Data o výsledcích přijímacího řízení pro MŠMT

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Export dat o výsledcích přijímacího řízení do textového souboru pro MŠMT, sestava je každoročně upravována podle aktuálních požadavků.

Vybírají se všichni uchazeči hlásící se na magisterskébakalářské studijní programy, které jsou vykazované do matriky. U studijních programů, kde je nastavená položka Po novele na Ano nebo Akred. se special. na Ne nejdou do výstupu kódy specializace, čímž se zamezí chybám kontrolního programu - kód oboru (dnes specializace) není v číselníku AKVO. Vyberou se pouze uchazeči, kteří byli na příslušný přijímací obor vloženi (určuje pr_uchazeci.date_of_insert) do datumu Stav ke dni včetně. Všem uchazečům, kteří nemají vyplněné IZO se automaticky doplní IZO 666666666.

Každý přijímací obor představuje jeden řádek výstupu. Toto řešení bylo zvoleno, protože položky VYPR a ZAPS jsou vázané na konkrétní přijímací obor a nelze tedy do jedné řádky vypsat více oborů. V případě kombinace se vyberou pouze obory (resp. aprobace), které mají nastavený příznak Vykazován. Jednotlivé položky na řádce jsou oddělené znakem | a v uvozovkách.

Pro správnou funkci výstupu musí být pro doménu ROZHODNUTI vyplněna položka Pom. hodnota 2 odpovídajícími hodnotami z číselníku MCPR (Výsledek přijímacího řízení), který lze nalézt na stránkách MŠMT.

Název výstupního souboru se vygeneruje již ve formátu, který akceptuje kontrolní program MŠMT. V číselníku pracovišť musí být správně vyplněná čísla fakult, vygenerovaný soubor pak má např. pro fakultu FDU na ZČU v Plzni název uch23419.txt. Není-li číslo pracoviště vyplněné, bude mít soubor název uiv.txt. Takový název souboru ale kontrolní program akceptovat nebude, soubor je třeba přejmenovat nebo lépe číslo pracoviště k fakultě doplnit a soubor vygenerovat znovu.

Případné další informace ohledně sběru dat lze nalézt na stránkách MŠMT.