DIPSUP - Diploma supplement

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Na této stránce je k dispozici popis nového diploma supplementu, možností jeho parametrizace, popis odkud a která data se berou atd.

Podporované šablony, možnosti

Většina zákazníků se shoduje na společném vizuálním základu reportu Diploma supplement, drobné odlišnosti jsou řešeny na úrovni drobné korekce vizuálního stylu pro konkrétní školu (například změna typu písma či použití italic namísto bold a podobně). Většina škol tedy využívá jednu základní společnou šablonu, která je však významným způsobem parametrizovatelná. Dva zákazníci mají však (již historicky) zcela specifickou podobu svého diploma supplementu, která vyžadovala vytvoření zcela nové šablony přímo pro ně. Používané šablony tedy jsou:

 • Šablona pro UTB Zlín. Speciální vizuální podoba pro UTB, je přizpůsobena vizuálnímu stylu školy i podobě tiskopisu, na který je dokument následně tištěn (proto ony široké pruhy na krajích). Tato šablona je vytvořena přímo na míru UTB a její vizuální stránka tedy není nijak parametrizovatelná.

  Ukázkový dokument (data jsou z databáze ZČU, vizuální podoba je však UTB).

 • Společná šablona (ostatní školy). Šablona vizuálně vychází ze starší verze diploma supplementu, je však provedena modernějším, lehčím stylem. Obsahuje významně méně rušivých prvků (horizontální čáry, oddělovače), je vysázena moderním fontem. Mnoho jejích vizuálních součástí je parametrizovatelných na úroveni TeX stylů (tj. v případě zájmu kontaktujte vývojáře IS/STAG). Zároveň je široce parametrizovatelná i na úrovni datové (stejně jako ostatní šablony) - viz další kapitoly.

  Ukázkový dokument (data a konkrétní podoba pochází z databáze ZČU).

Vzhledem k tomu, že poslední strana je vždy stejná, můžete si ji stáhnout přímo zde ve formě PDF, pokud se Vám jakkoliv hodí takto samostatně.

Možnosti parametrizace reportu

Diploma supplement je parametrizovatelný ve dvou směrech. Jednak lze pomocí parametrů IS/STAG řídit mnoho věcí týkajících se obsahu a částečně i formy dokumentu. Parametry jsou uvedené níže a měnit je mohou administrátoři každé školy bez nutnosti jakýchkoliv zásahů ze strany vývojářů IS/STAG. V případě potřeby nějaké úpravy, která není dosažitelná existujícícmi parametry existuje další možnost - úprava samotné tiskové šablony. V tomto případě je třeba kontaktovat vývojáře IS/STAG a domluvit možnosti konkrétní úpravy.

Zároveň platí, že všechny zde uvedené informace platí pouze pro šablonu společnou většině škol (viz výše). Speciální šablony pro UTB a UPCE jsou připraveny přesně dle přání těchto škol a možnosti parametrizace jsou u nich výrazně omezenější (a nejsou v tomto dokumentu popsány).

Možnosti parametrizace jsou uvedeny na následujících obrázcích. Zeleně jsou uvedeny názvy parametrů IS/STAG, které dané místo ovlivňují. Hnědě jsou označena místa, která lze parametrizovat pouze na úrovni TeX stylu, tedy pouze prostřednictvím vývojářů IS/STAG.

Nový diploma supplement je navržen modulárně, tj. většina standardní šablony je společná pro všechny školy a pak lze jednotlivým školám nastavit drobné odchylky - například změnu písma, okrajů a podobně. Drobnější vizuální změny tak lze udělat na přání poměrně snadno.

Doplňující poznámky

 • Odstavec 1.1 Příjmení. Příjmení velkým nebo malým písmem podle parametru FORMAT_PRIJMENI.

 • Odstavec 1.4 Identifikační číslo studenta. Studijní nebo rodné číslo studenta.

 • Odstavec 2.2 Hlavní studijní obor v rámci kvalifikace. V tomto odstavci je umístěn studijní program, pod ním studijní obor/obory. Podle parametru DSUP_KOD_U_PROGRAMU lze u studijního programu zobrazit i kód studijního programu

  • Český název i anglický název studijního programu se bere z názvu studijního programu pro diplom, pokud tento název chybí, pak ze státního číselníku CIS_STUD_PGM a pokud v číselníku tento studijní program chybí, bere se název uvedený u studijního programu.

