Požadavky na rozvrh

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Od ledna 2010 je k dispozici nová funkce IS/STAG: Možnost, aby učitelé prostřednictvím portálu IS/STAG zadali své požadavky na rozvrh příštího akademického roku/semestru. K tomu mají k dispozici portlet Požadavky na rozvrh. Ve zkratce — vyučující mohou zadat úseky svého osobního týdenního rozvrhu, kdy nemohou/nechtějí/chtějí učit a kdy mají konzultační hodiny. Dále mohou zadat obecné požadavky na tvorbu akcí svých předmětů (počty akcí, počty studentů, dělení na paralelky, …) a poté požadavky na místa výuky.

Požadavky na místa výuky je možno zadávat dvěma způsoby, záleží na tom, jaký daná škola používá systém tvorby rozvrhu a jak nastaví příslušný parametr IS/STAG (ROZVRH_POZADAVKY_RA_PR). Prvním způsobem je zadávání požadavků pro předmět a typ akce, například tedy učitel může požadovat konkrétní laboratoř UL-410 pro cvičení svého předmětu KIV/JXT. Nebo může požadovat lokalitu Bory pro přednášky svého předmětu. Druhým způsobem je zadávání požadavků přímo pro jednotlivé rozvrhové akce.

Zadávat požadavky na místo výuky může učitel různě: může zadat konkrétní místnost, může zadat jen lokalitu, jen budovu, může v názvu budovy či místnosti použít i zástupné symboly % a ?. Například tedy může zadat typ místnosti Laboratoř, budova UL a číslo místnosti 4%, čímž říká, že chce učit v laboratoři v budově UL ve čtvrtém patře. Požadavků lze zadávat více, což znamená více možností (logická spojka NEBO).

Použití tohoto systému je zcela na vůli konkrétních škol/fakult/rozvrhářů, v každém případě je mají naši zákazníci k dispozici a domníváme se, může rozvrhářům výrazně pomoci ušetřit práci, protože požadavky učitelů nebudou muset shromažďovat na papírcích, ale budou je mít evidované v databázi a Editor Rozvrhu je bude umět zobrazit a pomoci při jejich splnění.

Ještě je možno používat schvalování požadavků — více viz popis u nastavení požadavků na rozvrh.

Představme si nyní situaci, že fakulta/rozvrhář požadoval po svých vyučujících, aby před začátkem tvorby rozvrhu vyplnili své požadavky a nyní tedy máme požadavky vyučujících k dispozici. Kde a jak je editor rozvrhu zobrazuje a bere v úvahu?

  • Nástroj pro požadavky na rozvrhNástroj zobrazuje požadavky učitele na čas a místa výuky přehledně v tabulce.

  • Nové kontroly. Všechny druhy požadavků na rozvrh jsou v editoru k dispozici jako nové kontroly, naleznete je tedy v příslušném nástroji. Stejně jako u jiných kontrol je tak možno přidávat výjimky či kontroly zcela vypnout (pokud se například na fakultě rozhodnete ignorovat požadavky typu nechci učit).

  • Časy učitele = prostě další typ kolize. Je to tak — požadované časy učitele jsou časové intervaly, čili stejně jako s jinými rozvrhovými akcemi i s nimi vznikají kolize. Proto se k nim aplikace také stejně tak chová. Kolize s požadovanými časy tak najdete na všech místech a stejným způsobem, jako jiné druhy kolizí.

Požadavkem na místa výuky rozvrháři de-facto omezují výběr místností, které může přiřadit rozvrhové akci. Aplikace nabízí následující pomůcky, které berou doporučené místnosti v úvahu:

  • Kontrola požadovaných místností. Kontrola, která upozorňuje v případě, že je akce narozvrhována do místnosti, kterou učitel neuvedl ve svých preferencích.

  • Vyhledávání místností pro akci. Kdekoliv chcete vyhledávat místnost pro rozvrhovou akci (např. klávesou Ctrl+Shift+M v editoru akce pomocí dohledávače, v kontextovém menu akce, …), je možné omezit vyhledané místnosti jen na ty, které vyhovují množině preferovaných místností. Aplikace pak tedy filtruje zobrazené výsledky pouze na vyhovující místnosti (toto chování lze vypnout v nastavení požadavků na rozvrh). Aby uživatele nemátlo, že najednou nefunguje vyhledávání, je na to ve vyhledávacím okně upozorněn červeným textem, že výsledek je filtrován:

    Vyhledání místností pro akci, zobrazeny jen požadované místnosti

    Obrázek 717. Vyhledání místností pro akci, zobrazeny jen požadované místnosti. 

  • Jediná požadovaná místnost. Lze předpokládat, že často dojde k situaci, že vyučující požaduje konkrétní jedinou místnost. Například laboratoř s konkrétním přístrojem atd. V tomto případě aplikace pomáhá ještě o krok více. Pokud začnete vytvářet novou akci v rychlém editoru akce a zadáte předmět a typ akce (tudíž je již možno zjistit jaké požadavky k akcím tohoto typu jsou uvedeny) a je zjištěno, že je požadována jediná místnost, je okamžitě po přeskočení z pole Typ tato jediná místnost doplněna do polí týkajících se místnosti. Pokud má místnost uvedenu kapacitu, je nastaven i plán akce.