Program předmětu (PM0060)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Program a literatura předmětu.

Ovládání

Sestava se skládá z horního bloku, ve kterém se zobrazuje vybraný předmět v první záložce (modře podbarvený) a mezi jednotlivými vybranými předměty je možné se při prohlížení ostatních záložek jednoduše přesouvat pomocí tlačítek nahoru a dolu na pravé straně tohoto bloku.

V první záložce Varianty předmětů si vybereme předměty, se kterými chceme pracovat. Protože jsme v dotazovacím režimu (záznamy jsou žlutě podbarveny), můžeme hned vybírat. Stačí např. zadat jen zkratku katedy a rok varianty předmětů a systém vybere příslušné předměty.

V dalších záložkách pak doplňujete k předmětu příslušné informace.

Na záložku Požadavky, body bylo přidáno zaškrtávátko - povinná položka Automaticky uznávat zápočet před zkouškou. Pokud je nastaven parametr KOPIROVAT_ZPPZK_PRI_ZNAMCE, tak se automaticky uznává zápočet před zkouškou, když je u předchozího neúspěšného pokusu o absolvování předmětu zápočet před zkouškou splněn. Pokud chcete toto automatické uznávání vypnout, odškrtněte toto zaškrtávátko.

Poslední záložka Kopie umožňuje zkopírovat vybrané komponenty a literaturu konkrétního předmětu ke všem předmětům, které si po zobrazení určitého výběru předmětů v pravé části obrazovky v bloku Předměty označíme.

Vkládání literatury

V záložce Doporučená literatura se zadávají tituly, které jsou pro daný předmět doporučeny ke studiu. Při zadávání nového titulu nejprve otestujte, zda titul již nebyl do číselníku literatury zadán jiným uživatelem resp. knihovnou. Vyhledávání se provádí pomocí seznamu hodnot (F9) u položek Autor a Název. Seznam titulů je stejný, řazení je v prvním případě podle autora, ve druhém podle názvu. Výběr můžete omezit vložením textu do těchto položek - vyberou se pouze tituly obsahující vložený text (např. když napíšete databáze do políčka Název, systém Vám vybere všechny záznamy, ve kterých se vyskytuje v názvu titulu slovo databáze, ať se vyskytuje na začátku, uprostřed nebo na konci textu).

V číselníku literatury existují záznamy dvojího typu:

 1. přenesené z knihovního systému

  mají vyplněný identifikátor v knihovním systému - tyto záznamy lze k předmětu pouze přiřazovat nebo je odebírat, nelze je nijak měnit

 2. záznamy vložené uživateli

  (garanti předmětů, tajemníci fakulty atd.), nemají vyplněný identifikátor v knihovním systému, jedná se o tituly, které v číselníku chyběly - tyto záznamy lze k předmětu pouze přiřazovat nebo je odebírat, nelze je nijak měnit. To brání situaci, aby někdo přepsal literaturu sdílenou více předměty na něco jiného. Výjimkou je vlastník záznamu, který jej opravit může.

 • Nejprve si vybereme důležitost daného titulu pro studenta (Doporučená, Rozšiřující, Základní), potom zadáme postupně další položky.

 • AUTOR

  - do položky se zadává autor titulu. Nejprve se udává příjmení, potom čárka, mezera a křestní jméno. Pokud je autorů více, následuje středník a další autor ve stejné formě, jako první.

 • NÁZEV

  - do položky se zadává pouze název, další informace (části, podnázev, vydání apod.) se píší do pole Poznámka.

 • ISBN

  - mezinárodní číslo knihy

 • ISSN

  - mezinárodní číslo časopisu

 • TYP

  - může být buď Fyzická, což znamená, že se jedná o fyzický dokument (kniha či skripta apod.) nebo může být Virtuální, což značí, že se jedná např. o článek v nějakém elektronickém časopisu. V tomto případě je potom nutné vyplnit položku Zdrojový dokument.

 • Způsob citace

  - určuje standardizovaný formát výstupu, v současné době jsou implemetovány dvě možnosti

  ISO

  Heineman G., Pollice G., Selkow S. Algorithms in a Nutshell. O'Reilly, USA, 2008. ISBN 978-0-596-51624-6.

  APA

  Heineman, G. T., Pollice, G., & Selkow, S. (2008). Algorithms in a Nutshell. O'Reilly Media.

 • Internetová adresa místa uložení

  - tato položka se naplňuje při přebrání záznamu z číselníku, pokud je záznam v knihovně (při zadávání nového titulu do číselníku lze vyhledat titul v knihovně pomocí tlačítek podle ISBN, autora nebo názvu). Pokud se jedná jen o nějaký článek, který má učitel na svých stránkách, tak se zde uvede příslušná adresa na tento článek. Pokud je internetová adresa vyplněna, potom je možné se ze sylabu předmětu prokliknout na další informace.

 • Rok a místo vydání

  - uvede se rok, město a případně i vydavatel

 • Zdrojový dokument

  - zde se např. u článků uvádí název časopisu

 • Poznámka

  - uvádí doplňující informace o titulu

 • Jazyk

  - zde se uvádí jazyk, ve kterém učitel chce, aby byl titul studenty přečten.

Aktualizace napojení na knihovní systém

Hodnotu Identifikátor v knih. systému lze vyplnit na již existující hodnotu u záznamu XY, který chceme nahradit. Systém se poté zeptá, chcete-li záznam XY o literatuře nahradit záznamem z číselníku literatury, u kterého je uvedena zadaná hodnota identifikátoru. Pokud změnu odsouhlasíte, provede se záměna i u všech dalších předmětů, které měly přiřazený tento nahrazovaný záznam o literatuře. Tímto způsobem lze nahradit hromadně záznam o literatuře za správný v případě, že je v číselníku literatury shodný titul uveden omylem vícekrát. Po záměně je nahrazovaný záznam z číselníku literatury automaticky smazán.

Kopírování hodnot do novějších variant předmětu

Pokud se provádí aktualizace údajů a existují novější varianty předmětu, systém se zeptá, zda chcete opravené údaje přenést i do novějších variant předmětu. Do novějších variant se přenáší pouze měněné položky, přičemž se provede přepsání původní hodnoty. Předpokládejme například, že se pro daný předmět liší český a anglický obsah ve variantách 2010 a 2011. Upravíte-li ve verzi 2010 pouze český obsah, pokud při ukládání změn odsouhlasíte přenos do novějších variant, bude se po uložení změn český obsah v obou variantách shodovat a anglický zůstane nadále odlišný.

Při vkládání více záznamů (literatura, hodnotící metody, vyučovací metody atd.) funguje synchronizace údajů takto:

 • vkládáme-li hodnotící metodu, která v novějších variantách neexistuje, je do nich přidaná, ostatní hodnotící metody v novější variantě zůstávají beze změn

 • rušíme-li hodnotící metodu, která v novějších variantách existuje, je v nich také zrušena, ostatní hodnotící metody v novější variantě zůstávají beze změn

Synchronizace tedy v tomto případě probíhá zvlášť pro každý jednotlivý vkládaný, měněný nebo rušený záznam.

Poznámky

S programem předmětu jsou spojeny 3 parametry IS/STAG, ve kterých je možné omezit, do kdy je možné opravovat data programu předmětu. Protože tato data by měla být na začátku výuky předmětu uzavírána jako nepsaná smlouva mezi učitelem a studentem, učitel by neměl během výuky předmětu tyto podmínky měnit. Proto je možné následující parametry časově omezit úpravu programu předmětu.

 • PROGRAM_PREDMETU_DEADLINE_ZS

  - od tohoto data nelze u předmětů aktuálního roku vyučovaných v ZS upravovat program a literaturu

 • PROGRAM_PREDMETU_START_LS

  - od tohoto data lze u předmětů aktuálního roku vyučovaných v LS upravovat program a literaturu

 • PROGRAM_PREDMETU_DEADLINE_LS

  - od tohoto data nelze u předmětů aktuálního roku vyučovaných v LS upravovat program a literaturu

Nastavením parametru PROGRAM_PREDMETU_PRISTUP_CILE na G povolujeme garantovi předmětu měnit cíle předmětu, ostatní role se řídí parametrem SPRAVA_PREDMETU.

Přístup

 • Administrátor

 • Katedra

 • Prorektor

 • Správa předmětů

 • Tajemník fakulty

 • Vyučující