Účastníci a absolventi CŽV - výkaz pro MŠMT

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Sběr se provádí jednou ročně a jsou do něj zahrnuti všichni studenti, kteří v předchozím kalendářním roce alespoň jeden den studovali na studijním programu typu Celoživotní nebo Mezinárodně uznávaný kurz (hodnoty 2 a 3 v doméně TYP_OBORU). Nastavení položky Typ interní u specializace nemá na vykazování vliv. Kromě toho jsou vykazované pouze ty studijní programy typu Celoživotní, kde je celková hodinová dotace nejméně 50 hodin (§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 277/2016 Sb.), tj. pokud nebude hodinová dotace (záložka VŠKP, praxe) vyplněná, studenti takového programu nebudou vykazováni!

Pravidla generování některých položek:

  • TP: Položka Typ u stud. programu

    • CA pro všechna Celoživotní (IS/STAG nerozlišuje akreditované a neakreditované studijní programy)

    • MX pro Mezinárodně uznávaný kurs

  • PVV: Položka Stupeň předchozího vzdělání u stud. programu - vykáže se Pom. hodnota 2 z domény PRED_VZDELANI.

  • TF: Položka Fin. u studenta - vykáže se Pom. hodnota 2 z domény FINANCOVANI.

  • TUP: Položka Kód u studenta - vykáže se Pom. hodnota 2 z domény UKONCENI_NEW.

  • UV: Položka Účel vzdělávání u stud. programu - vykáže se Pom. hodnota 2 z domény UCEL_PROGRAMU_CZV.

Podrobnější informace lze nalézt na stránkách MŠMT.