Administrace Moodle kurzů — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží uživatelům s rolí Vyučující nebo Katedra k založení kurzů v systému Moodle pro vybrané předměty či rozvrhové akce vyučujícího nebo katedry.

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 286. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Práce s aplikací

Uživatel si přes vyhledávací formulář najde požadované předměty či rozvrhové akce. Po vyhledání a zobrazení jsou u nalezených položek zobrazeny zaškrtávací pole (v případě, že pro daný předmět či rozvrhovou akci ještě kurz neexistuje. Pokud existuje, je zobrazena zelená vlaječka), která umožňují vybrat více předmětů či rozvrhových akcí najednou. Po potvrzení akce kliknutím na tlačítko je do systému odeslán příkaz k založení kurzů.

Volba Vytvořit kurzy z předchozích verzí (pokud existují) ovlivňuje to, z jakého zdroje se kurz v Moodle vytvoří. Pokud je volba odškrtnuta (není zvolena), pak se vždy vytvoří prázdný kurz ze standardní Moodle šablony. Je-li volba zapnuta a existuje-li již v Moodle předchůdce kurzu (tj. kurz pro stejný předmět z některého z předchozích akademických roků), pak se provede kopie tohoto dřívějšího kurzu (v Moodle je možno kurz, ze kterého se mají v budoucnu vytvářet kopie, případně i předem označit).

Příkazy se vykonávají v nejbližší možné chvíli, obvykle jsou kurzy založeny do několika vteřin. Je však možné, že je systém vytížen a kurz bude v Moodle vytvořen později.

Schematický popis propojeni IS/STAG s Moodle je k dispozici na následujícím obrázku. Dále je pak uveden návod na použití jako série obrázků s vysvětlením:

Základní schéma propojení IS/STAG a Moodle

Obrázek 287. Základní schéma propojení IS/STAG a Moodle. 

Výběr jednoho předmětu pro založení kurzu

Obrázek 288. Výběr jednoho předmětu pro založení kurzu. 

Požadavek na založení předmětu byl úspěšně odeslán

Obrázek 289. Požadavek na založení předmětu byl úspěšně odeslán. 

Podoba kurzu v Moodle - kurz byl úspěšně založen

Obrázek 290. Podoba kurzu v Moodle - kurz byl úspěšně založen. 

Podoba kurzu v Moodle - vyučující a studenti k němu byli přiřazeni (zde na ukázku 1 vyučující a 1 student)

Obrázek 291. Podoba kurzu v Moodle - vyučující a studenti k němu byli přiřazeni (zde na ukázku 1 vyučující a 1 student). 

Po úspěšném vytvoření kurzu probíhá každý den synchronizace stavu kurzu v Moodle a v IS/STAG. Jde o synchronizaci účastníků kurzu (studentů, vyučujících) - jsou-li na jedné či druhé straně přidáni či odebráni (například je dozapsán nový student na předmět, k němuž kurz patří), dojde k přenosu této informace i do druhého systému.

Pokud jsou studenti v Moodle i hodnoceni a získávají tak v Moodle celkové hodnocení (známku) z kurzu, je toto celkové hodnocení přeneseno do IS/STAG, kde jej vyučující vidí v aplikaci Moje výuka / E-learningové systémy a mohou na základě hodnocení z Moodle zadat přímo známky/zápočty studentů do IS/STAG.

Student dostal v Moodle 50 bodů - přeneseno do aplikace v IS/STAG

Obrázek 292. Student dostal v Moodle 50 bodů - přeneseno do aplikace v IS/STAG. 

Na základě bodů z Moodle lze přímo zadat zápočty …

Obrázek 293. Na základě bodů z Moodle lze přímo zadat zápočty …. 

… nebo přímo známky

Obrázek 294. … nebo přímo známky. 

Detailní popis propojení

Tato kapitola obsahuje detailní popis propojení systémů IS/STAG a Moodle, konkrétně popis jednotlivých přenášených informací - kdy a co se mezi systémy přenáší.

Vytvoření kurzu

V okamžiku, kdy uživatel v portálu IS/STAG zvolí nějaký předmět či rozvrhovou akci a požaduje pro ni založení kurzu, provedou se následující operace:

  • Nalezení/vytvoření příslušné kategorie v Moodle. IS/STAG je svými administrátory nakonfigurován tak, aby věděl, jakou strukturu kategorií má v Moodle vytvářet (například: hlavní kategorie je pojmenována podle akademického roku, další pod ní dle fakulty a pak podle katedry. Možností je více). IS/STAG pro nově vytvářený kurz tedy nalezne příslušnou kategorii, případně strukturu v Moodle dotvoří. Poznámka pro Moodle administrátory: Kategorie vytvořené systémem IS/STAG je poté možno v Moodle přesouvat či přejmenovávat (v případě nutné potřeby). IS/STAG i takovou kategorii při dalším použití nalezne (podle položky idnumber).

  • Vytvoření vlastního kurzu. IS/STAG vytvoří vlastní kurz. Do Moodle se kromě jiných údajů předávají položky krátký název kurzudlouhý název kurzu, jejichž přesná podoba je konfigurovatelná administrátorem IS/STAG (do Moodle lze tedy například přenášet název předmětu, ke kterému kurz patří, jeho zkratku a mnoho dalších informací). Pokud uživatel v portálu IS/STAG zaškrtl volbu Vytvořit kurzy z předchozích verzí (pokud existují), pak se Moodle pokusí nalézt adekvátní starší verzi kurzu (pro ten samý předmět, některý z loňských let) - hledá se nejnovější ze starších verzí, případně kurz označený atributem Verze Template. V případě že neuspěje (a nebo pokud zmíněná volba zaškrtnutá není), je kurz vytvořen ze standardní šablony Moodle.

