  Parametrem lze určit, kdo bude předtištěn na ECTS dokumentu ToR pro podpis tohoto dokumentu. Možnosti nastavení jsou tři: DC - koordinátor fakulty, IC - koordinátor instituce a DE - děkan fakulty. Pokud není parametr nastaven, bere se jako výchozí hodnota DC.

 • ECTS_TOR_PODPIS_ZA_SEZN_PREDM. Kolonka pro podpis a suma kreditů tištěna až za seznamem předmětů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením parametru na hodnotu 'A' se kolonka pro podpis a celková suma kreditů v ECTS sestavě ToR bude tisknout až za celým seznamem předmětů a vysvětlivky k jednotlivým sloupcům seznamu spolu s grading scale se budou tisknout vždy až na poslední straně sestavy. Pokud není parametr nastaven bere se jako výchozí hodnota 'N'.

 • ECTS_URL_NESPLNENE_PREDMETY. URL na návod, co bude, když student na výjezdu neabsolvuje předměty LA

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL na návod, co bude, když student na výjezdu neabsolvuje předměty LA

 • ECTS_VLASTNI_DOTAZ_TITULEK. Popis položky u příjezdu lze použít na cokoliv - na libovolný dotaz

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Popis (český, přpadně anglický) položky u příjezdu, kterou lze použít na cokoliv - na libovolný dotaz uchazeči. Je-li vyplněna alespoň česká část, zobrazí se v ECTS přihlášce položka se zaškrtávátkem, kterou uchazeč bude moci vyplnit. Ukládá se do tabulky STUDENTI_PRIJEZDY_STUDIA.VLASTNI_DOTAZ.

 • ECTS_VYJEZD_ST_ZADAVA_NAHR_PR. Povolit studentům navrhovat př. k uznání za př. abs. na výjezdu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze povolit studentům přiřazení si k předmětům absolvovaným na cizí škole v rámci výjezdu předmět/předměty své školy, které mají být po absolvování předmětu na cizí škole uznány. Nastavením parametru na hodnotu A je studentům tato možnost povolena. Předpokládá se, že koordinátor provede kontrolu takto studenty přiřazených předmětů k uznání.

 • ECTS_VYJEZDY_DOPLNUJICI_INFO. Doplňující informace do portletu ECTS výjeydy (S035)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná část - česká varianta informace, za ní odděleno znakem | druhá povinná část - anglická varianta informace, za ní odděleno znakem | nepovinně url na stránku s infomacemi.

  Do parametru lze zadat buďto krátký text s doplňující informací nebo odkaz na stránku s doplňujícími informacemi. Odkaz nebo text se pak zobrazí studentům na začátku portletu 'ECTS výjezdy (S035)' v záložce 'Moje studium' / 'ECTS výjezdy'. Pokud je v portletu potřeba zobrazit jen krátkou textovou informaci, vloží se tento text do parametru v pořadí nejprve česká mutace textu, oddělovač ve formě svislítka | a následně anglická mutace textu. Pokud je potřeba v portletu zobrazit odkaz na doplňující informace, pak se do parametru vloží nejprve česká mutace textu odkazu, oddělovač ve formě svislítka | , následně anglická mutace textu odkazu, oddělovač ve formě svislítka | a jako poslední se vloží url samotného odkazu (včetně http://).

 • ECTS_VYJEZDY_Z_VYBERU_PLATNOST. Přednastavení platn. výjezdu při jeho vzniku z přihl. k nabídce vyj.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'P','K'

  Parametrem lze stanovit, jakou platnost bude mít výjezd vzniklý na základě kladně schválené přihlášky studenta k nabídce výjezdu. Parametr může nabývat hodnot P nebo K , tj. 'Platný' výjezd nebo výjezd 'Ke kontrole'. Pokud není parametr nastaven vzniká tímto způsobem výjezd s platností 'Platný' pro studující studenty nebo s platností 'Po ukončení' pro již nestudujícího/ukončeného studenta.

 • EIS. Používaný ekonomický informační systém

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'MAGION','VEMA','iFIS','SAP'

  Umožňuje odlišné chování dle používaného EIS

 • EK_INFO_PO_ZASLANI_EMAILU. Inform. zobrazená po zaslání e-mailu při registraci e-mailového konta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta

  Informace zobrazená po zaslání e-mailu při registraci e-mailového konta, např. e-přihláška či krátkodobá přihláška

 • EMAIL. Servisní emailová adresa, která se objevuje v odkazech na webu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • EPR_ADRESA_DORUCOVANI. Možnosti v zadání adresy doručování v e-přihlášce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JAKAKOLI', 'UMOZNIT_CR', 'UMOZNIT_CR_SR', 'VYNUTIT_CR', 'VYNUTIT_CR_SR'

  Parametr může nabývat následující hodnoty: JAKAKOLI - výchozí hodnota, uchazeč smí zadat libovolnou doručovací adresu, UMOZNIT_CR - pokud uchazeč zadává doručovací adresu, smí zadat jen českou, UMOZNIT_CR_SR - pokud uchazeč zadává doručovací adresu, smí zadat jen českou nebo slovenskou, VYNUTIT_CR - to samé jako UMOZNIT_CR, a zároveň pokud uchazeč nemá trvalou českou, MUSÍ zadat českou doručovací, VYNUTIT_CR_SR - to samé jako UMOZNIT_CR_SR, a zároveň pokud uchazeč nemá trvalou českou nebo slovenskou, MUSÍ zadat českou nebo slovenskou doručovací. Pokud není parametr nastaven, bere se jako defaultní nastavení parametru hodnota JAKAKOLI.

 • EPR_DEADLINE_PLATBA. Mezní termín pro podání platby za přihlášku ke studiu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Tato hodnota se použije, pokud mezní datum není nastaveno přímo u přijímacího oboru pomocí formuláře Nastavení parametrů přijímacího řízení (PJ0040).

  Nutno nastavit vždy před spuštěním elektronické přihlášky v daném akad. roce

 • EPR_DEADLINE_PRIHLASKA. Mezní termín pro podání přihlášky ke studiu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Tato hodnota se použije, pokud mezní datum není nastaveno přímo u přijímacího oboru pomocí formuláře Nastavení parametrů přijímacího řízení (PJ0040).

  Nutno nastavit vždy před spuštěním elektronické přihlášky v daném akad. roce

 • EPR_CHYBNA_PLATBA. Informace v případě chybné platby za ePřihlášku

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Např. pro ZČU: Při uvedení chybných údajů při platbě nebude možné spojit platbu s přihláškou a přihláška nebude přijata. Platbu je nutné provést znovu se správnými údaji. O vrácení chybné platby můžete požádat na tel.: 377 631 131 paní Nekolová..

 • EPR_CHYBNA_PLATBA_AN. Informace v případě chybné platby za ePřihlášku - anglicky

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Anglicka varianta parametr EPR_CHYBNA_PLATBA. Pokud bude e-prihlaska zobrazena v anglictine a parametr EPR_CHYBNA_PLATBA_AN bude vyplnen, pouzije se. Jinak se pouzitje EPR_CHYBNA_PLATBA.

 • EPR_INFO. URL informace o ePřihlášce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL, kde je možné si přečíst informace o přihlašování na vysokou školu pomocí ePřihlášky. Nepovinně lze za znak | (kolmítko) přidat druhé URL, které bude v aplikaci zabrazeno v případě zobrazeni webové stránky v angličtině

 • EPR_NAZVY_OBORU_DIPLOM. Je-li A, zobrazuje e-prihlaska nazvy programu a oboru "pro diplom"

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Je-li A, zobrazuje e-prihlaska nazvy programu a oboru tak, jako se pak tisknou na diploma supplement - tj. nazvy nadefinovane ve formulari OP0010 v sekci vpravo dole ("Nazvy oboru pro diplom").

 • EPR_NELZE_MAZAT_PO_TERMINU. Mazání e-přihlášky uchazečm po vypršení termínu pro její podávání

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Má-li parametr hodnotu A, nemůže uchazeč smazat přihlášku po vypršení termínu pro podávání přihlášek. Není-li parametr nastaven nebo má hodnotu N, může uchazeč smazat přihlášku i po vypršení termínu pro podávání přihlášek.

 • EPR_NEVYZADOVAT_DALSI_OS_UDAJE. Nevyžadovat další osobní údaje v E-přihlášce A/N

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  V případě, že je parametr nastaven na A, nezobrazí se uchazeči v E-přihlášce pole pro vyplnění údajů rodinný stav, kvalifikátor občanství, místo narození, stát narození, titul před jménem, titul za jménem a rodné příjmení.

 • EPR_NOSTRIFIKACE_SKOLA_INFO. Odkazy a jejich popisy s informacemi o nostrifikaci na Vaší univerzitě

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Odkazy a jejich popisy s informacemi o nostrifikaci na Vaší univerzitě. Zobrazeny v e-přihlášce u položky Nostrifikace, pod odkazem, který je napevno na MŠMT. Parametr se musí skládat ze 4 částí oddělených znakem | (kolmítko). Postupně jsou tyto části: URL_CESKA_VERZE | POPISEK_CESKA_VERZE | URL_ANGLICKA_VERZE | POPISEK_ANGLICKA_VERZE.

 • EPR_POVINNA_NOSTRIFIKACE. Na epřihlášce zobrazovat položku NOSTRIFIKACE (A/N).

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Na epřihlášce zobrazovat položku NOSTRIFIKACE (A/N). Pokud parametr bude nastaven na 'A', tak položku zobrazit v E-přihlášce. Nebude-li parametr nastaven, bere se jeho hodnota 'N'.

 • EPR_POVINNA_STRED_SKOLA. U jakých typů přijímacích oborů je povinné vyplnit stř. školu.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen BDMNRC

  U jakých typů přijímacích oborů je povinné vyplnit stř. školu. Hodnotou jsou zkratky typů oborů (z domény TYP_OBORU, tj. B,D,M,N,R plus specialni pismeno C, ktere se aplikuje na studijni programy celozivotniho vzdelavani) - např. tedy hodnota BNM.

 • EPR_POVINNE_NAVAZUJICI. Je povinné vyplnit u navazujícího studia informace o předchozí VŠ?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • EPR_POVINNE_ODKUD_ZNA_SKOLU. Odkud se uchazeč dozvěděl o naší škole

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Odkud se uchazeč dozvěděl o naší škole. Pokud má parametr hodnnotu A, tak bude vyplnění téhle položky v eprihlašce povinné, jinak nikoliv.

 • EPR_POVINNE_PHD. Je povinné vyplnit u Ph.D. studia informace o předchozí VŠ?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Je povinné vyplnit u Ph.D. studia informace o předchozí VŠ? Pokud není vyplněno, bere se jako "N".

 • EPR_POVINNE_PRACOVISTE_PHD. Zda uchazeč na Ph.D. studium musí zadat katedru na epřihlášce

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • EPR_POVINNE_TEMA_PHD. Zda uchazeč na Ph.D. studium musí zadat téma na epřihlášce

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • EPR_POVINNE_ZNAMKY. Je povinné zadat všechny požadované známky z předchozího studia?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Je povinné zadat všechny požadované známky z předchozího studia? Pokud je zadáno A, jsou všechny známky na e-přihlášce povinné. Pokud je zadáno N, lze řídit se povinnost zadání známek u každé jednotlivé známky zvlášť.

 • EPR_POVINNY_EMAIL. Povinný email uchazeče na epřihlášce

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • EPR_POVINNY_JAZYK. Povinný jazyk studia uchazeče na epřihlášce

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • EPR_POVINNY_NAZEV_VSKP_NAV. Je povinné vyplnit u navaz. studia název VŠKP z předch. studia na VŠ?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Je povinné vyplnit u navazujícího studia název VŠKP z předchozího studia na VŠ? Tento parametr má smysl pouze v případě, že parametr EPR_POVINNE_NAVAZUJICI je nastaven na A . Parametrem EPR_POVINNY_NAZEV_VSKP_NAV lze pak (hodnotou N) zrušit povinnost pouze u názvu VŠKP. Není-li hodnota tohoto parametru uvedena, bere se jako výchozí hodnota A.

 • EPR_POVINNY_OBOR_SS. U jakých typů přijímacích oborů je povinné vyplnit obor střední školy

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen BDMNRC

  U jakých typů přijímacích oborů je povinné vyplnit obor střední školy. Hodnotou jsou zkratky typů oborů (z domény TYP_OBORU, tj. B,D,M,N,R plus specialni pismeno C, ktere se aplikuje na studijni programy celozivotniho vzdelavani) - např. tedy hodnota BNM..

 • EPR_POVINNY_ROK_MATURITY. U jakých typů přijímacích oborů se musí vyplnit rok maturity

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  U jakých typů přijímacích oborů se musí vyplnit rok maturity. Hodnotou jsou zkratky typů oborů (z domény TYP_OBORU, tj. B,D,M,N,R plus specialni pismeno C, ktere se aplikuje na studijni programy celozivotniho vzdelavani) - např. tedy hodnota BNM.

 • EPR_POVINNY_SKOLITEL_PHD. Zda uchazeč na Ph.D. studium musí zadat školitele na epřihlášce

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • EPR_PREDCH_VZDELANI_PLATBA. Poplatek za uznání předchozího vzdělání

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'UNIVERZITA', 'FAKULTA','PRIJIMACI_OBOR'

  Parametr určuje, na jaké úrovni bude vystaven poplatek za uznání předchozího vzdělání pro ty, kdo ještě nostrifikaci nemají. Poplatek je možné nastavit jeden v rámci univerzity, jeden v rámci každé fakulty nebo za každý přijímací obor, kam se uchazeč hlásí. Pokud parametr není nastaven, uvažuje se nastavení UNIVERZITA, tj. platba se přiřadí za první e-přihlášku v rámci univerzity.

 • EPR_PRELOM_ROKU. Číslo měsíce, od kterého se podává epříhláška na následující akad. rok

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Číslo měsíce, od kterého se podává e-přihláška na následující akademický rok. Příklady: "11" - od 1. 11. se budou podávat (na dané fakultě, pokud je parametr na fakultu) e-přihlášky na příští akademický rok. Chcete-li umožnit podávání dokonce až od 1. 1., použijte hodnotu "13". Není-li parametr vůbec nastaven, proběhne přelom ak. roku vždy 1. 9.

 • EPR_PREVOD_DATUM_DORUCENI. Jaké datum se bere jako datum doručení po převodu E-přihlášky v PJ0025

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'DATUM_PREVODU','VZNIK_EPRIHLASKY'

  Jaké datum se bere jako datum doručení po převodu E-přihlášky v PJ0025. U záznamu uchazeče (převedeného z E-přihlášky) se nastavuje datum doručení a je ho možné nastavit datumem uskutečnění převodu E-přihlášky mezi uchazeče ('DATUM_PREVODU') nebo datumem vzniku E-přihlášky ('VZNIK_EPRIHLASKY'). Pokud není parametr nastaven, bere se, jakoby byl nastaven na 'DATUM_PREVODU'.

 • EPR_PRIHLASKA_DATUM_OD. Datum od kdy je možné podávat přihlášky ke studiu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Tato hodnota se použije, pokud datum_od není nastaveno přímo u přijímacího oboru pomocí formuláře Nastavení parametrů přijímacího řízení (PJ0040).

  Nutno nastavit vždy před spuštěním elektronické přihlášky v daném akad. roce

 • EPR_PRIORITA. Zda se má a v jakém stavu zadávat priorita u př. oborů dané fakulty

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'POSTUPKA','JAKAKOLIV','ZADNA'

  Priorita u přijímacího oboru je povinná položka. Není ale nutné ji zadávat vždy jinou, tj. jedinečnou v rámci fakulty. Tento parametr umožnˇuje nastavit tři možné přístupy v rámci fakulty: (1) POSTUPKA - v rámci fakulty se zadá jedinečné číslo pořadí (2) JAKAKOLIV - v rámci fakulty se zadá libovolné číslo, přednastavíme 1 a uchazeč může změnit na cokoliv, více přijímacích oborů stejné fakulty může mít stejnou prioritu (3) ZADNA - priorita se vůbec nenabídne, vyplnime "1". Pokud nebude parametr vyplněn, bere se POSTUPKA, tj. současný stav.

 • EPR_SKRYT_ZAVAZKY. Mají být u přijímacího řízení skryty závazky uchazeče vůči škole (A/N)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr určuje, zda mají být u přijímacího řízení skryty závazky uchazeče vůči škole (A/N). Pokud není vyplněno, bere se jako "N".

 • EPR_TEXT_K_AKCEPTACI. Text, který je všem uchazečům dané fakulty zobrazen v e-přihlášce.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Text, který je všem uchazečům dané fakulty zobrazen v e-přihlášce. Vždy musí být vyplněna česká varianta a může následovat anglická varianta oddělená znakem '|'.

  Text, který je všem uchazečům dané fakulty zobrazen v e-přihlášce. Vždy musí být vyplněna česká varianta a může následovat anglická varianta oddělená znakem '|'. Uchazeči budou nuceni potvrdit zaškrtnutím, že s daným textem souhlasí. Lze využít k uložení podmínek přijímacího řízení. Má-li škola podmínky delší, nechť si je vystaví u sebe na webu a do obsahu tohoto parametru může vložit část HTML s odkazem na tento text.

 • EPR_TISKNOUT_DATUM_DORUCENI. Tisknout na E-přihlášce datum doručení?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Jedná se jen o omezení u E-přihlášky nikoliv už o tisk přihlášky zavedené nebo převedené studijní referentkou, tam se datum tiskne vždy. Pokud není parametr zadán, datum se tiskne.

 • EPR_URL. URL pro epřihlášku

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • EPR_VYBER_OBORU_NOVE. Zobrazovat nově výběr oborů a dvousloupcovým výběrem komb. spec. (A/N)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Může nabývat hodnot A/N a určuje, zda se v e-přihlášce má zobrazovat výběr oborů s novou grafikou a dvousloupcovým výběrem kombinací specializací. Výchozí hodnotou v případě, že není vyplněn, je N.

 • EPR_ZASLAT_EMAIL. E-mail odkud posílat uchazečům zprávu po spárování platby a přihlášky

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Jako hodnota se vyplňuje email, ze kterého je informace studentům odeslána. Pokud není parametr nastaven, tak se informační emaily neodesílají.

 • EPR_ZASLAT_EMAIL_PREVOD. E-mail odkud posílat uchazečům zprávu po převodu e-přihlášky v PJ0025

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Jako hodnota se vyplňuje email, ze kterého je informace studentům odeslána. Pokud není parametr nastaven, tak se informační emaily neodesílají.

 • EPR_ZASLAT_EMAIL_PRIHLASKA. E-mail odkud posílat uchazečům zprávu po zavedení přihlášky

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Jako hodnota se vyplňuje email, ze kterého je informace studentům odeslána. Pokud není parametr nastaven, tak se informační emaily neodesílají.

 • EPR_ZDR_SPECIFIKA_URL_TEXT. Na E-přihlášce zobrazovat URL a text pro zdravotní specifika

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Vždy musí být vyplnena URL, oddelovac |, muže být vyplnen ceský text, který se uživateli zobrazí k prokliknutí, oddelovac |, a muže být vyplnen anglický text.'

  Je zde možno uvést URL na webovou adresu, která se má uchazeči zpřístupnit z E-přihlášky v případě zdravotních specifik. Za URL je možno vložit | a za něj český text, který se zobrazí pro prokliknutí na uvedenou URL. Je možno vložit druhý | a za něj anglický text stejného významu. Pokud nebude text uveden, zobrazí se defaultní text.

 • EPR_ZKRACENA. Používat zkrácenou elektronickou přihlášku

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A je umožněn tisk zkrácené verze přihlášky

 • EPR_ZOBRAZOVAT_JAZYK. Zda zobrazovat výběr jazyka studia uchazeče na epřihlášce

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • EPR_ZOBRAZOVAT_TYPY_PLATEB. Jaké typy plateb v infu e-přihlášky zobrazovat

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  S..složenka, U..převod na účet, P..složením na pokladně, Q..QR kód, B..platební brána

 • EPR_ZOBRAZOVAT_ZADOST_O_KOLEJ. Zda na e-přihlášce zobrazovat položku žádost o kolej

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • EPR_ZOBRAZOVAT_ZDR_SPECIFIKA. Zda na e-přihlášce zobrazovat dotaz zda uchazeč má zdravotní specifika

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr zároveň určuje, jestli se položka Zdr. specifika zobrazuje ve formulářích PJ0020PJ0021.

 • ESTATNICE_PRO_TYPY_STUDIA. Pro které typy studia se má povolit e-Státnice.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR, roční parametr

  Pro které typy studia se má povolit e-Státnice. Jde o anonymní hlasování o výsledku státnicové zkoušky a o elektronickém podpisu protokolu. Kontrola: libovolná kombinace písmen BDMN: B-Bc., N-Navaz., M-Mgr., D-Ph.D. Pokud není parametr nastaven, není povoleno.

 • EVA_DELEGOVANI_ROLE. Nastavení práv pro delegování evaluačních rolí

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N', 'P'

  Parametrem lze nastavit možnost pro uživatele s rolemi EVA_VEDOUCI_KATEDRY a EVA_DEKAN (kteří tyto role mají automaticky již ze své funkce) delegovat tyto evaluační role na další osoby. Tyto osoby (na které bude případně role delegována) pak budou mít roli EVA_ZASTUPUJICI_VEDOUCI_KATEDRY nebo EVA_ZASTUPUJICI_DEKAN pro stejné pracoviště jako osoba, která danou roli deleguje. Parametr může nabývat třech hodnot: A - aplikace umožní delegování těchto rolí a nahlížení na seznam osob, kterým byla daná role již delegována. P - aplikace umožní pouze nahlížení na seznam osob, kterým byla daná role již delegována. N - aplikace se vůbec nezobrazí - tj. není pak možné ani delegování a ani nahlížení na seznam osob, kterým byla daná role již delegována. Pokud není parametr nijak nastaven, bere se jako defaultní nastavení parametru hodnota N.

 • EVA_EXTERNI_APLIKACE_URL. URL externího systému pro evaluaci, bude pak odkaz. z portálu IS/STAG

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Používá-li škola nějaký externí systém pro evaluaci, lze do tohoto parametru umístit jeho URL. Bude pak odkazován z portálu IS/STAG.

 • EVA_PRIPOMINKA_K_PREDM_POPISEK. Popisek pro políčko Připomínka k předmětu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná česká varianta textu, odělovač | a pak povinná druhá anglická varianta textu

  Parametrem lze změnit nadpis u políčka pro vložení připomínky k předmětu na dotazníku pro studentské hodnocení kvality výuky. Parametr musí obsahovat 2 řetězce oddělené znakem | (tzv. svislítko). První řetězec má obsahovat nový nadpis pro zmíněné formulářové políčko a druhý řetězec má obsahovat anglickou verzi tohoto nadpisu.

 • EVA_PRIPOMINKA_K_VYUCE_POPISEK. Popisek pro políčko Připomínka k výuce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná česká varianta textu, odělovač | a pak povinná druhá anglická varianta textu, odělovač | a pak povinná třetí česká varianta textu, odělovač | a pak povinná čtvrtá anglická varianta textu

  Parametrem lze změnit nadpis a popisek u políčka pro vložení připomínky k výuce na dotazníku pro studentské hodnocení kvality výuky. Parametr musí obsahovat 4 řetězce oddělené znakem | (tzv. svislítko). První řetězec má obsahovat nový nadpis pro zmíněné formulářové políčko a druhý řetězec má obsahovat anglickou verzi tohoto nadpisu. Třetí řetězec má obsahovat text s podrobnějším popisem toho, co má respondent v políčku vyplňovat a čtvrtý text má být anglickým překladem třetího textu.

 • EVA_UPOZORNENI_TERMINY. Zobrazení upozornění u termínu na nezodpovězená tvrzení v evaluaci

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pro hodnotu A se studentovi při zápise (odzápise) na termín předmětu, u kterého nemá ještě zodpovězená všechna tvrzení ve vypsaných anketách v aplikaci pro hodnocení kvality výuky, zobrazí varovná hláška (okno). Hláška upozorňuje studenta na nezodpovězená tvrzení a nabizí link do aplikace pro hodnocení kvality výuky.

 • EVA_URL_SIFROVACI_KLIC. Přesně 16-ti zn. řetězec = šifrovací klíč pro gener. odkazu na anketu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Přesně 16-ti znakový řetězec obsahující náhodný šifrovací klíč pro generování odkazu na ankety

 • EVA_ZOBRAZ_HODNOCENI_PREDMETU. Zobrazování výsledků studentského hodnocení kvality výuky u předmětů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Parametrem lze povolit zobrazování výsledků studentského hodnocení kvality výuky jednotlivých předmětů i v dalších částech portálu (sylabus predmetu, predzápis ….). Hodnotou A je toto zobrazení povoleno, hodnotou N nebo nevyplněním parametru je zobrazení výsledků SHK zakázáno.

 • EWP_ERASMUS_CHARTER. Obsahuje identifikátor Erasmus Charter (EUC, ECHE, atd.).

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Obsahuje identifikátory EUC (Erasmus University Charter), ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) nebo další podobné identifikátory vydané Evropskou komisí, které budou nahrazovat ECHE identifikátor. Může obsahovat poslední platný identifikátor nebo čárkou oddělené starší identifikátory.

 • EWP_ERASMUS_PIC. Devítimístný Personal Identifier Code (PIC).

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 000000000 až 999999999

  Devítimístný identifikátor označuje organizaci, která se podílí na projektech financovaných EU. Jaký má organizace identifikátor je možné zjistit na stránce https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html.

 • EWP_ERASMUS_PREDCHOZI_SCHAC. Seznam dříve používaných SCHAC ID uvedených v param. EWP_ERASMUS_SCHAC

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Řetězec ve formátu jmén internetových domén oddělených čárkou

  Pokud došlo ke změně hodnoty v parametru EWP_ERASMUS_SCHAC, je nutné původní hodnotu přidat do tohoto parametru. Pokud jich existuje více, oddělte je čárkou.

 • EWP_ERASMUS_SCHAC. Identifikátor v EWP síti, který jednoznačně identifikuje organizaci

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Řetězec ve formátu jména internetové domény

  Identifikátor je vytvořený podle jména internetové domény, kterou má organizace registrovanou. Například zcu.cz pro Západočeskou univerzitu v Plzni. DŮLEŽITÉ: Pokud budete tento parametr někdy měnit na jinou hodnotu podle nové domény, je nutné původní hodotu přidat do seznamu dříve používaných SCHAC ID, které se uvádí v parametru EWP_ERASMUS_PREDCHOZI_SCHAC.

 • EWP_ZVEREJNENA_API. Nastavuje, která API budou zveřejněna v EWP síti.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen ICSFVLPT

  Výběr API, která bude chtít univerzita zveřejnit v EWP síti. Pokud není nastaveno, je zveřejněno vše. Stále ve vývoji, proto bude dostupná jen podmnožina uvedených API. I - informace o instituci a jejích pracovištích. Informace vhodné při tvorbě smluv a výjezdů. C - informace o studijních programech a předmětech. Informace vhodné do LA. S - informace o meziinstitucionálních smlouvách. Tvorba i schvalování. F - informace o factsheet. V - informace o výjezdu (nominace). Zatím pouze studentské mobility za studiem. L - informace o LA. Tvorba, úpravy i podepisování. P - informace o příjezdu. Zatím pouze studentské mobility za studiem. T - informace o ToR.

 • FIS_TYP_PROPOJENI. Zapnutí/vypnutí novinek v propojení s FIS. Nové propojení = hodnota WS

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'LINK','WS'

  Zapnutí/vypnutí novinek v propojení s FIS. Nové propojení = hodnota WS

 • FIS_ULOHA. Hodnota položky ULOHA při komunikaci s FIS (běžně: všude 870)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Hodnota položky ULOHA při komunikaci s FIS (běžně: všude 870)

 • FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU. Datum formálního začátku akademického roku

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Využívá se pouze den a měsíc, rok je nepodstatný. Používá se v potvrzení o studiu, pro kontrolu, zda vkládané datum pro zápočty a známky odpovídá akad. roku a pro nastavení datumu podání žádosti o ubytovací stipendium.

 • FORMAT_PRIJMENI. Formát příjmení, rodného příjmení

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'VSECHNA_VELKA','PRVNI_VELKA'

  Hodnota VSECHNA_VELKA určuje pro příjmení všechna velká písmena, formát je udržován při vložení i aktualizaci příjmení. Toto formátování se použije, pokud není parametr nastavený. Hodnota PRVNI_VELKA nastaví při vkládání příjmení všechna první písmena slov v příjmení na velká písmena. Při aktualizaci příjmení se již žádné automatické formátování neprovádí a uživatel může příjmení změnit libovolně. Parametr se používá i pro rodné příjmení. Tento parametr se nevztahuje na příjmení učitelů (formulář Seznam osob (OS0010)).

 • FOTO_STUDENTA_KDO_ZADAVA. Kdo smí zadávat fotografii studenta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: ' N', ' S', ' R', ' SR'

  Kdo smí zadávat fotografii studenta, na úrovni UNIVERZITA, s možnostmi: N = Nezadává se / S = Student / R = Studijní referentka/ SR = Student i Studijní referentka. Student bude moci svou fotografii zadávat na portále spolu s vyslovením souhlasu s evidencí fotografie, studijní referentka bude moci zadávat fotografii v ES0010. Pokud nebude parametr nastaven, tak se bere jako by byl nastaven na "N".

 • FOTO_STUDENTA_KDY_ZOBRAZIT. Nastavení přístupu k fotografii studenta

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen ADKTVZRS

  Pro studenty fakulty je možné nastavit, kdo a v jakém případě uvidí jejich fotografii:

  • Role Administrátor a Prorektor mají přístup ke všem fotografiím.

  • Role Studijní referentka a Tajemník fakulty mají přístup k fotografiím studentů své fakulty.

  • Pro ostatní role je možné přístup nastavit takto:

  Role

  Hodnota

  Jaké fotografie uvidí

  Katedra

  A

  Studenti, kteří mají na katedře vedenou VŚKP

  D

  Studenti, kteří na katedře studují (doktorandi)

  K

  Studenti, kteří mají zapsaný nějaký předmět katedry

  Vyučující

  T

  Studenti, kteří mají zapsaný termín vyučujícího

  V

  Studenti, k jejichž VŠKP má osoba nějakou vazbu (vedoucí, oponent …)

  Z

  Studenti, kteří mají zapsaný předmět, kde je osoba nějak vedena (Garant, přednášející …)

  R

  Studenti, kteří mají zapsanou nějakou rozvrhovou akci vyučujícího

  S

  Studenti, kteří mají vybranou semestrální práci nabízenou vyučujícím

 • FOTO_STUDENTA_LZE_NAHRAT_DO. Do kdy mohou studenti nahrávat fotografie

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Parametr určuje, do kdy je studentům povoleno nahrávat fotografie v rámci daného akademického roku. Pokud není parametr nastaven, je možné fotografie nahrávat bez časového omezení.

 • FOTO_STUDENTA_TEXT_SOUHLAS. Text zobrazovaný studentovi pri odsouhlasení využívání jeho fotografie

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Text zobrazovaný studentovi pri odsouhlasení využívání jeho fotografie pro identifikaci v IS/STAG, na úrovni UNIVERZITA. Lze zadat bud jen ceský text nebo i anglický text.

 • GDPR_ANONYMIZOVAT. Dle GDPR anonymizovat osob. data již nestudujících studentů a uchazečů

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Dle GDPR anonymizovat osobní data již nestudujících studentů a uchazečů. Pokud není parametr nastaven, bere se, jakoby by byl nastaven na "N".

