Předpisy plateb - přiřazení studentů/uchazečů (PZ0020)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář je určen k hromadnému přidělování zvoleného typu předpisu vybraným studentům.

Ovládání

První záložka formuláře slouží pouze pro výběr předpisu plateb. Předpisy zde nelze opravovat ani přidávat nové nebo rušit.

Záložka Studenti obsahuje dva bloky. V horním bloku se zobrazí studenti přiřazení ke zvolenému předpisu plateb. Pro tyto studenty jsou již vygenerované záznamy jednotlivých plateb podle typu předpisu. Označení studenti se mohou z bloku vyřadit pomocí tlačítka Vyřadit označené studenty. Vyřazení bude úspěšné pouze tehdy, jestliže nebyl některý záznam jejich plateb (pohledávka nebo závazek) již odeslán do ekonomického systému ke zpracování. U záznamů jednotlivých studentů zařazených k zvolenému předpisu je možné individuálně změnit hodnotu přiřazené částky.

Tlačítko Seznam studentů umožňuje přiřadit předpis studentům uvedeným v přislušném souboru. Jednotlivé záznamy souboru musí obsahovat osobní čislo studenta oddělující znak # a přiřazenou částku, pokud je jiná než u předpisu (např. A09B0001P#200). Částka musí být uvedena v celých korunách bez desetinných míst. Kontroluje se, zda uvedený student již není u předpisu přiřazen. Tuto kontrolu je možné vypnout. Osobní čísla studentů. kteří se k předpisu z důvodu chybného zadání nepřiřadili, se vypíší v položce Nepřiřazená os. čísla.

Pomocí tlačítka Aktualizovat platby se načte a zpracuje soubor, který v jednotlivých záznamech obsahuje opravované položky v tomto pořadí: ID platby, částka a datum oddělené jedním z následujících oddělovačů: # nebo , nebo ; nebo | . Pomocí hodnot zadaných v souboru je možné měnit částku a datum jednotlivých záznamů určených hodnotou ID platby v rozpisu plateb. Případné chyby vzniklé při zpracování záznamů se uloží do souboru, jehož název je uveden po skončení oprav ve spodní informativní řádce formuláře. Pro správnou funkci oprav musí každý záznam obsahovat dva oddělovače, i když částka nebo datum se neopravují a nemusí být uvedeny. (Např. ID#částka# nebo ID#datum)

Tlačítkem Nevyhovují zadanému vzorci je možné označit všechny studenty zařazené na konkrétním předpisu, kteří nevyhovují vzorci uvedenému u tohoto předpisu. Naopak v dolním bloku se pomocí tlačítka Vyhovují zadanému vzorci označí ze zobrazených studentů všichni ti, kteří vzorci u předpisu vyhovují.

Tlačítko Detail u každého záznamu slouží k k vyvolání formuláře PZ0030 a tím k zobrazení detailu jednotlivých plateb vybraného studenta. Tlačítko Detail - všichni umožńuje po vyvolání formuláře PZ0030 prohlížet platby všech studentů zobrazených podle zadaného výběrového kriteria v bloku Studenti přiřazení k předpisu platby ve formuláři PZ0020 .

Barevná tlačítka nad tímto blokem umožňují vybírat studenty podle stavu vyrovnání plateb dokladu:

 • oranžová - částečně splaceno

 • červená - nevyrovnané platby po době splatnosti

 • zelená - vyrovnané platby

 • modrá - přeplaceno

 • hnědá - platby, u kterých není zadáno číslo účtu (vyplacené v hotovosti pokladnou)

Pokud existuje pro daný doklad více plateb v různém stavu (uhrazené, neuhrazené), je záznam zobrazen nepodbarveně pouze pod prvním přepínačem Všichni

Tlačítkem Načíst Seznam studentů lze načíst konkrétní studenty a částky k danému předpisu. Soubor musí být ve formátu OS_CISLO#částka, na každý řádek jeden student, tedy např A19B0001P#400

Ve spodním bloku jsou automaticky nabízeni k zařazení ke zvolenému předpisu všichni studenti studijních programů, které byly k tomuto předpisu přiřazeny formulářem PZ0010. Pokud chceme k předpisu přiřadit studenta jiného st. programu nebo jiné fakulty musíme studenty zobrazit přepínače Všichni studenti. Označené studenty přiřadíme k zvolenému předpisu pomocí tlačítka Zařadit označené studenty. U každého předpisu může být zadán vzorec pro výběr studentů, kteří budou splňovat podmínky ve vzorci uvedené. Tyto studeny lze všechny najednou označit pomocí tlačítka Vyhovují zadanému vzorci. Pravý spodní přepínač pak slouží k zobrazení buď studentů vyhovujících vzorci nebo studentů s vyplněným bankovním účtem nebo všech studentů.

Studenti jsou zde zvýrazněni barevně takto:

     

 student studuje ještě na jiné fakultě 

     

 student má přerušené studium 

     

 student již nestuduje 

Záložka Uchazeči obsahuje dva bloky stejné jako předchozí záložka. V horním bloku se zobrazí uchazeči přiřazení ke zvolenému předpisu plateb ve spodním uchazeči příslušného oboru. Vyřazování a zařazování je stejné jako u studentů.

Tlačítko Detail u každého záznamu slouží k vyvolání formuláře PZ0030 a tím k zobrazení detailu jednotlivých plateb vybraného uchazeče. Tlačítko Detail všichni umožňuje po vyvolání formuláře PZ0030 prohlížet platby všech uchazečů zařazených v bloku Uchazeči přiřazení k předpisu platby ve formuláři PZ0020 .

Studentům a uchazečům se při přiřazení k předpisu platby automaticky vygeneruje do záznamu o platbě specifický symbol. Pro uchazeče se jako spec. symbol generuje rodné číslo u písemné přihlášky a uchazec_idno u elektronické přihlášky. Generování spec.symbolu pro studenty je závislé na parametrech STAGU. Pro závazky je to parametr PLATBY_SPECSYM_STUD_ZAVAZEK, pro pohledávky PLATBY_SPECSYM_STUD_POHLEDAVKA. Pomocí těchto parametrů je možné zadat, zda se jako spec. symbol vygeneruje rodné číslo, osobidno nebo doklad_idno. Implicitní hodnota je doklad_idno.

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Speciální studijní referentka

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka