Studijní plány (SL0010)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář se používá pro vytváření nových a opravu stávajících studijních plánů, segmentů st.plánů, bloků a předmětů v jednotlivých blocích.

Ovládání

V první horní řádce formuláře se zobrazuje studijní plán ( modře podbarvený) vybraný v bloku Studijní plány na první záložce a mezi jednotlivými plány je možné se při prohlížení ostatních záložek jednoduše přesouvat pomocí tlačítek nahoru a dolu na pravé straně této řádky.

V první záložce Studijní plány vybereme v prvním bloku podle zadaných výběrových kritérií Studijní program. K zvolenému studijnímu programu se v druhém bloku zobrazí příslušné Studijní plány jednotlivých specializací. Při zadávání nových st. plánů je třeba nejprve uvést specializaci, pro kterou studijní plán vytváříme. Specializaci je možno zadat vyplněním přislušných položek nebo vybrat z číselníku. Měnit, zadávat a rušit údaje lze jen v druhém bloku.

Omezení zápisu

Položka omezuje pro roli Student výběr předmětů pro předzápis.

 • Libovolné předměty školy - zapsat lze cokoliv i mimo jeho stud. plán

 • Jen předměty ze studijního plánu - nic mimo předměty jeho stud. plánu

 • Jen předměty studentova ročníku ze studijního plánu - nic mimo předměty jeho stud. plánu a jeho ročníku

Pod záložkou Segmenty se v bloku Segmenty studijního plánu zobrazí segmenty vybraného st. plánu. V tomto bloku je možné zařazené segmenty opravovat nebo vyřadit ze st. plánu zaškrtnutím položky Vyřadit a uložením. V další části této záložky v bloku Skupina segmentů st. plánu se mohou segmenty příslušného st. plánu spojit do skupin pomocí vazby OR a AND. V levé části obrazovky se pod sebou zapisují segmenty s vazbou OR. K přislušnému segmentu tohoto bloku se mohou přiřazovat další segmenty s vazbou AND. Ty se zapíší pod sebe do pravého bloku obrazovky . V bloku Ostatní segmenty vidíme všechny dostupné segmenty (nejen příslušné k vybranému st. plánu). Je možné vybrat segmenty příslušné fakulty nebo všechny. Můžeme zde vytvořit nové segmenty s novými bloky a novými předměty v jednotlivých blocích. Segmenty z tohoto bloku lze přiřadit ke zvolenému studijnímu plánu zaškrtnutím položky Zařadit a uložením .

Pod záložkou Bloky - Předměty se zobrazí všechny bloky příslušného segmentu ( modře podbarvený v druhé záložce). Mezi jednotlivými segmenty se můžeme jednoduše pohybovat pomocí tlačítek nahoru a dolů napravo u segmentu. Bloky je možné přidávat nebo opravovat. Je možné je i rušit, pokud předměty v nich obsažené nemá nikdo zapsané. Předměty jednotlivých bloků se zobrazí v bloku Předměty v bloku. Předměty je možné přidávat, nebo můžeme opravit jednotlivé položky Pořadí, Dopor. sem, Dopor. roč.. Rušit předměty je možné jen pokud je nemá někdo zapsané.

Pod záložkou Povinné v 1.semestru se zobrazí předměty, které musí student splnit v 1. semestru studia daného segmentu studijního plánu. Předměty lze v tomto bloku přidávat, opravovat i rušit. Předměty lze spojit do skupin pomocí vazby OR a AND.

V záložce Segm. ve st. plánech se vypíše seznam st.plánů, ve kterých je zvolený segment zařazen. Tato informace slouží pro případ, že bychom chtěli segment st. plánu zrušit. Jestliže není součástí nějakého st. plánu, můžeme jej zrušit, v opačném případě je potřeba jej nejprve ze st. plánu vyřadit.

Do formuláře byla přidána ještě poslední záložka Aktivity . V prvním bloku se zobrazí aktivity vybraného st. plánu. V tomto bloku je možné zařazené aktivity opravovat nebo vyřadit ze st. plánu označením položky a stiskem tlačítka Vyřadit označené aktivity. V druhém bloku se vypisují všechny ostatní aktivity, které můžeme do daného studijního plánu přidat označením a stiskem Zařadit označené aktivity.

