Parametry z oblasti: Zadávání známek

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • AUTOMAT_ZNAMKA_Z_BODY. Po zadání bodů automaticky nastavit známku

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud bude parametr nastaven, tak jakmile se vyplní nebo změní body bude automaticky dopočtena známka. Pokud parametr není nastaven, bere se jako by byl nastaven na N. Zároveň se při nastaveném parametru kontroluje, že jsou vyplněny body i známka, kontrola se neprovádí pro státnicové předměty a obhajoby (pom. hodnota pro typ zkoušky je nastavená na T, O, C).

 • DEADLINE_ZNAMKY. Časové omezení pro zadávání známek

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Nastavení tohoto parametru umožňuje znemozní změny (včetně vkládání či mazání) známek. Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Pokud je nastavena globální hodnota, pak platí pro všechny akademické roky (i budoucí). Datum udává první den, kdy již nelze změny provádět, tj. např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Parametr neplatí pro role Administrátor, Prorektor, Tajemník fakulty a Studijní referentka.

 • DEADLINE_ZNAMKY_NEABSOLVOVANE. Časové omezení pro zadávání nebsolvovaných předmětů

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je nastaveno na A, je možno opravovat neuspešná hodnocení (4, 5, Fx, F, nesplnil, …) pro pokusy menší než 3 i po době dané parametrem DEADLINE_ZNAMKY_PLOVOUCI.

 • DEADLINE_ZNAMKY_PLOVOUCI. Kolik dní po vloženém datumu je možné dělat změny

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Specialita ZČU. Parametr udává, kolik dní od vloženého data je možné měnit údaje o výsledku zkoušky, zápočtu. Po uplynutí nastavené doby takové záznamy není možné ani zrušit. Tato omezení neplatí pro role Administrátor, Prorektor a Tajemník fakulty. Hodnota je určena pracovištěm měněného předmětu, nikoliv aktuálního uživatele.

 • DEADLINE_ZNAMKY_STATNICE. Časové omezení pro zadávání známek u stát. předmětů

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Parametr má stejný význam jako parametr DEADLINE_ZNAMKY, ale s rozsahem platnosti pouze pro státnicové předměty (tj. pro předměty obhajoby a předměty státní závěrečné zkoušky). Nastavení parametru má pro státnicové předměty vyšší význam než nastavení parametru DEADLINE_ZNAMKY. Pokud není parametr nastaven, pak i pro státnicové předměty platí nastavení parametru DEADLINE_ZNAMKY. Smyslem tohoto parametru je případně prodloužit v akad. roce u státnicových předmětů možnost udělit/změnit hodnocení oproti klasickým předmětům.

 • ESTATNICE_PRO_TYPY_STUDIA. Pro které typy studia se má povolit e-Státnice.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR, roční parametr

  Pro které typy studia se má povolit e-Státnice. Jde o anonymní hlasování o výsledku státnicové zkoušky a o elektronickém podpisu protokolu. Kontrola: libovolná kombinace písmen BDMN: B-Bc., N-Navaz., M-Mgr., D-Ph.D. Pokud není parametr nastaven, není povoleno.

 • HODNOC_UCITEL_MUZE_ZADAT_CIZI. Zda může vyučující předmětu udělit hodnocení i za jiného učitele

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','G'

  Nastavením parametru lze umožnit vyučujícímu/zkoušejícímu předmětu s právem udělovat hodnocení, uvést u udělovaného hodnocení jiného vyučujícího/zkoušejícího. Jde tedy o možnost uvést u hodnocení (které má právo vyučující/zkoušející zadat) jiného vyučujícího/zkoušejícího, který ani nemusí mít s předmětem žádnou vazbu (v systému). Parametr může nabývat třech hodnot: 'N' - vyučujícím/zkoušejícím není povoleno zadávat u hodnocení jiného vyučujícího/zkoušejícího. 'A' - vyučujícím/zkoušejícím je povoleno u hodnocení (která mají právo vkládat/editovat) zadávat případně jiného vyučujícího/zkoušejícího. 'G' - Zadat hodnocení s jiným vyučujícím/zkoušejícím mohou jen garanti předmětu. Pokud není parametr nijak nastaven, bere se jako výchozí hodnota 'N'.

 • KOPIROVAT_ZPPZK_PRI_ZNAMCE. Při jaké známce se má splněný záp.před zk. zkopír. k nově zaps. předm.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NEKOPIROVAT','4','5','F','Fx','F nebo Fx','4 nebo nic','5 nebo nic','F nebo nic','Fx nebo nic','F nebo Fx nebo nic'

  Pokud student jeden rok určitý předmět neabsolvuje, ale absolvuje u něj zápočet před zkouškou a předmět si zapíše znovu, potom systém automaticky zkopíruje údaj o úspěšném zápočtu před zkouškou do nově zapsaného předmětu jako uznaný zápočet před zkouškou. Možné sebrané známky z číselníků všech škol používajících IS/STAG jsou: '4', '5', 'F', 'Fx', 'F nebo Fx'. Tím je možno si zadat, že třeba u známky "Fx" se má zápočet před zkouškou zkopírovat a u známky "F" nikoliv. Všechny možnosti mají i varianty pro kopírování při nevyplněné zkoušce. Tj. např. při nastavení 4 nebo nic se údaj zkopíruje, pokud je u původního záznamu vyplněná čtyřka nebo předmět výsledek zkoušky vyplněný nemá. Pokud nový předmět bude zapsán dříve, než se známka u původního předmětu doplní, také nebude zkopírováno. Funguje, i když si student zapisuje předmět, který je následníkem původního předmětu, ze kterého získal zápočet před zkouškou, ale neuspěl z něj. Pokud bude u nově zadávaného předmětu parametrem KOPIROVAT_ZPPZK_PRI_ZNAMCE vyžadován zkoušející u zápočtu před zkouškou a ten u původního záznamu není uveden, tak se zápočet před zkouškou nezkopíruje. Toto kopírování funguje jen pro nevícezápisové předměty. Pokud nebude parametr vyplněn nebo bude nastaveno NEKOPIROVAT, tak se kopírování splněných zápočtů jako uznané zápočty při znovu zapsání nebude provádět. Parametr je možné určit pro školu jako takovou nebo až na úroveň fakulty studenta.

  Pozor - kopírování zápočtu před zkouškou může být bez ohledu na nastavení tohoto parametru zakázané pro jednotlivé předměty nastavením položky Uznávání záp. před zkouškou na N!

 • NEKONTROLOVAT_SEMESTR. Zda nekontrolovat semestr u předmětu studenta podle nastavení výuky

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud se nastaví na A, lze studentovi vložit předmět na libovolný semestr bez ohledu na to, jak je u předmětu nastavená výuka pro ZS a LS

  Požadavek OSU

 • POVINNE_DATUM_ZPPZK_UZNANE. Upozornit na nevyplněné datum záp. před zkouškou u uznaných předmětů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR, roční parametr

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Platí pro uznané předměty, v případě nastavení na A se vypisuje upozornění na nevyplněné datum zápočtu před zkouškou; není vyžadováno povinně, v některých případech datum nemusí existovat

  Specialita pro JČU

 • POVINNY_ZKOUSEJICI_ZNAMKA. Zadat zkoušejícího u známky

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','K'

  Zda se musí zadat zkoušející při hodnocení zkoušky resp. zápočtu studenta na předmětu. Parametr může nabývat hodnoty A , N a K: - N - nepovinný zkoušející, - A - povinný zkoušející u klasických předmětů i státnic - K - povinný zkoušející jen u klasických předmětů

 • POVINNY_ZKOUSEJICI_ZPPZK. Zadat zkoušejícího u zápočtu před zkouškou

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','K'

  Zda se musí zadat zkoušející zápočtu před zkouškou při hodnocení studenta na předmětu. Parametr může nabývat hodnoty A , N a K: - N - nepovinný zkoušející, - A - povinný zkoušející u klasických předmětů i státnic - K - povinný zkoušející jen u klasických předmětů

 • UCITEL_PRISTUP_ZKOUSKA. Učitelé - předměty studenta - zkoušky - oprávnění

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen TGPCSRVEZ nebo řetězec NIKDO

  Kteří učitelé s určitým vztahem k předmětu mají právo zadávat studentovi hodnocení ze zkoušky (známka nebo zápočet):

  T

   učitel je uveden u termínu jako zkoušející

  G

   učitel je uveden u předmětu jako garant

  P

   učitel je uveden u předmětu jako přednášející

  C

   učitel je uveden u předmětu jako cvičící

  S

   učitel je uveden u předmětu jako vedoucí semináře

  R

   učitel je uveden u rozvrhové akce předmětu typu přednáška

  V

   učitel je uveden u rozvrhové akce předmětu typu cvičení

  E

   učitel je uveden u rozvrhové akce předmětu typu seminář

  Z

   učitel je uveden u známky jako zkoušející

 • UCITEL_PRISTUP_ZP_PRED_ZK. Učitelé - předměty studenta - zápočty před zkouškou - oprávnění

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen TGPCSRVEZ nebo řetězec NIKDO

  Kteří učitelé s určitým vztahem k předmětu mají právo zadávat studentovi hodnocení ze zápočtu před zkouškou:

  shodné s možnostmi nastavení uvedenými u parametru UCITEL_PRISTUP_ZKOUSKA

 • ZADAT_ZP_PRED_ZK. Výsledek zkoušky je možné zadat až po zadání zápočtu před zkouškou

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Kontrola se týká pouze vykonávaných předmětů a vztahuje se na fakultu (katedru) předmětu, nikoliv na fakultu studenta, který předmět studuje. Kromě parametru musí být nastaven u předmětu příznak Záp. před zk. na Ano.

 • ZADOST_UZN_PREDM_DAT_ROZHODN. Jaké datum se vkládá při převodu uznaných předmětů ze žádosti

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Při nastaveném parametru na A se u uznaných předmětů vkládá datum rozhodnutí žádosti (rektora, děkana), při nenastaveném nebo nastaveném na N se vkládá původní datum splnění uvedené u předmětu.

 • ZADOST_UZN_PREDM_VYJADR_GARANT. Aut. předání žádosti o uzn. předm. garantovi při převzetí stud. ref.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na hodnotu A, pak budou při zablokování žádosti oproti změnám ze strany studenta automaticky převedeny všechny předměty na žádosti, které jsou ve stavu "Podána žádost", do stavu "Čeká se na vyjádření garanta.