  • Český název i anglický název oboru se bere z názvu oboru pro diplom, pokud tento název chybí, pak ze státního číselníku CIS_AKVO a pokud v číselníku tento obor chybí, bere se název uvedený u oboru.

 • Odstavec 2.3 Název a postavení udělující organizace. Pomocná hodnota z domény ORGANIZACE.

 • Odstavec 2.4 Název a postavení zajišťující organizace. Pomocná hodnota z domény ORGANIZACE

 • Odstavec 4.2 - Kvalifikčaní práce. Bere se z domény TYP_ZAVERECNE_PRACE. Typ práce může být přiřazen ke studijnímu programu (ve formuláři OP0010), pokud není, bere se podle typu programu. Hodnoty v doméně si mohou administrátoři libovolně přidávat, jen nesmějí upravovat ty předvyplněné (ty standardní odpovídající typu programu)

 • Odstavec 4.3. Podrobné údaje o programu a jednotlivých dosažených hodnoceních/kreditech. 

  • Pořadí sloupců v tabulce se řídí parametrem DSUP_SLOUPCE_V_TAB_HODNOC.

  • Parametr MEZISOUCTY_KREDITU umožňuje tisk součtu kreditů z domácí školy, parametr SOUCET_KREDITU_DS umožňuje tisk celkového součtu předmětů. POZOR, tyto parametry jsou ignorovány a součet kreditů se nevypisuje v případě, že studentův studijní program (či obor) není kreditový a nebo v případě, že požadovaný minimální počet kreditů u programu (či oboru) není uveden (formulář OP0010, položka "Limit kreditů").

  • Tisk celkového výsledku SZZ podle parametru TISK_CELK_VYSL_SZZ a podle parametru sestavy Známka slovně.

  • Tisknou se jen ty předměty z domovské školy, které mají položku Tisk na dodatku k diplomu nastavenou na "ANO". Totéž platí pro přivezené předměty. U výjezdu, ze kterého byly přivezeny předměty, je potřeba nastavit na platnost výjezdu na platný a položku DS tisk na "A".

  • Pokud chceme zobrazit i hodnocení z předchozích studií, je potřeba nastavit parametr ZRETEZENA_OSC_DS.

  • V případě, že není uveden jazyk zkoušky z předmětu, je automaticky doplněna čeština. Toto se týká jak běžných předmětů, tak předmětů státních závěrečných zkoušek i jednorázových předmětů. Je-li potřeba zadat jiný jazyk, stačí jej v ES0010 zadat k příslušnému předmětu či státní závěrečné zkoušce.

  • Pro doktorské studium je v tomto odstavci uvedeno jméno školitele.

  • Název či téma kvalifikační práce může obsahovat TeXovské příkazy pro tučné písmo ( \tp{} ) a kurzívu ( \kur{} ).

 • Odstavec 4.4. Klasifikační stupnice a vysvětlení jejího významu. 

  • Známka a slovní hodnocení v tabulce/tabulkách se bere z tabulky CIS_HODNOCENI. Jsou zobrazeny všechny stupnice hodnocení, se kterými se daný student během svého studia setkal - tedy jako známky z předmětů, státnic, VŠKP, předmětů výjezdů, celkového hodnocení.

  • Pro zobrazení histogramu je potřeba jej vygenerovat a nastavit parametr DSUP_ZOBRAZ_STAT_HODNOCENI.

 • Odstavec 4.5. Celková klasifikace kvalifikace. 

  • Celkovou klasifikaci kvalifikace lze nalézt ve formuláři AN0010 jako položku Celkový výsledek studia z domény ABSOLVOVAL.

  • Stupnice pro klasifikaci kvalifikace je z domény ABSOLVOVAL. Požadované slovní hodnocení musí mít položku Platnost nastavenou na A.

  • Popis hodnocení se bere z parametru DSUP_POPIS_HODNOCENI.