Uložení souboru ke stud. plánu

Ke studijnímu plánu lze do databáze (tlačítko Uložit do db) uložit soubor libovolného typu, obvykle se bude jednat o preambuli stud. plánu (další informace ke stud. plánu, které nelze z databáze vygenerovat). Soubor lze také uložit z databáze na lokální disk (tlačítko Načíst z db). Při spuštění sestavy Tisk studijních plánů (Z_SP_TEX) se automaticky uloží na lokální disk všechny soubory uložené v databázi u vybíraných stud. plánů.

Poznámky

Kontroly st. plánů
 • Doporučený semestr u předmětu by měl odpovídat semestru, ve kterém je předmět vyučován. Pokud u předmětu není uveden žádný semestr, musí být položka doporsem prázdná. Nevyplněná může zůstat také v případě, že předmět je vyučován v obou semestrech. Nesmí zůstat prázdná v případě, že u předmětu je uveden jen jeden semestr, pak musí odpovídat tomuto semestru. Na špatné zadání této položky upozorní červeně vybarvená řádka příslušného st. plánu, bloku a předmětu v bloku.

 • Pokud předmět zařazený v bloku není akreditován zobrazí se řadka s tímto předmětem a blok, v němž je uveden, modře .

 • Jestliže má segment zařazen ve svém studijním plánu také jiná fakulta než je fakulta přihlášeného uživatele, popř. fakulta oboru nebo garantující katedra oboru je z jiné fakulty, pak je segment podbarven tmavočerveně . Je to upozornění pro uživatele, pokud chce v segmentu dělat nějaké úpravy nesmí být pro žádnou z participujících fakult nastaveno v tom okamžiku časové omezení. Pro informaci je podbarven i studijní plán, ve kterém se takový segment nachází.

Práci se studijními plány může administrátor systému časově omezit pomocí parametru DEADLINE_PLANY

Kontroly plnění předmětů
 • IS/STAG při kontrolách A bloku zjišťuje, zda každý předmět A bloku byl splněn. Pokud by byl předmět uvedený v A bloku vícekrát a splněn jen jednou, tak se to bere jako splnění všech jeho uvedení v bloku. Pokud by byl předmět splněn vícekrát (u předmětů s umožněným vícezápisem), tak se započítává jen to jedno splnění, ta další splnění systém pro kontroly A bloku nezajímají.

 • IS/STAG při kontrolách B bloku kontroluje předměty splněné studentem a zda patří do B bloku. Pokud ano, tak je započítá (buď počet předmětů nebo součet jejich kreditů) a celkové číslo porovná s minimem, které má student z B bloku splnit. Tj. pokud student splnil předmět jednou a v B bloku je uveden vícekrát, tak se započte jen jednou. Pokud student splnil předmět dvakrát (u předmětu s umožněným vícezápisem) a v B bloku je uveden třikrát, tak se započte jen dvojí absolvování předmětu.

  Při zápisu předmětů B bloku studentem se kontroluje, zda součet kreditů zapsaných předmětů nepřesahuje hodnotu Max. kred, pokud je tato položka vyplněna. Položky MAX_KRED _SEMESTR a MAX_PREDMETU_SEMESTR aříkají, kolik kreditů resp. předmětů si může student z daného bloku zapsat maximálně v jednom (libovolném) semestru.

Kontroly na úrovni DB triggerů
 • DB trigger TR_BLOK_BRIU na tabulce BLOKY hlídá konzistenci roků studijního plánu a segmentu studijního plánu vázaných záznamů.

 • DB trigger TR_BLPR_BRIU na tabulce BLOKY_PREDM hlídá konzistenci roků studijního plánu a segmentu studijního plánu a také doporučený semestr a semestr výuky předmětu vázaných záznamů.

 • DB trigger TR_POSE_BRIU na tabulce PORADI_SEGMENTU hlídá konzistenci roků studijního plánu a segmentu studijního plánu vázaných záznamů.

 • DB trigger TR_SEM1_BRIU na tabulce SEM1 hlídá konzistenci roků varianty předmětu a segmentu studijního plánu vázaných záznamů.

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Správa stud. plánů

 • Tajemník fakulty