 • GDPR_POPIS. Popis toho, jak škola zachází s osobními údaji.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Popis toho, jak škola zachází s osobními údaji. Je zobrazen na stránkách, kde studenti/uchazeči zadávají osobní údaje do systému. Může být rozdělen na dvě části. První část bude obsahovat popis v češtině a druhá nepovinná část bude za oddělovačem (kolmítkem) obsahovat popis v angličtině. Na každý jazyk je vyhrazeno maximalně 2000 znaků. Popis může obsahovat odkaz na stránku s dalšími informacemi (v HTML formátování).

 • GDPR_POPIS_URL. URL na stránku, kde je popis toho, jak škola zachází s osobními údaji

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Má-li škola nastavena nějaká pravidla přístupu k osobním údajům v IS/STAG, měla by mít na svém webu někde webovou stránku, na níž bude pro uživatele/studenty/zaměstnance srozumitelně vysvětlena politika ochrany údajů. IS/STAG bude pak ve svých informačních hlášeních (například tam, kde odmítne uživateli ukázat nějaké údaje) odkazovat na tuto webovou stránku.

 • GDPR_ST_ST_POLOZKY. Jaké položky jiného studenta smí vidět student

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Detailní popis konfigurace naleznete zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal-doplnujici_osobni-udaje.html#portal-gdpr-st-st

 • GDPR_ST_ST_STAV_STUDIA. Zda stud. smí vidět všechny stud. a nebo jen ty v urč. stavech studia

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Detailní popis konfigurace naleznete zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal-doplnujici_osobni-udaje.html#portal-gdpr-st-st

 • GDPR_ST_ST_VIDET_OBJEKTY. Zda student smí vidět všechny stud. a nebo jen ty, se kterými studuje

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Detailní popis konfigurace naleznete zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal-doplnujici_osobni-udaje.html#portal-gdpr-st-st

 • GDPR_ST_ST_VYHLEDAVANI. Zda a jak může student vyhledávat jiné studenty v aplikace Prohlížení

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Detailní popis konfigurace naleznete zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal-doplnujici_osobni-udaje.html#portal-gdpr-st-st

 • GDPR_WS_ENABLED. Param. přístupu k údajům GDPR_xxx a PROHLIZENI_xxxc se řídí i modul WS

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr urcuje, zda se v souvislosti s pristupem ruznych uzivatelskych roli k datum i modul webovych sluzeb ridi nastavenim parametru portaloveho Prohlizeni GDPR_xxx a PROHLIZENI_POVOLENO/ZAKAZANO. Je-li parametr zapnuty (A), pak se modul WS u mnoha sluzeb ridi tim, jak je nakonfigurovana prislusna sekce portaloveho prohlizeni. Je-li parametr na hodnote 'N', modul WS tuto zavislost na nastaveni portalu neobsahuje (tj. fungovani stejne, jako bylo do ledna 2022 standardni). Detailni popis zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/web-services/ws_gdpr_2022.html

 • G_PR_DIP_SKRYT_RC. Skrýt v sestavě Potvrzení o převzetí diplomu (G_PR_DIP) rodné číslo.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Skrýt v sestavě Potvrzení o převzetí diplomu (G_PR_DIP) rodné číslo. A/N

 • HELP. Určuje, odkud se zobrazí nápověda k příslušnému formuláři po stisku F1

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'TABLE','LINK','WEB'

  default TABLE - nápověda se bere z lokální tabulky CG_FORM_HELP (lokální správce musí zajistit její aktuálnost), zobrazí se přímo ve formuláři nápověda; LINK - přes databázový link se připojí do referenční DB v Plzni (CASE) a odtud dotáhne a zobrazí nápovědu, která se zobrazí přímo ve formuláři nápověda; WEB - otevře webový prohlížeč a v něm zobrazí příslušnou manuálovou stránku z webu stag.zcu.cz

 • HK_MARBES_URL. URL adresa, kde je modul pro externí hromadnou kores. od firmy Marbes

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Je-li uvedeno, má škola nainstalován externí modul hromadné korespondence od firmy Marbes. Obsahuje pak URL serveru, na kterém běží, například 'https://stag-doc.zcu.cz' (bez lomítka na konci). Dokumentace viz zde: https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/hk/

 • HK_WEB. Webové rozhraní pro generování dokumentů hromadné korespondence

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','P','AP','PA'

  Určuje, zda je aktivováno webové rozhraní pro generování dokumentů hromadné korespondence (hodnota A) a případně, zda je aktivní i modul na elektronické podepisování (hodnota P). Není-li parametr nastavený, platí N.

 • HODNOC_UCITEL_MUZE_ZADAT_CIZI. Zda může vyučující předmětu udělit hodnocení i za jiného učitele

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','G'

  Nastavením parametru lze umožnit vyučujícímu/zkoušejícímu předmětu s právem udělovat hodnocení, uvést u udělovaného hodnocení jiného vyučujícího/zkoušejícího. Jde tedy o možnost uvést u hodnocení (které má právo vyučující/zkoušející zadat) jiného vyučujícího/zkoušejícího, který ani nemusí mít s předmětem žádnou vazbu (v systému). Parametr může nabývat třech hodnot: 'N' - vyučujícím/zkoušejícím není povoleno zadávat u hodnocení jiného vyučujícího/zkoušejícího. 'A' - vyučujícím/zkoušejícím je povoleno u hodnocení (která mají právo vkládat/editovat) zadávat případně jiného vyučujícího/zkoušejícího. 'G' - Zadat hodnocení s jiným vyučujícím/zkoušejícím mohou jen garanti předmětu. Pokud není parametr nijak nastaven, bere se jako výchozí hodnota 'N'.

 • CHECK_CLIENT_NLS. Kontrolovat při přihlášení nastavení NLS parametrů klienta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na A, pak je na úrovni databáze zkontrolováno správné nastavení NLS parametrů (NLS_LANGUAGE=CZECH a NLS_TERRITORY=CZECH REPUBLIC). V případě nesprávného nastavení není přihlášení umožněno. Kontrola se neprovádí pro systémové uživatele (uživatele s rolí DBA).

 • JAZYK3. Třetí používaný jazyk

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

 • JAZYK4. Čtvrtý používaný jazyk

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

 • JIS. Používaný kartový identifikační systém

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ZCUJIS'

  Umožňuje odlišné chování dle používaného JIS

 • KATEDRA_TERMINY_JEN_PRAC. Omezení vypisování termínů dle pracoviště

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je tento parametr nastaven na N, pak termíny té katedry, pro kterou je tento parametr nastaven, smí vypsat všichni ostatní uživatelé s rolí katedra bez ohledu na to, o jakou katedru jde.

 • KA_VIDI_ZN_CIZICH_STUDENTU. Přístup ke známkám

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na A (default je N), pak role studijní referentka a fakulta vidí (nemůže ale modifikovat) známky studentů jiné fakulty na předmětech kateder vlastní fakulty. Standardně referentky ani fakulty nevidí žádné známky cizích studentů.

 • KDO_MENI_VYUKU_PRED. Výuku předmětu může změnit UCITEL nebo PRODEKAN

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'UCITEL', 'PRODEKAN'

  Výuku předmětu může změnit UCITEL nebo PRODEKAN. Pokud nebude parametr nastaven, bere se jako by byl nastaven na PRODEKAN. Proděkan má roli FAKULTA.

 • KLAUZURY_LS_DO. Časové omezení pro odevzdání klauzurní práce za LS

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

 • KLAUZURY_SMI_VIDET. Zda vyučující katedry smí vidět klauzurní práce

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda vyučující katedry smí vidět klauzurní práce. Pokud není parametr zadán, jako by byl zadán na "N".

 • KLAUZURY_ZS_DO. Časové omezení pro odevzdání klauzurní práce za ZS

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

 • KONEC_ZKOUSENI. Hranice roku platnosti variant předmětů pro které se vypisuji termíny

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Jedná se o roční parametr, tudíž lze tuto zmíněnou hranici zadat pro každý akademický rok zvlášť. Pokud není parametr pro některý akad. rok zadán, automaticky se bere jako hraniční datum 30.9. Nastavením parametru lze tuto hranici posunout.

  Parametr se používá také jako mezní datum zápočtu, známky, které lze v daném roce zadat, pokud je větší než datum konce akad. roku + 30 dní.

 • KONEC_ZKOUSENI_STATNICE. Hranice roku platnosti státnic. předm. pro které se vypisuji termíny

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Jedná se o roční parametr, tudíž lze tuto zmíněnou hranici zadat pro každý akademický rok zvlášť. Parametr má stejný význam jako parametr KONEC_ZKOUSENI, ale s rozsahem platnosti pouze pro státnicové předměty (tj. pro předměty obhajoby a předměty státní závěrečné zkoušky). Nastavení parametru má pro státnicové předměty vyšší význam než nastavení parametru KONEC_ZKOUSENI. Pokud není parametr nastaven, pak i pro státnicové předměty platí případné nastavení parametru KONEC_ZKOUSENI. Smyslem tohoto parametru je případně prodloužit v akad. roce u státnicových předmětů možnost vypisování termínů a udělování hodnocení oproti klasickým předmětům.

 • KONTO_DEFAULT_EXPIRE. Pro které role se defaultně založí expirované konto

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pro vyjmenované zkratky rolí po vytvoření konta s touto rolí v IS/STAG se rovnou nastaví konto jak expirované. Uživatel si jej musí při prvním přihlášení změnit.

 • KONTO_DEFAULT_RANDOM. 'Pro které role se při vytvoření uživatele nastaví náhodné heslo

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pro vyjmenované zkratky rolí po vytvoření konta s touto rolí v IS/STAG se rovnou nastaví náhodné heslo. Heslo obsahuje malá písmena, velká písmena a číslice..

 • KONTO_EMAIL_ZPRAVA. Šablona emailu posílaného üživateli při založení konta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr obsahuje šablonu zprávy zasílané uživatelům při založení konta. Pokud není vyplněn, žádný email se nezasílá. V textu lze použít tři proměnné: $un - bude nahrazeno skutečným uživatelským jménem, $pw - bude nahrazeno aktuálně nastaveným heslem a $os -bude u studenta nahrazeno osobidnem, pro ostatní role bude ignorován. Dále je možné použít sekvenci \n pro nový řádek. Adresa pro případné zaslání emailu studentům se řídí parametrem STUDENTI_EMAIL_ZASILAT. Komu se má email zaslat se řídí parametrem KONTO_POSLAT_ZPRAVU

 • KONTO_POSLAT_EMAIL. Pro které role se po vytvoření uživatele pošle informační e-mail

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pro vyjmenované zkratky rolí po vytvoření konta s touto rolí v IS/STAG se pošle danému uživateli informační e-mail. Text e-mailu je nutné nastavit v parametru KONTO_EMAIL_ZPRAVA. Pokud nebude tento parametr nastaven, žádný e-mail se nepošle

 • KONTROLOVAT_DATUM_ZNAMKOVANI. Při hodnocení studenta na předmětu kontrolovat zadávané datum

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Kontrolovat zadávané datum, aby nebylo v budoucnu a aby bylo ve dnech akademického roku+30 dní. Neplatí pro prorektora a pro administrátora. Vztahuje se pouze na aktualizaci záznamů, při vkládání nového záznamu se kontrola neprovádí (studijní referentka v evidenční kartě).

 • KOPIROVAT_ZPPZK_PRI_ZNAMCE. Při jaké známce se má splněný záp.před zk. zkopír. k nově zaps. předm.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NEKOPIROVAT','4','5','F','Fx','F nebo Fx','4 nebo nic','5 nebo nic','F nebo nic','Fx nebo nic','F nebo Fx nebo nic'

  Pokud student jeden rok určitý předmět neabsolvuje, ale absolvuje u něj zápočet před zkouškou a předmět si zapíše znovu, potom systém automaticky zkopíruje údaj o úspěšném zápočtu před zkouškou do nově zapsaného předmětu jako uznaný zápočet před zkouškou. Možné sebrané známky z číselníků všech škol používajících IS/STAG jsou: '4', '5', 'F', 'Fx', 'F nebo Fx'. Tím je možno si zadat, že třeba u známky "Fx" se má zápočet před zkouškou zkopírovat a u známky "F" nikoliv. Všechny možnosti mají i varianty pro kopírování při nevyplněné zkoušce. Tj. např. při nastavení 4 nebo nic se údaj zkopíruje, pokud je u původního záznamu vyplněná čtyřka nebo předmět výsledek zkoušky vyplněný nemá. Pokud nový předmět bude zapsán dříve, než se známka u původního předmětu doplní, také nebude zkopírováno. Funguje, i když si student zapisuje předmět, který je následníkem původního předmětu, ze kterého získal zápočet před zkouškou, ale neuspěl z něj. Pokud bude u nově zadávaného předmětu parametrem KOPIROVAT_ZPPZK_PRI_ZNAMCE vyžadován zkoušející u zápočtu před zkouškou a ten u původního záznamu není uveden, tak se zápočet před zkouškou nezkopíruje. Toto kopírování funguje jen pro nevícezápisové předměty. Pokud nebude parametr vyplněn nebo bude nastaveno NEKOPIROVAT, tak se kopírování splněných zápočtů jako uznané zápočty při znovu zapsání nebude provádět. Parametr je možné určit pro školu jako takovou nebo až na úroveň fakulty studenta.

  Pozor - kopírování zápočtu před zkouškou může být bez ohledu na nastavení tohoto parametru zakázané pro jednotlivé předměty nastavením položky Uznávání záp. před zkouškou na N!

 • LIMIT_CELK_DOS_PRUMER. Limit celkového dosaženého průměru

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

 • LIMIT_DNU_SPLNENI_SZZ. Počet dnů na splnění SZZ od splnění stud. povinností

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Počet dnů, které má student k dispozici na splnění SZZ od dne, kdy splnil studijní povinnosti

 • LIMIT_KREDITU_ODKUD. Odkud se má brát limit celkového počtu kreditů za studium

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Odkud se má brát limit celkového počtu kreditů za studium. Pokud student studuje více studijních oborů zároveň, tak se v případě OBOR limity za obor sečtou. Pokud nebude parametr nastaven, bere se jako by byl nastaven na PROGRAM.

 • LIMIT_KR_PRVNI_ROK. Limit splněných kreditů za první rok

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

 • LIMIT_KR_PRVNI_SEM. Limit splněných kreditů za první semestr

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

 • LIMIT_KR_PRVNI_SEM_UZN. Limit uznaných kreditů za první rok místo získaných kr. za první sem.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Získá-li student alespoň tento počet uznaných kreditů za první ročník studia, není uveden v seznamu studentů nesplňujících podmínku získaných kreditů za první semestr (používá se v sestavě g_nespl, záp. list A)

 • LIMIT_KR_ROK. Maximum kreditů, které si v roce student může zapsat

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Maximum kreditů lze nastavit u každého studenta individuálně v evidenční kartě a v takovém případě má tato hodnota přednost před parametrem. Omezení se vztahuje pouze na uživatele s rolí STUDENT.

 • LIMIT_KR_4_SEM. Limit splněných kreditů za poslední 4 semestry

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

 • LIMIT_ODZAPIS_ROZVRHU. Limit pro odzápis rozvrhu studenta při ukončení studia

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 300

  Číslo udává, do kolika dní po začátku semestru se při ukončení studia ještě odmazává rozvrh studenta pro daný semestr. Při ukončení studia před začátkem LS je rozvrh pro LS odmazán vždy. Při nenastaveném parametru se uvažuje hodnota 0, tj. rozvrh není smazán, pokud ukončení studia zasahuje alespoň jedním dnem do daného semestru.

 • LITERATURA_FORMAT_CITACE. Formát citací u literatury předmětu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'APA', 'ISO'

  Formát citací u literatury předmětu. Povolené hodnoty jsou 'APA' a 'ISO'. ISO znamená že se použije formát ISO 690, APA znamená použití citací podle publikačního manuálu APA. Pokud není parametr nastavený, použije se formát ISO. V případě hromadné korespondence bude správně pouze struktura formátu, nikoliv grafická podoba (např. název nebude kurzívou).

  Příklad ISO formátu: Heineman G., Pollice G., Selkow S. Algorithms in a Nutshell. O'Reilly, USA, 2008. ISBN 978-0-596-51624-6. A stejný titul zapsaný podle APA: Heineman, G. T., Pollice, G., & Selkow, S. (2009). Algorithms in a nutshell. O'Reilly Media.

 • MATRIKA_EMAIL_PREFERENCE. Preference emailu pro vykazování na SIMS

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'S','D','SD','DS','O'

  Parametr určuje, který studentův email se bude vykazovat do SIMS. Může nabývat hodnoot D - pouze domácí, S - pouze školní, SD - preferuje se školní, pokud není znám, pak domácí a DS - preferuje se domácí, pokud není znám, pak školní a O - osobní číslo studenta plus doména. Pozor na to, že položka je povinná, tj. např. pokud bude parametr nastaven na D a student svůj email do IS/STAG nezadá, pak takového studenta nebude možné na SIMS vykázat. Standardně je přednastaveno na DS tak, jak to novela VŠ zákona vyžaduje.

 • MATRIKA_KONVERZE_FORMY. Definuje způsob vykázání změny formy na SIMS

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Hodnota A nastaví generování matriky tak, že změna formy se dějě v rámci jednoho studia, nastavení na N pak se změnou formy zakládá nové studium. Pokud není nastaven, předpokládá se N.

 • MATRIKA_ODESLANI. Odeslání matriky

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Parametr omezuje aktualizaci datumů zápisu, ukončení a přerušení studia a vztahuje se k hodnotě vkládaných, měněných a mazaných datumů, nikoliv na dobu, kdy je změna prováděna. Nelze vložit záznamy s hodnotou datumu starší, než udává parametr, nelze měnit datum starší než udává parametr a nelze zrušit záznam, který má datum starší než udává parametr. Např. bude-li parametr nastaven na hodnotu 1.4.2009, nelze vložit ani smazat záznam s datumem zápisu 31.3.2009 a starší ani měnit hodnotu datumu zápisu starší než 1.4.2009. Tento parametr zároveň ovlivňuje, jaké záznamy se budou zobrazovat v evidenční kartě v záložce Matrika. Zde se objeví pouze záznamy, u kterých datum zahájení platnosti je starší než daný datum, datumy ukončení platnosti počínaje od hodnoty parametru se nezobrazují, odpovídající políčko je prázdné.

  Parametr se přenastavuje 4x ročně, vždy pro příslušné období sběru dat, tj. typicky na hodnoty 1.1., 1.4., 1.7. a 1.11.

 • MATRIKA_STAND_DELKA. Definuje způsob vykazování standardní délky studia

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'PROGRAM','OBOR'

  Dle nastavení bere pro SIMS standardní délku od studijního programu nebo oboru.

 • MATRIKA_VYKAZAT_NARUSENI. Umožňuje vykázat stav narušení studia

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • MATRIKA_VYKAZOVAT_CELY_PROGRAM. Určuje, zda se mají vykazovat všichni studenti na studijním programu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je tento parametr nastaven na A, pak se ignorují příznaky VYKAZOVAN u oboru a u studenta a vykazování se řídí pouze příznakem VYKAZOVAN u studijního programu. Pokud není nastaven, předpokládá se N

 • MATRIKA_VYKAZ_PRAC_VYJEZD. Určuje, zda se na SIMS budou vykazovat i pracovní výjezdy

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Standardně se na SIMS vykazují pouze studijní výjezdy, toto platí v případě, že parametr není nastaven nebo je nastaven na hodnotu N. Pokud je nastaven na hodnotu A, pak se vykazují i pracovní výjezdy. Pozn. parametr funguje pouze v modulu SIMS verze 2

 • MATRIKA_ZKRACENA_VETA. Pro vykazování se používá zkrácená matriční věta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na A, používá se pro vykazování dat na SIMS zkrácená matriční věta (pro české pobočky zahraničních škol). Pokud parameter není nastaven, defaultní hodnota je N.

 • MEZISOUCTY_KREDITU. Na konce tabulek předmětů a výjezdů tisknout mezisoučty kreditů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Na konce tabulek předmětů a výjezdů tisknout mezisoučty kreditů

 • MIKROPLATBY_JEN_KARTOU. Uložení plateb s formou úhrady I je možné pouze kartou

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Při nastavení parametru na hodnotu A je možné uložení plateb s formou úhrady I pouze kartou

 • MIKROPLATBY_PRENASET. Určuje propojení s finančním systémem pro přenos mikroplateb

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'P', 'Z', 'PZ'

  Určuje, zda je aktivní propojení s finančním systémem z hlediska přenášení mikroplateb. Pokud je NULL, propojení aktivní není. Jinak obsahuje hodnoty P (přenášet jen pohledávky), Z (jen závazky), PZ (pohledávky i závazky).

 • MINOR_PRISTUP. Přístup ke studentům sdruženého studia

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N''

  Nastavením parametru na N lze zablokovat studijním referentkám přístup ke studentům sdruženého studia, kteří studují minor specializaci jejich fakulty. Při nenastaveném parametru je přístup povolen.

 • MOODLE_NOVA_APLIKACE. Zda použít novou část moodlu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda se mají použít nové vlastnosti aplikace Moodle, které byly přidány v rámci CRP 2018. Zapínejte pouze v případě, že máte aktualizovanou verzi aplikace od společnosti PragoData.

 • MOODLE_PROPOJENO. Zda je aktivní propojení IS/STAG Moodle přes webové služby.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Zda je aktivní propojení IS/STAG Moodle přes webové služby. Pokud je A, pak databáze generuje události související s přenosem dat z/do Moodle prostřednictvím modulu webových služeb.

 • NAZEV_SESTAVY_PREHLED_STUDIA. Zvolení jiného názvu sestavy "Přehled studia"

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Nastavením parametru se na místě názvu sestavy "Průběh studia" bude tisknout tento parametr. Nebude-li parametr nastaven, tiskne se "Průběh studia".

 • NEKONTROLOVAT_REGPRO_V_RC. Kontrola kódu REGPRO v pseudorodných číslech

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A se přestane provádět kontrola pseudorodných čísel - 7. a 8. znak nemusí být kódy z číselníku REGPRO dané školy. Fakultou je míněna fakulta uživatele, nikoliv fakulta studenta, protože v okamžiku vkládání záznamu nemusí a obvykle ještě není osoba spojena s konkrétním studiem.

 • NEKONTROLOVAT_SEMESTR. Zda nekontrolovat semestr u předmětu studenta podle nastavení výuky

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud se nastaví na A, lze studentovi vložit předmět na libovolný semestr bez ohledu na to, jak je u předmětu nastavená výuka pro ZS a LS

  Požadavek OSU

 • NEMENIT_ZPUSOB_ODESLANI. Určuje, zda mohou uživatele měnit přednastavený způsob odeslání

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A se ve formulářích hromadné korespondence zakáže možnost měnit přednastavený způsob odeslání.

 • NEM_POJ_DEP. Číslo pobočky OSSZ, na kterou se předává hlášení o nemocenském pojiště

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • NEM_POJ_ID. IČO školy pro hlášení o nemocenském pojištění

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • NEM_POJ_VS. Variabilní symbol školy pro hlášení o nemocenském pojištění

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • NEPOVOLIT_PREDZAPIS. Semestr, na který není povolen předzápis

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ZS','LS'

  Vyplní se semestr, na který není předzápis povolen (hodnoty ZS nebo LS). Toto omezení se vztahuje pouze na uživatele s rolí STUDENT a jeho cílem může být typicky:

  • před začátkem ZS umožnit předzápis pouze na ZS

  • před začátkem LS umožnit předzápis na LS a zakázat změny v dříve provedeném zápisu pro ZS

  Omezení kroužkového předzápisu

  Parametr lze použít i na omezení kroužkového předzápisu, kde se vztahuje na všechny uživatelské role. Při kroužkovém předzápisu se neprovedou žádné operace s akcemi semestru, pro které je parametr nastavený. Nastavením parametru na ZS se tedy při odzápisu starého kroužku odzapíší pouze případné akce původního kroužku pro LS a při zápisu nového kroužku se stejně tak zapíší pouze jeho akce rozvrhované na LS. Nastavení parametru nelze obejít ani přímým výběrem nepovoleného semestru ve formuláři Zápis kroužku skupině studentů (ES0120).

 • NOTIFIKACE_ODESILATEL. E-mail adresa odesilatele emailových oznámení (notifikací) z IS/STAG

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  E-mailová adresa odesilatele emailových oznámení (notifikací) z IS/STAG. Není-li tento parametr nastaven, použije se hodnota uložená v parametru SPAM_ODESILATEL

 • NOVE_TISKY. Povolování nových tisků

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Tiskové sestavy jsou postupně převáděny na portálovou verzi, tento parametr slouží k přepnutí konkrétní sestavy na novou verzi. Každá sestava má unikátní jednopísmennou zkratku.

  • K

   Seznam studentů na předmětu (zkouškový katalog)

 • ODEVZDEJ_HESLO. Heslo účtu pod kterým se IS/STAG připojuje do Odevzdej.cz.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Heslo neosobního účtu, pod kterým se bude IS/STAG připojovat do Odevzdej.cz.

 • ODEVZDEJ_ID_SKOLY. ID instituce, které je přiděleno od Odevzdej.cz.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  ID instituce, které je přiděleno od Odevzdej.cz. Pokud je NULL, potom není Odevzdej.cz v IS/STAG zapnuto.

 • ODEVZDEJ_UZIVATEL. Uživatelské jméno pod kterým se IS/STAG připojuje do Odevzdej.cz.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Uživatelské jméno neosobního účtu, pod kterým se bude IS/STAG připojovat do Odevzdej.cz.

 • OPAKOVANY_ZAPIS_NESPLNENEHO. Kolikrát si může student maximálně zapsat nesplněný předmět

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Maximální počet opakovaných zápisů dosud nesplněného předmětu, který nemá povolený vícezápis, omezení se vztahuje pouze na uživatele s rolí STUDENT. Pokud není vyplněn, jsou uvažovány dva zápisy.

 • OPAKOVANY_ZAPIS_NESP_VICEZAPIS. Kolikrát si může student maximálně zapsat nesplněný předmět

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 1 až 99

  Maximální počet opakovaných zápisů dosud nesplněného předmětu, který má povolený vícezápis; omezení se vztahuje pouze na uživatele s rolí STUDENT. Počítá se dle nastavení parametru OPAKOVANY_ZAPIS_VICEZAPIS_TYP.

 • OPAKOVANY_ZAPIS_SPLNENEHO. Určuje, zda je možné zapsat opakovaně splněný předmět bez vícezápisu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','S'

  Nastavením na N se zakáže pro všechny uživatele opakované zapsání splněného předmětu, který nemá povolený vícezápis. Nastavením na S se zákaz nastaví pouze na uživatele s rolí Student. Cílem je, aby studenti, kteří již předmět vykonali, nezabírali místo dalším studentům. Nutnou podmínkou takového fungování tedy je, aby měl student v době opakovaného zápisu již u předmětu vyplněný výsledek, jinak mu zápis provést půjde.

 • OPAKOVANY_ZAPIS_VICEZAPIS_TYP. Jak počítat neúspěšné zápisy u předmětů s vícezápisem

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_NASLEDNE_NEABSOLVOVANE','DOHROMADY'

  Pokud je parametr nastaven na JEN_NASLEDNE_NEABSOLVOVANE, započítávají se jen ty neúspěšné zápisy předmětu studentem, které byly bezprostředně po sobě neúspěšné. Pokud je parametr nastaven na DOHROMADY, počítají se všechny neúspěšné zápisy předmětu studentem. Pokud není parametr nastaven, bere se jako by byl nastaven na DOHROMADY. Povolený počet neúspěšných pokusů se nastavuje parametrem OPAKOVANY_ZAPIS_NESPLNENEHO_VICEZAPIS.

 • OS_CISLO_PRELOM_ROKU. Číslo měsíce, od kterého se generuje v osobním čísle akt. rok

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Jaký rok se generuje na druhém a třetím místě osobního čísla - při nastavení na hodnotu 5 se např. v roce 2010 generují čísla X09… do dubna a čísla X10… od května. Při nenastaveném parametru se generují čísla s aktuálním rokem od května.

  Tip: pro zjištění roku se od aktuálního datumu odečítá příslušný počet měsíců mínus jeden a z takto vzniklého datumu se použije rok. Pokud je tedy z nějaké důvodu potřeba např. v březnu 2010 generovat čísla X08…, stačí pro příslušnou fakultu dočasně nastavit parametr na hodnotu např. 16 a výsledné datum spadne do roku 2008

 • OS_CISLO_ZAKAZAT_ZNOVUPOUZITI. Zakázat znovupoužití osobního čísla

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A se zakazuje další použití již vygenerovaného os. čísla, které bylo zrušené. Používá se kvůli návaznosti na další systémy, kde není možné os. číslo zrušit.

  Pokud dojde k situaci, kdy tuto vlastnost chceme pro nějakou skupinu os. čísel potlačit (např. hromadné převedení velké skupiny studentů na chybný stud. program a hned vzápětí jejich smazání) může to provést administrátor systému prostým smazáním těchto záznamů z tabulky STUDENTI_OS_CISLO.

 • PDF_A_VERZE. Verze standardu PDF/A, který používat při gener. reportů

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: '3a', '3b' ,'none'

  Verze standardu PDF/A, který používat při generování PDF z portálového modulu reportů. Není-li parametr nastaven, použije se hodnota '3b'. V případě nutnosti/nouze lze použít hodnotu 'none' a generovat pouze klasická PDF, to však nedoporučujeme (nemělo by to být nutné).

 • PJ0025_FORMAT_TISKU. Formát tisku elektronické přihlášky z PJ0025

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A4','A3'

  Není-li parametr nastaven, tiskne se přihláška ve formátu A3

 • PLANY_MIN_KREDITU_PRO_C_PREDM. Minimální procento kreditů pro C předměty ve studijních plánech

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 100

  Minimální procento kreditů pro C předměty ve studijních plánech. Možno určit až na fakultu studijního programu od studijního oboru daného studijního plánu. Pokud není parametr zadán, bere se jako 0.

 • PLATBY_BANKA_DRUHA_RADKA. Text, který se uvádí v hromadném příkazu bance jako druhá řádka

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • PLATBY_BANKA_PRVNI_RADKA. Text, který se uvádí v hromadném příkazu bance jako první řádka

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • PLATBY_CIS_BANK. Nastavení, zda se má u bankovního účtu kontrolovat číslo banky

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Výčet bank, které jsou pak akceptovány, se uvede do domény CIS_BANK

 • PLATBY_CIS_BANK_EURO. Nastavení, zda se má u bankovního účtu EURO kontrolovat číslo banky

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Výčet bank, které jsou pak akceptovány, se uvede do domény CIS_BANK_EURO

 • PLATBY_KTERA_PRECH_NEUSP_NEPOC. Která předchozí neúspěšná studia se vzhledem k času nemají započítávat

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NEOVLIVNUJE','UKONCENA_PRED_01_07_2001','ZAPOCATA_PRED_01_07_2001','STUDOVANA_01_07_2001'

  Která předchozí neúspěšná studia se vzhledem k času kdy započala či byla ukončena nemají započítávat do celkové doby zkoumaného studia. Možnosti jsou: NEOVLIVNUJE = potom tento parametr nemá žádný vliv; UKONCENA_PRED_01_07_2001 = předchozí neúspěšná studia ukončená před 1.7.2001 se do celkové doby zkoumaného studia nezapočítávají; ZAPOCATA_PRED_01_07_2001 = předchozí neúspěšná studia započatá před 1.7.2001 bez ohledu na to, kdy byla ukončena se do celkové doby zkoumaného studia nezapočítávají; STUDOVANA_01_07_2001 = pokud předchozí neúspěšné studium bylo započato před 1.7.2001 a bylo ukončeno po 1.7.2001, tak se do celkové doby zkoumaného studia započítává jen doba od 1.7.2001 do konce studia, předchozí neúspěšná studia ukončená do 1.7.2001 se do celkové doby zkoumaného studia nepočítají. Pokud není parametr nastaven bere se jako NEOVLIVNUJE. Tímto parametrem se nahrazuje původní parametr PLATBY_UKONCENA_PRED_012007.

 • PLATBY_KTERA_SOUBEH_SE_ZKOUMAN. Souběh předch. neúsp. studií se zkoum. - která se kontrolují na souběh

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ZADNA','ZAPOCATA_PO_01_01_2006','UKONCENA_PO_01_01_2006','VSECHNA'

  Doba kterých předchozích neúspěšných studií se vzhledem k času kdy započala či byla ukončena nezapočítává v době souběhu se zkoumaným studiem do celkové doby zkoumaného studia. Možnosti jsou: ZADNA = na souběh se nehledí, doba předchozích neúspěšných studií a zkoumaného se započítává dohromady; VSECHNA = ať předchozí neúspěšné studium započalo či bylo ukončeno kdykoliv, zkoumáme zda bylo v souběhu se zkoumaným studiem a dobu souběhu započítáváme jen jednou (takto to dělá SIMS); ZAPOCATA_PO_01_01_2006 = pokud předchozí neúspěšné studium započalo až po 1.1.2006 (včetně), tak se ta část jeho doby studia, která je v souběhu se zkoumaným studiem nezapočítává do celkové doby zkoumaného studia, pro předchozí neúspěšná studia započatá před 1.1.2006 toto neplatí a jejich doba se započítává celá; UKONCENA_PO_01_01_2006 = pokud předchozí neúspěšné studium bylo ukončeno až po 1.1.2006 (včetně), tak se ta část jeho doby studia, která je v souběhu se zkoumaným studiem nezapočítává do celkové doby zkoumaného studia, pro předchozí neúspěšná studia ukončená před 1.1.2006 toto neplatí a jejich doba se započítává celá. Pokud není parametr nastaven bere se jako UKONCENA_PO_01_01_2006.

 • PLATBY_MAZAT_FIKTIVNI. Zda mazat fiktivní splátky vytvářené pro platební bránu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  V systému se po zaplacení prostřednictvím platební brány vytvoří fiktivní splátka, aby bylo zřejmé, že platba byla uhrazena. Pokud systém funguje tak, že jsou z EIS přebírány do IS/STAG i platby kartou, je třeba parametr nastavit na A. Po několika dnech totiž přijde z EIS i skutečná platba kartou a původní fiktivní splátku spárovanou s platbou je třeba odmazat.

 • PLATBY_NEUSP_01_09_2016_ZAPOC. Která předch. neúsp. studia se započítají u dalšího studia po 1.9.2016

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'UKONCENA_A_STUDOVANA_JEN_OD_01_09_2016', 'ZAPOCATA_PO_01_09_2016'

  Která předchozí neúspěšná studia se započítají do celkové doby zkoumaného studia v případě, že se jedná o další studium po 1.9.2016. Tento parametr se bere v úvahu jen pokud parametr PLATBY_USP_01_09_2016_OVLIVNUJ není NEOVLIVNUJE. Pokud chcete do celkové doby zkoumaného studia započítat jen studia započatá po 1.9.2016, nastavte parametr na ZAPOCATA_PO_01_09_2016. Pokud chcete navíc započítat i studia k 1.9.2016 studovaná a to jen dobu po 1.9.2016, nastavte parametr na UKONCENA_A_STUDOVANA_JEN_OD_01_09_2016. Pokud není parametr nastaven, jako kdyby byl nastaven na UKONCENA_A_STUDOVANA_JEN_OD_01_09_2016.

 • PLATBY_NEZAP_DNS_KDYZ_UZ_PLATI. Zda se DNS nemá/má započítávat, když už student platí (A/N)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda se Doba narušeného studia (DNS) nemá ("A") studentovi započítávat do celkové doby studia, když už platí poplatek za delší studium. Pokud není parametr vyměřen, bere se jako "N", tj. DNS se studentovi zohlední.

 • PLATBY_ODMAZAT_PRED_NEUSPESNE. Má se odmazat neúspěšné st před následným úspěšným studiem

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','JEN_STEJNEHO_TYPU'

  Mají se u zkoumaného studia odmazat předchozí neúspěšná studia před následným úspěšným studiem? Pokud se nastaví JEN_STEJNEHO_TYPU, tak se odmažou jen předchozí neúspěšná studia stejného typu (Bc.=Bc., Navaz.=Navaz., DlouhéMgr.=DlouhéMgr., ale dle MŠMT i Navaz=DlouhéMgr.) jako bylo následné úspěšné studium. Pokud není parametr nastaven, bere se jako by byl nastaven na N.

 • PLATBY_PAROVAT_POKLADNU. Omezení pro párování plateb

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je nastaveno N, nebude systém při automatickém párování párovat záznamy plateb, které nemají zadaný bankovní účet a nebo které mají nastavenu formu platby pokladnou

 • PLATBY_PERIODA_SYSTEM. Systém počítání doby period při platbě za studium

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'POCET_DNU','SHODNY_DATUM','PRACOVNI_DEN'

  Systém počítání doby period při platbě za studium. Pokud je zvoleno "POCET_DNU" tak se pro poplatek za delší studium volí perioda dle nastavení parametru PLATBY_PERIODA_58_3 (defaultně 182,5 dne) přičemž výsledný datum se zaokrouhluje dolu (tj. periody jsou střídavě: 182 dní, 183 dní, 182 dní, 183 dní atd.) a pro poplatek za další studium volí perioda dle nastavení parametru PLATBY_PERIODA_58_4 (defaultně 365 dní). Pokud je zvoleno "SHODNY_DATUM", tak konec periody má shodný den v měsíci jako je začátek periody a pro poplatek za delší studium o šest měsíců později a pro poplatek za další studium o rok později. Pokud takový den v kalendáři neexistuje (např. 30.2.), tak je posledním dnem periody poslední den daného měsíce. Prvním dnem další periody je následující den po posledním dni původní periody. Pokud je platba poplatku přerušena přerušením studia, tak se k vypočtenému poslednímu dni připočte počet dnů přerušení. Pokud je zvoleno "PRACOVNI_DEN", tak se systém chová obdobně jako u hodnoty "SHODNY_DATUM" s dvěma výjimkami. Pokud je poslední den periody dnem pracovního volna, potom se poslední den periody přesouvá na nejbližší další pracovní den a prvním dnem následující periody je následující den (u něj není důležité, zda je pracovním dnem nebo nikoliv). A pokud bylo počítání doby přerušeno přerušením studia, tak se nejprve připočte k původnímu poslednímu dni periody doba přerušení a potom se teprve zkoumá, zda poslední den periody je den pracovního volna. Pokud není parametr zadán bere se jako by byl parametr nastaven na "POCET_DNU".

 • PLATBY_PERIODA_58_3. Počet dní periody pro platbu za delší studium

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Počet dní periody pro platbu za delší studium. Default 182,5.

 • PLATBY_PLATCE_POVOLENO. Zda uchazeči/studentovi povolit zadávat plátce jeho závazků vůči škole

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: in ('U', 'S', 'US']

  Hodnota U povolí zadávání plátce v e-přihlášce u uchazeče. Hodnota S u studenta v Moje Údaje. Kombinace US je možná. Funkcionalita následného přenosu této informace do finančního systému je realizována pouze pro systém BBM iFIS.

 • PLATBY_PORIZOVAT_DO. Předpisy plateb může fakulta měnit a tisknout jen do zadaného datumu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Omezení platí pouze pro závazky.

 • PLATBY_PRERUSENI_PRI_PLACENI. Chování systému v době přerušení při placení poplatku za studium

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'PRESTAVA_SE_POCITAT','POCITA_SE_DAL'

  Jak se má systém chovat, když už student platí poplatek za studium a přeruší studium. Pokud je parametr nastaven na "PRESTAVA_SE_POCITAT", tak v době přerušení studia se studentovi doba periody platby poplatku za studium nepočítá a začíná se počítat zase až po nástupu do studia. Pokud je parametr nastaven na "POCITA_SE_DAL", tak i v době přerušení studia plyne dál doba placení periody platby. Pokud doba periody skončí ve chvíli přerušení studia, tak další perioda platby poplatku za studium začíná dnem nástupu do studia. Pokud není parametr nastaven, bere se jako by bylo nastaveno "PRESTAVA_SE_POCITAT".

 • PLATBY_PRESTUP_POKRACOV_DALSI. U jakých přestupů se má u zkoumaného st. pokračovat v periodách 58/4?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ZADNY','9','10','9i10'

  Má se při přestupu na zkoumané studium pokračovat v započaté periodě 58/4 (poplatek za další studium) ze studia, ze kterého se přestupovalo? Tj. tyto studia jsou brána jakoby dohromady? A to u jakých typů přestupu: 9 nebo 10 nebo 9 i 10 nebo pro žádný. Pokud parametr není zadán, bere se, jako pro ZADNY typ přestupu.

 • PLATBY_PRESTUP_POKRACOV_DELSI. U jakých přestupů se má u zkoumaného st. pokračovat v periodách 58/3?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ZADNY','9','10','9i10'

  Má se při přestupu na zkoumané studium pokračovat v započaté periodě 58/3 (poplatek za delší studium) ze studia, ze kterého se přestupovalo? Tj. tyto studia jsou brána jakoby dohromady? A to u jakých typů přestupu: 9 nebo 10 nebo 9 i 10 nebo pro žádný. Pokud parametr není zadán, bere se, jako pro ZADNY typ přestupu.

 • PLATBY_PRESTUP_USPECH. Po přestupu úspěšné studium, jsou i přestupující studia úspěšná?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ZADNY','9','10','9i10'

  Pokud je studium po přestupu úspěšná, potom i studia, ze kterých se přestupovalo jsou brána jako úspěšná pro typ přestupu: 9 nebo 10 nebo 9 i 10 nebo pro žádný. Pokud parametr není zadán, bere se, jako pro ZADNY typ přestupu. Nahrazuje původní parametry PLATBY_RESPEKTOVAT_PRESTUPY a PLATBY_PRESTUPY_PRES_10.

 • PLATBY_PRESTUP_ZKOUMANE_SOUBEH. Přestup na zkoumané, u přestupujících st. se souběh bere jako u zkoum?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ZADNY','9','10','9i10'

  Při přestupu na zkoumané studium se souběh předchozích neúspěšných studií se studii, ze kterých se přestupovalo na zkoumané, bere jako by to byl souběh se zkoumaným a to pro typy přestupu: 9 nebo 10 nebo 9 i 10 nebo pro žádný. Pokud parametr není zadán, bere se, jako pro ZADNY typ přestupu.

 • PLATBY_PZ0010_POVINNOST-X/P/N. Má se v PZ0010 povinně nabízet číselník pro zdroje?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'X', 'P', 'N'

  Má se v PZ0010 povinně nabízet číselník pro zdroje? X .. Nenabízet číselník vůbec, P .. Povinně z číselníku, N .. Nepovinný číselník, ale nabízí se. Defaultně (pokud nebude vyplněno nic) se bere X. Od listopadu 2018 se nově nastavuje v doméně PLATBA_DRUH_PREDPISU v položce POM_HODNOTA3.

 • PLATBY_RA0060_POVINNOST-X/P/N. Má se v RA0060 povinně nabízet číselník pro zdroje?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'X', 'P', 'N'

  Má se v RA0060 povinně nabízet číselník pro zdroje? X .. Nenabízet číselník vůbec, P .. Povinně z číselníku, N .. Nepovinný číselník, ale nabízí se. Defaultně (pokud nebude vyplněno nic) se bere X.

 • PLATBY_ROZHODNUTI_STUDIA. Co zobrazit na rozhodnutí o platbách za studium

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_SEZNAM_STUDII','ODUVODNENI'

  Co zobrazit na rozhodnutí o platbách za studium. Buď se zobrazí jen prostý seznam studií nebo se zobrazí cele oduvodnění obsahující seznam studií uvedený ve větách, datum první platby, datum poslední platby, datum jednotlivých period a výpočet a vysvětlení, jak se k daným datumům došlo. Defaultně JEN_SEZNAM_STUDII. Řídí se fakultou ze studentova studijního programu. Funguje jen při nastavení parametru PLATBY_SIMS_NEBO_ZAKON na ZAKON, tj. pro nový výklad zákona.

 • PLATBY_SLEVA_EPRIHLASKA. O kolik se má slevnit částka pohledávky u e-přihlášky oproti papírové

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

 • PLATBY_SOUBEH_PRED_NEUSPESNYCH. Má se souběh předchozích neúspěšných studií počítat jen jednou

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'POCITAT_DOHROMADY','POCITAT_JEDNOU'

  Má se u zkoumaného studia souběh předchozích neúspěšných studií počítat jen jednou? Default = POCITAT_DOHROMADY. Dle SIMS = POCITAT_JEDNOU. Je s tím spojeno i to, že SIMS započítání souběhu zkoumaného s předchozími neúspěšnými jen jednou neomezuje jen po 1.1.2006, ale kdykoliv.

 • PLATBY_SPECSYM_STUD_POHLEDAVKA. Použitý specifický symbol u pohledávky studenta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ROD_CISLO', 'OSOBIDNO', 'DOKLAD_IDNO', 'OS_CISLO', 'NIC', 'DOKLAD_IDNO_BEZ_DOPLNENI_NA_10_MIST', 'STUDENTI_IDENTIFIKATOR'

  Udává, jaký identifikátor se má automaticky přednastavit jako specifický symbol u pohledávky školy vůči studentovi ('ROD_CISLO', 'OSOBIDNO', 'DOKLAD_IDNO', 'DOKLAD_IDNO_BEZ_DOPLNENI_NA_10_MIST', 'STUDENTI_IDENTIFIKATOR', 'OS_CISLO', 'NIC'). Pokud je parametr nastaven na hodnotu ROD_CISLO a student má pseudorodné číslo, tak se nastaví datum narození ve formátu DDMMRRRR (protože specifický symbol nemůže obsahovat nečíselné údaje). Pokud je parametr nastaven na hodnotu OS_CISLO, jsou písmena nahrazena ve spec. symbolu jejich ASCII hodnotou. Pokud přesáhne délka takto převedeného os. čísla hodnotu 10, je vypsána chyba a parametr je nutné nastavit na jiný identifikátor. Pokud je parametr nastaven na NIC, tak specifický symbol zůstane prázdný. Při DOKLAD_IDNO_BEZ_DOPLNENI_NA_10_MIST se vloží čisté číslo dokladu, při DOKLAD_IDNO se vloží číslo dokladu dorovnané na 10 znaků přičemž první znak je '1'. Při STUDENTI_IDENTIFIKATOR se vloží obsah položky IDENTIFIKATOR v tabulce STUDENTI. Pokud není parametr nastaven, bere se jakoby byl nastaven na DOKLAD_IDNO.

 • PLATBY_SPECSYM_STUD_ZAVAZEK. Použitý specifický symbol u závazků studenta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ROD_CISLO', 'OSOBIDNO', 'DOKLAD_IDNO','OS_CISLO','NIC'

  Udává, jaký identifikátor se má automaticky přednastavit jako specifický symbol u závazků školy vůči studentovi ('ROD_CISLO', 'OSOBIDNO', 'DOKLAD_IDNO','OS_CISLO','NIC'). Pokud je parametr nastaven na hodnotu ROD_CISLO a student má pseudorodné číslo, tak se nastaví datum narození ve formátu DDMMRRRR (protože specifický symbol nemůže obsahovat nečíselné údaje). Pokud je parametr nastaven na hodnotu OS_CISLO, jsou písmena nahrazena ve spec. symbolu jejich ascii hodnotou. Pokud přesáhne délka takto převedeného os. čísla hodnotu 10, je vypsána chyba a parametr je nutné nastavit na jiný identifikátor. Pokud je parametr nastaven na NIC, tak specifický symbol zůstane prázdný. Pokud není parametr nastaven, bere se jakoby byl nastaven na DOKLAD_IDNO.

 • PLATBY_SPECSYM_UCH_PAPIR. Použitý specifický symbol u pohledávky uchazeče při papírové přihlášce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ROD_CISLO', 'UCHAZEC_IDNO', 'OSOB_IDNO', 'DOKLAD_IDNO','NIC'

  Udává, jaký identifikátor se má automaticky přednastavit jako specifický symbol u pohledávky školy vůči uchazeči ('ROD_CISLO', 'UCHAZEC_IDNO', 'OSOB_IDNO', 'DOKLAD_IDNO', 'NIC'). Pokud je parametr nastaven na hodnotu ROD_CISLO a uchazeč má pseudorodné číslo, tak se nastaví datum narození ve formátu DDMMRRRR (protože specifický symbol nemůže obsahovat nečíselné údaje). Pokud je parametr nastaven na NIC, tak specifický symbol zůstane prázdný. Pokud není parametr nastaven, bere se jakoby byl nastaven na ROD_CISLO.

 • PLATBY_SPECSYM_UCH_WWW. Použitý specifický symbol u pohledávky uchazeče při epřihlášce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ROD_CISLO', 'UCHAZEC_IDNO', 'OSOB_IDNO', 'DOKLAD_IDNO','NIC'

  Udává, jaký identifikátor se má automaticky přednastavit jako specifický symbol u pohledávky školy vůči uchazeči u elektronické přihlášky ('ROD_CISLO', 'UCHAZEC_IDNO', 'OSOB_IDNO', 'DOKLAD_IDNO', 'NIC'). Pokud je parametr nastaven na hodnotu ROD_CISLO a uchazeč má pseudorodné číslo, tak se nastaví datum narození ve formátu DDMMRRRR (protože specifický symbol nemůže obsahovat nečíselné údaje). Pokud je parametr nastaven na NIC, tak specifický symbol zůstane prázdný. Pokud není parametr nastaven, bere se jakoby byl nastaven na UCHAZEC_IDNO.

 • PLATBY_SYSTEM_BEZ_PREDPISU. Systém, jak se má vyhodnocovat, zda je student bez předpisu platby

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'KALENDAR','DOKLAD'

  U předpisu platby má student zadán jednak samotný předpis (DOKLAD) a jednak jeho rozepsání na jednotlivé platby (KALENDAR). Některé fakulty kalendar využívají na rozepsání předepsané částky na menší částky splatné v delším období a některé fakulty využívají kalendář k tomu, že si naplánují hned několik plateb za studium za sebou s půlroční nebo roční periodou. V systému výpočtu, zda student má po poslední periodě poplatku za studium (delší / další) již předepsán předpis platby nebo je bez předpisu, potřebuje systém vědět, zda ten čas má kontrolovat od DOKLAD (tabulka PZ_DOKLADY, položky PLATNOST_OD pro datum splatnosti nebo položka DATE_OF_INSERT pro datum vystavení) nebo má čas kontrolovat od KALENDAR (tabulka PZ_DOKLADY_PLATBY, položka DATUM pro datum splatnosti nebo položka DATUM_VYMERENI pro datum vystavení). Parametr je možno uvádět až na úroveň fakulty - jde o fakultu, na které student studuje. Pokud není parametr nastaven, bere se jako by byl nastaven na KALENDAR.

 • PLATBY_USP_01_09_2016_OVLIVNUJ. Studium po 1.9.2016 je dalším studiem, jak ovlivňuje předchozí studia?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NEOVLIVNUJE', 'UKONCENA_DO_01_09_2016', 'UKONCENA_A_STUDOVANA_K_01_09_2016'

  Která předchozí úspěšná studia ovlivní, že zkoumané studium je po 1.9.2016 dalším studiem. Pokud je parametr nastaven na UKONCENA_DO_01_09_2016, tak zkoumané studium bude dalším studiem, jen když úspěšné studium bude ukončeno do 1.9.2016, jinak se již o další studium nejedná. Tj. model "František Komoň" - pokud předchozí úspěšné studium probíhalo k 1.9.2016 nebo započalo po 1.9.2016, tak už se u zkoumaného studia o další studium nejedná. Pokud je parametr nastaven na UKONCENA_A_STUDOVANA_K_01_09_2016, tak zkoumané studium bude dalším studiem, jen když úspěšné studium bude ukončeno nebo bude probíhat k 1.9.2016, jinak se již o další studium nejedná. Tj. model "Jan Podola" - pokud je předchozí úspěšné studium započato po 1.9.2016, tak už se u zkoumaného studia o další studium nejedná. Pokud nechcete po 1.9.2016 již další studium ve smyslu původního §58 odst. 4 započítávat, nastavte parametr na NEOVLIVNUJE. Pokud není parametr na škole nastaven, jako kdyby byl nastaven na NEOVLIVNUJE.

 • PLATBY_VARSYM_STUD_POHLEDAVKA. Použitý variabilní symbol u pohledávky studenta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'OD_PREDPISU','ROD_CISLO','NIC'

  Udává, jaký identifikátor se má automaticky přednastavit jako variabilní symbol u pohledávky školy vůči studentovi. OD_PREDPISU znamená, že se zkopíruje hodnota od předpisu, ke kterému je student přiřazován. ROD_CISLO znamená, že se uvede rodné číslo studenta, resp. pokud se jedná o studenta s pseudorodným číslem, tak datum narození ve formátu DDMMRRRR (protože variabilní symbol nesmí obsahovat nečíselné údaje). NIC znamená, že variabilní symbol se automaticky nenastaví. Pokud parametr nebude nastaven, bere se jakoby byl nastaven na OD_PREDPISU.

 • PLATBY_VARSYM_STUD_ZAVAZEK. Použitý variabilní symbol u závazků studenta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'OD_PREDPISU','ROD_CISLO','NIC'

  Udává, jaký identifikátor se má automaticky přednastavit jako variabilní symbol u závazků školy vůči studentovi. OD_PREDPISU znamená, že se zkopíruje hodnota od předpisu, ke kterému je student přiřazován. ROD_CISLO znamená, že se uvede rodné číslo studenta, resp. pokud se jedná o studenta s pseudorodným číslem, tak datum narození ve formátu DDMMRRRR (protože variabilní symbol nesmí obsahovat nečíselné údaje). NIC znamená, že variabilní symbol se automaticky nenastaví. Pokud parametr nebude nastaven, bere se jakoby byl nastaven na OD_PREDPISU.

 • PLATBY_VARSYM_UCH_PAPIR. Použitý variabilní symbol u pohledávky uchazeče při papírové přihlášce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'OD_PREDPISU','ROD_CISLO','NIC'

  Udává, jaký identifikátor se má automaticky přednastavit jako variabilní symbol u pohledávky školy vůči uchazeči. OD_PREDPISU znamená, že se zkopíruje hodnota od předpisu, ke kterému je uchazeč přiřazován. ROD_CISLO znamená, že se uvede rodné číslo uchazeče, resp. pokud se jedná o uchazeče s pseudorodným číslem, tak datum narození ve formátu DDMMRRRR (protože variabilní symbol nesmí obsahovat nečíselné údaje). NIC znamená, že variabilní symbol se automaticky nenastaví. Pokud parametr nebude nastaven, bere se jakoby byl nastaven na OD_PREDPISU.

 • PLATBY_VARSYM_UCH_WWW. Použitý variabilní symbol u pohledávky uchazeče při epřihlášce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'OD_PREDPISU','ROD_CISLO','NIC'

  Udává, jaký identifikátor se má automaticky přednastavit jako variabilní symbol u pohledávky školy vůči uchazeči u elektronické přihlášky. OD_PREDPISU znamená, že se zkopíruje hodnota od předpisu, ke kterému je uchazeč přiřazován. ROD_CISLO znamená, že se uvede rodné číslo uchazeče, resp. pokud se jedná o uchazeče s pseudorodným číslem, tak datum narození ve formátu DDMMRRRR (protože variabilní symbol nesmí obsahovat nečíselné údaje). NIC znamená, že variabilní symbol se automaticky nenastaví. Pokud parametr nebude nastaven, bere se jakoby byl nastaven na OD_PREDPISU.

 • PLATBY_ZAPOCIST_I_PODMNOZINU. Má se předchozí neúspěšné studium, které započalo a skončilo v průběhu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Má se předchozí neúspěšné studium, které započalo a skončilo v průběhu zkoumaného studia započíst do celkové doby studia

 • PLATBY_ZOBRAZOVAT_AZ_PO_SIMS. Mají se údaje o platbách za stud. zobrazovat až po získání dat ze SIMS

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Mají se údaje o platbách za studium zobrazovat až po získání dat ze SIMS? "A" = ano údaje o platbách se mají zobrazovat až po získání dat ze SIMS. "N" = údaje o platbách se mají zobrazovat hned na základě dat v IS/STAG a po získání dat ze SIMS se jen aktualizují. Pokud není parametr nastaven, bere se "N".

 • PLATBY_ZOBR_PRAVIDLA_VYPOCTU. Zobrazit studentům pravidla výpočtu poplatku za delší studium (A/N)?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Má se studentům zobrazit popis pravidel výpočtu poplatku za delší studium dle §58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (A/N)? Pokud je parametr nenastaven, tak se bere, jako by byl nastaven na Ne (N).

 • POCITAT_NEUSPESNE. Počítat neúspěšné pokusy do průměru

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR, roční parametr

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A se zajistí započítávání neúspěšných pokusů do průměrů. Neúspěšné pokusy jsou určeny číslem pokusu. Splní-li např. student předmět na třetí pokus se známkou jedna, jsou mu započítány dvě čtyřky a jednička a jeho průměr bude 3 (má-li zapsaný pouze tento jeden předmět). Parametr je ale nutné nastavit před zapisováním předmětů studentům, změnou jeho nastavení se výsledky automaticky nepřepočítávají! V opačném případě je nutné spustit příslušné aktualizační skripty, které průměry přepočítají.

 • POCITAT_UZN_ROC_PRUMER. Počítat uznané předměty do ročního průměru

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR, roční parametr

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr byl nahrazen položkou, která se nastavuje pro každý uznaný předmět. Parametr se používá pro přednastavení této položky při vkládání uznaného předmětu v  Evidenční karta studenta (ES0010).

 • POCITAT_4_PRUMER. Započítávat dosud nevykonané a neúspěšně hodnocené předměty do průměru

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR, roční parametr

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A se zajistí započítání neúspěšně hodnocených předmětů a předmětů dosud bez hodnocení do průměrů, pokud se tyto předměty do průměru mají započítávat. Toto se nastavuje ve formuláři Předměty (PM0010). Parametr je ale nutné nastavit před zapisováním předmětů studentům, změnou jeho nastavení se výsledky automaticky nepřepočítávají! V opačném případě je nutné spustit příslušné aktualizační skripty, které průměry přepočítají. Není-li parametr nastavený, platí hodnota N, tj. tyto předměty se nezapočítávají.

 • POCTY_VSECHNY. Zpřístupnit počty studentů cizích fakult

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zpřístupnit počty studentů cizích fakult pro roli Studijní referentka a Tajemník fakulty. Při nenastaveném parametru není přístupné, aktivuje se nastavením na A.

 • PODMINENY_PREDZAPIS. Povolit zapsat předmět do známek jen v případě splnění podmiň. předm.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zápis předmětu jen při absolvování všech podmiňujících předmětů

  Toto omezení se vztahuje na všechny uživatele. U jednotlivých předmětů lze nastavením položky Splnit podmiňující=Ano (na záložce Popis ve formuláři Předměty (PM0010)) určit, že daný předmět může být zapsán jen při splnění všech podmiňujících předmětů. Jedná se ale o podmínku nutnou, nikoliv postačující.

  Kromě toho musí být ještě nastaven parametr STAGu PODMINENY_PREDZAPIS na hodnotu A. Nastavením tohoto parametru vlastně určujeme, zda omezení nastavené u předmětu bude platit pro všechny studenty nebo jen pro konkrétní fakultu(y). Např. při nastavení pro fakultu XXX musí splnit všechny podmiňjící předměty před zápisem předmětu pouze studenti fakulty XXX, ostatní si ho mohou zapsat bez omezení (tj. i když. je u předmětu nastaveno Splnit podmiňující=Ano)

 • PODMINENY_PREDZAPIS_VYBR. Povolit zapsat předmět do známek jen v případě splnění označ. podm. př

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','S'

  Zápis předmětu jen při absolvování vybraných podmiňujících předmětů

  U každého podmiňujícího předmětu (nebo skupiny podmiňujících předmětů ve vazbě OR) lze nastavením položky Absolvovat před zápisem=Ano (na záložce Podmiňující ve formuláři Předměty (PM0010)) určit, že předmět může být zapsán až po absolvování těchto prerekvizit. Jedná se ale o podmínku nutnou, nikoliv postačující.

  Kromě toho musí být ještě nastaven parametr STAGu PODMINENY_PREDZAPIS_VYBR. Nastavením na hodnotu A se kontrola provádí pro všechny uživatele, nastavením na hodnotu S pouze pro uživatele s rolí Student. Nastavením tohoto parametru vlastně určujeme, zda omezení nastavené u předmětu popř. skupiny podmiňujících předmětů bude platit pro všechny studenty nebo jen pro konkrétní fakultu(y). Např. při nastavení pro fakultu XXX musí splnit vybrané podmiňjící předměty před zápisem předmětu pouze studenti fakulty XXX, ostatní si ho mohou zapsat bez omezení.

  Poznámka: nastavením všech podmiňujících předmětů (nebo skupin podmiňujících předmětů ve vazbě OR) na Ano dosáhneme stejného chování jako při použití postupu Zápis předmětu jen při absolvování všech podmiňujících předmětů

 • PODMINENY_TERMIN. Aut.přednastav., lze-li se na term. přihlásit bez splněn. prerekvizit

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze určit automatické přednastavení volby 'Přihlášení i bez splněných podmiňujících předmětů' v (portálovém) formuláři pro výpis termínu. Pokud bude parametr nastaven na hodnotu A, bude tato volba ve formuláři pro výpis zkouškového termínu defaultně nezaškrtnutá. Pokud nebude parametr nastaven nebo bude nastaven na hodnotu N, bude zmíněná volba defaultně předzaškrtnutá. Konečné zaškrtnutí/odzaškrtnutí této volby bude moci při vypisování termínu vždy provést uživatel vypisující termín.

 • PODPIS_NA_DS. Určuje kdo podepisuje Dodatek k diplomu - (rektor), (dekan) nebo (oba)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  • rektor

   - rektor

  • dekan

   - děkan (ředitel, …)

  • oba

   - rektor i děkan (ředitel, …)

  malá písmena parametru se musí dodržet

 • PORTAL_IP. Určuje IP adresu portálu, tato se kontroluje při logonu z portálu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • PORTAL_TISK_POTVRZENI_O_STUDIU. Zda povolit na portále zobrazení formuláře pro tisk potvrzení o studiu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','A'

  Nastavením parametru na A se v portale (v portletu Výsledky studia (S012)) zpřístupní studentovi formulář pro tisk potvrzení o studiu do PDF. Před zpřístupněním tohoto formuláře studentovi skrze portál je dobré si uvědomit, že v takovém případě může student získaný PDF dokument dále upravovat (změnit datumy, změnit obsah, přepsat na jiného studenta atd.). Z tohoto důvodu bude muset studijní referentka po příchodu studenta na studijní oddělení s již na papír vytištěnýn potvrzením toto potvrzení celé ověřit vůči údajům ve STAGu, což ji zabere pravděpodobně daleko více času, než kdyby sama toto potvrzení studentovi vytiskla.

 • PORTAL_ZAP_LIST_A_KONTROLY. Zda provádět kontroly na zápisovém listu A generovaném z portálu.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','A','V'

  Parametrem lze nastavit, zda se mají provádět kontroly na zápisovém listu A generovaném z portálu. Parametr může nabývat tří hodnot a to A, N nebo V. N - kontroly se neprovádějí, A - kontroly se provádějí jen v případě, že je student v posledním nebo vyšším ročníku (bráno dle standardní délky studia v studentovo studijním plánu), V - kontroly se provádějí vždy. Pokud není parametr nastaven, bere se jako výchozí hodnota A.

 • PORTAL_ZAP_LIST_B_KONTROLY. Zda provádět kontroly na zápisovém listu B generovaném z portálu.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','A'

  Parametrem lze nastavit, zda se mají provádět kontroly na zápisovém listu A generovaném z portálu. Parametr může nabývat hodnot A nebo N. N - kontroly se neprovádějí, A - kontroly se provádějí. Pokud není parametr nastaven, bere se jako výchozí hodnota A.

 • PORTAL_ZAP_LISTY_RODNE_CISLO. Na portálu na zápisových listech zobrazit rodné č., tisk stud. (A/N)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','A'

  Po nastavení parametru na hodnotu N se na zápisových listech A a B tisknutých studenty z portálu nebude zobrazovat rodné číslo studenta. V případě nenastavení parametru nebo jeho nastavení na hodnotu A se rodné číslo na zápisových listech bude zobrazovat.

 • PORTAL_ZLA_TISK_SPLNENE_BBLOKY. Na portálu na zápisových listech tisknout i splněné B-bloky

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','A'

  Po nastavení parametru na hodnotu A se na zápisových listech A tisknutých studenty z portálu budou vypisovat i splněné B-bloky

 • POTVRZENI_TISK_MISTA_NAR. Zda lze tisknout potvrzení o studiu bez vyplněného místa narození

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','A'

  Parametr určuje, zda mohou uživatelé tisknout potvrzení bez vyplněného místa narození. Tento parametr neplatí pro roli Student, studenti si bez vyplněného místa narození potvrzení tisknout nemohou. Pokud není parametr nastaven, bere se jako by byl nastaven na hodnotu N, tj. potvrzení tisknout nelze.

 • POTVRZ_STUD_TEXT_DOLE. Text zobrazený na potvrzení o studiu ve spodní části když není el. peč

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  První povinná česká varianta textu, oddělovač | a pak případně druhá anglická varianta textu. Text se vypisuje pouze pro studenty bakalářského, magisterského, navazujícího a doktorského studia.

 • POTVRZ_STUD_TEXT_DOLE_PECET. Text zobrazený na potvrzení o studiu ve spodní části při el. pečetění

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  První povinná česká varianta textu, oddělovač | a pak případně druhá anglická varianta textu.Text se vypisuje pouze pro studenty bakalářského, magisterského, navazujícího a doktorského studia.

 • POVINNE_DATUM_ZPPZK_UZNANE. Upozornit na nevyplněné datum záp. před zkouškou u uznaných předmětů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR, roční parametr

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Platí pro uznané předměty, v případě nastavení na A se vypisuje upozornění na nevyplněné datum zápočtu před zkouškou; není vyžadováno povinně, v některých případech datum nemusí existovat

  Specialita pro JČU

 • POVINNY_ZKOUSEJICI_ZNAMKA. Zadat zkoušejícího u známky

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','K'

  Zda se musí zadat zkoušející při hodnocení zkoušky resp. zápočtu studenta na předmětu. Parametr může nabývat hodnoty A , N a K: - N - nepovinný zkoušející, - A - povinný zkoušející u klasických předmětů i státnic - K - povinný zkoušející jen u klasických předmětů

 • POVINNY_ZKOUSEJICI_ZPPZK. Zadat zkoušejícího u zápočtu před zkouškou

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','K'

  Zda se musí zadat zkoušející zápočtu před zkouškou při hodnocení studenta na předmětu. Parametr může nabývat hodnoty A , N a K: - N - nepovinný zkoušející, - A - povinný zkoušející u klasických předmětů i státnic - K - povinný zkoušející jen u klasických předmětů

 • POVOLIT_ZMENU_MISTNOSTI. Uživatel katedra může měnit místnost pro rozvrh. akci

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • POZADAVKY_EMAIL. Kontaktní adresa, na kterou jsou směřovány problémy, přípomínky, dotaz

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Úplná emailová adresa, která se zobrazuje v portále a WWW aplikacich jako odkaz (většinou v patičcce stránky) a udává adresu, na kterou se mohou vznášet připomínky a požadavky k aplikaci

 • PRAVYDIPLOM_INFORMACE. Zda zasílat a jaké informace o diplomu na server PravyDiplom.cz

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Zda zasílat a jaké informace o diplomu na server PravyDiplom.cz. Pro tento parametr se nastavuje hodnota složená z písmen "A" až "I" za sebou bez mezery a dalších oddělovačů, přičemž každé písmeno určuje, co si škola přeje předávat spolu s číslem diplomu o studentovi za data. Možnosti jsou: "A" = přijmení studenta, "B" = jméno studenta, "C" = fakulta studentova studia, "D" = akademický rok ukončení studentova studia, "E" = udělený titul studentovi, "F" = název studijního programu studenta, "G" = název(y) studijního(ch) oboru(ů) studenta, "H" = název kvalifikační práce studenta, "I" = URL na studentovu VŠKP. Parametr je možné určit až na úroveň fakulty studenta. Pokud není parametr nastaven, zasílání dat na server PravyDiplom.cz se neprování. Pro odesílání dat na server PravyDiplom.cz je třeba nastavit parametr alespoň jedním z uvedených písemen. K odeslání dojde v okamžiku, kdy studijní referentka absolventovi ukončí studium a přitom je uvedené jeho číslo diplomu. Pokud není možné delší dobu server PravyDiplom.cz kontaktovat a data přenést, bude o tom záznam v příslušném logu.

 • PR_DETAIL_INFO. Informační text zobrazovaný u detailů přijímacího řízení.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Informační text zobrazovaný u detailů přijímacího řízení. Vždy musí být vyplněn český text a může následovat anglický text oddělený znakem '|'.

  Informační text zobrazovaný u detailů přijímacího řízení. Vždy musí být vyplněn český text a může následovat anglický text oddělený znakem '|'.

 • PREDMET_VICEZAPIS_NEABSOLVOVAN. ontrola vícekrát neabsolvovaného předmětu s vícezápisem

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pro klasické předměty platí, že pokud student předmět nezvládne např. na druhý zápis (dáno parametrem OPAKOVANY_ZAPIS_NESPLNENEHO) absolvovat, že má problém. U předmětů s vícezápisem se k tomu školy mohou stavět různě a proto je třeba nastavit tento parametr. Student může např. předmět neabsolvovat, potom absolvovat (tím se předchozí neúspěšný zápis "odmaže"), dále neabsolvovat a znovu neabsolvovat a potom má teprve problém. Pokud nastavíte NEKONTROLOVAT, tak systém nikdy nevyhodnotí, že by student vícekrát nesplnil předmět s vícezápisem. Pokud nastavíte VSECHNY, tak systém započítává všechny neúspěšné zápisy předmětu (tj. "neodmazává"). Pokud zvolíte JEN_BEZPROSTREDNE_PO_SOBE, tak systém započítává jen neúspěšné pokusy těsně po sobě (úspěšný pokus "maže" předchozí neúspěšné). Počet maxima neúspěšných pokusů, které vedou k problému je dán parametrem OPAKOVANY_ZAPIS_NESPLNENEHO. Pokud není parametr nastaven, bere se jako by byl nastaven na NEKONTROLOVAT.

 • PREDPOKLADANY_KONEC_AK_ROKU. Datum předpokládaného ukončení v aktuálním ak. roce pro absolventy

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Používá se pro absolventy v potvrzení o studiu. Podstatný je pouze den a měsíc, rok je nepodstatný.

 • PREDZAPIS_DELETE_PREDM_INS_SR. Může student v předzápisu odmazat předmět zadaný studijní referentkou?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'POVOLENO','ZAKAZANO'

  Může student v předzápisu odzapsat předmět zadaný studijní referentkou? Možno zadat na úroveň fakulty studentova studijního programu. Pokud není parametr vyplněn, odzapsání není povoleno.

 • PREDZAPIS_PRELOM_ROKU. Číslo měsíce, od kterého se provádí předzápis na následující akad. rok

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

 • PREPOCET_MAX_DELKY_STUDIA. Přepočet max. délky studia při převodu studenta na jinou formu studia

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Pokud převádíme studenta v rámci studijního programu z jedné formy studia na jinou, pak při nastavení tohoto parametru se automaticky přepočítá max. délka nového studia tak, aby délka obou studií odpovídala maximální délce studia zadané u studenta nebo studijního programu popř. oboru. To platí i pro vícenásobný převod vždy v rámci jednoho studijního programu.

 • PRERUSENI_OMEZENI_FUNKCI. Param. udává, jaké funkce jsou studentům odepřeny při přerušení studia

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'S','T','U','P','B','Z','E'

  Parametr udava, jake funkce jsou studentum v IS/STAG odepreny v pripade, ze maji prerusene studium. Parametr se sklada z jednotlivych pismenek uvedenych nize, pokud je pismenko obsazeno, studenti dane fakulty maji danou funkci ODEPRENU v dobe sveho preruseni. Pismenka: S - omezit odevzdavani semestralnich praci, T - omezit zapis na terminy, U - omezit zápis na termíny kromě možnosti zápisů na termíny pro předměty SZZ a obhajob VŠKP, P - omezit predzapis (jakykoliv), B - omezit burzu zapisu, Z - omezit studentske zadosti, E - omezit vyplnovani evaluace.

 • PR_GRAF_PORADI. Zda zobrazit grafy pořadí uchazeče a kde

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Zda zobrazit grafy pořadí uchazeče a kde. Obsahuje-li hodnota parametru znak C, bude zobrazen graf celkového pořadí u přijímací zkousky. Obsahuje-li hodnota parametru znak P, bude zobrazen graf u jednotlivých předmětů.

 • PRIHLASENI_BEZ_ZP. Autom. přednastavení, zda se lze na term. přihlásit bez splněného ZP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze určit automatické přednastavení volby 'Přihlášení i bez splněného zápočtu před zkouškou' v (portálovém) formuláři pro výpis zkouškového termínu. Pokud bude parametr nastaven na hodnotu N, bude tato volba ve formuláři pro výpis zkouškového termínu defaultně nezaškrtnutá. Pokud nebude parametr nastaven nebo bude nastaven na hodnotu A, bude zmíněná volba defaultně předzaškrtnutá. Konečné zaškrtnutí/odzaškrtnutí této volby bude moci při vypisování termínu vždy provést uživatel vypisující termín.

 • PRIHLASENI_DLUH_POPLAT_STUDIUM. Může se student přihlásit na zkoušku při dluhu na poplatku za studium?

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je nastaveno "N", systém neumožní studentovi přihlásit se na termín zkoušky (zápočtu či zápočtu před zkouškou), pokud nějaký jeho poplatek za studium (na soukromé škole, za delší studium či za další studium) je neuhrazen pět dní po době splatnosti. Je možné až na úroveň katedry. Zadaná katedra představuje pracoviště, které termín vypisuje. Parametr se nedá nastavit za fakultu, kterou student studuje, ale jen přes pracoviště předmětu, pro který se vypisuje termín či jeho nadřízené pracoviště. Pokud parametr není nastaven, nekontroluje se.

 • PRIHLASENI_PRI_NESPLNENI_ZP. Při vyplněném nesplněném zápočtu povolit přihl. na termín typu Zkouška

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Nastavením na N se při vyplněném nesplněném zápočtu nepovolí přihlášení na termín typu Zkouška (v pomocné hodnotě je pro doménu TYP_TERMINU uvedeno ZK). Zároveň se po vyplnění nesplněného zápočtu odzapíší studentovi případné neprošlé termíny typu Zkouška (v pomocné hodnotě je pro doménu TYP_TERMINU uvedeno ZK).

 • PRIJEZDY_HLASENI_U_PREDMETU_AN. Hlášení v AN, které se zobrazí studentům na místě výběru předmětů

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Hlášení v anglickém jazyce, které se zobrazí studentům na místě výběru předmětů z číselníku předmětů naší školy pro studium v rámci příjezdu. Pokud nebude vyplněno, vypíše se standardní hlášení.

 • PRIJEZDY_HLASENI_U_PREDMETU_CZ. Hlášení v CZ, které se zobrazí studentům na místě výběru předmětů

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Hlášení v českém jazyce, které se zobrazí studentům na místě výběru předmětů z číselníku předmětů naší školy pro studium v rámci příjezdu. Pokud nebude vyplněno, vypíše se standardní hlášení.

 • PRIJEZDY_OBDOBI_1_DO. Povolené období č. 1 pro přidávání nových příjezdů - do.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Pokud jsou zadány oba korespondující parametry pro období č. 1 (či adekvátně pro období č. 2), pak je v aplikaci ECTS příjezdy umožněno vytváření nových příjezdů pouze uvnitř zadaného/zadaných období. Období obsahuje oba krajní dny (tj. celý den počátku i konce období je ještě přihlašování povoleno). Není-li zadána ani jedna dvojice období, pak žádné omezení není aplikováno.

 • PRIJEZDY_OBDOBI_1_OD. Povolené období č. 1 pro přidávání nových příjezdů - od.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Pokud jsou zadány oba korespondující parametry pro období č. 1 (či adekvátně pro období č. 2), pak je v aplikaci ECTS příjezdy umožněno vytváření nových příjezdů pouze uvnitř zadaného/zadaných období. Období obsahuje oba krajní dny (tj. celý den počátku i konce období je ještě přihlašování povoleno). Není-li zadána ani jedna dvojice období, pak žádné omezení není aplikováno.

 • PRIJEZDY_OBDOBI_2_DO. Povolené období č. 2 pro přidávání nových příjezdů - do.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Pokud jsou zadány oba korespondující parametry pro období č. 1 (či adekvátně pro období č. 2), pak je v aplikaci ECTS příjezdy umožněno vytváření nových příjezdů pouze uvnitř zadaného/zadaných období. Období obsahuje oba krajní dny (tj. celý den počátku i konce období je ještě přihlašování povoleno). Není-li zadána ani jedna dvojice období, pak žádné omezení není aplikováno.

 • PRIJEZDY_OBDOBI_2_OD. Povolené období č. 2 pro přidávání nových příjezdů - od.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Pokud jsou zadány oba korespondující parametry pro období č. 1 (či adekvátně pro období č. 2), pak je v aplikaci ECTS příjezdy umožněno vytváření nových příjezdů pouze uvnitř zadaného/zadaných období. Období obsahuje oba krajní dny (tj. celý den počátku i konce období je ještě přihlašování povoleno). Není-li zadána ani jedna dvojice období, pak žádné omezení není aplikováno.

 • PRIJEZDY_POVINNY_EMAIL. Je povinný email u uchazečů o krátkodobý pobyt?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Určuje, zda je v aplikaci ECTS příjezdy na krátkodobý pobyt na portále povinné zadání emailu uchazeče o krátkodobý příjezd

 • PRIJEZDY_PRILOHA_INFORMACE. Nápověda k položce "příloha" v ECTS přihlášce - česká verze

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pokud je uvedeno, zobrazuje se uvedený text jako nápověda (tooltip) nad položkou "příloha / attachement" v aplikaci ECTS - příjezdy v české verzi.

 • PRIJEZDY_PRILOHA_INFORMACE_EN. Nápověda k položce "příloha" v ECTS přihlášce - anglická verze

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pokud je uvedeno, zobrazuje se uvedený text jako nápověda (tooltip) nad položkou "příloha / attachement" v aplikaci ECTS - příjezdy v anglické verzi.

 • PRIJEZDY_URL_KOLEJI. WEBovská adresa zobrazující se v prohlížeči při příjezdech studia

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pokud bude parametr vyplněn, bude v aplikaci zobrazen s tím, že se zde zájemce může podívat na detailní informace k dané položce tj. na informace o kolejích příslušné vysoké školy.

 • PRIJEZDY_ZOBRAZOVAT_PREDMETY. Jaké nabízet domácí předměty zájemci o krátkodobý příjezd

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'V','JO','PO'

  Jaké nabízet domácí předměty zájemci o krátkodobý příjezd. V = všechny předměty, JO = jen předměty označené pro příjezd (v PM0010 "Nabízet u ECTS příjezdů"), PO = prioritně předměty označené pro příjezd, ale umožnit i další předměty. Default = V.

 • PR_INFO_UCHA. Informace, které se vypíší v portletu s přijímacím řízením

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Parametr obsahuje informace, které se vypíší v portletu s přijímacím řízením. Obsahuje bud jen jednu část - český text a nebo může obsahovat nepovinnou druhou část za oddělovačem (kolmítkem) - anglický text.

 • PR_KOMPLETNI. Default hodnota pro položku Kompletní v PŘ

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Pokud není hodnota položky pomocí parametru zadána, vloží se do každého nového záznamu hodnota 'N'.

 • PR_KONEC_PRIJIMACIHO_RIZENI. Datum, kdy je na fakultě ukončeno přijímací řízení pro daný akad. rok

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Pro každý akademický rok, pro který se přijímací řízení provádí (provádí se např. na jaře 2018 pro následující akademický rok, tedy 2018/19) se stanovuje datum ukončení přijímacího řízení. Tento datum je důležitý, protože den po něm se např. dle požadavku GDPR anonymizují údaje uchazeče, které již nejsou potřeba pro případné další správní řízení či pro statistické účely. Pokud datum nebude pro daný akademický rok uveden, bere se jako datum 30.9. daného roku (např. pro akademický rok 2018/19 to tedy bude 30.9.2018).

 • PR_MATRIKA_TERMINY. Termín zápisu přiřadit uchazeči pouze k jednomu oboru stud. programu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A se kontrola zapíná, pak je zajištěno, že uchazeč půjde převést mezi studenty bez problémů. Jinak může být problém při převodu kvůli matrice, která vyžaduje unikátní osobu, studijní program a datum zápisu do studia.

 • PROGRAM_PREDMETU_DEADLINE_LS. Od kdy není možnost aktualizace změn programu a literatury pro LS

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Od tohoto data nelze u předmětů aktuálního roku vyučovaných v LS měnit a mazat program a literaturu, vkládání nových záznamů je povolené. Např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Aktuální rok je v případě této kontroly definován v období 1. 9. - 31. 8. Omezení se nevztahuje na role Administrátor, Prorektor a Externí uživatel.

 • PROGRAM_PREDMETU_DEADLINE_ZS. Od kdy není možnost aktualizace změn programu a literatury pro ZS

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Od tohoto data nelze u předmětů aktuálního roku vyučovaných v ZS měnit a mazat program a literaturu, vkládání nových záznamů je povolené. Např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Aktuální rok je v případě této kontroly definován v období 1. 9. - 31. 8. Omezení se nevztahuje na role Administrátor, Prorektor a Externí uživatel.

 • PROGRAM_PREDMETU_LIT_FILTR. Omezení výběru literatury v seznamu hodnot

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_KONTROLA','JEN _IDENTIFIKATOR','OBOJI'

  Pokud parametr není nastaven, vybírají se v seznamu hodnot záznamy z číselníku literatury bez omezení. Nastavením parametru lze omezit výběr takto:

  • JEN_KONTROLA

   - zobrazují se pouze zkontrolované záznamy z číselníku literatury (zkontrolovano='A')

  • JEN_IDENTIFIKATOR

   - zobrazují se pouze záznamy z číselníku literatury s vyplněným identifikátorem v knihovním systému (položka ident_v_syst)

  • OBOJI

   - zobrazují se pouze záznamy z číselníku literatury splňující obě předchozí podmínky

 • PROGRAM_PREDMETU_LIT_URL. URL na místo, kde se v knihovním systému nalézá titul

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL na místo, kde se v knihovním systému nalézá titul. Na konec URL se prida ID v knihovnim systému a tím je ho možné vyhledat.

 • PROGRAM_PREDMETU_LIT_URL_AUTOR. URL na místo, kde se dá v knihovním systému vyhledat titul dle autora

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL na místo, kde se dá v knihovním systému vyhledat titul dle autora. Používá se ve formuláři PM0060, aplikace autora uvedeného u titulu přidá za uvedenou adresu a vyvolá webový prohlížeč.

 • PROGRAM_PREDMETU_LIT_URL_ISBN. URL na místo, kde se dá v knihovním systému vyhledat titul dle ISBN

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL na místo, kde se dá v knihovním systému vyhledat titul dle ISBN. Používá se ve formuláři PM0060, aplikace ISBN uvedené u titulu přidá za uvedenou adresu a vyvolá webový prohlížeč.

 • PROGRAM_PREDMETU_LIT_URL_NAZEV. URL na místo, kde se dá v knihovním systému vyhledat titul dle názvu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL na místo, kde se dá v knihovním systému vyhledat titul dle názvu. Používá se ve formuláři PM0060, aplikace název uvedený u titulu přidá za uvedenou adresu a vyvolá webový prohlížeč.

 • PROGRAM_PREDMETU_MIN_OBSAZENI. Minimální obsazení studenty, při kterém se předmět ještě otevře

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 9999

  Minimální obsazení studenty, při kterém se předmět ještě otevře. Možnost nastavit v PM0060.

 • PROGRAM_PREDMETU_PRISTUP_CILE. Určuje, kdo smí měnit cíle předmětu (garant, katedra)

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'G','K','GK','N'

  Platnost parametru je pouze pro přihlášené uživatele s rolí VYUCUJICI nebo KATEDRA. Při nastavení na G má přístup k cílům předmětu jeho garant, při nastavení na K kateda předmětu, při nastavení GK jak garant tak i katedra a při nastavení N nikdo. Přístup pro tyto role k cílům předmětu nijak nezávisí na nastavení parametru SPRAVA_PREDMETU.

 • PROGRAM_PREDMETU_START_LS. Aktualizace změn programu a lit. pro vyučované v ZS i LS povolena od

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Od tohoto data lze u předmětů aktuálního roku vyučovaných v ZS i LS znovu upravovat program a literaturu. Slouží k tomu, aby se předmět do této doby neměnil pro studenty, kteří ho měli zapsaný v ZS. Aktuální rok je v případě této kontroly definován v období 1. 9. - 31. 8. Omezení se nevztahuje na role Administrátor, Prorektor a Externí uživatel.

 • PROHLIZENI_ANONYMOVI_POVOLIT. Jaké části aplikace IS/STAG-Prohlížení povolit anonymnímu uživateli

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Detailní popis konfigurace naleznete zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal-doplnujici_osobni-udaje.html#portal-gdpr-prohlizeni-viditelnost

 • PROHLIZENI_ANONYMOVI_ZAKAZAT. Jaké části aplikace IS/STAG-Prohlížení zakázat anonymnímu uživateli

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Detailní popis konfigurace naleznete zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal-doplnujici_osobni-udaje.html#portal-gdpr-prohlizeni-viditelnost

 • PR_ORION_LOGIN_INFO. Text informující uchazeče o jeho přiděleném orion (školním) loginu.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Text informující uchazeče o jeho přiděleném orion (školním) loginu, můžete uvést dvě jazykové varianty oddělené znakem | (nejdřív česká, pak anglická). Text ORIONLOGIN bude nahrazen hodnotou školního loginu. Celá informace je zobrazena pouze, pokud již uchazeč má vedený již adekvátní záznam o osobě v modulu studia a v tabulce ORION je k němu přiřazeno uživatelské jméno.

 • PROSTUPNOST_DOKT_ZMENA_FORMY. Nastavení na IGNOROVAT ignoruje změnu formy

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'IGNOROVAT'

  Nastavení na IGNOROVAT ignoruje změnu formy a os. čísla a započítává studium jako jedno

  Nastavení na IGNOROVAT ignoruje změnu formy a os. čísla a započítává studium jako jedno

 • PR_OSUD_UCHA_STUD. Určuje, které položky se nepřenáší při přenosu přihl. mezi studenty

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen ETZ

  Parametr určuje, které položky se nebudou přenášet při přenosu přihlášky mezi studenty. Parametr obsahuje písmena, kde každé znameníá určitou položku. Položky jsou: - E .. EMAIL - T .. TELEFON - Z .. ZDR_SPECIFIKA Parametrem je libovolná kombinace písmen ETZ. y

 • PR_PJ_PORADI. Pořadí zobrazení příjmení a jména pro vkládání v přijímacím řízení

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'PRIJMENI_JMENO'

  Přehodit pořadí položek příjmení a jméno ve formulářích Zadání uchazeče po oborech (PJ0020)Zadání uchazeče jednotlivě (PJ0021)

 • PR_POPLATEK. Default hodnota pro položku Poplatek v PŘ

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Pomocí parametru je možné zadat hodnotu poplatku, která se bude vkládat do všech nových záznamů.

 • PR_URL. WEBovská adresa zobrazující se v prohlížeči přijímacího řízení

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Na této adrese nalezne uchazeč informace o studiu na příslušné vysoké škole.

 • PR_VULE_ZAPSAT_LZE_MENIT. Je-li hodnota N, uchazec nemůže změnit zadanou vůli k zápisu.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je nastaveno na hodnotu N, uchazec nebude moci změnit jednou zadanou vůli k zápisu ke studiu v aplikaci přijímačky-výsledky.

 • PR_WEB_DATUM_NAR. Zobrazit datum narození uchazeče?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Slouží pro uchazečovu kontrolu, zda jde skutečně o něj

 • PR_WEB_INICIALY. Zobrazit iniciály uchazeče?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Má mít uchazeč při vstupu do systému povinnost zadávat i své iniciály? Slouží pro odstranění jevu, kdy někdo projede databázi postupně a bude si statisticky zjišťovat výsledky ostatních uchazečů

 • PR_WEB_NUTIT_EPR. Má uchazeč použít k zobrazení výsledků přij. řízení e_přihlášku A/N?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Specifikuje, zda má aplikace "Uchazeč / Přijímací řízení" nutit uchazeče použít k zobrazení výsledků přijímacího řízení e-přihlášku. Pokud je nastaveno A, pak aplikace na této stránce zobrazí výsledek přijímaček pouze těm, kteří e-přihlášku nepodávali (podali buď papírovou přihlášku a nebo je referentka zadala ručně) a těm, kteří ji podali, zobrazí odkaz do e-přihlášky (donutí je tedy přihlásit se).

 • PR_WEB_OC. Zobrazit oborové číslo uchazeče?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Z parametrů PR_WEB_UCPR_WEB_OC může být nastaven na A buď jeden, nebo oba. Pokud budou na A nastaveny oba, má uchazeč možnost si vybrat, který údaj zadá. Systém vyhodnocuje postupně PR_WEB_UC a pak PR_WEB_OC.

 • PR_WEB_PORADI. Jaké se má zobrazovat pořadí v přijímacím řízení uchazečům na webu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NIC','VYHOVEL_BODY','BODY'

  Na strankách, kde si může uchazeč zkontrolovat, jak dopadl u přijímacího řízení zobrazit nebo nezobrazit celkové pořadí. Buď nejprve ty, co vyhověli seřazené podle bodů a potom ty co nevyhověli seřazené podle bodů nebo jen seřazené podle bodů.

 • PR_WEB_PREDMETY_BODY. Zda zobrazit body z předmětu nezávisle na zobrazení celkových bodů?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NEZAVISLE','ZAVISLE'

  Uchazeči na portále zobrazujeme výsledky za jednotlivé předměty a také celkové body, které získal. Zobrazení celkových bodů u daného přijímacího oboru se dá ovládat v PJ0040. Tento parametr říká, zda se získané body z jednotlivých předmětů mají zobrazovat NEZAVISLE na nastavení, zda zobrazovat celkové body (tj. získané body z předmětu se budou zobrazovat spolu s ostatními udaji o předmětu) nebo ZAVISLE, tj. pokud se maji zobrazit celkové body, tak se zobrazi i body u jednotlivych předmětů a jinak nikoliv. Pokud parametr nebude nastaven, bere se jako by byl nastaven na NEZAVIISLE.

 • PR_WEB_UC. Zobrazit univerzitní číslo uchazeče?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • PR_WEB_URL. URL pro kontrolu výsledků přijímacího řízení uchazečem

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL pro kontrolu výsledků přijímacího řízení uchazečem

 • PR_WEB_ZTOTOZNENI_DATUM_DO. Do jakého dne (včetně) se má nabízet možnost ztotožnění?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Je možno omezit, do jakého posledního dne (včetně) je umožněno ztotožnění uchazečům u přijímacího řízení. Je to roční parametr, pro každý ak. rok přijímaček lze nastavovat zvlášť.

 • PR_WEB_ZTOTOZNENI_KDY. Kdy se má uchazeči nabídnout ztotožnění?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'PO_PRIJETI'

  V jaký okamžik nabízet uživatelům možnost ztotožnění. Hodnota 'PO_PRIJETI' znamená u výsledků přijímacího řízení v případě, že byl daný uchazeč přijat.

 • PR_WEB_ZTOTOZNENI_MAX_POKUSU. Jaký je maximální počet pokusů při neúspěchu o ztotožnění?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Lze nastavit maximální počet pokusů o ztotožnění. Po vyčerpání pokusů musí zasáhnout studijní referentka a stav ztotožnění nastavit sama.

 • PR_WEB_ZTOTOZNENI_NEUSPECH_TXT. Text, který se zobrazí uchazeči po vyčerpání pokusů.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Informační text, který je uživateli zobrazen v případě, že se ztotožnění nezdařilo (již definitivně - např. po vyčerpání pokusů).

 • PR_WEB_ZTOTOZNENI_SOUHLAS. Text souhlasu zobrazený před umožněním ztotožnění. Lze HTML. - CZ | AN

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Text souhlasu, který je uživateli zobrazen se zaškrtávátkem jako podmínka k odsouhlasení předtím, než je umožněno ztotožnění.

 • PR_WEB_ZTOTOZNENI_STATY_OBC_NE. Seznam výjimek-kódů států občanství uchazeče-ztotožnění se nevyžaduje

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Seznam výjimek - kódů států občanství uchazeče, pro které ztotožnění nevyžadovat. Jedná se o ty dvoupísmenné kódy států (viz formulář CI0030).

 • PR_WEB_ZTOTOZNENI_VYSVETLENI. Text, který se zobrazí uchazeči nad tlačítkem pro ztotožnění.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Informační text zobrazený uživateli v místě, kde se v aplikaci provádí ztotožnění. Není-li nastaven, zobrazí se výchozí ("default") text.

 • PR_ZOBRAZIT_INFORMACE_U_BODU. Zobrazit v PŘ a v e-přihl text z PJ0040 "Informace u bodu" (A/N)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Určuje, zda v portletu s výsledky přijímacího řízeni (a v e-přihlášce) bude vidět textová informace z formuláře PJ0040 "Informace u bodu". Ve výchozím případě (není-li parametr nastaven) informace vidět bude.

 • PV_VYCHOZI_SKUPINY. Jake typy vychozich skupin nabizet? V-Vsichni, P-Prezencni, K-Komb.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Udava (az do urovne katedra) jake typy vychozich skupin ma aplikace 'Podpora vyuky' nabizet k aktivaci. Parametr muze obsahovat pismenka: V-Vsichni studenti, P-Prezencni studenti, K-Kombinovani studenti. Neni-li parametr vubec uveden, bere se jako vychozi hodnota 'VPK'.

 • QRAM_CISELNIKY_PRAVA. Které nejnížší uživatelské role smí editovat číselníky Q-RAM

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ADMINISTRATOR',' FAKULTA',' VYUCUJICI'

  Uživatelé jakých uživatelských rolí nejníže smí editovat hodnoty číselníku Q-RAM.

 • QRAM_HODNOTICI_METODY. Odkud brát pro hodnoticí metody stud.prog./ oboru / plánu / předmětu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_CISELNIK',' JEN_TEXT',' CISELNIK_A_NEPOVINNY_TEXT','CISELNIK_I_TEXT'

  Zda se pro hodnoticí metody u studijního programu / oboru / plánu / předmětu mají hodnoty brát jen z číselníku nebo jen volný text nebo kombinace. Parametr je možno zadat až na úroveň fakulty (fakulta studijního programu / fakulta studijního programu studijního oboru / fakulta studijního programu studijního plánu / fakulta katedry vyučující předmět).

 • QRAM_PREDPOKLADY. Odkud brát předpoklady studijního programu/oboru/plánu/předmětu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_CISELNIK',' JEN_TEXT',' CISELNIK_A_NEPOVINNY_TEXT','CISELNIK_I_TEXT'

  Zda se pro předpoklady u studijního programu / oboru / plánu / předmětu mají hodnoty brát jen z číselníku nebo jen volný text nebo kombinace. Parametr je možno zadat až na úroveň fakulty (fakulta studijního programu / fakulta studijního programu studijního oboru / fakulta studijního programu studijního plánu / fakulta katedry vyučující předmět).

 • QRAM_U_PREDMETU. Používat QRAM u předmětů? Pokud ne, je zobrazen klasický program před.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR, roční parametr

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Používat QRAM u předmětů? Pokud ano (A), je v portletu Program předmětu (S026) zobrazeno zadání QRAMu (záložky Předpoklady, Výstupy učení, Hodnoticí metody a Vyučovací metody), pokud ne (N), je zobrazen klasický program předmětu (záložky Předpoklady, Způsobilosti a Metody). Defaultní hodnota parametru je (N).

 • QRAM_VYSLEDKY_UCENI. Odkud brát pro vysledky učení stud.prog. / oboru / plánu / předmětu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_CISELNIK',' JEN_TEXT',' CISELNIK_A_NEPOVINNY_TEXT','CISELNIK_I_TEXT'

  Zda se pro vysledky učení u studijního programu / oboru / plánu / předmětu mají hodnoty brát jen z číselníku nebo jen volný text nebo kombinace. Parametr je možno zadat až na úroveň fakulty (fakulta studijního programu / fakulta studijního programu studijního oboru / fakulta studijního programu studijního plánu / fakulta katedry vyučující předmět).

 • QRAM_VYUCOVACI_METODY. Odkud brát pro vyučovací metody stud.prog. / oboru / plánu / předmětu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_CISELNIK',' JEN_TEXT',' CISELNIK_A_NEPOVINNY_TEXT','CISELNIK_I_TEXT'

  Zda se pro vyučovací metody u studijního programu / oboru / plánu / předmětu mají hodnoty brát jen z číselníku nebo jen volný text nebo kombinace. Parametr je možno zadat až na úroveň fakulty (fakulta studijního programu / fakulta studijního programu studijního oboru / fakulta studijního programu studijního plánu / fakulta katedry vyučující předmět).

 • QRAM_ZPUSOBILOSTI_TEXT. Zda způsobilosti v QRAM je možné zadávat volným textem nebo jen výběr

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_VYBER','I_TEXT'

  V Q-RAM se zadávají způsobilosti. Je možné vybírat způsobilosti z číselníku a je možné vybrané hodnoty z číselníku doplnit volným textem v četině a angličtině. Pokud tento parametr bude nastaven na "JEN_VYBER", potom není možné zadávat volný text. Pokud bude parametr nastaven na "I_TEXT", je možné zadávat i volný text. Pokud nebude parametr nastaven, je možné zadávat i volný text. Je možné nastavit až na úroveň fakulty studijního programu daného studijního oboru.

 • REGPRO. První dva znaky kódu školy z číselníku REGPRO

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • RIZIKOVE_KONTROLOVAT_PODLE. Rizikovost státu u předmětu kontrolovat podle občanství nebo bydliště

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'O',' B', 'OB', 'BO'

  Je možno označit, že určitý stát je rizikový a je možné označit, že určitý předmět není pro studenty z rizikového státu. Kontrolu u studenta je možno provádět podle státu občanství nebo podle státu trvalého bydliště. Parametrem je možné zvolit "O" .. občanství, "B" .. trvalé bydliště. Pokud parametr bude obsahovat obě písmena kontroluje se, zda student je občanstvím nebo trvalým bydlištěm z rizikového státu (tedy OR nikoliv AND). Pokud není parametr zadán, kontrola se neprovádí.

 • RIZIKOVE_TVRDOST_KONTROLY. Zda rizikovost má informativní char. nebo zamezuje zapsání předmětu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: in ('I', 'S', 'N']

  Zda má parametr jen informativní charakter nebo se má zamezit zápisu předmětu takovému studentovi. I .. neznemožňovat zapsání předmětu, jen informativní charakter; S .. student si sám nemůže předmět zapsat, ale studijní referentka mu ho zapsat smí; N .. nikdo nemůže takový předmět studentovi zapsat. Pokud není parametr zadán, bere se jako by bylo zadáno "I".

 • ROZVRHAR_LS_TYDEN_MAX. Pro LS, jaké max. číslo týdne může rozvrhář použít u RA

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER, roční parametr

  Kontrola na rozsah 1 až 53

  Jaké maximální číslo týdne může rozvrhář dané katedry použít u rozvrhových akcí na letní semestr daného akademického roku. Protože zároveň probíhá výuka v rámci aktuálního akademického roku a příprava nového akademického roku, je třeba mít parametr ročníkový. Pokud není parametr pro daného rozvrháře zadán, kontroluje se dle nastavení kalendáře IS/STAG pro ZS daného akademického roku. Parametrem je možnost nejen rozšířit, ale i zúžit semestr pro rozvrháře. Řídí se katedrou podle ID_TABLE2.ID_KATEDRA u daného rozvrháře. Parametr není tedy vázán na katedru předmětu, ale na katedru rozvrháře. Pokud je u tohoto parametru nastaveno nižší číslo týdne než u parametru ROZVRHAR_LS_TYDEN_MIN, tak se bere, že je to přes Silvestra pokračování. Pokud by týden daný parametrem v kalendáři pro zvolený akademický rok neexistoval, bere se nejbližší možný týden z kalendáře. Nápověda k vyhodnocování ročních parametrů obecně je uvedena u formuláře Parametry STAGu (SY0180).

 • ROZVRHAR_LS_TYDEN_MIN. Pro LS, jaké min. číslo týdne může rozvrhář použít u RA

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER, roční parametr

  Kontrola na rozsah 1 až 53

  Jaké minimální číslo týdne může rozvrhář dané katedry použít u rozvrhových akcí na letní semestr daného akademického roku. Protože zároveň probíhá výuka v rámci aktuálního akademického roku a příprava nového akademického roku, je třeba mít parametr ročníkový. Pokud není parametr pro daného rozvrháře zadán, kontroluje se dle nastavení kalendáře IS/STAG pro LS daného akademického roku. Parametrem je možnost nejen rozšířit, ale i zúžit semestr pro rozvrháře. Řídí se katedrou podle ID_TABLE2.ID_KATEDRA u daného rozvrháře. Parametr není tedy vázán na katedru předmětu, ale na katedru rozvrháře. Pokud je u tohoto parametru nastaveno vyšší číslo týdne než u parametru ROZVRHAR_LS_TYDEN_MAX, tak se bere, že je to přes Silvestra pokračování. Pokud by týden daný parametrem v kalendáři pro zvolený akademický rok neexistoval, bere se nejbližší možný týden z kalendáře. Nápověda k vyhodnocování ročních parametrů obecně je uvedena u formuláře Parametry STAGu (SY0180).

 • ROZVRHAR_ZS_TYDEN_MAX. Pro ZS, jaké max. číslo týdne může rozvrhář použít u RA

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER, roční parametr

  Kontrola na rozsah 1 až 53

  Jaké maximální číslo týdne může rozvrhář dané katedry použít u rozvrhových akcí na zimní semestr daného akademického roku. Protože zároveň probíhá výuka v rámci aktuálního akademického roku a příprava nového akademického roku, je třeba mít parametr ročníkový. Pokud není parametr pro daného rozvrháře zadán, kontroluje se dle nastavení kalendáře IS/STAG pro ZS daného akademického roku. Parametrem je možnost nejen rozšířit, ale i zúžit semestr pro rozvrháře. Řídí se katedrou podle ID_TABLE2.ID_KATEDRA u daného rozvrháře. Parametr není tedy vázán na katedru předmětu, ale na katedru rozvrháře. Pokud je u tohoto parametru nastaveno nižší číslo týdne než u parametru ROZVRHAR_ZS_TYDEN_MIN, tak se bere, že je to přes Silvestra pokračování. Pokud by týden daný parametrem v kalendáři pro zvolený akademický rok neexistoval, bere se nejbližší možný týden z kalendáře. Nápověda k vyhodnocování ročních parametrů obecně je uvedena u formuláře Parametry STAGu (SY0180).

 • ROZVRHAR_ZS_TYDEN_MIN. Pro ZS, jaké min. číslo týdne může rozvrhář použít u RA

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER, roční parametr

  Kontrola na rozsah 1 až 53

  Jaké minimální číslo týdne může rozvrhář dané katedry použít u rozvrhových akcí na zimní semestr daného akademického roku. Protože zároveň probíhá výuka v rámci aktuálního akademického roku a příprava nového akademického roku, je třeba mít parametr ročníkový. Pokud není parametr pro daného rozvrháře zadán, kontroluje se dle nastavení kalendáře IS/STAG pro ZS daného akademického roku. Parametrem je možnost nejen rozšířit, ale i zúžit semestr pro rozvrháře. Řídí se katedrou podle ID_TABLE2.ID_KATEDRA u daného rozvrháře. Parametr není tedy vázán na katedru předmětu, ale na katedru rozvrháře. Pokud je u tohoto parametru nastaveno vyšší číslo týdne než u parametru ROZVRHAR_ZS_TYDEN_MAX, tak se bere, že je to přes Silvestra pokračování. Pokud by týden daný parametrem v kalendáři pro zvolený akademický rok neexistoval, bere se nejbližší možný týden z kalendáře. Nápověda k vyhodnocování ročních parametrů obecně je uvedena u formuláře Parametry STAGu (SY0180).

 • ROZVRH_POZADAVKY_VYCH_ROK. Od jakého měsíce přednastavovat výchozí ak. rok na příští.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Obsahuje číslo označující měsíc v roce, od kterého se v aplikaci požadavky na rozvrh bude pro uživatele z dané fakulty přednastavovat již další akamický rok jako výchozí. Tj. je-li nastavení např. na 2 (únor), pak se bude až do konce ledna přednastavovat aktuální ak. rok (tj. je-li např. leden v akademickém roce 2014/2015, tak až do konce ledna se bude přednastavovat "2014/2015") a teprve od února se bude přednastavovat příští ak. rok. Není-li nastaveno, bere se jako výchozí hodnota "9" (tj. od září už se požadavky zadávají až na příští ak. rok). Poznámka: jako předěl akademických roků se pro účel tohoto parametru bere napevno vždy 1. září (tj. nebere se to dle kalendáře).

 • ROZVRH_ZOBRAZOVAT_KOMISE. V rozvrhu učitele zobrazovat i jeho účast ve státnicových komisí (A/N)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Udává, zda v rozvrhu učitele zobrazovat i jeho účast v termínech státnicových komisí. Není-li uvedeno, bere se jako vychozí hodnota A.

 • ROZVRH_ZVYRAZNIT_PLATNOST. Jaké platnosti rozvrh.akcí zvýraznit ve vizualizaci rozvrhů v portálu?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr sestává z několika písmenek (výběr písmenek pochází z domény PLATNOST_RA, tj. možnosti jsou: A, B, P, N, Z) - může být tedy libovolnou kombinací z nich. Rozvrhové akce s platností, jež je v parametru obsažena (např. B - pro blokované), budou v rozvrhu na portálu zvýrazněny - tj bude u nich tato platnost vysloveně uvedena výrazně textově. Ve výchozím případě (pokud parametr není vyplněn) se bere jako by měl hodnotu "NPZ" (výchozí hodnota jak fungovaly rozvrhy dosud).

 • SALDO_AKTIVNI. Parametr určuje, zda je IS/STAG propojen se systémem FIS.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N', 'A','I'

  Parametr určuje, zda je IS/STAG propojen se systémem FIS v rámci projektu SALDO. Možné hodnoty jsou: A (je propojen se systémem FIS) I (je propojen se systémem FIS pro všechny uživatele KROMĚ INSTALL2 - ten může tedy dělat nutné změny na straně IS/STAG aniž by se posílaly zprávy do FIS a aniž by byla aplikována pravidla SALDA - např. lze rozpárovávat na straně IS/STAG atd. Použít pouze na nezbytně nutnou dobu při ladění drobných neshod mezi STAG a FIS!!!) N (není propojen se systémem FIS Pokud parametr není nastaven, předpokládá se hodnota N.

 • SALDO_IPS_PLATBA_TIMEOUT. Koli vteřin čekat ve formuláři PZ0030 při čekání na potvrzení od IPS

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Koli vteřin čekat ve formuláři PZ0030 po přidání nové pohledávky studentovi s formou úhrady IPS. Formulář pak čeká zadaný počet vteřin a pak se pokusí zjistit, zda byla pohledávka již uhrazena ze studentského účtu IPS či nikoliv. Není-li parametr uveden, je použita výchozí hodnota 3 vteřiny.

 • SALDO_PRO_PR. Zda je SALDO aktivní i pro pohledávky přijímacího řízení.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • SK_PREDZ_DEFAULT. Defaultní skupina předzápisu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: select skupina_predz from predzapisy

  Pokud je nastavena, pak se automaticky přiřadí ke studentovi při založení jeho ročního záznamu

 • SK_PREDZ_DYNAMICKE. Zapíná dyn. změnu předzápisových skupin

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na A, pak, pokud je to zadáno v nastavení předzápisových skupin, je studentům dynamicky měněna předzápisová skupina na základě jeho studijních výsledků.

 • SOCSTIP_DATUM_DO. Datum, do kterého je možné zadávat žádosti o přiznání sociálního stip.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Datum, do kterého je možné zadávat žádosti o přiznání sociálního stipendia. V datumu, ktery je v tomto parametru uveden, jiz zadávat žádosti nelze. Například - je-li parametr nastaven na "10.1.2016", pak lze zadávat naposledy "9.1.2016 ve 23:59:59". Pokud nemáte uvedeno žádné datum, potom není omezeno. Omezení platí pro podávání žádostí studenty a nevztahuje se na vkladání žádostí přes evidenční kartu.

 • SOCSTIP_DATUM_OD. Datum, od kterého je možné zadávat žádosti o přiznání sociálního stip.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Datum,od kterého včetně je možné zadávat žádosti o přiznání sociálního stipendia. Například - je-li parametr nastaven na "10.1.2016", pak lze začít zadávat "10.1.2016 v 00:00:01". Pokud nemáte uvedeno žádné datum, potom není omezeno. Omezení platí pro podávání žádostí studenty a nevztahuje se na vkladání žádostí přes evidenční kartu.

 • SOCSTIP_DATUM_PRIZNANI. Datum, od kdy je přiznáno sociální stipendium

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Při vyplněném parametru se toto datum vloží namísto aktuálního data podání žádosti, žádost se mnohdy podává a přiznává až po datu, od kdy je na stipendium nárok.

 • SOCSTIP_DOBA_STUDIA. Jak se u sociálního stipendia bere doba studia (čistá, celkem)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'CISTA','CELKEM'

  Jak se u sociálního stipendia bere doba studia (čistá, tj. jen dané studium nebo celková, tj. i s předchozími studii)

 • SOCSTIP_PROHLASENI. Text, který se zobrazuje studentovi pro potvrzení žádosti o přiznání

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Např. na ZČU "Prohlašuji, že dle zákona 111/1998 Sb. §91 odst. 3 mám ke dni podání žádosti nárok na přiznání sociálního stipendia a tento nárok jsem prokázal zaslaným originálem nebo úředně potvrzenou kopií písemného oznámení o přídavku na dítě."

 • SOCSTIP_URL_TISK. Adresa na soubor pro tisk písemné žádosti o sociální stipendium.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Pokud je parametr vyplněn, pak má student po podání žádosti o stipendium možnost se prokliknout na tisknutelné potvrzení o podání žádosti. URL udává odkaz na externí nezávislý modul, který není součástí IS/STAG a jehož funkčnost si musí zajistit škola sama. V hodnotě tohoto parametru je možno uvést řetězec $OS_CISLO$, který je v případě volání z portletu nahrazen osobním číslem studenta, který tisk volá (externí aplikace tak může dohledat informace o studentovi, například přes webové služby či jinak)

 • SOCSTIP_VYPRSENI_ZADOSTI. Parametr udává po kolika měsících od přidělení stipendia žádost vyprší

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Po stanovené počtu měsíců je žádost automaticky ukončena, zákonem 111/1998 Sb. §91 odst. 3 je tato doba stanovena na 10 měsíců. Školy nemusí nutně vyžadovat nové podávání žádosti, pokud parametr není nastaven, automatické ukončení žádosti se neprovádí.

 • SOCSTIP_ZASILAT_EMAIL. Zda má systém po podání sociálního stipendia zaslat studentovi email

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • SOUCET_KREDITU_DS. Na konec tabulky předmětů tisknout celkový počet získaných kreditů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Má-li parmetr SOUCET_KREDITU_DS hodnotu 'A', tiskne se na konec přehledu vykonaných předmětů v odstavci 4.3 celkový součet kreditů z uvedených předmětů

 • SPAM_ODESILATEL. E-mailová adresa odesilatele zpráv z databáze IS/STAG

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  E-mailová adresa odesilatele vyžádaných nebo nevyžádaných zpráv z databáze IS/STAG

 • SPIS_CJ_STUDIA. Jak se má generovat číslo jednací v rámci přijímacího řízení

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Jak se má generovat číslo jednací v rámci studia - 'JEDNOTLIVE' - každá písemnost ve spisu studenta bude mít své jedinečné číslo jednací, 'SHODNE' - všechny písemnosti ve spisu budou mít stejné číslo jednací jako první písemnost umístěná do spisu. Číslo jednací první písemnosti bude buď převzato z přijímacího řízení (v případě převodu z přijímaček) nebo vygenerováno.

 • SPIS_EPR_ELEKTRONICKY_OBRAZ. Zda do spisové služby přenášet elektronický binární obraz e-přihlášky

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda do spisové služby přenášet elektronický binární obraz podané e- přihlášky. Pozor, tato funkce musí být taktéž implementována v propojení s konkrétní spisovou službou.

 • SPIS_ID_INSTALACE. Identifikátor instalace spisové služby.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Formát pro komunikaci se spisovými službami (http://mvcr.cz/ess/v_1.0.0.0) vyžaduje na některých místech (u identifikátorů) tzv. identifikátor instalace. V tomto parametru je tento identifikátor uveden. Identifikátory jsou ve formátu "firma.produkt.instalace.custum" - tento parametr obsahuje část "forma.produkt.instalace". Vyplňují vývojáři IS/STAG při nasazování propojení s ESS na škole.

 • SPIS_KDO_PRIRADI_CISLO_SPISU. Kde se bude přiřazovat číslo spisu - IS/STAG nebo Spisovka

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'STAG','SPISOVKA'

 • SPIS_KDO_PRIRADI_CJ. Kde se bude přiřazovat číslo jednací - IS/STAG nebo Spisovka

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'STAG','SPISOVKA'

 • SPIS_KDO_PRIRADI_ID_PISEMNOSTI. Kde se bude přiřazovat ID písemnosti - IS/STAG nebo Spisovka

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'STAG','SPISOVKA'

 • SPIS_KDO_PRIRADI_ID_VYRAZENI. Kde se bude přiřazovat ID vyřazení - IS/STAG nebo Spisovka

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'STAG','SPISOVKA'

  Vyřazení znamená zaslání dopisu na poštu.

 • SPIS_PREFIX_CISLO_SPISU. Prefix čísla spisu generovaného v IS/STAG pro Spisovku

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Prefix čísla spisu generovaného v IS/STAG pro Spisovou službu

 • SPIS_PREFIX_ID_PISEMNOSTI. Prefix ID písemnosti generovaného v IS/STAG pro Spisovku

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Prefix ID písemnosti generovaného v IS/STAG pro Spisovou službu

 • SPIS_PREFIX_ID_VYRAZENI. Prefix ID vyřazení generovaného v IS/STAG pro Spisovku

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Prefix ID vyřazení generovaného v IS/STAG pro Spisovou službu. Vyřazení znamená odeslání na poštu.

 • SPIS_PROPOJENO. Zda je na škole aktivní propojení s externí spisovou službou

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda je na škole aktivní propojení s externí spisovou službou

 • SPIS_PR_RIZENI_CISLO_SPISU. Jak se má generovat číslo spisu v rámci přijímacího řízení

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEDNOTLIVA_PRIHLASKA','FAKULTA_AKROK'

  Jak se má generovat číslo spisu u přijímacího řízení - 'JEDNOTLIVA_PRIHLASKA' - každá přihláška bude mít své jedinečné číslo spisu, 'FAKULTA_AKROK' - přihlášky v rámci fakulty a roku budou mít vygenerovaný spis dohromady a to s označním např. "prefix_FAV_2012".

 • SPIS_PR_RIZENI_CJ_UCHAZECE. Jak se má generovat číslo jednací v rámci přijímacího řízení

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEDNOTLIVE','SHODNE'

  Jak se má generovat číslo jednací v přijímacín řízení - 'JEDNOTLIVE' - každá písemnost přihlášky bude mít své jedinečné číslo jednací, 'SHODNE' - všechny písemnosti v rámci přihlášky budou mít stejné číslo jednací.

 • SPIS_ROLE_POUZIT_PRIO_REF. Seznam zkratek uživ. rolí pro které použít pro ESS prioritní referentk

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolné dvoupísmenné zkratky role oddělené čárkou

  Seznam zkratek uživ. rolí pro které použít pro ESS prioritní referentku

 • SPIS_TELO_EMAILU_ST. Tělo emailu odesílaného studentovi prostřednictvím spisové služby.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Tělo emailu, který je odesílán prostřednictvím spisové služby v okamžiku, kdy je písemnost pro studenta vypravována emailem.

 • SPIS_TELO_EMAILU_UCH. Tělo emailu odesílaného uchazeči prostřednictvím spisové služby.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Tělo emailu, který je odesílán prostřednictvím spisové služby v okamžiku, kdy je písemnost pro uchazeče vypravována emailem.

 • SPIS_UZAVRENI_SPISU_PO_DNU. Kdy se má uzavřít studentův spis ve spisové službě - počet dnů od ukon

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 999

  Po kolika dnech od datumu ukončení studentova studia se má uzavřít jeho spis ve spisové službě. Pokud není nastaveno, bere se 0 a spis bude uzavřen v okamžiku, kdy studijní referentka ukončí studentovi studium. Pokud se uživatel bude snažit vložit novou písemnost do uzavřeného spisu a spisovka vrátí chybu, že to už nejde, znamená to, že uživatel musí ve spisovce spis ručně otevřít a po ukončení činnosti znovu ručně uzavřít.

 • SPRAVA_KAPACIT. Správa kapacit

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ROZVRHAR','DLE_PREDMETU','PAR_PLUS_ROZVRH','PAR_PLUS_KATEDRY','PAR_PLUS_ROZVRH_PLUS_KATEDRY'

  Parametr určuje přístupová práva ke kapacitám předmětů. Pokud neexistuje, nemá k nim přístup nikdo. Pokud je nastaveno ROZVRHAR, mají k nim přístup rozvrháři, kteří mají alespoň jednu narozvrhovanou akci daného předmětu, resp. v případě role FAKULTNI_SUPERROZVRHAR pokud je u předmětu alespoň jedna akce narozvrhovaná rozvrhářem shodné fakulty jako je superrozvrhář. Role UNIVERZITNI_ROZVRHAR má v tomto případě přístup ke kapacitám všech předmětů. Pokud je nastaveno DLE_PREDMETU, pak je přístup ke kapacitám odvozen od parametru SPRAVA_PREDMETU. Pokud je nastaveno PAR_PLUS_*, pak jde o kombinaci obou výše uvedených přístupů, tedy např. pokud je nastaveno PAR_PLUS_KATEDRY, řídí se přístup parametrem SPRAVA_PREDMETU ale navíc mohou ještě kapacitu měnit uživatelé s rolí KATEDRA.

 • SPRAVA_KONT_V_OS0010. Role s povolenín zakládat konta v OS0010

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: select rv_abbreviation from cg_ref_codes where rv_domain=''ROLE''

  Tento parametr určije, jaká role bude mít ve formuláři OS0010 - Seznam osob mít povoleno vytvářet, mazat a modifikovat učitelská konta. Pokud není nastaven, pak mají toto právo všechny role, které mají v tomto formuláři právo modifikovat daný záznam.

 • SPRAVA_PREDMETU. Správa předmětů

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'KATEDRA', 'FAKULTA', 'VSICHNI'

  Parametr určuje přístupová práva k předmětům. Pokud parametr neexistuje, přístup k předmětům nemá nikdo. Je-li nastaveno KATEDRA, pak se musí shodovat katedra u předmětu a katedra uvedená u uživatele v seznamu uživatelů, je-li nastaveno FAKULTA, pak katedra uvedená u předmitu musí být v číselníku pracovišť uvedena jako podřízené pracovišti té fakulty, která je uvedena u uživatele v seznamu uživatelů nebo se musí jednat o předmět garantovaný a vyučovaný přímo touto fakultou. Pokud je nastaveno VSICHNI, pak se jedná o sjednocení obou výše uvedených případů. Parametr předpokládá vazbu garantující fakulta - garantující katedra. Tj. nastavení pro REK nemá žádný význam. Vždy je potřeba nastavení provést pro konkrétní fakultu resp. katedru.

 • SPRAVA_UCITELE_PREDMETU_GARANT. Povolení vkládání učitelů pro garanta předmětu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Při nastavení parametru na A smí garant předmětu přidávat nové vyučující k předmětu a odstraňovat vyučující od předmětu, kteří nejsou garanty. Měnit garanty není dovoleno vůbec.

 • SR_FA_VIDI_ZN_CIZICH_STUDENTU. Přístup ke známkám

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na A (default je N), pak role studijní referentka a fakulta vidí (nemůže ale modifikovat) známky studentů jiné fakulty na předmětech kateder vlastní fakulty. Standardně referentky ani fakulty nevidí žádné známky cizích studentů.

 • STAG_WS_URL. Adresa URL serveru webových služeb nad IS/STAG

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pokud skola nema nainstalovan modul webovych sluzeb nad IS/STAG, musi byt uvedeno NULL. Priklad adresy: https://server-web-sluzeb.skola.cz/ws

 • STIPENDIJNI_RAD. URL na Stipendijní řád

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Prozatím neimplementováno

 • ST_PROGRAM_UPRAVA_GARANTEM. Povolení úpravy detailů studijních programů pro garanty programu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolna kombinace znaku *ABCDEFGHIJKLMNOPQR

  Parametr umožňuje povolit úpravy údajů studijních programů garantům programů. Pokud je parametr prázdný, editace garantům není povolena. Povolit lze paušálně všechny úpravy (hodnota *), nebo jen vybrané části, potom je hodnota parametru složena z písmen, které reprezentují jednotlivé části: * pro vsechny polozky A pro nazev B pro Profesní status C pro VŠKP D pro CŽV E pro Podmínky pokračování studia F pro Praxe G pro Spolupráce H pro Poznámky I pro Vzdělávací cíle J pro Obsahové zaměření K pro Návaznost na další studijní programy L pro Uchazeč M pro Požadovaná zdravotní způsobilost N pro Požadavky rovného přístupu zdravotně postižených O pro Profil absolventa P pro Předpoklad uplatnitelnosti Q pro Možné pracovní pozice R pro Regulované povolání Např. hodnota parametru 'CDF' umožní garantovi úpravy popisu témat VŠKP, CŽV a popisu praxí.

 • STUDENT_DEFAULT_EXPIRE. Určuje, zda má mít studentské konto po vytvoření expirovaného hesla

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr určuje, zda má mít studentské konto po vytvoření expirovaného hesla. Default je N.

 • STUDENTI_DORUC_ADRESA_CIZINA. Umožnit studentům zadat svoji zahraniční doručovací adresu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda umoznit zadat studentum na portalu ve svych osobnich udajich svoji adresu pro dorucovani do zahranici, tj. do jineho statu nez CR. Neni-li uvedeno, plati N.

 • STUDENTI_EMAIL. Doména pro odesílání pošty studentům

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Část emailové adresy z níž (a uživ. jména) se skládá adresa na kterou se studentům odesílá pošta. Jedná se o celou část adresy za zavináčem, včetně tohoto znaku - např pro ZČU: @students.zcu.cz

 • STUDENTI_EMAIL_STAV. Pro nestudující použít vždy domácí emailovou adresu bez ohledu na nast

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N-DOMACI'

  Pro nestudující použít vždy domácí emailovou adresu bez ohledu na nastavení parametru STUDENTI_EMAIL_ZASILAT

 • STUDENTI_EMAIL_ZASILAT. Kam se má zasílat e-mail studentovi (S, D, O nebo kombinace)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'S','D','O','SD','DS','DO','OD'

  Kam se má zasílat e-mail studentovi (S..školní e-mail, D..domácí e-mail, SD a DS jen určují priority, O..osobní číslo studenta). Pro nestudující má (pokud je nastavený) přednost parametr STUDENTI_EMAIL_STAV.

 • STUDENTI_ZADANI_DAT_SCHRANKY. Určuje, zda je dovoleno stud, v portálu zadávat adresu datové schránky

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Určuje, zda je dovoleno (A) studentům v portálu zadávat adresu datové schránky. Škola by tuto možnot měla zapnout v okamžiku, kdy má zprovozněn proces odesílání písemností na adresy datových schránek, např. přes spisovou službu. Neni-li uvedeno, plati (N).

 • STUDENT_TISK_POTVRZENI_MIN_DNU. Min. počet dní mezi žádostmi stud. o vystavení el. potvrzení o studiu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Parametrem lze jednak povolit tisk potvrzení o studiu s pečetí instituce a jednak i stanovit minimální prodlevu pro studenta mezi jednotlivými pečetěními potvrzení o studiu. Pokud není parametr nastaven, nenabízí se studentovi ani možnost tisku potvrzení o studiu s pečetí. Pokud je parametr nastaven na hodnotu 0, pak je studentovi umožněno tisknout potvrzení o studiu s pečetí bez omezení kolikrát potřebuje. Pokud je parametr nastaven na nějaké kladné číslo N, pak je studentovi po vytisknutí/vygenerování si potvrzení o studiu s pečetí znemožněno toto provést znovu v následujících N dnech. Všechna již jednou nagenerovaná potvrzení o studiu s pečetí v PDF má student automaticky uloženy v spisové službě a může si tedy dané PDF případně znovu stáhnout. V případě nastavení parametru je nutné mít nastaven i parametr PORTAL_TISK_POTVRZENI_O_STUDIU na hodnotu A ."

 • STUDIJNI_A_ZKUSEBNI_RAD. URL na Studijní a zkušební řád

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL na Studijní a zkušební řád

 • STUDIJNI_A_ZKUSEBNI_RAD_AN. URL na Studijní a zkušební řád v anglickém jazyce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL na Studijní a zkušební řád v anglickém jazyce

 • STUDIJNI_ODDELENI_WEB. Odkaz na webové stránky studijního oddělení.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Vždy musí být vyplněn odkaz české stránky a může následovat odkaz na stránky v angličtině oddělený znakem '|'.

  Odkaz na webové stránky studijního oddělení. Parametr může volitelně obsahovat i odkaz na verzi stránek v angličtině, oddělený znakem '|'.

 • STUD_POHL_VZDANI_PRAVA_ODVOL. Pravo na odvolani

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr určuje, zda bude studentům přímo v portálu umožněno vzdát se práva na odvolání u pohledávek studentů (tj. např. u výplat stipendií). Pokud je parametr nastaven na hodnotu 'A' a zároveň pokud bude u předpisu platby tato možnost také zapnuta, bude moci student v portálu kliknout na tlačítko "vzdávám se práva na odvolání" u konkrétních plateb tohoto předpisu a tím se vzdát práva na odvolání.

 • TERM_BLOK_ODHLASENI_DEFAULT. Defaultní počet hodin před začátkem termínu,kdy není možné se odzapsat

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

 • TERM_BLOK_ODHLASENI_MAX. Max. počet hodin před začátkem termínu, kdy není možné se odzapsat

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

 • TERM_BLOK_ODHLASENI_MIN. Min. počet hodin před začátkem termínu, kdy není možné se odzapsat

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

 • TERM_BLOK_PRIHLASENI_DEFAULT. Defaultní počet hodin před začátkem termínu, kdy není možné se zapsat

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

 • TERM_BLOK_PRIHLASENI_MAX. Max. počet hodin před začátkem termínu, kdy není možné se zapsat

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

 • TERM_BLOK_PRIHLASENI_MIN. Min. počet hodin před začátkem termínu, kdy není možné se zapsat

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

 • TERM_DATUM_KONANI_LS_DO. Datum, do kterého se smějí nejpozději konat zkoušky pro předměty z LS

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Datum, do kterého se smějí nejpozději konat zkouškové termíny určené pro studenty, kteří studovali předmět v LS. V případě současného nastavení i parametru TERMINY_MAX_DATUM je aplikováno vždy striktněji vyhodnocené omezení.

 • TERM_DATUM_KONANI_LS_OD. Datum, od kterého se smějí nejdříve konat zkoušky pro předměty z LS

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Datum, od kterého se smějí nejdříve konat zkouškové termíny určené pro studenty, kteří studovali předmět v LS. V případě současného nastavení i parametru TERMINY_MAX_DATUM je aplikováno vždy striktněji vyhodnocené omezení.

 • TERM_DATUM_KONANI_ZS_DO. Datum, do kterého se smějí nejpozději konat zkoušky pro předměty ze ZS

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Datum, do kterého se smějí nejpozději konat zkouškové termíny určené pro studenty, kteří studovali předmět v ZS. V případě současného nastavení i parametru TERMINY_MAX_DATUM je aplikováno vždy striktněji vyhodnocené omezení.

 • TERM_DATUM_KONANI_ZS_OD. Datum, od kterého se smějí nejdříve konat zkoušky pro předměty ze ZS

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Datum, od kterého se smějí nejdříve konat zkouškové termíny určené pro studenty, kteří studovali předmět v ZS. V případě současného nastavení i parametru TERMINY_MAX_DATUM je aplikováno vždy striktněji vyhodnocené omezení.

 • TERM_FRONTA_CEKATELU. Možnost povolit zápis studentů do fronty čekatelů na zápis na termín.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením parametru na hodnotu A lze povolit registraci studentů do fronty čekatelů na zápis nad již plným zkouškovým/zápočtovým termínem.

 • TERM_HLAS_FAK_PREKR_TERM_ZK. Na termín se student podle své fakulty už nemůže zapsat - pro zk

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Hlášení, které se zobrazí, pokud student již vyčerpal poslední možný termín zkoušky daný parametrem TERM_MAX_POCET_TERM_FAK_ZK

 • TERM_HLAS_FAK_PREKR_TERM_ZPPZK. Na termín se student podle své fakulty už nemůže zapsat - pro zppzk

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Hlášení, které se zobrazí, pokud student již vyčerpal poslední možný termín zápočtu před zkouškou daný parametrem TERM_MAX_POCET_TERM_FAK_ZPPZK

 • TERM_HLAS_PRI_PREKR_TERM_ZK. Hint při zobrazení termínu, kam se student už nemůže zapsat - pro zk

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Hlášení, které se zobrazí, pokud student již vyčerpal poslední možný termín zkoušky daný parametrem TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZK

 • TERM_HLAS_PRI_PREKR_TERM_ZPPZK. Hint při zobrazení termínu, kam se student už nemůže zapsat-pro zppzk

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Hlášení, které se zobrazí, pokud student již vyčerpal poslední možný termín zápočtu před zkouškou daný parametrem TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZPPZK

 • TERM_IGNOR_CISLO_POK_U_HODNOC. Ignorování čís.pokusu u vložen. záp. honocení aplik. pro záp. na term.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením parametru na hodnotu A dojde z pohledu aplikace pro zápis studentů na termíny k ignorování čísla pokusu zadaného u záporného hodnocení u předmětu (F, 4 atd.) (vyjma vloženého záporného hodnocení s posledním možným číslem pokusu) a jako počet studentovo již uskutečněných pokusů (v rámci předmětu) se tedy v takovém případě bude VŽDY brát jako počet studentem přihlášených neomluvených a již proběhlých termínů. Upozornění - zapnutím tohoto parametru ztrácí vyučující možnost sám definovat/stanovit (vyšší) číslo pokusu např. při zkoušení/pokusu mimo vypsáný termín v systému a jedinou možností ze strany vyučujícího jak snížit studentovi aktuální číslo pokusu je omluvení studenta z některého z jím již absolvovaných termínů.

 • TERMINY_MAX_CAS_PRED. Kolik hodin před začátkem termínu je naposledy možno vypsat termín

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 8760

 • TERMINY_MAX_DATUM. Maximální datum, pro které lze vypsat termín

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Maximální datum, pro které lze vypsat termín. V případě současného nastavení i parametru/parametrů s prefixem TERM_DATUM_KONANI_ je aplikováno vždy to nejstriktněji vyhodnocené omezení.

 • TERMINYZ_MAIL. Způsob, kterým se vybírá e-mailová adresa na kterou se zašle pošta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: '1','2'

  Parametr určuje, jaká metoda se použije pro výběr adresy, na kterou se studentům na termínu odešle e-mail. Momentálně existují 2 možnosti: 1: Použijí se pouze adresy složené takto: ORION.USERNAME@obsah parametru STUDENTI_EMAIL 2: Primárně se použije adresa uložená v OSOBY.EMAIL, v případě neexistence se systém pokusí alespoň složit adresu podle metody 1

 • TERM_JEN_STUDENTI_UCITELE. Automatické předzaškrtnutí volby 'Jen pro studenty na RA zkoušejícího'

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze určit, zda bude v aplikaci pro vypisování termínů v příslušném formuláři automaticky předzaškrtnuta volba 'Jen pro studenty na RA zkoušejícího' při vypisování nového termínu. Toto chování lze zapnout nastavením parametru na hodnotu A. Při nenastavení parametru se bere jako výchozí nastavení hodnota N.

 • TERM_KOMISE_ZOBRAZOVAT_CLENY. Zobrazovat členy st. komise studentům (A/N)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze případně zakázat zobrazení členů státnicové komise studentům a to nastavením parametru na hodnotu N . Pokud není parametr nastaven nebo je nastaven na hodnotu A , studentům je umožněno si zobrazit členy státnicové komise.

 • TERM_MAX_POCET_TERM_FAK_ZK. Maximální počet termínů studenta na zkoušku dle fakulty studenta

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 9

  Není-li parametr nastavený, počet přihlášení není omezen. Je-li studentovi vyplněno nesplnění předmětu s číslem pokusu >= tento parametr (při nenastaveném parametru se uvažují 3 pokusy), jsou studentovi automaticky odzapsány "živé" termíny ( kromě typu zápočet před zkouškou).

  Na rozdíl od parametru TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZK, kde se parametr odvijí podle katedry předmětu termínu, zde se parametr odvíjí od studentovi fakulty. Pokud dojde k tomu, že jsou pro daného studenta a termín nastaveny oba parametry, potom má student tolik pokusů, kolik je nižší hodnota z těchto parametrů.

 • TERM_MAX_POCET_TERM_FAK_ZPPZK. Max. počet termínů studenta na záp. před zk. dle fakulty studenta

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 9

  Není-li parametr nastavený, počet přihlášení není omezen. Je-li studentovi vyplněn nesplněný zápočet před zkouškou s číslem pokusu >= tento parametr (při nenastaveném parametru se uvažují 3 pokusy), jsou studentovi automaticky odzapsány VŠECHNY "živé" termíny předmětu (zápočty před zkouškou i zkoušky) v daném semestru. Student se od té chvíle nemůže ani na žádný termín předmětu přihlásit.

  Na rozdíl od parametru TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZPPZK, kde se parametr odvijí podle katedry předmětu termínu, zde se parametr odvíjí od studentovo fakulty. Pokud dojde k tomu, že jsou pro daného studenta a termín nastaveny oba parametry, potom má student tolik pokusů, kolik je nižší hodnota z těchto parametrů.

 • TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZK. Maximální počet termínů studenta na zkoušku pro předměty pracoviště

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 9

  Není-li parametr nastavený, počet přihlášení není omezen. Je-li studentovi vyplněno nesplnění předmětu s číslem pokusu >= tento parametr (při nenastaveném parametru se uvažují 3 pokusy), jsou studentovi automaticky odzapsány "živé" termíny ( kromě typu zápočet před zkouškou).

  Na rozdíl od parametru TERM_MAX_POCET_TERM_FAK_ZK, kde se parametr odvijí podle studentovi fakulty, zde se parametr odvíjí od katedry předmětu termínu. Pokud dojde k tomu, že jsou pro daného studenta a termín nastaveny oba parametry, potom má student tolik pokusů, kolik je nižší hodnota z těchto parametrů.

 • TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZPPZK. Max. počet termínů studenta na záp. před zk. pro předměty pracoviště

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 9

  Není-li parametr nastavený, počet přihlášení není omezen. Je-li studentovi vyplněn nesplněný zápočet před zkouškou s číslem pokusu >= tento parametr (při nenastaveném parametru se uvažují 3 pokusy), jsou studentovi automaticky odzapsány VŠECHNY "živé" termíny předmětu (zápočty před zkouškou i zkoušky) v daném semestru. Student se od té chvíle nemůže ani na žádný termín předmětu přihlásit.

  Na rozdíl od parametru TERM_MAX_POCET_TERM_FAK_ZK, kde se parametr odvijí podle studentovi fakulty, zde se parametr odvíjí od katedry předmětu termínu. Pokud dojde k tomu, že jsou pro daného studenta a termín nastaveny oba parametry, potom má student tolik pokusů, kolik je nižší hodnota z těchto parametrů.

 • TERM_MAX_POCET_ZAPISU_ZK. Max počet možných přihlášení na termíny typu zkouška určitého předmětu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 999

  Jde o to, že studenti se na termíny jednoho předmětu opakovaně přihlašují a teprve těsně před termínem se odhlásí. Blokují tak ostatním studentům místo na termínech. Někteří studenti jsou přihlášeni postupně na všechny termíny, ale na žádný z nich nejdou - vždy se odhlásí. Tímto parametrem je možné nastavit, kolik přihlášení na termíny typu zkouška určitého předmětu je maximálně možné. Nejedná se tedy o omezení pro zápočty či zápočty před zkouškou. Do kontroly se nezapočítávají zápisy na termín, které student zruší stejný den (tj. do půlnoci dne, kdy se na termín přihlásil), ani přihlášení na termíny, ze kterých je student nakonec omluven, ani přihlášení na nakonec neplatné či úplně smazané termíny. Jakmile student vyčerpá udaný počet možných přihlášení, tak už se na termíny typu zkouška tohoto předmětu v daném akademickém roce a semestru nepřihlásí. Aplikace studenta vždy při odhlašování upozorní, že tím ztrácí přihlášení a kolik možných přihlášení mu proti tomuto parametru ještě zbývá s možností vzít odhlášení zpět (nebude se zobrazovat, pokud půjde o odhlášení stejný den, kdy bylo přihlášení, protože to se nepočítá).

 • TERM_MIN_CAS_PRED_ZK. Kolik hodin před začátkem termínu je možno nejpozději termín vypsat

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 8760

  Nastavení platí pro termíny typu ZK

 • TERM_MIN_CAS_PRED_ZP_ZPPZK. Kolik hodin před začátkem termínu je možno nejpozději termín vypsat

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 8760

  Nastavení platí pro termíny typu ZP a ZPPZK

 • TERM_MOZNOST_PRIDAT_STUDENTA. Má mít učitel a katedra možnost přidat studenta k termínu?

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Má mít učitel a katedra možnost přidat studenta k termínu? Jedná se o přidání studenta již k proběhnutému termínu za účelem jeho hodnocení. Defaultně (když je parametr nenastaven) je ANO, má možnost. Řídí se katedrou předmětu termínu.

 • TERM_NEDOSTAVIL_SE_JAKO_UCAST. Po účasti 'Nedostavil se', nedostane stud. stejné číslo pokusu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Účast 'Nedostavil se' studenta na termínu se standardně započítává jako vyplýtvaný pokus z pohledu maximálního povoleného počtu pokusů splnit zkoušku, ale nezapočítává se z pohledu termínu, u kterého je stanoveno konkrétní číslo pokusu, který v rámci něj má student absolvovat. Pokud je tedy student přihlášen např. na termínu pro 1. pokusy a jeho účast na tomto termínu je označena jako 'Nedostavil se', pak přichází o svůj jeden pokus, ale příště se bude muset opět přihlásit na termín pro 1. pokusy, tj. nikoliv na termín pro 2. pokusy. Nastavením tohoto parametru na hodnotu 'A' dojde k započítávání i účastí typu 'Nedostavil se' z pohledu termínu, u kterého je stanoveno konkrétní číslo pokusu, který v rámci něj má student absolvovat. Ve výše uvedeném příkladu se tedy student bude při nastavení tohoto parametru na 'A' po nedostavení se na 1. termín muset/moci zapsat na termín pro 2. pokusy, nikoliv znovu na termín určený pro 1. pokusy.

 • TERM_OBH_REG_PO_ODEVZDANI_VSKP. Registrace studentem na termíny obhajoby VŠKP až po odevzdání VŠKP.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením parametru na hodnotu A lze omezit přihlašování studentů na termíny obhajoby své (svých) VŠKP jen pro studenty, kteří mají vyplněné datum odevzdání VŠKP. Pokud má student více VŠKP a u termínu obhajoby není určeno které konkrétní VŠKP se termín týká, pak je studentovi povoleno přihlášení na termín pokud je datum odevzdání vyplněno alespoň u jedné VŠKP, která nebyla studentem zanechána (tj. příznak tisknout = A) a doposud je tato VŠKP bez vyplnění úspěšné nebo neúspěšné obhajoby.

 • TERM_PREDNASTAVENI_DATUM_START. Přednastavení datumu od kdy se studenti smí přihlašovat na termín

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Datum a čas obsažený v tomto parametru se bude automaticky přednastavovat do kolonek 'Zápis povolen od (dat/čas)' ve formuláři pro vypisování termínů. Přednastavování bude probíhat tehdy, pokud je v parametru zadán budoucí časový údaj a tento časový údaj předchází začátku termínu.

 • TERM_PREDNASTAVENI_KAPACITY. Volba, zda autom. přednastavit kapacitu termínu na kapacitu místnosti

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze určit, zda se má při vypisování termínu automaticky (po volbě místnosti) předvyplnit i limit termínu hodnotou kapacity místnosti. K tomuto předvyplnění dochází v případě, že je parametr nastaven na hodnotu 'A'. K automatickému předvyplnění limitu termínu dojde v případě vypisování nového termínu, dále pak pokud je při editování stávajícího termínu měněna místnost termínu a doposud nebyl nastaven žádný limit pro editovaný termín nebo byl limit editovaného termínu stejný jako kapacita původní místnosti termínu.

 • TERM_PREDNASTAVENI_SEMESTRU. Přednastavovat semestr pro vypisování termín.dle sylabu/výuky a období

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze povolit v aplikaci pro vypisování termínů přednastavování výběrového boxu na semestr a to na základě uvedené výuky v jednotlivých semestrech v sylabu předmětu a případně na aktuálním období. Pokud má předmět dle svého sylabu výuku jen v ZS, je ve výběrovém boxu na semestr v aplikaci pro vypisování termínu automaticky předvybrána volba ZS. Pokud má předmět dle sylabu výuku jen v LS, je automaticky předvybrána volba LS. Pokud má předmět dle svého sylabu výuku v obou semestrech, pak bude ve výběrovém boxu na semestr automaticky předvybrán semestr dle aktuálního období z kalendáře STAGu (tj. pro období ZS,ZZ,ZP a ZR bude předvyplněna volba ZS a pro období LS,LZ,LP a LR bude předvyplněna volba LS).

 • TERM_SZZ_POCET_POK_NAPRIC_ROKY. Pocítání zkouškových pokusu u predmetu SZZ napríc roky

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na hodnotu A , pak se budou pokusy u termínů vypsaných od státnicových předmětů počítat i napříč předch. akad. roky, resp. i napříč zápisy tohoto předmětu v předch. akad. rocích. Tj. budou se započítávat i případné pokusy z minulých akad. roků. Pokud tedy např. v loňském roce student v rámci svého zápisu státnicového předmětu již absolvoval neúspěšně jeden pokus, pak se mu bude tento pokus počítat i v stávajícím/následujícím akad. roce pro nový zápis stejného stát. předmětu - tj. např. pokud budou v stávajícím akad. roce vypsány termíny pro opravné pokusy, bude na ně moci student, který sice v stávajícím akad. roce nebyl na žádném termínu, ale v minulém akad. roce byl neúspěšně na termínu daného předmětu.

 • TERM_SZZ_REG_PO_SPLN_ST_PLANU. Registrace studentem na termíny předmětů SZZ až po splnění stud. plánu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením parametru na hodnotu A lze omezit přihlašování studentů na termíny předmětů SZZ jen pro studenty, kteří mají vyplněné datum splnění studijních povinností.

 • TERM_TISK_SEZN_STUD_NADPIS_SL. Nadpis sloupce v tisk. sestavě seznam stud. na termínu.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Čtyři řetězce oddělené svislítkem

  Parametrem lze stanovit nadpis posledního prázdného sloupce v sestavě studenti na termínu. Spolu s názvem sloupce se zároveň vkládá i vysvětlivka pro tento sloupec. Do parametru je potřeba vložit 4 texty oddělené znakem svislítka tj. | . Parametr je tedy potřeba vyplnit dle následujícího vzoru: Název sloupce v češtině|Popis sloupečku v češtině|Název sloupce v angličtině|Popis sloupečku v angličtině. Za název sloupečku a před popis sloupečku na tiskové sestavě budou automaticky vloženy tři hvězdičky (***) "pro propojení".

 • TERM_ZMENA_CASOPROSTOROV_UDAJU. Možnost změny časoprost. údajů u term. se zaps. studenty.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','M','N'

  Parametrem lze povolit změnu časoprostorových údajů u doposud neuskutečněného termínu, na kterém jsou již zapsáni studenti. Pokud je parametr nastaven na hodnotu A, je povolena změna jak data a času konání termínu, tak i změna místnosti konání termínu. Pokud je parametr nastaven na hodnotu M, je povolena pouze změna místnosti konání termínu. V případě, že není parametr nastaven vůbec nebo na hodnotu N, není povolena změna žádných časoprostorových údajů.

 • THESES_DATUM_ODEVZDANI_OD. Práce s jakým datem odevzdání (a pozdějším) se do Theses posílají

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Datum odevzdání kvalif. práce, od kterého se posílají práce do Theses. Dřívější práce se tak nikdy nepošlou. Pokud není parametr uveden nebo je NULL, práce se na dané univerzitě/fakultě/katedře do Theses neposílají. Parametr se týká katedry (a její případně nadřízené fakulty) kvalifikační práce, nikoliv fakulty studenta.

 • THESES_HESLO. Heslo do Theses.cz

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Heslo účtu pod kterým se IS/STAG připojuje do Theses.cz

 • THESES_KOMU_ZOBRAZIT. Komu zobrazit informace o kontrole plagiátorství kvalifikační práce

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Komu (jakým uživatelským rolím ve vztahu ke kvalifikační práci) zobrazit informace o kontrole plagiátorství kvalifikační práce. Skládá se z písmen: A - autor (student) V - vedoucí nebo školitel uvedený práce O - oponent uvedený u práce I - konzultant na univerzitě uvedený u práce J - konzultant mimo univerzitu uvedený u práce S - sekretářka katedry (pod kterou práce náleží) - čili pro uživatele s rolí KATEDRA. K - vedoucí katedry (pod kterou práce náleží) - vysloveně pro uživatele, kteří jsou v číselníku pracovišť vedeni jako vedoucí dané katedry. R - studijnní referentka (fakulty autora práce) - uživatelé s rolí REFERENTKA. T - tajemník fakulty (fakulty autora práce) - uživatelé s rolí TAJEMNIK D - děkan (fakulty autora práce) - vysloveně pro uživatele, kteří jsou v číselníku pracovišť vedeni jako vedoucí dané fakulty. P - prorektor L - školitel studenta (u doktorandů - uveden ve studenti.ucit_idno) E - předseda komise, která je přiřazena autorovi práce (studentovi) C - jakýkoliv člen komise, která je přiřazena autorovi práce (studentovi)

 • THESES_POSOUDIT_PODOBNOST. Komu umožnit měnit příznak "posouzení podobnosti" u kvalif. práce.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Komu (jakým uživatelským rolím ve vztahu ke kvalifikační práci) umožnit měnit příznak "posouzení podobnosti". Skládá se ze stejných písmen jako parametr THESES_KOMU_ZOBRAZIT.

 • THESES_PROTOKOL_VEDOUCI_URL. URL stránky sloužící k tisku protokolu: Prohlášení o kvalif. práci.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL stránky sloužící k tisku protokolu: Prohlášení o kvalif. práci. V tomto URL mohou být spec. podřetězce, které se při jejich použití nahradí konkrétními údaji. %ADIPIDNO% se nahradí adipIdno kvalif. práce, %UCITIDNO% se nahradí ucitIdno.

 • THESES_TYPY_PROGRAMU. Jaké typy stud. prog. se na dané katedře posílají do Theses.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Jaké typy stud. prog. se na dané katedře (katedře kv. práce) do Theses posílají. Výchozí hodnota není-li uvedeno je "06789".

 • THESES_UZIVATEL. Uživatelské jméno do Theses.cz

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Uživatelské jméno pod kterým se IS/STAG připojuje do Theses.cz

 • TISK_ANOT_APRO_DS. Způsob tisku anotace na DS v odstavci 4.2

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Tisknou se anotace všech aprobací (A), nebo anotace studijního programu (N).

 • TISK_CELK_VYSL_SZZ. Tisk celkového výsledku SZZ na DS - A/N

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr určuje zda se na DS bude tisknout/netisknout (A/N) celkový výsledek SZZ.

 • TISK_CISLA_DIPL_NA_POTVRZENI. Tisknout/netisknout číslo diplomu na potrvzení o studiu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Číslo diplomu se na potrvzení o studiu tiskne má-li parametr hodnotu "A".

 • TISK_NEPREVED_RIGOR_ABS. Tisknout (A/N) nepřevedené rigorózní absol. v sestavě Seznam absol.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Tisknout (A) / netisknout (N nebo null) nepřevedené rigorózní absolventy v sestavě Seznam absolventů

 • TISK_POZNAMKY_KPC_SOUBORY. Do souboru pro banku (kpc, ne MultiCash) se doplní poznámka.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','A_JMENO','N'

  Do souboru pro banku (kpc, ne MultiCash) se doplní poznámka ve tvaru PREDPIS_IDNO-PLATBAIDNO (je-li parametr A) nebo poznámka ve tvaru PREDPIS|PRIJMENI JMENO (je-li parametr A_JMENO).

 • TISKY_ZOBRAZOVAT_FAKULTU. Zda na tiskových sestavách zobrazovat fakultu studenta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Parametrem lze zamezit zobrazení názvu fakulty na tiskových sestavách. Pokud je parametr nastaven na hodnotu N , název fakulty (studenta) se na tiskové sestavě nezobrazí. Pokud není nastaven nebo je nastaven na A, název fakuty se bude zobrazovat. Nastavení na N je určeno typicky školám, které nejsou členěny na fakulty a jejich použití v systému je jen fiktivní.

 • TISK_ZNAMKA_CISLO. Způsob tisku hodnocení studenta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR, roční parametr

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pro uvedené roky studia se na DS, ZLA, PRHA tiskne RV_LOW_VALUE a nikoliv RV_ABBREVIATION

 • UBYT_SOC_STIP_ODECITAT_DNS. Odečíst dobu narušeného studia studentovi u ubyt. (soc.) stipendia A/N

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda se studentovi u ubytovacího či sociálního stipendia má odečíst i Doba narušeného studia (DNS). Při nastavení na "A" se studentovi DNS odečte. Pokud je parametr nenastaven, bere se jakoby byl nastaven na "A", tedy DNS se odčítá.

 • UBYTSTIP_AUTOMATICKA_ZADOST. Automaticky založit žádost o ubyt. stipendium při zavedení do studia

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Na některých školách si studenti nepodávají přihlášky sami a ubytovací stipendium se přiděluje všem, kteří na ně mají nárok bez žádosti. Tyto školy si tento parametr nastaví na "A". Defaultně se bere "N". Po zadání studenta do studia se mu v případě nastaveného parametru na "A" založí žádost. Platí jen pro prezenční formu studia a jen pro vykazované studium do SIMS.

  Není implementováno

 • UBYTSTIP_DATUM_DO. Datum, do kterého je možné zadávat žádosti o přiznání ubytovacího st.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Datum, do kterého je možné zadávat žádosti o přiznání ubytovacího stipendia. V datumu, ktery je v tomto parametru uveden, jiz zadávat žádosti nelze. Například - je-li parametr nastaven na "10.1.2016", pak lze zadávat naposledy "9.1.2016 ve 23:59:59". Pokud nemáte uvedeno žádné datum, potom není omezeno. Omezení platí pro podávání žádostí studenty a nevztahuje se na vkladání žádostí přes evidenční kartu.

 • UBYTSTIP_DATUM_OD. Datum, od kterého je možné zadávat žádosti o přiznání ubytovacího st.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Datum, od kterého včetně je možné zadávat žádosti o přiznání ubytovacího stipendia. Například - je-li parametr nastaven na "10.1.2016", pak lze začít zadávat "10.1.2016 v 00:00:01". Pokud nemáte uvedeno žádné datum, potom není omezeno. Omezení platí pro podávání žádostí studenty a nevztahuje se na vkladání žádostí přes evidenční kartu.

 • UBYTSTIP_DATUM_PRIZNANI. Datum, od kdy je přiznáno ubytovací stipendium

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Při vyplněném parametru se toto datum vloží namísto aktuálního data podání žádosti, žádost se mnohdy podává až po datu, od kdy je na stipendium nárok.

 • UBYTSTIP_DOBA_STUDIA. Jak se u ubyt. stipend. bere doba studia (čistá, celkem, jen přestupy)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'CISTA','CELKEM','PRESTUPY'

  Jak se u ubytovacího stipendia bere doba studia. CISTA znamená jen dané studium. CELKEM znamená včetně předchozí studií, která jsou započítávána do celkové doby studia u poplatků za studium. PRESTUPY znamená včetně doby studií, ze kterých se přestupovalo na současné studium. Pokud není parametr zadán, bere se jakoby byl zadán na CISTA.

 • UBYTSTIP_KOPIE_NA_NOVE_STUDIUM. Automaticky založit žádost o ubyt. stipendium, pokud již dříve žádal

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pouze pro prezenční formu studia:

  Pro navazující studium se žádost automaticky vygeneruje jen tehdy, pokud existuje alespoň jedno bakalářské studium ukončené kódem 1 (absolvování) a zároveň neexistuje žádné jiné magisterské nebo navazující studium, které by začínalo před datumem tohoto studia.

  Pro doktorandské studium se žádost vygeneruje jen tehdy, pokud existuje alespoň jedno magisterské nebo navazující studium ukončené kódem 1 (absolvování) a pokud zároveň neexistuje žádné jiné doktorandské studium, které by začínalo před datumem tohoto studia

  Jako datum podání žádosti se vybere nejmladší z datumů: datum začátku studia, datum z parametru FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU a datum z parametru UBYTSTIP_DATUM_PRIZNANI.

 • UBYTSTIP_NEFINANCOVANO_MSMT. Pro ubytstip kódy financovaní u dle školy nehrazené z MŠMT

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kódy financovaní, které pro školu znamenají, že studium není hrazeno z MŠMT. Jednotlivé císelné kódy oddelte cárkou a pokud je kód jednocíselný, tak vložte pred nej "0" (napr. kód "2" bude zapsán "02"). S parametrem systém pracuje, pokud je ve stavovém diagramu pro ubytovací stipendium nastaven prechod na stav 17 "Studium nehrazené MŠMT". Pokud není parametr nastaven, bere se jako by byl nastaven na "02,06,10".

 • UBYTSTIP_PROHLASENI. Text pro potvrzení žádosti o přiznání ubytovacího stipendia

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Text, který se zobrazuje studentovi pro potvrzení žádosti o přiznání ubytovacího stipendia. Např. na ZČU: Prohlašuji, že splňuji podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia stanovené v článku 8b Stipendijního řádu Západočeské univerzity v Plzni.

 • UBYTSTIP_URL_TISK. Adresa na soubor pro tisk písemné žádosti o ubytovací stipendium.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Pokud je parametr vyplněn, pak má student po podání žádosti o stipendium možnost se prokliknout na tisknutelné potvrzení o podání žádosti. URL udává odkaz na externí nezávislý modul, který není součástí IS/STAG a jehož funkčnost si musí zajistit škola sama. V hodnotě tohoto parametru je možno uvést řetězec $OS_CISLO$, který je v případě volání z portletu nahrazen osobním číslem studenta, který tisk volá (externí aplikace tak může dohledat informace o studentovi, například přes webové služby či jinak)

 • UBYTSTIP_ZADOST_VAROVANI_TEXT. Česky | anglicky text zobrazovaný stud. žádajícímu o ubyt. stip.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (český text), za ním odděleno znakem | nepovinný anglický text.