 • Odstavec 6.1. Doplňkové informace. Slouží k zobrazení různých typů doplňkových informací, například od studenta samotného, jeho studijního programu, plánu atd. To, jaké informace jsou zobrazeny, se řídí parametrem DSUP_DODATECNE_INFORMACE. Potřebujete-li přidat další možnost, kontaktujte vývojáře IS/STAG a zkuste jasně specifikovat, jaké další informace mají být v tomto bodě uvedeny. Současné možnosti jsou následující (písmenko na začátku udává hodnotu parametru. Chcete-li mít v bode 6.1. více informací, uveďte je v požadovaném pořadí, například "SRC"):

  • F. Informace, pokud část studia byla absolvována v prezenční/kombinovaná formě. Například tedy věta: "Část studia byla absolvována v kombinované formě studia / Part of study completed in the combined form"

  • S. Text uvedený přímo u studenta v ES0010 v položce "Doplňkové informace k DS". Tam je možno uvést text obsahující obvyklé formátovací příkazy systému TeX, například tp{} a podobně. Tuto položku využívejte pro jakékoliv "speciality", které chcete na DS vytisknout, ale které nelze v systému evidovat jiným způsobem.

  • R. Informace o regulovaném povolání, která se bere přímo od studijního programu - tedy z formuláře OP0010, záložka Absolvent, sekce Regulované povolání.

  • P. Informace o absolvování určitého zaměření/specializace. V tomto případě je zobrazen název studijního plánu, který student absolvoval a to pouze v případě, že studijní plán je specializací (formulář SL0010, zaškrtnuto "Spec") a že obor tohoto plánu má nastaveno, že se specializace tisknou (formulář OP0010, záložka Obory-Popis, položka "Tisk na diplomu a vysvědčení"). Příkladem výstupu na diploma supplement je pak například: "Absolvování určitého zaměření oboru (specializace): NAZEV_PLANU_CESKY / Specialization in the field: NAZEV_PLANU_ANGLICKY".

  • C. Informace o absolvování certifikátu. Pokud student absolvoval určitý certifikát, je na DS zobrazen název příslušného oboru, v němž získal certifikát v podobě "Absolvování certifikátu (mezioborového studia): NAZEV_OBORU_CESKY / Reached certificate (reached inter-field studies): NAZEV_OBORU_ANGLICKY".

 • Odstavec 6.2. Další informační zdroje. 

 • Odstavec 7.1. Datum. 

  • Datum lze vybrat pomocí parametru sestavy. Pokud parametr není zvolen, bere se datum podle parametru DSUP_DATUM_NA_DODATKU - datum vystavení nebo datum tisku.

 • Odstavec 7.3. Funkce. 

  • Pomocí parametru PODPIS_NA_DS lze vybrat, zda DS podepisuje děkan, rektor nebo oba. V případě volby "oba", se na prvním místě tiskne rektor.

 • Odstavec - stejnopis/druhopis. 

  • Pokud je nastaven parametr DSUP_DRUHOPIS_TEXT_POTVRZENI objeví se zde v případě tisku stejnopisu/druhopisu tento text z parametru. Zároveň se tím (tj. tím, že je nějaký text přítomen) aktivuje možnost, aby se vytiskly místa pro podpisy aktuálních rektorů/děkanů - podle parametru DSUP_DRUHOPIS_PODPIS. Upozorňujeme, že podpisy těchto současných vedoucích jsou uvedeny bez dovětku zadaného parametrem DSUP_DRUHOPIS_TEXT_ZA_PODPISEM a jsou uvedeny pouze v případě, že je neprázdný parametr DSUP_DRUHOPIS_TEXT_POTVRZENI!

 • Odstavec 8. Informace o národním vysokoškolském systému. 

  • Podle parametru DS_ZOBRAZIT_ZADNI_STRANU nebo podle parametru sestavy.

Parametry šablony

Šablona podporuje zadání následujících parametrů v administračním rozhraní modulu nových reportů:

 • 210x287.  Tento parametr říká, že výchozí velikost jedné stránky originálního dokumentu má být nikoliv přesně A4, ale "kratší A4", konkrétně rozměr 210x287 mm. Týká se oficiálních tiskopisů od SEVT, které jsou údajně nově o něco menší a proto je třeba zvolit tento rozměr pro zachování poměru stran. Chcete-li tedy diploma supplement tisknout na lehce jiné rozměry originálního papíru, zadejte do políčka "parametry" řetězec "210x287" (bez uvozovek!)

Přístup

Administrátor, Prorektor, Studijní referentka, Speciální referentka, Zahraniční referentka, Tajemník fakulty, Katedra.