  • Přiřazení vyučujících ke kurzu. V IS/STAG jsou k předmětu či rozvrhové akci přiřazeni vyučující. Tito jsou nyní přiřazeni i k nově vzniklému kurzu v Moodle. V okamžiku vytvoření kurzu jsou přeneseni všichni vyučující s tím, že poté je možné, že editor seznam vyučujících u kurzu upraví (například odebere ty, kteří s kurzem nemají nic společného) - taková změna se pak přenese i zpět do IS/STAG, kde se učitel přestane evidovat jako člen daného kurzu. Všichni vyučující jsou v Moodle ke kurzu přiřazeni jako editoři (mají plný přístup k práci s kurzem), pouze ti, kteří jsou POUZE garanti předmětu (a nic víc - ani nepřednášejí, ani necvičí a neseminaří), jsou nastaveni v Moodle bez možnosti editace kurzu (mohou jej pouze vidět). V případě, že uživatelské konto v Moodle pro daného vyučujícího ještě neexistuje (a je-li IS/STAG tak nakonfigurován), umí IS/STAG toto konto v Moodle vytvořit a nastavit dle přání administrátorů. Stejným způsobem se postupuje i v případě studentských kont.

  • Přiřazení studentů ke kurzu. V IS/STAG jsou k předmětu či rozvrhové akci přiřazeni studenti. Tito jsou nyní přeneseni i k nově vzniklému kurzu. Přenos studentů jako takových probíhá výhradně ve směru z IS/STAG do Moodle a je neustále aktualizován ihned poté, co si například nějaký student dozapíše daný předmět v IS/STAG. Pokud chce vyučující nějaké studenty z kurzu odebrat, slouží k tomu portlet v portálu IS/STAG - E-learningové kurzy.

Operace pro vytvoření kurzu se provádí obvykle do několika desítek vteřin po zvolení v portálu IS/STAG.

Každodenní synchronizace kurzů

Jednou denně (každou noc) probíhá úplná synchronizace stavu kurzů mezi systémy IS/STAG a Moodle, během níž se provádí následující akce:

  • Synchronizace kurzů.  IS/STAG získá z Moodle úplný seznam všech kurzů, které jsou v Moodle označeny příznakem synchronizovat s IS/STAG (z našeho pohledu jsou to všehcny, které byly vytvořeny z portálu IS/STAG plus případně vybrané další). Pro všechny tyto kurzy zkontroluje, zda na straně IS/STAG existuje adekvátní záznam a pokud ne, je na straně IS/STAG vytvořena tzv. aktivita (pojem je adekvátní slovu kurz) a je navázána na příslušný předmět či rozvrhovou akci. Naopak pokud v Moodle došlo ke smazání nějakého kurzu, je záznam o něm smazán i na straně IS/STAG (tj. příslušná aktivita je odstraněna).

  • Synchronizace vyučujících.  Provede se synchronizace vyučujících uvedených v IS/STAG u aktivity se stavem v Moodle, tj. informace jde směrem z Moodle do IS/STAG. Pokud tedy editor kurzu na straně Moodle například odebral jiné editory, pak se tato informace přenese i na stranu IS/STAG. Důsledkem je pak například to, že odebraní editoři již nebudou mít možnost v portálu IS/STAG s tímto kurzem pracovat.

  • Synchronizace studentů.  Provede se synchronizace studentů uvedených Moodle u kurzu se stavem v IS/STAG u aktivity, tj. informace jde směrem z IS/STAG do Moodle. Pokud tedy například přibude student u předmětu (např. dodatečný zápis), je přenesen i do Moodle. Poznámka: Tato synchronizace se dokonce děje ihned poté, co se akce v IS/STAG stane (např. zapsání studenta na předmět). Každou noc se ale provádí také - pro jistotu.

  • Přenos výsledků studentů k Moodle do IS/STAG.  Studenti mohou být hodnoceni v Moodle z různých činností a vzniká jim tam celkový výsledek (hodnocení) kurzu. Tento výsledek se každou noc přenáší do IS/STAG, kde jej může vyučující využít k udělení známek či zápočtu (záložka E-learningové kurzy.).

Je-li potřeba tuto úplnou synchronizaci spustit ručně, má k tomu administrátor IS/STAG připraveno tlačítko v aplikaci Administrace - ESB Admin - Akce - synchronizovat kurzy nyní.

Nové atributy kurzů v Moodle

Propojení s IS/STAG vyžaduje několik nových atributů u kurzů přímo v Moodle. Každý kurz, který vznikl iniciativou IS/STAG (tj. patří k nějakému předmětu či rozvrhové akci) má ve svých atributech uloženo k jakému předmětu/RA patří, má zapnutou synchronizaci s IS/STAG a případně jej lze označit za zdrojový pro případné nové kopie kurzu v dalších letech:

Obrazovka "atributy kurzu" v Moodle

Obrázek 295. Obrazovka "atributy kurzu" v Moodle. 

Je možné ručně vyplnit tyto údaje u kurzů, které v Moodle již existují a které nebyly vytvořeny přímo přes IS/STAG. Vyplníte-li údaje o předmětu (případně vyplníte ROAKIDNO - id rozvrhové akce) a zapnete synchronizaci s IS/STAG, kurz se následující noc přenese do IS/STAG a začne fungovat stejně, jako by byl přes IS/STAG založen (tj. přenosy studentů, jejich výsledků atd.).