  Obsahuje text (česky | anglicky), který je zobrazen studentovi žádajícímu na portálu o ubytovací stipendium v den či později než je nastaveno parametrem UBYTSTIP_ZADOST_VAROVANI_DATUM_OD

 • UBYTSTIP_ZADOST_VAROV_DATUM_OD. Datum, od kdy bude stud. žádajícímu o ubyt. stip. zobrazeno varování

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Udává datum, od kterého (včetně) bude studentovi žádajícímu o ubytovací stipendium na portálu zobrazeno varování uvedené v parametru UBYTSTIP_ZADOST_VAROVANI_TEXT

 • UBYTSTIP_ZASILAT_EMAIL. Po podání ubytovacího stipendia zaslat studentovi informační email

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • UCITEL_PRISTUP_ZKOUSKA. Učitelé - předměty studenta - zkoušky - oprávnění

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen TGPCSRVEZ nebo řetězec NIKDO

  Kteří učitelé s určitým vztahem k předmětu mají právo zadávat studentovi hodnocení ze zkoušky (známka nebo zápočet):

  T

   učitel je uveden u termínu jako zkoušející

  G

   učitel je uveden u předmětu jako garant

  P

   učitel je uveden u předmětu jako přednášející

  C

   učitel je uveden u předmětu jako cvičící

  S

   učitel je uveden u předmětu jako vedoucí semináře

  R

   učitel je uveden u rozvrhové akce předmětu typu přednáška

  V

   učitel je uveden u rozvrhové akce předmětu typu cvičení

  E

   učitel je uveden u rozvrhové akce předmětu typu seminář

  Z

   učitel je uveden u známky jako zkoušející

 • UCITEL_PRISTUP_ZP_PRED_ZK. Učitelé - předměty studenta - zápočty před zkouškou - oprávnění

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen TGPCSRVEZ nebo řetězec NIKDO

  Kteří učitelé s určitým vztahem k předmětu mají právo zadávat studentovi hodnocení ze zápočtu před zkouškou:

  shodné s možnostmi nastavení uvedenými u parametru UCITEL_PRISTUP_ZKOUSKA

 • UCITEL_TERMINY. Vyučující může vkládat termíny zkoušek

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A se povoluje vkládání termínů zkoušek učitelem (uživatelem s rolí VYUCUJICI)

 • UCITEL_TERMINY_JEN_PRAC. Omezení vypisování termínů dle pracoviště

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je tento parametr nastaven na A, pak termíny té katedry, pro kterou je tento parametr nastaven, smí vypsat jen učitelé této katedry

 • UCITEL_TERMINY_JEN_PREDM. Omezení vypisování termínů dle přiřazení ke konkrétnímu předmětu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je tento parametr nastaven na A, pak termíny té katedry, pro kterou je tento parametr nastaven, smí vypsat jen učitelé uvedení u jejích předmětů jako garant, přednášející, cvičící nebo vedoucí seminář.

 • UMOZNIT_ZADAVAT_EURO_UCET. Komu se umožní zadávat (editovat) EURO účet

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NIKOMU', 'JEN_VYJEZDOVYM_STUDENTUM', 'JEN_PRIJEZDOVYM_STUDENTUM', 'VSEM'

  Komu se umožní zadávat (editovat) EURO účet. Možnosti: 'NIKOMU', 'JEN_VYJEZDOVYM_STUDENTUM', 'JEN_PRIJEZDOVYM_STUDENTUM', 'VSEM'

 • UZIS_EMAIL_KONTAKTNI_OSOBY. E-maily osob, které se na fakultě starají o export dat do UZIS.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Čárkou oddělený seznam e-mailových adres kontaktních osob, které mají pro danou fakultu na starost export dat do UZIS. V případě, že dojde k problému s automatickým každodenním exportem dat pro UZIS (viz https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/uzis.html ), je kromě informace administrátorům taktéž odeslán e-mail těmto kontaktním osobám zadaným pro fakultu problémového studenta.

 • UZNANY_PREDMET_KREDITY. Smí SR měnit kredity předmětu při jeho uznávání studentovi?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','0','M'

  Smí SR měnit kredity předmětu při jeho uznávání studentovi? "N" = Nesmí, musí nechat hodnotu, která odpovídá kreditům předmětu dané varianty. "0" = Smí nastavit buď nula kreditů nebo nechat hodnotu, která odpovídá kreditům předmětu dané varianty. "M" = může nastavit cokoliv od nula kreditů až po hodnotu, která odpovídá kreditům předmětu dané varianty. Pokud je parametr nevyplněn, bere se hodnota "N".

 • UZN_DOBA_RODIC_MEZNI_DATUM. Datum, před které není možno zadat začátek uznané doby rodičovství

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: '1.4.2013'

  V případě nenastaveného parametru není začátek uznané doby rodičovství omezen

 • VKP_DATUM_ZPRISTUPNENI_POSUDKU. Datum od kdy mají být student. zpřístupněny posudky k jeho BP nebo DP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Parametrem lze stanovit datum, od kdy mají být nejdříve studentovi zpřístupněny posudky k jeho bakalářské VŠKP nebo diplomové VŠKP. Parametr ovlivňuje zveřejnění posudků k VŠKP jen u VŠKP, které mají vyplněn datum odevzdání VŠKP a zároveň u nich není doposud uvedené žádné hodnocení obhajoby VŠKP (tj. týká se jen VŠKP ve stavu 'Dokončená (odevzdaná) VŠKP zatím bez pokusu o obhajobu').

 • VKP_EL_PODOBA_VSKP_INSTRUKCE. URL na soubor obsahující instrukce k souboru s el. podobou VŠKP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Parametr může obsahovat URL na stránku obsahující libovolnou nápovědu/instrukce/návody týkající se tvorby/ukládání/formátu atd. souboru s el. podobou VŠKP. Pokud je URL v parametru vyplněna, zobrazí se na portále v části pro upload VŠKP studentem odkaz na tuto stránku.

 • VKP_EVIDENCNI_LIST. Zda se má studentovi u VŠKP zobrazit odkaz na tisk Evidenčního list

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • VKP_HLASKA_U_ODEVZDANE_PRACE. Hláška pro VŠKP s již vyplněným datem odevzdání.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze vložit textové hlášení pro studenta, které bude zobrazeno v portletu 'Kvalifikační práce (S001)' v případě, kdy se jedná o již odevzdanou VŠKP studenta. Hlášení bude zobrazeno jednak v části pro doplnění údajů o VŠKP (a to hned pod hláškou informující studenta, že je již vyplněno datum odevzdání práce a údaje již nelze upravovat) a dále se bude hlášení zobrazovat i v části pro odevzdání el. podoby VŠKP. Hláška bude vypsána tučným červeným písmem v rámečku určeném pro zobrazování varovných hlášení (tmavě žluté pozadí).

 • VKP_HODNOC_OBHAJ_V_PROHLIZENI. Zobrazení hodnocení/známky z obhajoby VŠKP v aplikaci Prohlížení.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Parametrem lze povolit zobrazení uděleného hodnocení z obhajoby VŠKP u dané VŠKP v portálové aplikaci Prohlížení. Hodnocení z obhajoby VŠKP se v Prohlížení zobrazí pokud je parametr nastaven na hodnotu 'A'.

 • VKP_KLICOVA_SLOVA_NAPOVEDA_URL. URL na nápovědu pro klíčová slova v aplikaci pro doplnění údajů o VŠKP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Do parametru lze vložit url na vlastní nápovědu pro kolonku Klíčová slova v portálové aplikaci/formuláři pro doplnění údajů o VŠKP. Pokud bude je parametr nastaven, odkaz na nápovědu u tohoto formulářového políčka pak vede na vloženou url. Url je nutné vložit i s počátečním http:// nebo https:// nebo podob.

 • VKP_KNIHOVNE_PREDAT_KDY. Parametr udává, kdy se má kvalifikační práce předávat knihovně.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'PO_OBHAJOBE','PO_USPESNE_OBHAJOBE_NEBO_3.POKUS'

  Parametr udává, kdy se má kvalifikační práce předávat knihovně. Parametr je znakový a je definován tímto výčtem: PO_OBHAJOBE - úspěšné či neúspěšné na libovolný pokus, PO_USPESNE_OBHAJOBE_NEBO_3.POKUS - jen úspěšně obhájené nebo neobhájené na 3. pokus. Jiné nežli uvedené hodnoty nejsou povoleny, pozor, jsou bez diakritiky a velkými písmeny! Úroveň parametru je KATEDRA, implicitně se počítá s PO_OBHAJOBE na úrovni univerzity.

 • VKP_NEODEVZDANE_PO_PRIHLASENI. Určuje zda zveřejnit neodevzdanou kv. práci nepřihlášenému uživateli

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze nastavit, že se nepřihlášenému uživateli nemají zobrazovat v portálovém prohlížení doposud neodevzdané kvalifikační práce. Pokud je parametr nastaven na hodnotu 'A', nebudou se dosud neodevzdané kv. práce nepřihlášenému uživateli zobrazovat. Nastavení/změna tohoto parametru se v porálové aplikaci projeví až po jejím restartu (nebo po restartu celého portálu). V případě, že není parametr nijak nastaven, bere se jako defaultní hodnota 'N'.

 • VKP_PODKLAD_VYSL_VKP_PRISTUPNE. Zda VŠKP bude obsahovat větu "Výsledky VŠKP budou veřejně přístupné"

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Při nastavení parametru na hodnotu A se bude na podkladu pro VŠKP tisknout i věta "Výsledky této VŠKP budou veřejně přístupné".

 • VKP_PODKLAD_ZNEMOZNIT_ZMENY. Případný zákaz změn v podkladu pro VŠKP ze strany studenta

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr umožňuje studentovi zakázat provádění změn v podkladu pro kvalifikační práci, pokud je parametr nastaven na hodnotu 'A' a student má již zadané téma VŠKP, resp. je tato zadaná VŠKP vedená jako platná.

 • VKP_POSUDEK_GENEROVANY_VZDY. Vždy vytvářet automaticky generovaný PDF soubor s posudkem.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Pokud je parametr nastaven na hodnotu A, pak se bude vyučujícímu v portletu 'Moje výuka/Hodnocení VŠKP (S066)' při uložení změn ve formuláři 'Formulář pro vložení obsahu posudku' vždy přegenerovávat automaticky vygenerovaný PDF soubor s posudkem i spolu s jeho uložením do systému. Vyučující tedy bude mít možnost ovlivnit (odložit) pouze prvotní nagenerování PDF posudku na základě hodnot z formuláře 'Formulář pro vložení obsahu posudku' a následně po jeho prvotním nagenerování a uložení do systému se již vždy bude při každém uložení následných změn v tomto formuláři automaticky generovat a v systému ukládat nový PDF soubor s posudkem k VŠKP. Parametr má tedy smysl nastavovat jen tehdy, pokud je pracovištěm jednak definován 'Formulář pro vložení obsahu posudku' a pokud má vyučující obecně právo vkládat do systému soubor s posudkem, tedy typ souboru s posudkem oponenta nebo vedoucího.

 • VKP_POSUDEK_JEN_GENEROVANY. Umožnit vložit vyuč. jen automaticky generovaný PDF soub. s posudkem

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Pokud je parametr nastavený na hodnotu A, pak se nebude vyučujícímu v portletu 'Moje výuka/Hodnocení VŠKP (S066)' nabízet možnost vložení vlastního souboru s posudkem k VŠKP, ale bude případně pouze možné provést automatické nagenerování a uložení PDF posudku k VŠKP na základě hodnot zadaných skrze formulář 'Formulář pro vložení obsahu posudku'. Parametr má tedy smysl nastavovat jen tehdy, pokud je pracovištěm jednak definován 'Formulář pro vložení obsahu posudku' a pokud má vyučující obecně právo vkládat do systému soubor s posudkem, tedy typ souboru s posudkem oponenta nebo vedoucího.

 • VKP_POZADOVANE_UDAJE. Parametr na kontrolu vyplnění požadovaných údajů u VŠKP.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze definovat skupinu údajů o VŠKP, které jsou pak vedené jako požadované údaje. Student je pak v aplikaci pro doplňování údajů o VŠKP upozorňován na případné nevyplnění některého z těchto údajů. Dále si lze také v aplikaci Prohlížení/Kvalifikační práce nechat zobrazit seznam VŠKP, které nemají vyplněny všechny požadované údaje. Parametr může nabývat libovolnou kombinaci (velkých) písmen z následujícího seznamu, kde každé písmeno reprezentuje jeden údaj o VŠKP: 'A' - Název práce (dle studenta) 'B' - Název práce v angličtině 'C' - Souběžný název 'D' - Podnázev 'E' - Anotace 'F' - Anotace v angličtině 'G' - Klíčová slova 'H' - Anglická klíčová slova 'I' - Přílohy volně vložené 'J' - Rozsah práce 'K' - Jazyk práce 'L' - Soubor s el. podobou kv. práce

 • VKP_PRACE_FORMA. Forma odevzdávaní práce VŠKP.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'T','TE','E'

  Forma odevzdávaní práce VŠKP. Jde o to, kdy se bere práce za odevzdanou a zamezí se studentovi soubor s textem samotné práce a také metadata opravovat. Pokud je nastaveno "T" nebo "TE", čeká se až sekretářka katedry nastaví datum odevzdání. Pokud je zvoleno "E", tak systém nastaví datum odevzdání potom, co mine datum plánovaného odevzdání a zároveň je soubor s textem práce odevzdán. Pokud není parametr nastaven, bere se jakoby byl nastaven na "T".

 • VKP_SKRYT_DOPLNENI_UDAJU. Zakázání používání portál. formul. pro doplnění údaju o VŠKP studentem

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  V případě nastavení parametru na hodnotu A nebude v studentské aplikaci pro vyplnění podkladu pro zadání VŠKP a doplnění údajů o VŠKP přístupný formulář pro doplnění údajů o VŠKP. Místo něj bude zobrazen pouze seznam aktivních VŠKP studenta.

 • VKP_SKRYT_ZADAVANI_PODKLADU. Zakázání používání portál. formul. pro zadání podkladu pro VŠKP stud.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  V případě nastavení parametru na hodnotu A nebude v studentské aplikaci pro vyplnění podkladu pro zadání VŠKP a doplnění údajů o VŠKP přístupný formulář pro vyplnění podkladu pro zadání VŠKP. Pokud je navíc nastaven parametr VKP_EVIDENCNI_LIST na hodnotu 'N', pak místo úvodního rozcestníku bude zobrazen rovnou formulář pro doplnění údajů o VŠKP (pokud má student nějakou VŠKP zadanou).

 • VKP_TEXT_PROHLASENI_K_ODSOUHL. Text prohlášení k potvrzení studentem

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná česká varianta textu, odělovač | a pak povinná druhá anglická varianta textu

  Parametrem lze definovat text, pro který bude požadováno jeho odsouhlasení studentem před odevzdáním prvního souboru s el. podobou VŠKP. Pokud je parametrem nějaký text definován, pak se tento text zobrazí studentovi v portletu 'Kvalifikační práce (S001)' v části určené pro vložení souboru/ů s el. podobou jeho VŠKP. Pod tímto textem se pak zobrazí studentovi možnost potvrdit souhlas s uvedeným textem. Po udělení souhlasu studentem s textem se objeví na stránce i komponenta pro odevzdání souboru s el. podobou VŠKP. Datum a čas potvrzení souhlasu studenta s textem z parametru se ukládá u záznamu dané VŠKP. Datum potvrzení souhlasu studenta se i s textem samotným bude studentovi nadále zobrazovat v této části aplikace. Text je nutno zadat do parametru v české i anglické verzi a to v pořadí česká verze následovaná oddělovacím znakem "svislítka" | a za svislítkem pak anglická verze textu. (Studentům, kteří vložili nějaký soubor s el. podobou své VŠKP dříve než byl nastaven tento parametr, se zobrazí jak možnost potvrzení souhlasu s textem, tak i komponenta pro upload souborů s el. podobou VŠKP s již studentem odevzdanými soubory.)

 • VKP_TISK_ZADANI_STUDENTEM. Možnost povolit tisk zadání VŠKP studentovi z portálu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze zpřístupnit studentovi tisk zadání VŠKP skrze portálovou aplikaci pro doplnění údajů o VŠKP. Pokud je parametr nastaven na hodnotu A, bude se studentovi v aplikaci pro doplnění údajů o VŠKP zobrazovat odkaz na tisk zadání VŠKP ve formátu PDF. Pokud není parametr nastaven nebo je nastaven na hodnotu N , odkaz se zobrazovat nebude

 • VKP_UVEREJNENI_PRACE. Parametr udává, zda se má na www zveřejnit vlastní text práce

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'PO_VLOZENI', 'PO_OBHAJOBE', 'PO_OBHAJOBE_PLUS_40_DNU', 'PO_USPESNE_OBHAJOBE', PO_USPESNE_OBHAJOBE_NEBO_3.POKUS', 'NEUVEREJNIT', 'PO_VLOZENI_JEN_SKOLA','PO_OBHAJOBE_JEN_SKOLA', 'PO_OBHAJOBE_PLUS_40_DNU_JEN_SKOLA'

  "Parametr udává, zda se má v portálovém prohlížení zveřejnit vlastní text kvalifikační práce. Parametr je znakový a je definován výčtem: PO_VLOZENI - vlastní text je viditelný a stáhnutelný ihned po vložení do IS/STAG, PO_OBHAJOBE - vlastní text je viditelný a stáhnutelný ihned po vložení do IS/STAG a zadání výsledku obhajoby (do té doby není přístupný),PO_OBHAJOBE_PLUS_40_DNU- vlastní text je viditelný a stáhnutelný 40 dnů po vložení do IS/STAG a zadání výsledku obhajoby (do té doby není přístupný), PO_USPESNE_OBHAJOBE - vlastní text je viditelný a stáhnutelný ihned po vložení do IS/STAG a zadání výsledku obhajoby (do té doby není přístupný) přičemž hodnocení obhajoby musí být úspěšné, PO_USPESNE_OBHAJOBE_NEBO_3.POKUS - vlastní text je viditelný a stáhnutelný ihned po vložení do IS/STAG a zadání výsledku obhajoby (do té doby není přístupný) přičemž hodnocení obhajoby musí být úspěšné nebo po neúspěšné obhajobě na 3. pokus, NEUVEREJNIT - vlastní text není zveřejněn vůbec i pokud je zadán do IS/STAG. Jiné nežli uvedené hodnoty nejsou povoleny, pozor, jsou bez diakritiky a velkými písmeny! Úroveň parametru je KATEDRA, implicitně se počítá s PO_VLOZENI na úrovni univerzity. Pokud je zvolena některá z možností končící řetězcem '_JEN_SKOLA', pak je elektronická podoba kvalifikační práce přístupná pouze přihlášenému uživateli. Pro hodnoty parametru bez koncovky '_JEN_SKOLA' je soubor případně přístupný bez ohledu na přihlášení uživatele."

 • VKP_VKLADANI_HODN_VYUCUJICIM. Povoluje (zakazuje) vkládání hodnocení kvalifikačních prací

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Povoluje vkládání hodnocení (kvalifikačních prací) od vedoucího, školitele nebo oponenta přímo vedoucímu, školiteli nebo oponentovi práce. Pokud je parametr nastaven na N, není umožněno vkládat známku/hodnocení z VŠKP. V případě nastavení na A je umožněno vložit známku/hodnocení. V případě,že není parametr nijak nastaven, bere se jako výchozí hodnota parametru N. Nastavení práv pro vedoucího/školitele/oponenta VŠKP pro vkládání souboru s posudkem je možné provést ve formuláři SY0280.

 • VKP_ZADANI_KONZUL_VED_PRAK_CAS. Konzultanty zobrazovat na zadání VŠKP jako vedoucí praktické části.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Pokud je parametr nastaven na hodnotu A a u VŠKP je evidován i nějaký konzultant, pak se tento konzultant tiskne v sestavě 'Zadání VŠKP' jako Vedoucí praktické části. Klasický vedoucí je pak vytištěn jako Vedoucí teoretické části.

 • VKP_ZADANI_TISK_BEZ_OPONENTU. Nezobrazovat na tiskové sestavě Zadání VŠKP oponenty.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Parametrem lze zabránit zobrazení jmen oponentů zadaných u VŠKP na tiskové sestavě Zadání VŠKP. Pokud je parametr nastaven na hodnotu 'A', nebudou se oponenti zadaní u VŠKP zobrazovat na tiskové sestavě Zadání VŠKP. Pokud není parametr nastaven nebo je nastaven na hodnotu 'N', budou se případně zadaní oponenti u VŠKP zobrazovat na tiskové sestavě Zadání VŠKP.

 • VKP_ZADANI_TISK_TEXT_POD_NADP. Text pod hlavním nadpisem na zadání VŠKP.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná česká varianta textu, odělovač | a pak povinná druhá anglická varianta textu

  V parametru je zadán text, který se zobrazuje na zadání VŠKP pod hlavním nadpisem. Do parametru je nutné zadat vždy dvě verze textu a to nejprve českou verzi textu a následně anglickou verzi textu. Obě verze textu musí být odděleny znakem | (svislítko).Parametr je v základním nastavení předvyplněn na hodnotu '(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)|(project, art work, art performance)'.

 • VKP_ZADANI_TISK_TEXT_POD_RAZIT. Text pod razítkem na zadání VŠKP.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná česká varianta textu, odělovač | a pak povinná druhá anglická varianta textu

  V parametru je zadán text, který se zobrazuje na zadání VŠKP v místě určeném pro razítko, tedy mezi místy určenými pro podpis. Do parametru je nutné zadat vždy dvě verze textu a to nejprve českou verzi textu a následně anglickou verzi textu. Obě verze textu musí být odděleny znakem | (svislítko). Parametr je v základním nastavení předvyplněn na hodnotu 'L.S.|L.S.'.

 • VKP_ZAKAZ_UPRAV_POSUD_PO_OBHA. Zákaz změn posudků po vložení hodnocení VŠKP po obhajobě.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na hodnotu A nelze již provést změnu u vloženého posudku oponenta/vedoucího k VŠKP, pokud je již tato VŠKP po obhajobě a má udělené nějaké hodnocení. Nelze tedy pak již provést jednak smazání nebo update souboru s posudkem VŠKP vloženého do systému (nový soubor přiložit případně lze, pokud nebyl dosažen max. počet vložených souborů) a dále také nelze upravovat ani případně data posudku, pokud byl posudek vkládán pomocí formuláře pro vložení obsahu posudku.

 • VLASTNI_MIST_POVOLIT_JEDAKCE. Zadávání jednorázových akcí do vlastních místností

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','F','N'

  Parametr se nevztahuje na role Administrátor, Prorektor a Komerce, které mohou vkládat jednorázové akce bez omezení. Ostatní role mohou zadávat jednorázové akce do vlastních místností pouze pokud je parametr nastavený na A nebo F. V takovém případě je pak pro pracoviště vkládání jednorázových akcí povolené i do cizích místností povolených pro pracoviště ve formuláři Povolování využití místnosti vlastníkem (RA0300).

  • při nastavení REK = A mohou všichni zadávat akce do svých vlastních místností - fakulty do svých fakultních a svých katedrálních, katedry do svých katedrálních,

  • při nastavení A u fakulty může fakulta zadávat akce do svých fakultních a svých katedrálních místností, katedry do svých katedrálních

  • při nastavení A u katedry může katedra zadávat akce do svých katedrálních místností

  • při nastavení F u fakulty může fakulta zadávat akce do všech vlastních místností fakulty a příslušných kateder fakulty a katedry do svých místností a do místností fakulty

  • při nastavení F u katedry může katedra zadávat akce do svých místností a do místností fakulty

  Stejné podmínky jako pro katedru platí pro fakultního rozvrháře a stejné podmínky jako pro fakultu platí pro fakultního superrozvrháře. Pokud by fakultní rozvrhář měl nastavenou u svého účtu jako katedru zkratku fakulty, může využít pouze místnosti patřící fakultě nikoliv jednotlivým katedrám fakulty.

 • VLASTNI_MIST_POVOLIT_SPRAVU. Nastavení omezeného přístupu k místnostem pracoviště

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením parametru na A určujeme, že místnosti může použít pouze vlastník místnosti a uživatelé či role, kterým k tomu dá právo vlastník místnosti ve formuláři Povolování využití místnosti vlastníkem (RA0300). Pokud pro pracoviště bude parametr zadán na N nebo nezadán, lze místnosti pracoviště používat bez omezení. Parametr se nevztahuje na plánování údržby místností.

  Zda si vlastník místnosti může ovládat přístup ostatních k místnosti. Pokud "A", potom si sekretářka katedry či fakulty, studijní referentka, tajemník fakulty či proděkan může do vlastních místností spravovat kdo (činnosti určitého pracoviště, určitý uživatel, uživatelé určité uživatelské role). kdy (datum od-do, den v týdnu od-do, čas od-do) smí do dané místnosti vybrané činnosti (rozvrh, výukové akce, komerční akce, zkoušení, přijímací řízení, státnicové komise, ročníkové zápisy) zadávat. Zároveň pokud bude parametr pro dané pracoviště nastaven na "A", tak je do jeho místností možno zadávat činnosti daného pracoviště a nebo i činnosti jiného pracoviště, pokud je zadá uživatel z tohoto pracoviště. Jedinou výjimkou je, pokud by pro daný čas byla místnost výhradně uvolněna pro něco jiného. Pokud bude parametr zadán na "N" nebo nezadán, tak jednak nemůže vlastník místnosti danou správu provádět a také do místností tohoto pracoviště může kdo chce zadávat co chce bez omezení. Parametr se nevztahuje na plánování údržby místností.

 • VSKP_AK_ROK_OBHAJOBY_ZVYSIT_O. Předdef. počet let o který má být navýšen ak. rok obhajoby od akt.roku

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 3

  Předdefinovaný počet let, o který má být navýšen ak. rok obhajoby od aktuálního roku.

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO. Předefinované datum konce registrace na témata VŠKP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATETIME, roční parametr

  Předdefinované datum konce registrace na témata VŠKP. Při zadávání témat se toto datum bude přednastavovat.

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO_NEZM. Zda je přednastavené datum konce registrace nezměnitelné.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda není hodnota přednastavená v parametru VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO editovatelná. Pokud není parametr VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO uveden, bere se VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO_NEZM jako N (lze editovat).

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD. Předefinované datum začátku registrace na témata VŠKP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATETIME, roční parametr

  Předefinované datum začátku registrace na témata VŠKP. Při zadávání témat učitelem či sekretářkou se toto datum bude přednastavovat.

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD_NEZM. Zda je přednastavené datum počátku registrace nezměnitelné.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda není hodnota přednastavená v parametru VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD editovatelná. Pokud není parametr VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD uveden, bere se VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD_NEZM jako N (lze editovat).

 • VSKP_EDIT_STUDENTOVO_TEMA. Které typy témat může vedoucí práce studentovi editovat.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Kombinace typů témat

  Textový parametr, který určí, zda může vedoucí práce editovat studentovi téma. Jedná se o kombinaci písmen označujících typ tématu: S (zadané studentem) a D (doplněné studentem).

 • VSKP_EXPORT_KNIHOVNA_ZPUSOB. 

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NORMALNI', 'UPRAVY'

  Je-li 'NORMALNI' (nebo nezadáno), nabízí OAI-PMH endpoint běžný seznam prací pro export do knihovny. Je-li 'UPRAVY', nabízí endpoint seznam prací, které již jednou exportovány byly a pak byly v IS/STAG upraveny

  Je-li 'NORMALNI' (nebo nezadáno), nabízí OAI-PMH endpoint běžný seznam prací pro export do knihovny. Je-li 'UPRAVY', nabízí endpoint seznam prací, které již jednou exportovány byly a pak byly v IS/STAG upraveny

 • VSKP_MAX_POCET_REGISTRACI. Max. počet témat, na která se může student přihlásit

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Max. počet témat, na která se může student přihlásit

 • VSKP_MAX_POCET_RESITELU. Předdefinovaný maximální počet řešitelů tématu VŠKP.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 999

  Předdefinovaný maximální počet řešitelů tématu VŠKP. Při zadávání témat se toto číslo bude přednastavovat.

 • VSKP_MAX_POCET_RESITELU_NEZM. Zda je maximální počet řešitelů tématu VŠKP nezměnitelný.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda není hodnota přednastavená v parametru VSKP_MAX_POCET_RESITELU editovatelná. Pokud není parametr VSKP_MAX_POCET_RESITELU uveden, bere se hodnota parametru VSKP_MAX_POCET_RESITELU_NEZM jako N (lze editovat).

 • VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU. Předdefinovaný maximální počet zájemců o téma VŠKP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 999

  Předdefinovaný maximální počet zájemců o téma VŠKP. Při zadávání témat se toto číslo bude přednastavovat.

 • VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU_NEZM. Zda je maximální počet zájemců o téma VŠKP nezměnitelný.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda není hodnota přednastavená v parametru VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU editovatelná. Pokud není parametr VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU uveden, bere se hodnota parametru VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU_NEZM jako N (lze editovat).

 • VSKP_NOTIFIKACE_ZALOZENI. Infor. kat. a stud. ref . o založení stud. či doplň. typu tématu (A/N)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda se mají zasílat oznámení rolím studijní referentka a sekretářka katedry v okamžiku, kdy je založeno téma studentem nebo je rámcové téma přiděleno studentovi. Toto oznámení se pošle bez ohledu na aktuální stav schvalování tématu (na rozdíl od standardního oznámení, které se rolím KA a SR posílá až po finálním schválení tématu, ve kterém je téma připravené pro převedení ve formuláři AN0030). Pokud není parametr nastaven, bere se jako 'N' (neposílat).

 • VSKP_PODKLADY_FORMA. Výchozí (předdefinované) nastavení formy VŠKP.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'T','TE','E'

  Výchozí (předdefinované) nastavení formy VŠKP.

 • VSKP_PODKLADY_FORMA_NEZM. Zda je forma práce nezměnitelná.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda není hodnota přednastavená v parametru VSKP_PODKLADY_FORMA editovatelná. Pokud není parametr VSKP_PODKLADY_FORMA uveden, bere se hodnota parametru VSKP_PODKLADY_FORMA_NEZM jako N (lze editovat).

 • VSKP_PODKLADY_HODNOCENI. Výchozí (předdefinované) nastavení hodnocení VŠKP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'Z','S'

  Výchozí (předdefinované) nastavení hodnocení VŠKP.

 • VSKP_PODKLADY_HODNOCENI_NEZM. Zda je hodnocení práce nezměnitelné.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda není hodnota přednastavená v parametru VSKP_PODKLADY_HODNOCENI editovatelná. Pokud není parametr VSKP_PODKLADY_HODNOCENI uveden, bere se hodnota parametru VSKP_PODKLADY_HODNOCENI_NEMENITELNE jako N (lze editovat).

 • VSKP_PODKLADY_PRO_FAKULTU. Automatické nastavení omezení na fakultu dle katedry podkladu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Po založení podkladu, při hodnotě parametru "A", se automaticky založí, že je určeno pro studenty fakulty od katedry podkladu. Pokud nebude parametr zadán, bere se, jako by byl nastaven na "N".

 • VSKP_PODKLAD_ZNEMOZNIT_SMAZAT. Případný zákaz odstranění podkladu pro VŠKP ze strany studenta.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr umožňuje studentovi zakázat možnost odstranění podkladu pro kvalifikační práci, pokud je parametr nastaven na hodnotu 'A' a student má již zadané téma VŠKP, resp. je tato zadaná VŠKP vedená jako platná.

 • VSKP_PO_PRIDELENI_ODMAZAT_OST. Zda se po přidělení tématu mají ostatní registrace odmazat.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda se po přidělení tématu studentovi mají ostatní jeho registrace na témata odmazat. Parametr je možné nastavit až ná úroveň katedry, přičemž tato se bere od katedry zadané u tématu. Pokud není parametr nastaven, bere se jako N (neodmazávat).

 • VSKP_POVINNY_ANGLICKY_NAZEV. Zda je anglický název tématu povinný

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda je anglický název tématu povinný. Pokud není uveden, je anglický název tématu nepovinný

 • VSKP_PRACOVISTE_NEZM. Zda je pracoviště tématu nezměnitelné

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda není hodnota přednastavená jako pracoviště tématu editovatelná. Pokud není tento parametr nastaven, pracoviště lze editovat. Parametr se netýká rolí Administrátor, Prorektor, Student a Studijní referentka.

 • VSKP_PRACOVISTE_TYP. Která pracoviště se mají studentům nabízet k vyplnění do podkladu VŠKP

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Kombinace písmen KF

  Nastavuje, zda se při volbě pracoviště pro podklad vysokoškolské kvalifikační práce studentům nabízejí pouze katedry, fakulty nebo oboje. Hodnota parametru se určuje podle fakulty, na které student studuje. Pokud není nastaven, nabízejí se všechna pracoviště.

