Segmenty st. plánů (SL0040)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář se používá k vytváření, opravě, rušení a kopírování segmentů st. plánů. Pro úpravy segmentů je možné využít i přikopírování jednotlivých bloků, které jsou v databázi k dispozici.

Ovládání

Pod první záložkou Segmenty se v bloku Segmenty studijních plánů zobrazí všechny segmenty st. plánů podle zvoleného výběrového kritéria. V tomto bloku je možné zakládat nové segmenty, opravovat je, nebo rušit s tím omezením, že segmenty zařazené v některém studijním plánu zrušit nelze.

Je také možné vytvářet kopie jednotlivých segmentů včetně kopií bloků a předmětů v segmentu obsažených. Ve spodní části obrazovky v bloku Kopie segmentu jsou předvyplněné položky vybraného segmentu. Ty lze podle potřeby změnit a stisknutím tlačítka Zkopírovat vytvoříme kopii původního segmentu. Předměty, které se nepodařilo zkopírovat se vypíší pod záložkou Nezkopírované předměty (např. ty, pro které neexistuje varianta pro příslušný ak. rok). Standardním kopírováním pomocí kláves F6 - F4 se zkopíruje pouze hlavička segmentu. K ní pak na záložce Seznam bloků můžeme přiřadit bloky, které chceme v segmentu mít.

Pod záložkou Bloky - Předměty se zobrazí všechny bloky příslušného segmentu. Bloky lze přidávat, nebo opravovat. Je možné je i rušit pokud předměty v nich obsažené nemá nikdo zapsané. Předměty jednotlivých bloků se zobrazí v bloku Předměty v bloku. Předměty je možné přidávat. Opravovat můžeme položky Pořadí, Dopor. sem, Dopor. roč. Předměty z bloku lze i smazat pokud je nemá žádný student zapsané.

Pod záložkou Povinné v 1.semestru se zobrazí předměty, které musí student splnit v 1. semestru studia daného segmentu studijního plánu. Předměty se mohou spojit do skupin pomocí vazby OR a AND. V levé části obrazovky se pod sebou zapisují předměty s vazbou AND. Předměty s vazbou OR se zapíší pod sebe do pravého bloku obrazovky. Předměty lze v tomto bloku přidávat, opravovat i rušit.

Pod záložkou Segm. ve st. plánech. se vypíše seznam st.plánů, ve kterých je zvolený segment zařazen. Tato informace slouží pro případ, že bychom chtěli segment st. plánu zrušit. Jestliže není součástí nějakého st. plánu, můžeme jej zrušit, v opačném případě je potřeba jej nejprve ze st. plánu vyřadit.

Pod záložkou Seznam bloků se vypíše seznam bloků všech st. plánů. Z tohoto seznamu můžeme libovolné bloky zkopírovat do vybraného segmentu. Bloky, které chceme zkopírovat se zaškrtnou v kolonce Označ pro kopii a stisknutím tlačítka Zkopírovat se přikopírují k segmentu uvedenému ve spodní části obrazovky.

V první řádce obrazovky se zobrazují hodnoty hlavních položek aktuálního segmentu. Mezi jednotlivými segmenty je možné se při prohlížení ostatních záložek jednoduše přesouvat pomocí tlačítek nahoru a dolu na pravé straně této řádky.

Poznámky

Kontroly segmentů
  • Doporučený semestr u předmětu by měl odpovídat semestru, ve kterém je předmět vyučován. Pokud u předmětu není uveden žádný semestr výuky, musí být položka doporsem prázdná. Nevyplněná může zůstat také v případě, že předmět je vyučován v obou semestrech. Nesmí zůstat prázdná v případě, že u předmětu je uveden jen jeden semestr, pak musí odpovídat tomuto semestru. Na špatné zadání této položky upozorní červeně vybarvená řádka příslušného bloku a předmětu v bloku.

  • Pokud předmět zařazený v bloku není akreditován zobrazí se řadka s tímto předmětem a blok, v němž je uveden, modře.

  • Jestliže má segment zařazen ve svém studijním plánu také jiná fakulta než je fakulta přihlášeného uživatele, popř. fakulta oboru nebo garantující katedra oboru je z jiné fakulty, pak je segment podbarven tmavočerveně. Je to upozornění pro uživatele, pokud chce v segmentu dělat nějaké úpravy nesmí být pro žádnou z participujících fakult nastaveno v tom okamžiku časové omezení.

Kontroly plnění předmětů
  • IS/STAG při kontrolách A bloku zjišťuje, zda každý předmět A bloku byl splněn. Pokud by byl předmět uvedený v A bloku vícekrát a splněn jen jednou, tak se to bere jako splnění všech jeho uvedení v bloku. Pokud by byl předmět splněn vícekrát (u předmětů s umožněným vícezápisem), tak se započítává jen to jedno splnění, ta další splnění systém pro kontroly A bloku nezajímají.

  • IS/STAG při kontrolách B bloku kontroluje předměty splněné studentem a zda patří do B bloku. Pokud ano, tak je započítá (buď počet předmětů nebo součet jejich kreditů) a celkové číslo porovná s minimem, které má student z B bloku splnit. Tj. pokud student splnil předmět jednou a v B bloku je uveden vícekrát, tak se započte jen jednou. Pokud student splnil předmět dvakrát (u předmětu s umožněným vícezápisem) a v B bloku je uveden třikrát, tak se započte jen dvojí absolvování předmětu.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Správa stud. plánů

  • Tajemník fakulty