Administrace Courseware

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Správa předmětů se skládá ze dvou komponent. Administrátorského portletu a sady automatizovaných skriptů, které obsluhují uživatelské požadavky. Díky těmto dvou komponentám je snadné provádět většinu běžných operací, které uživatelé požadují.

Administrátorský portlet

Správa předmětů v CW se provádí v portletu Správce Courseware, který je na portále na stránce Předměty vývoj -> Správa. Do portletu mají momentálně přístup jen následující role:

 • Administrátor

 • Coursemaster

 • Recenzent

Coursemaster

Coursemaster má k dispozici následující funkce:

 • Žádost o vytvoření předmětu — tlačítko Přidat předmět

 • Správa editorů předmětu — tlačítko Editoři předmětu. Stačí zadat login nového editora, nebo smazat stávajícího.

 • Žádost o kontrolu kvality — vybrat předmět(y) a v dolním formuláři zvolit stav Žádost o kontrolu kvality.

 • Historie předmětu — v menu Pokročilé zvolit nabídku Historie. Je zde vidět datum přechodů mezi jednotlivými stavy a akce, které se s daným předmětem prováděly.

 • Kopírování předmětu — obsah předmětu je možno překopírovat do jiného předmětu(ten nesmí v CW existovat) a následně ho tam upravit podle specifik. Stačí zadat zkratku katedry a předmětu.

 • Přesun předmětu — obsah předmětu je možno přesunout do jiného předmětu(ten nesmí v CW existovat). Stačí zadat zkratku katedry a předmětu.

 • Záloha předmětu — obsah předmětu je možno zálohovat do archívu. Více viz Archív

 • Smazání předmětu — předmět je možno smazat. Před smazání se automaticky provede jeho záloha. Smazáním předmětu se nenávratně ztratí všechna data.

 • Přidání stránky ze šablony — k předmětu je možno přidat další stránky, které se nacházejí v šabloně předmětu. Více o šabloně najdete zde

Všechny operace, které coursemaster provede jsou uloženy do fronty požadavků, která je každých pět minut obsluhována skriptem. Ten provádí potřebné změny v databázi a portálu.

Pohled coursemastra na portlet

Obrázek 687. Pohled coursemastra na portlet. 

V horní části portletu se nacházejí záložky s katedrami fakulty, kterou spravuje. U zkratky katedry se nachází číslo udávající počet předmětů. Ve střední části se nachází tabulka s předměty vybrané katedry. Tabulka obsahuje:odkaz na stránky předmětu v CW, aktuální stav, tlačítko na editaci editorů a tlačítko Pokročilé, pod kterým se nacházejí další dostupné funkce vyjmenované výše. Předměty se vybírají kliknutím v tabulce. Podržením Ctrl a kliknutím na předmět lze vybrat vícero předmětů najednou.

Nad tabulkou s předměty je tlačítko Přidat předmět, které otevře formulář na vytváření předmětu. Nejprve je potřeba zadat zkratku katedry, předmětu a rok varianty. Následně se ukáže seznam stránek, které obsahuje šablona a které je možno vygenerovat při vytváření předmětu v portále. Stránky ze šablony lze přidávat i po založení předmětu v menu Pokročilé. Kliknutím na Odeslat k založení, je předmět přidán do fronty požadavků.

Pod tabulkou s předměty je jednoduchý formulář, ve kterém se pro vybrané předměty nastavuje do jakého stavu mají přejít. Je možno vyplnit poznámku. Dostupné stavy jsou žádost o kontrolu kvality a vytvoření předmětu (tento stav je tam z historických důvodů, a v budoucnu bude zrušen).

Hledání předmětu: Coursemaster také může hledat předmět podle jeho zkratky. Při vyhledávání jsou respektována přístupová práva a tak se nelze dostat k předmětu, který nemůže spravovat.

Recenzent

Recenzent má právo ke schvalování předmětu a následnému přesunutí předmětu do ostré verze — publikování. Více funkcí recenzent nemá k dispozici. V hodnocených předmětech může prohlížet všechny dokumenty stejně jako kdyby byl studentem předmětu.

Pohled recenzenta na portlet

Obrázek 688. Pohled recenzenta na portlet. 

Recenzent vidí seznam předmětů, které mají žádost o kontrolu kvality. V závislosti na konfiguraci CW na dané univerzitě je nutno před publikováním předmětu shlédnout jeho obsah a případně vrátit předmět k přepracování. Po zkontrolování stačí vybrat daný předmět a v dolním formuláři vybrat volbu Předmět splňuje požadavky. Následně se pošle požadavek na publikaci předmětu, který obslouží skript. Coursemastrovi je zaslán email o schválení předmětu.

Kontrola kvality slouží k udržení kvality obsahu předmětů, které jsou v CW uloženy. Univerzita může tento krok nastavit jako nepovinný.

Administrátor

Administrátor má právo na všechny funkce, které má k dispozici recenzent a coursemaster. Navíc se dostane ke všem předmětům, které v CW jsou a může zakládat libovolný předmět. Navíc má možnost spravovat coursemastry jednotlivých fakult resp. kateder. U coursemastra je možno uvést:

 • login

 • jméno

 • email

Administrátor má také k dispozici sadu jednoduchých reportů, které obsahují informace:

 • Předměty a jejich aktuální stavy podle jednotlivých fakult a kateder. Zde lze snadno zjistit kolik předmětů se nachází v ostré resp. vývojové větvi.

 • Seznam všech akcí provedených v CW za dané období.

Pohled recenzenta na portlet

Obrázek 689. Pohled recenzenta na portlet. 

Recenzent vidí seznam předmětů, které mají žádost o kontrolu kvality. V závislosti na konfiguraci CW na dané univerzitě je nutno před publikováním předmětu shlédnout jeho obsah a případně vrátit předmět k přepracování. Po zkontrolování stačí vyrobit daný předmět a dolním formuláři vybrat volbu Předmět splňuje požadavky. Následně se pošle požadavek na publikaci předmětu, kterou obslouží skript. Coursemastrovi je zaslán email o schválení předmětu.

Administrátorské skripty

Administrátor CW má k dispozici celou řadu skriptů, které usnadňují práci. Seznam těchto skriptů se neustále rozšiřuje v závislosti na uživatelských požadavcích. Většina z nich se stará o obsluhu požadavků, které uživatelé vkládají přes správcovský portlet. Následuje seznam nejdůležitějších dostupných skriptů:

 • automat-cw.sh. Tento skript projde všechny požadavky vytvořené ve správci a snaží se je obsloužit. Výstup jeho činnosti je uložen do souboru v adresáři automat-logs. Je vhodné tento skript umístit do CRONu a nechat ho spouštět třeba každých 10 minut. Skript nemá žádný vstup. Zátěž pro databázi je to minimální.

 • zadat-pozadavek-vytvoreni.sh. Pokud je potřeba hromadně zažádat o vytvoření předmětů (předměty katedry, seznam předmětů z databáze, …) je velmi pracné je naklikávat ve správci. Tento skript bere jako parametr zkratku katedry, předmětu a nastavení stránek (vytvořit stránky pro testy, semestrální práce, podstránky cvičení a diskusi). Výsledkem je žádost o založení předmětu, kterou následně může obsloužit automat-cw.sh.

 • kopie-dokumentu.sh. Umožňuje zkopírovat dokumenty z jednoho dokument pytlíku do druhé. Vstupem je id zdroje a id cíle.

 • export-cw.sh. Tento skript provede XML export všech kateder v ostré a vývojové větvi a uloží je do adresáře zalohy.

 • extract-portal-pages.sh. Z exportovaných xml souborů kateder se načtou všechny stránky, které se v CW nacházejí. K těmto stránkám se následně zjistí jejich URL adresa v portále. Nakonec je uloží do tabulky PORTAL_PAGES. Tuto tabulku pak využívají některé aplikace v CW (novinky, plugin ve WYSIWYG editoru, …).

 • add-state-sh.  Přidá stav k předmětu v CW. Vstupem je zkratka předmětu, kód stavu a případně i poznámka. Zde je seznam možných stavů:

  • 1 — požadavek o vytvoření předmětu. Následuje automatické vytvoření daného předmětu.

  • 4 — žádost o kontrolu kvality

  • 8 — kvalita v pořádku. Následuje automatický přesun předmětu do ostré verze.

 • zaloha-predmetu.sh. Vytvoří zálohu předmětu, kterou uloží do archívu. Více o zálohování předmětu najdete v sekci Archivace obsahu Courseware

 • zaloha-predmetu.sh. Vytvoří zálohu předmětu, kterou uloží do archívu. Více o zálohování předmětu najdete v sekci Archivace obsahu Courseware

 • cw-control.sh. Tento skript prochází všechny stránky v CW a testuje:

  • Existenci čistého URL pro předmět.

  • Možnou chybu v nastavení přístupových práv.

  • Další kontroly lze snadno přidávat.