 • VSKP_SYNCHRO_HODNOCENI. Zda hodnocení úspěšně obhájené VŠKP kopírovat k předmětu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr říká, zda se má automaticky kopírovat úspěšné hodnocení VŠKP k odpovídajícímu předmětu studenta. Hodnocení se nakopíruje k takovému předmětu, který má v položce Způsob ukončení předmětu hodnotu domény TYP_ZK_NEW takovou, že v pomocné hodnotě je nastaveno O(bhajoba). Typicky se tedy jedná o všechny předměty Obhajoba …

 • VSKP_VOLITELNA_LITERATURA. Pokud je nastaveno, nemusí být u tématu VŠKP vyplněná LITERATURA.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je nastaveno, nemusí být u tématu VŠKP vyplněná LITERATURA.

 • VSKP_ZADAVANE_TYPY_TEMAT. Textový parametr, který určí, jaké typy témat mohou být vypisovány.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Kombinace typu témat

  Textový parametr, který určí, jaké typy témat mohou být vypisovány. Hodnoty jsou zadávány formou výčtu typů témat z číselníku CG_REF_CODES z položky TYP_TEMATU. Jedná se o typy témat V (zadané vyučujícím), R (rámcové) a S (zadané studentem). Pokud není uveden, mohou být vypisována témata všech typů.

 • VSKP_ZADAVANI_DO. Datumový parametr, který určí, do kdy mohou být vypisována témata VŠKP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Datumový parametr, který určí, do kdy mohou být vypisována témata VŠKP.

 • VSKP_ZADAVANI_KDO. Textový parametr, který určí, kdo může vypisovat témata.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Kombinace vybraných uživatelských rolí

  Textový parametr, který určí, kdo může vypisovat témata. Hodnoty jsou zadávány formou výčtu rolí z číselníku CG_REF_CODES z položky ROLE oddělených čárkou. Jedná se o role VY, ST, KA, SR, VK. Pokud není uveden, témata mohou zadávat všechny z těchto určených rolí.

 • VSKP_ZVEREJNENO_OD. Datumový parametr, který určí, od kdy jsou témata zveřejněna.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Datumový parametr, který určí, od kdy jsou témata zveřejněna pro registraci studentům. Pokud není uveden budou témata zveřejněna okamžitě po schválení.

 • VYBRANY_PREDM_ROVNOU_ZAPSAT. Určuje, zda vybraný předm. se má hned zapsat do tab. znamky

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr na úrovni fakulty studenta určuje, zda se po výběru předmětu studentem (tabulka STUDENTEM_VYBRANE_PREDMETY) má hned provést INSERT i do tabulky ZNAMKY. Pokud parametr nebude nastaven, tak se bere, že se to automaticky provádět nemá. Upozornění: při INSERT do STUDENTEM_VYBRANE_PREDMETY se nekontroluje nic, tj. např. zda je volná kapacita předmětu, zda je povinnost na splnění prerekvizity atd. Při nastavení parametru se všechny standardní kontroly prováděné při předzápisu budou okamžitě provádět - s tím musí administrátor počítat.

 • VYLOUCENE_PREDMETY. Kontrola zápisu vyloučených předmětů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','S','J'

  Jednotlivé hodnoty mají tento význam:

  • A (nebo nenastaveno)-kontrola zápisu vyloučených předmětů se provádí vždy

  • S-kontrola zápisu vyloučených předmětů se provádí pro studenty

  • J-jednosměrná kontrola zápisu vyloučených předmětů se provádí pro studenty

  • N-žádná kontrola se neprovádí

  Detailnější informace o prováděných kontrolách pro různá nastavení parametru najdete na Předměty (PM0010).

 • VYPORADANI_STUDENTA_URL. Odkaz na portálovou aplikaci zobrazujicí vypořádání studenta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Odkaz na portálovou aplikaci zobrazujicí vypořádání studenta

 • VZDANI_PRAVA_ODVOL_CEKANI_TEXT. Text zobraz. stud. v době platnosti par. VZDANI_PRAVA_ODVOL_ZA_DNI

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Česká varianta textu a za znakem kolmítka | i anglická varianta textu

  Pokud je zadán parametr VZDANI_PRAVA_ODVOL_ZA_DNI, může zde být zadán český (a za znakem kolmítka | i anglický) text, který bude studentovi vypsán. Pokud tento parametr nastaven není, použije se následující výchozí text: "Vzdát se práva na odvolání bude možné až po zveřejnění rozhodnutí o přiznání stipendia".

 • VZDANI_PRAVA_ODVOL_ZA_DNI. Počet dní oddálení na vzdání se práva na odvolání od vyměření stip.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Je-li parametr nastaven a u daného předpisu platby jsou splněny všechny podmínky pro možnost vzdání se práva na odvolání studentem, je možno toto ještě o několik dní oddálit. Vzdát se práva na odvolání pak lze až zadaný počet dní od data vyměření poplatku (platí na celé dny, tj. od půlnoci). Během doby, kdy se kvůli tomuto parametru nelze vzdávat práva na odvolání, může bude studentovi zobrazen informační text zadaný v parametru VZDANI_PRAVA_ODVOL_CEKANI_TEXT.

 • WWW_CLEAN_URL. Odkaz na servlet umožňující "čisté" URL

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • WWW_DIPFILE_FILE_MAX_SIZE. Max. velikost (v MB) uploadovaného souboru přes modul DIPFILE do DP

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Max. velikost (v MB) uploadovaného souboru přes modul DIPFILE do diplomových prací

 • WWW_EMAIL_ADM. E-mail na administrátora aplikace

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • WWW_FEATURE_AUD. www_feature1

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • WWW_FEATURE_CAL. www_feature1

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • WWW_FEATURE_MAP. www_feature1

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • WWW_LEAP_MONTH. Od kdy na webu zobrazovat data pro příští akademický rok

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Udává, ve kterém měsíci v kalendářním roce se začnou na webu zobrazovat data pro příští akademický rok

 • WWW_LIBRARY_SPEC_STUDENTI. WWW_LIBRARY_SPEC_STUDENTI

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Odkaz na knihovnu

  Odkaz na knihovnu ve tvaru http://pepa.uk.zcu.cz:8080/F|Univerzitní knihovna ZČU, na kterou se lze přes web prokliknout při prohlížení literatury.

 • WWW_LIBRARY01. www_library01

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Odkaz na knihovnu 1

  Odkaz na knihovnu ve tvaru http://pepa.uk.zcu.cz:8080/F|Univerzitní knihovna ZČU, na kterou se lze přes web prokliknout při prohlížení literatury.

 • WWW_LIBRARY02. www_library02

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Odkaz na knihovnu 2

  viz parametr WWW_LIBRARY01

 • WWW_LIBRARY03. www_library03

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Odkaz na knihovnu 3

  viz parametr WWW_LIBRARY01

 • WWW_LOGO_SKOLY. URL na logo školy, viz pravidla pro velikost

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr obsahuje url na ECTS obrázek/logo školy ve formatu GIF, PNG nebo JPEG. Pokud se na daném url bude vyskytovat obrázek v některém z uvedených formátů, pak bude zobrazen v hlavičce tiskových sestav pro ECTS výjezdy/příjezdy (SAF, ToR, LA, CHLA a další). Rozměry obrázku: obrázek nalezený na daném url bude zobrazen na ploše 160x80 px, tj. pokud nebude mít daný obrázek tyto rozměry, měl by mít alespoň stejný (nebo velice podobný) poměr stran (tj 2:1) - obrazek pak bude případně automaticky zmenšen/zvětšen.

 • WWW_ORG_FULLNAME. Celý název organizace

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • WWW_ORG_NAME. Název organizace

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • WWW_PHONE_1. www_phone_1

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • WWW_PREKROCIT_LIMIT_MAX_SIZE. Možnost překročit limit délky vkládaného souboru VŠKP.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Možnost překročit limit délky vkládaného souboru VŠKP. Limit je zadán parametrem WWW_DIPFILE_FILE_MAX_SIZE

 • WWW_UPOZORNENI. www_upozorneni

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • WWW_UVEREJNENI_POSUDKU. Parametr udává, zda se mají na www zveřejnit posudky opon. a vedoucího

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: in('PO_VLOZENI', 'PO_VLOZENI_JEN_SKOLA', 'PO_OBHAJOBE','PO_OBHAJOBE_JEN_SKOLA','PO_OBHAJOBE_PLUS_40_DNU','PO_OBHAJOBE_PLUS_40_DNU_JEN_SKOLA', 'PO_USPESNE_OBHAJOBE', 'PO_USPESNE_OBHAJOBE_JEN_SKOLA', 'PO_USPESNE_OBHAJOBE_NEBO_3.POKUS',

  Parametr udává, zda se mají v portálovém prohlížení zveřejnit posudky oponenta a vedoucího diplomové práce. Parametr je znakový a je definován výčtem: PO_VLOZENI - posudky jsou viditelné a stáhnutelné ihned po vložení do IS/STAG, PO_OBHAJOBE - posudky jsou viditelné a stáhnutelné ihned po vložení do IS/STAG a zadání výsledku obhajoby (do té doby nejsou přístupné),PO_OBHAJOBE_PLUS_40_DNU- vlastní text je viditelný a stáhnutelný 40 dnů po vložení do IS/STAG a zadání výsledku obhajoby (do té doby není přístupný), PO_USPESNE_OBHAJOBE - posudky jsou viditelné a stáhnutelné ihned po vložení do IS/STAG a zadání výsledku obhajoby (do té doby nejsou přístupné) přičemž hodnocení obhajoby musí být úspěšné, PO_USPESNE_OBHAJOBE_NEBO_3.POKUS - posudky jsou viditelné a stáhnutelné ihned po vložení do IS/STAG a zadání výsledku obhajoby (do té doby není přístupný) přičemž hodnocení obhajoby musí být úspěšné nebo po neúspěšné obhajobě na 3. pokus, NEUVEREJNIT - posudky nejsou zveřejněny vůbec i pokud jsou zadány do IS/STAG. Dále jsou možné ještě hodnoty PO_VLOZENI_JEN_SKOLA, PO_OBHAJOBE_JEN_SKOLA, PO_USPESNE_OBHAJOBE_JEN_SKOLA a PO_USPESNE_OBHAJOBE_NEBO_3.POKUS_JEN_SKOLA - tyto tři hodnoty mají stejné vlastnosti jako jejich předchozí varianty ovšem s tím rozdílem, že jsou pak posudky viditelné jen pro přihlášeného uživatele. Jiné nežli uvedené hodnoty nejsou povoleny, pozor, jsou bez diakritiky a velkými písmeny! Tento parametr ma take vliv na zverejnovani záznamu o průběhu obhajoby a souboru s průběhem obhajoby. Pokud je zvolena některá z možností končící řetězcem '_JEN_SKOLA', pak je případný zaznam i soubor s průběhem ohajoby zobrazen pouze přihlášenému uživateli. Pro ostatní hodnoty parametru je záznam i soubor zobrazen vždy. Úroveň parametru je KATEDRA, implicitně je zadáno PO_VLOZENI na úrovni REK.

 • ZADAT_ZP_PRED_ZK. Výsledek zkoušky je možné zadat až po zadání zápočtu před zkouškou

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Kontrola se týká pouze vykonávaných předmětů a vztahuje se na fakultu (katedru) předmětu, nikoliv na fakultu studenta, který předmět studuje. Kromě parametru musí být nastaven u předmětu příznak Záp. před zk. na Ano.

 • ZADOST_MIMOSKOLNI_EMAIL. Zda student na WEBu smí zadávat i mimoškolní e-mail

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • ZADOST_MODIFIKOVAT_KONTAKT_ADR. Zda student na WEBu smí modifikovat svou kontaktní adresu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • ZADOST_POPIS_INST1_PRI_TISKU. Možnost zadat popis 1. instance pro tisk. verzi žádosti.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná česká varianta textu, odělovač | a pak povinná druhá anglická varianta textu

  Parametrem lze zadat text/popis první instance, která rozhoduje o uznání jednotlivých předmětů na žádosti. Tento popis se pak bude případně zobrazovat na tiskové verzi žádosti v nadpisu sloupce určeného pro zadání rozhodnutí o uznání/neuznání jednotlivých předmětů první instancí. Popis první instance se zadává jako dvojice a to nejprve česká verze popisu a následně anglická verze popisu. Obě tyto jazykové mutace musí být odděleny svislítkem, tj. tímto znakem: | .

 • ZADOST_TEXT_U_BANKOVNIHO_UCTU. Zobrazovaný variabilní text v žádosti studenta na WEBu pro bank. účet

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Např. na ZČU: "Je možno zadat jen číslo bankovního účtu vedeného v české měně některou z bankovních institucí se sídlem na území ČR."

 • ZADOST_UZN_PREDM_DAT_ROZHODN. Jaké datum se vkládá při převodu uznaných předmětů ze žádosti

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Při nastaveném parametru na A se u uznaných předmětů vkládá datum rozhodnutí žádosti (rektora, děkana), při nenastaveném nebo nastaveném na N se vkládá původní datum splnění uvedené u předmětu.

 • ZADOST_UZN_PREDM_HODNOCENI. Výčet hodnocení odděl. střed., na základě kterých lze předmět uznat

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze definovat výčet hodnocení, se kterými jsou předměty z předchozího studia uznávány. Jednotlivá hodnocení musí být oddělena středníkem. Příklad: stupnice na škole obsahují hodnocení 1,2,3,4 a Splnil, Nesplnil. Nastavení parametru na "1;2;S" říká, že se uznávají předměty z předchozího studia zakončené hodnocením 1 , 2 nebo Splnil . Nastavení parametru však nijak nezabraňuje studentovi předmět,který nesplňuje dané parametrem, k žádosti připojit. V případě nastavení parametru je v podstatě student (při tvorbě žádosti o uznání předmětů) jen upozorněn u předmětu z předchozího studia, který dané kritérium nesplňuje, na skutečnost, že takovýto předmět nemusí být uznán.

 • ZADOST_UZN_PREDM_MAX_DOBA. Max. doba od uplytnutí absol. předm., po které nemusí být předm. uznán

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Parametrem lze definovat maximální dobu v letech, po jejímž uplynutí po absolvování předmětu již nemusí být předmět uznán. Nastavení parametru však nijak nezabraňuje studentovi předmět, který nesplňuje kritérium dané parametrem, k žádosti připojit. V případě nastavení parametru je v podstatě student (při tvorbě žádosti o uznání předmětů) jen upozorněn u předmětu z předchozího studia, který dané kritérium nesplňuje, na skutečnost, že takovýto předmět nemusí být uznán.

 • ZADOST_UZN_PREDM_VYJADR_GARANT. Aut. předání žádosti o uzn. předm. garantovi při převzetí stud. ref.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na hodnotu A, pak budou při zablokování žádosti oproti změnám ze strany studenta automaticky převedeny všechny předměty na žádosti, které jsou ve stavu "Podána žádost", do stavu "Čeká se na vyjádření garanta.

 • ZADOST_ZADAVAT_IBAN. Zda student na WEBu smí u svého bankovního účtu zadávat IBAN

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • ZAPIS_AUTOMAT_DATUM_ZAPISU. Jaký datum zápisu se při automatickém zápisu má nastavit.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU', 'DATUM_PROJEVENI_VULE_SE_ZAPSAT'

  Jaký datum zápisu se při automatickém zápisu má nastavit. in (FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU, DATUM_PROJEVENI_VULE_SE_ZAPSAT). Pokud nebude parametr nastaven a bude nastaven parametr ZAPIS_AUTOMAT_TYP_STUDIA, tak se vezme jako datum zápisu datum projevení vůle se zapsat.

 • ZAPIS_AUTOMAT_FINANCOVANI. Jaký způsob financování se má při automat. zápisu do studia nastavit.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: '1','2','6','7','10','80','81','82','83'

  Jaký způsob financování se má při automatickém zápisu do studia nastavit. in (1,2,6,7,10,80,81,82,83) Pokud nebude parametr nastaven a bude nastaven parametr ZAPIS_AUTOMAT_TYP_STUDIA, tak se použije financování "1".

 • ZAPIS_AUTOMAT_TYP_STUDIA. Pro které typy studia se má automaticky provést zápis do studia.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Pro které typy studia se má automaticky provést zápis do studia po projevení vůle se zapsat. Typy studia se uvedou číslicemi z domény TYP_OBORU (7..Bc., 0..Navaz., 8..Mgr., 9..Ph.D. atd.) oddělené čárkou. Pokud není parametr zadán, automatický zápis se neprovede.

 • ZAPIS_AUTOMAT_ZTOTOZNENI. Zda se automatický zápis má provést až po ztotožnění.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A',' N'

  Zda se automatický zápis má provést až po ztotožnění. in (A, N). Pokud není parametr nastaven a je nastaven parametr ZAPIS_AUTOMAT_TYP_STUDIA, tak se automatický zápis provede bez nutnosti ztotožnění.

 • ZAPISOVE_PROPUSTKY. Parametr zapíná způsob použití zápisových propustek

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'P','K','N'

  • Parametr nastavený na P říká, že v položce Zápisové propustky je uveden počet povinně volitelných či volitelných předmětů, které si student při nesplnění nemusí znovu zapisovat. Pokud student tento počet zápisových propustek vyčerpá, stávají se pro něj další zapsané povinně volitelné či volitelné předměty povinnými, v případě nesplnění si je musí znovu zapsat a splnit je!

  • Parametr nastavený na K říká, že v položce Zápisové propustky je uveden limit kreditů, které si smí student zapsat celkově z předmětů cizích fakult, které nejsou uvedeny v jeho studijních plánech. Při zápisu a odzápisu každého takového předmětu se limit kreditů snižuje resp. zvyšuje o příslušný počet kreditů daného předmětu. To, zda se jedná o předmět cizí fakulty se určuje podle fakulty uvedené u oborů studenta. V případě, že má student zapsaných více stud. plánů (tj. oborů) s různou fakultou, může si předměty všech těchto fakult zapisovat neomezeně.

  • Pro hodnotu parametu N nebo pro jeho nevyplněnou hodnotu se zápisové propustky nekontrolují.

 • ZAPISY_BURZA_POVOLENI. Možnost provádět změnu či prohození rozvrh. akcí v rámci burzy

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Kromě nastavení tohoto parametru musí být student přiřazen do předzápisové skupiny, pro kterou je v daném čase povolené vkládání požadavků na změnu nebo prohození rozvrhové akce

 • ZAP_LISTY_Z_ES0010_PARAMETRY. Zda při volání záp. listů z ES0010 zobrazit parametry sestavy

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • ZBYV_POVINNOST_PROPUSTKY_POPIS. Popis mechanismu zápisových propustků aplikace "Zbývající povinnosti"

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Popis mechanismu zápisových propustků do aplikace "Zbývající povinnosti". Text v české a anglické verzi oddělené znakem |.

 • ZIDLO_HODINA_CENA. Cena v Kč za jednu židlo-hodinu při platbě za využívání učeben

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Počet židlo-hodin udává počet židlí v učebně krát počet 60 minutových hodin. Tento parametr stanovuje částku v Kč za jednu židlo-hodinu.

 • ZIDLO_HODINA_JEDAKCE_POV_PRAC. U kterých typů jednorázových akcí musí být povinně vyplněno pracoviště

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen VKR

  U kterých typů jednorázových akcí musí být povinně vyplněno pracoviště. Možnost vyjmenovat více typů akce uvedením více písmenek za sebou. V-výuka, K-komerce, R-rekonstrukce

 • ZL_PREDMETY_NIZSI_UROVEN. Na záp. lis. upozornění na C-předměty s úrovní Bc. u navazujících st.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Na zápisových listech upozornění na C-předměty s úrovní Bc. u navazujících studentů, vypisuje se vykřičník u statutu

 • ZMENA_OBS_RA. Moznost změn u rozvrhových akcí, kde je někdo přihlášen

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen CMUK

  Při nastaveném parametru je povolená změna příslušných údajů i u akce s již přihlášenými studenty.

  C

   u neaposteriorní akce lze změnit časové údaje

  M

   lze změnit údaje o místnosti

  U

   lze změnit vyučujícího

  K

   lze změnit plánovanou kapacitu

 • ZMENA_PREDMETU_VE_STUD_PLANU. Možnost měnit vlastnosti předmětu až na úrovni stud. plánu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na A, potom je možné položky počet kreditů, typ ukončení předmětu, způsob hodnocení (slovně či známkou) a zda před zkouškou předchází zápočet nastavené u předmětu měnit pro předmět ještě ve studijním plánu. Student má předmět zapsaný s údaji uvedenými u stud. plánu (prozatím není implementováno).

 • ZOBRAZIT_KDY_MA_STUDENT_PLATIT. Zobrazit na portále, kdy má student platit dle §58 3,4?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda se má na portále zobrazovat, kdy má student začít platit za studium dle zákona 111/1998Sb. §58 odst. 3 a 4. Soukromé školy nastavují N.

 • ZOBRAZIT_KONTAKTY_STUDENTA_UC. Zobrazit na portále učitelům a katedrám kontakty na studenta.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Zobrazit na portále učitelům a katedrám kontakty na studenta. Jednotlivá písmena v hodnotě parametru říkají, které kontaktní údaje studentů smějí učitelé a katedry vidět. Možná hodnoty jsou: L: telefon a mobil, E: e-mail školní, P: e-mail osobní.

 • ZOBRAZIT_NEZADANE_CTYRKY. Zobrazit na portále záporné hodnocení předmětu, když není vyplněné?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda se má studentovi na portále zobrazovat záporné hodnocení ("4" resp. "5" resp. "F" resp. "Nesplněno") u předmětu, pokud hodnocení není v databázi u studentova předmětu zadané a předmět byl skládán v prošlých akademických rocích. Parametr je možno stanovit až na úroveň fakulty, kde se bere fakulta ze studentova studijního programu. Pokud parametr není nastaven, bere se že se má zobrazovat příslušné záporné hodnocení. Na předměty zakončené nějakou formou státní závěrečné zkoušky nebo obhajobou VŠKP nemá nastavení/nenastavení tohoto parametru žádný vliv - u těchto předmětů se v případě neuděleného hodnocení nezobrazuje nic a to vždy (i když byl předmět skládán v již prošlých akademických rocích).

 • ZOBRAZIT_ROZSIRENY_SOUHLAS. Text souhlasu je rozšířen o dovětek uvedený v řetězci nastavení param.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Text souhlasu se zprac. os. údajů je rozšířen o dovětek, který je uvedený v řetězci v nastavení parametrů. Např. o text: "Souhlas se zpracováním a použitím foto/video materiálu s absolventem, které bude pořízeno na akcích klubu, fakultních či univerzitních akcí ".

 • ZP_CISLO_PRAC. Číslo pracoviště VZP, se kterým okresní instituce komunikuje

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Používá se v názvu souboru odevzdávaného přes VZP Point

 • ZP_HOME. Cesta a adresář pro ukládání hlášení ZP

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • ZSDR_DAT_ZAPISU_DO_ROC. Datum.interval pro volbu data zápisu do roč. a data ukon. předch. roč.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Dvakrát datum bez roku (oddělovač |)

  Parametrem lze zadat datumový interval, ze kterého bude vybrán datum, který se uloží jako datum ukončení stávajícího ročníku studenta a jako datum zápisu do nového ročníku studenta při provádění (samo)zápisu do dalšího ročníku studentem. Interval se zadává ve formě dvou datumů oddělených svislítkem (začátek a konec intervalu) a oba tyto datumy jsou zadány bez uvedení roku. Příklad možného zadání tohoto parametru je tedy třeba řetězec '01.09.|25.09.' (nezapomenout na všechny tečky a svislítko). Pokud bude student provádět zápis do dalšího ročníku v uvedeném datumovém intervalu, uloží se u studenta jako datum ukončení stávajícího ročníku a datum zápisu do nového ročníku právě ten den, ve kterém zápis provádí. Pokud bude student provádět zápis datumově dříve než udává interval, uloží se jako datum ukončení stávajícího ročníku a datum zápisu do nového ročníku začátek tohoto intervalu. Pokud bude student provádět zápis datumově po uplynutí tohoto intervalu, uloží se jako datum ukončení stávajícího ročníku a datum zápisu do nového ročníku konec zadaného intervalu. Tento datumový interval je zadáván bez udání roku, aby nemusel být parametr každý rok aktualizáván. Konkrétní rok vždy systém automaticky doplní. Pokud je potřeba zadat místo intervalu jen jeden konkrétní datum/den, pak lze zadat začátek i konec intervalu stejný, tj. např. '05.09.|05.09.' . Pokud není tento parametr/interval zadán, vezme systém tento interval z parametru ZSDR_SAMOZAPIS_DO_ROC_OD_DO.

 • ZSDR_HLASKA_PRO_ZLA_A_ZLB_CS. Česká hláška pro studenta zobrazená pod ZLA a ZLB

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze zadat českou verzi informační hlášky, která se při provádění (samo)zápisu studenta do dalšího ročníku zobrazí pod výzvami ke kontrole zápisového listu A a zápisového listu B.

 • ZSDR_HLASKA_PRO_ZLA_A_ZLB_EN. Anglická hláška pro studenta zobrazená pod ZLA a ZLB

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze zadat anglickou verzi informační hlášky, která se při provádění (samo)zápisu studenta do dalšího ročníku zobrazí pod výzvami ke kontrole zápisového listu A a zápisového listu B.

 • ZSDR_KOD_UKONCENI_ROCNIKU. Kód ukončení předch. ročníku při samozápisu studentem do dalšího roč.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze zadat kód ukončení ročníku, který se uloží u ukončovaného ročníku studenta při provádění (samo)zápisu studenta do dalšího ročníku. Pokud není parametr nastaven, ukládá se při (samo)zápisu studenta do dalšího ročníku jako kód ukončení stávajícího ročníku 0 .

 • ZSDR_NESPL_KONTROLY_HLASKA_CS. Česká hláška pro studenta v případě nesplnění kontrol studia

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze zadat českou verzi informační hlášky, která se v aplikaci pro (samo)zápis studenta do dalšího ročníku zobrazí pod výpisem kontrol studia, kterými daný student neprošel a proto nemůže provést (samo)zápis do dalšího ročníku skrze tuto aplikaci. Pokud není parametr nastaven, zobrazuje se v takovém případě defaultní hláška informující studenta o této skutečnosti a s výzvou na návštěvu jeho studijního oddělení.

 • ZSDR_NESPL_KONTROLY_HLASKA_EN. Anglická hláška pro studenta v případě nesplnění kontrol studia

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze zadat anglickou verzi informační hlášky, která se v aplikaci pro (samo)zápis studenta do dalšího ročníku zobrazí pod výpisem kontrol studia, kterými daný student neprošel a proto nemůže provést (samo)zápis do dalšího ročníku skrze tuto aplikaci. Pokud není parametr nastaven, zobrazuje se v takovém případě defaultní hláška informující studenta o této skutečnosti a s výzvou na návštěvu jeho studijního oddělení.

 • ZSDR_POTVRZ_KONTROL_ZLA_A_ZLB. Potvrzování kontroly záp. listů A a B studentem

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','ZLA','ZLB'

  Nastavením parametru lze omezit povinné potvrzování kontroly zápisových listů A a B studentem na jejich aktuálnost při provádění samozápisu studentem do ročníku. V případě nastavení parametru na hodnotu N nebude po studentovi požadováno žádné potvrzování záp. listů. V případě nastavení parametru na hodnotu ZLA bude po studentovi požadováno pouze potvrzení záp. listu A. V případě nastavení parametru na hodnotu ZLB bude po studentovi požadováno pouze potvrzení záp. listu B. V případě nenastavení parametru nebo jeho nastavení na hodnotu A bude požadováno potvrzení záp. listu A i záp. listu B. (Pokud je povolen samozápis i prvním ročníkům (viz parametr ZSDR_SAMOZAPIS_I_PRVNI_ROCNIKY), pak studenti prvních ročníků nepotvrzují záp. list A pro žádné nastavení tohoto parametru, jelikož pro ně záp. list A z předch. ročníku neexistuje.)

 • ZSDR_SAMOZAPIS_DO_ROC_OD_DO. Datumový interval povolení samozápisu do dalšího roč. pro studenty.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Dvakrát datum bez roku, případně i s časovým údajem (oddělovač |)

  Parametrem lze zadat datumový interval, ve kterém je povolen (samo)zápis studentů do dalšího ročníku skrze portál. Interval se zadává ve formě dvou datumů oddělených svislítkem (začátek a konec intervalu) a oba tyto datumy jsou zadány bez uvedení roku. Příklad možného zadání tohoto parametru je tedy třeba řetězec '01.09.|25.09.' (nezapomenout na všechny tečky a svislítko). Pokud je potřeba zadat místo intervalu jen jeden konkrétní datum/den, pak lze zadat začátek i konec intervalu stejný, tj. např. '05.09.|05.09.' . Pokud není tento parametr/interval zadán, je brána jako výchozí hodnota nastavení tohoto parametru '01.09.|01.10.' . Ke datu lze případně i volitelně přidat konkrétní čas - hodnota parametru pak může vypadat např. takto '01.09. 11:00|15.09.' nebo '01.09. 11:00|15.09. 12:00' (datum a čas je oddělen mezerou).

 • ZSDR_SAMOZAPIS_DO_ROC_POVOLEN. Povolit samozápis studentů do dalšího ročníku

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze povolit (tedy jeho nastavením na A) provádění (samo)zápisu studentů do dalšího ročníku skrze portál. V případě nenastavení parametru se bere jako jeho výchozí hodnota N .

 • ZSDR_SAMOZAPIS_I_PRVNI_ROCNIKY. Povolení samozápisu i v prvním rocníku studia.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze povolit (samo)zápis studentem do ročníku i studentům prvních ročníků. Studenti prvních ročníků mají po zavedení do systému vždy rovnou vyplněn datum zápisu do prvního ročníku, a proto jim defaultně aplikace pro samozápis studentů do ročníků sděluje, že již byli zapsáni do ročníku studijním oddělením. V případě nastavení tohoto parametru na hodnotu 'A' je tento datum zápisu do prvního ročníku aplikací pro samozápis studentů ignorován a studentům prvních ročníku je nabízeno provedení zápisu do ročníku. Po provedení takovéhoto zápisu studentem (v prvním ročníku) nedojde ke změně již existujícího data zápisu u studentova záznamu pro první ročník, ale pouze k doplnění data, kdy student tento samozápis provedl.

 • ZST_SEZO_OBORY_STUD_NA_RADEK. Default. hodnota par.sest. ZST_SEZO Víceoborový student na jeden řádek

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Přednastavení defaultní hodnoty parametru sestavy ZST_SEZO Víceoborový student na jeden řádek . Pro hodnotu "A" parametru Stagu se parametr sestavy přednastaví na hodnotu "Ano", pro hodnotu "N" nebo null parametru Stagu se parametr sestavy přednastaví na hodnotu "Ne".

 • ZUS_ELEKTRONICKY_ZAPIS_SZZ. Zda umožnit v aplikaci zapisovatel státnic výstup elekt. zápisu o SZZ.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda umožnit v aplikaci zapisovatel státnic výstup elektronického zápisu o SZZ.

 • ZUS_GENEROVAT_PDF_OBHAJOBU. Zda automaticky generovat a uložit do DB obhajobu VŠKP jako PDF soubor

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  V případě nastavení parametru na hodnotu A bude při uložení textu s průběhem obhajoby (skrze formulářové pole pro vložení průběhu obhajoby VŠKP v portálové aplikaci Zapisovatel u státnic) vygenerován automaticky i PDF soubor s průběhem obhajoby a ten bude také uložen do databáze.