Předpisy plateb - přiřazení studentů/uchazečů (PZ0020)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář je určen k hromadnému přidělování zvoleného typu předpisu vybraným studentům.

Ovládání

Záložka "Předpisy plateb"

První záložka formuláře slouží pouze pro výběr předpisu plateb. Předpisy zde nelze opravovat ani přidávat nové nebo rušit.

Záložka "Studenti"

Obsahuje dva bloky. V horním bloku se zobrazí studenti přiřazení ke zvolenému předpisu plateb. Pro tyto studenty jsou již vygenerované záznamy jednotlivých plateb podle typu předpisu. Označení studenti se mohou z bloku vyřadit pomocí tlačítka Vyřadit označené studenty. Vyřazení bude úspěšné pouze tehdy, jestliže nebyl některý záznam jejich plateb (pohledávka nebo závazek) již odeslán do ekonomického systému ke zpracování. U záznamů jednotlivých studentů zařazených k zvolenému předpisu je možné individuálně změnit hodnotu přiřazené částky.

Barevná tlačítka nad tímto blokem umožňují vybírat studenty podle stavu vyrovnání plateb dokladu:

     

 platby, u kterých není zadáno číslo účtu (vyplacené v hotovosti pokladnou) 

     

 na dokladu je nějaká nevyrovnaná platba po době splatnosti 

     

 na dokladu je nějaká platba po době splatnosti neodeslaná do EIS 

     

 částečně splaceno 

     

 vyrovnáno 

     

 přeplaceno 

Tlačítko Seznam studentů umožňuje přiřadit předpis studentům uvedeným v přislušném souboru. Soubor musí být ve formátu OS_CISLO#částka, na každý řádek jeden student, tedy např A19B0001P#400. Částka musí být uvedena v celých korunách bez desetinných míst. Kontroluje se, zda uvedený student již není u předpisu přiřazen. Tuto kontrolu je možné vypnout. Osobní čísla studentů, kteří se k předpisu z důvodu chybného zadání nepřiřadili, se vypíší v položce Nepřiřazená os. čísla.

Pomocí tlačítka Aktualizovat platby se načte a zpracuje soubor, který v jednotlivých záznamech obsahuje opravované položky v tomto pořadí: ID platby, částka a datum oddělené jedním z následujících oddělovačů: # nebo , nebo ; nebo | . Pomocí hodnot zadaných v souboru je možné měnit částku a datum jednotlivých záznamů určených hodnotou ID platby v rozpisu plateb. Případné chyby vzniklé při zpracování záznamů se uloží do souboru, jehož název je uveden po skončení oprav ve spodní informativní řádce formuláře. Pro správnou funkci oprav musí každý záznam obsahovat dva oddělovače, i když částka nebo datum se neopravují a nemusí být uvedeny. (Např. ID#částka# nebo ID#datum)

Tlačítkem Nevyhovují zadanému vzorci je možné označit všechny studenty zařazené na konkrétním předpisu, kteří nevyhovují vzorci uvedenému u tohoto předpisu. Naopak v dolním bloku se pomocí tlačítka Vyhovují zadanému vzorci označí ze zobrazených studentů všichni ti, kteří vzorci u předpisu vyhovují.

Tlačítko Detail u každého záznamu slouží k vyvolání formuláře Pohledávky a závazky studenta/uchazeče (PZ0030). a tím k zobrazení detailu jednotlivých plateb vybraného studenta.

Tlačítko Detail - všichni umožňuje po vyvolání formuláře Pohledávky a závazky studenta/uchazeče (PZ0030) prohlížet platby všech studentů zobrazených podle zadaného výběrového kriteria v bloku Studenti přiřazení k předpisu platby ve formuláři Předpisy plateb - přiřazení studentů/uchazečů (PZ0020).

Ve spodním bloku jsou automaticky nabízeni k zařazení ke zvolenému předpisu všichni studenti studijních programů, které byly k tomuto předpisu přiřazeny formulářem Předpisy plateb - přiřazení st. prog./příj. oborů (PZ0010). Pokud chceme k předpisu přiřadit studenta jiného st. programu nebo jiné fakulty musíme studenty zobrazit pomocí přepínače Všichni studenti. Označené studenty přiřadíme k zvolenému předpisu pomocí tlačítka Zařadit označené studenty. U každého předpisu může být zadán vzorec pro výběr studentů, kteří budou splňovat podmínky ve vzorci uvedené. Tyto studenty lze všechny najednou označit pomocí tlačítka Vyhovují zadanému vzorci. Pravý spodní přepínač pak slouží k zobrazení buď studentů vyhovujících vzorci nebo studentů s vyplněným bankovním účtem nebo všech studentů.

Studenti jsou zde zvýrazněni barevně takto:

     

 student studuje ještě na jiné fakultě 

     

 student má přerušené studium 

     

 student již nestuduje 

Poplatek za delší studium

Pro tyto předpisy plateb je možné nastavit parametr PLATBY_58_3_SPLATNOST_DNU. Pokud se parametr nastaví, datum splatnosti se nastaví jako aktuální datum posunuté o počet dní nastavených tímto parametrem. Pokud parametr nastavený není, vezme se datum splatnosti standardně od předpisu platby.

Záložka "Uchazeči"

Obsahuje dva bloky stejné jako předchozí záložka. V horním bloku se zobrazí uchazeči přiřazení ke zvolenému předpisu plateb, ve spodním uchazeči příslušného oboru. Vyřazování a zařazování je stejné jako u studentů.

Specifický symbol platby

Studentům a uchazečům se při přiřazení k předpisu platby automaticky vygeneruje do záznamu o platbě specifický symbol, který se odvozuje od nastavení parametrů STAGu. Pro uchazeče převedené do přijímacího řízení se spec. symbol generuje podle nastavení parametru PLATBY_SPECSYM_UCH_PAPIR, pro elektronické přihlášky podle nastavení parametru PLATBY_SPECSYM_UCH_WWW. Generování spec.symbolu pro studenty se může lišit podle toho, zda jde o závazek nebo pohledávku. Pro závazky určuje spec. symbol nastavení parametru PLATBY_SPECSYM_STUD_ZAVAZEK, pro pohledávky PLATBY_SPECSYM_STUD_POHLEDAVKA.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Speciální studijní referentka

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka